StyleSheet.StyleReference Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia odwołanie do właściwości stylu kontrolki.Gets or sets a reference to the style properties for a control. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual property System::String ^ StyleReference { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override string StyleReference { get; set; }
member this.StyleReference : string with get, set
Public Overrides Property StyleReference As String

Wartość właściwości

String

Odwołanie do właściwości stylu kontrolki.A reference to the style properties for a control.

Atrybuty

Wyjątki

W czasie wykonywania uzyskano dostęp do właściwości StyleReference.The StyleReference property was accessed at run time.

— lub —-or- Podjęto próbę ustawienia właściwości.An attempt was made to set the property.

Uwagi

Wartość właściwości StyleReference musi być właściwością Name obiektu Style.The value of the StyleReference property must be the Name property of a Style object.

Dotyczy

Zobacz też