ObjectListSelectEventHandler Delegat

Definicja

Przestroga

The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.

Reprezentuje metodę, która obsługuje ItemSelect zdarzenie ObjectList formantu.Represents the method that handles the ItemSelect event of an ObjectList control. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public delegate void ObjectListSelectEventHandler(System::Object ^ sender, ObjectListSelectEventArgs ^ e);
public delegate void ObjectListSelectEventHandler(object sender, ObjectListSelectEventArgs e);
[System.Obsolete("The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.")]
public delegate void ObjectListSelectEventHandler(object sender, ObjectListSelectEventArgs e);
type ObjectListSelectEventHandler = delegate of obj * ObjectListSelectEventArgs -> unit
[<System.Obsolete("The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.")>]
type ObjectListSelectEventHandler = delegate of obj * ObjectListSelectEventArgs -> unit
Public Delegate Sub ObjectListSelectEventHandler(sender As Object, e As ObjectListSelectEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia, a ObjectList .The source of the event, an ObjectList.

e
ObjectListSelectEventArgs

ObjectListSelectEventArgsZawierający dane zdarzenia.An ObjectListSelectEventArgs that contains the event data.

Dziedziczenie
ObjectListSelectEventHandler
Atrybuty

Uwagi

Podczas tworzenia ObjectListSelectEventHandler delegata dla ObjectList kontrolki należy określić metodę, która obsługuje zdarzenie.When you create an ObjectListSelectEventHandler delegate for an ObjectList control, you identify the method that handles the event. ObjectListKontrolka powiadamia program obsługi po wygenerowaniu zdarzenia elementu.The ObjectList control notifies the handler when an item event is generated. Aby skojarzyć zdarzenie z programem obsługi zdarzeń, Dodaj wystąpienie delegata do zdarzenia.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Jeśli delegat nie zostanie usunięty, program obsługi zdarzeń jest wywoływany za każdym razem, gdy wystąpi zdarzenie.Unless you remove the delegate, the event handler is called whenever the event occurs.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też