GridViewPageEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia PageIndexChanging.Provides data for the PageIndexChanging event.

public ref class GridViewPageEventArgs : System::ComponentModel::CancelEventArgs
public class GridViewPageEventArgs : System.ComponentModel.CancelEventArgs
type GridViewPageEventArgs = class
  inherit CancelEventArgs
Public Class GridViewPageEventArgs
Inherits CancelEventArgs
Dziedziczenie
GridViewPageEventArgs

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia GridViewPageEventArgs obiektu przekazaną do metody obsługi zdarzeń w celu określenia indeksu strony wybranej przez użytkownika i anulowania operacji stronicowania.The following example demonstrates how to use the GridViewPageEventArgs object passed to the event-handling method to determine the index of the page selected by the user and to cancel the paging operation.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void CustomersGridView_PageIndexChanging(Object sender, GridViewPageEventArgs e)
 {
  
  // Cancel the paging operation if the user attempts to navigate
  // to another page while the GridView control is in edit mode. 
  if (CustomersGridView.EditIndex != -1)
  {
   // Use the Cancel property to cancel the paging operation.
   e.Cancel = true;
   
   // Display an error message.
   int newPageNumber = e.NewPageIndex + 1;
   Message.Text = "Please update the record before moving to page " +
    newPageNumber.ToString() + ".";
  }
  else
  {
   // Clear the error message.
   Message.Text = "";
  }
  
 }

 void CustomersGridView_RowCancelingEdit(Object sender, GridViewCancelEditEventArgs e)
 {
  // Clear the error message.
  Message.Text = "";
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridView PageIndexChanging Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridView PageIndexChanging Example</h3>
      
   <asp:label id="Message"
    forecolor="Red"
    runat="server"/>
        
   <br/> 

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSource" 
    autogeneratecolumns="true"
    emptydatatext="No data available." 
    allowpaging="true"
    autogenerateeditbutton="true"
    datakeynames="CustomerID" 
    onpageindexchanging="CustomersGridView_PageIndexChanging"
    onrowcancelingedit="CustomersGridView_RowCancelingEdit" 
    runat="server">
        
    <pagersettings mode="Numeric"
     position="Bottom"      
     pagebuttoncount="10"/>
           
    <pagerstyle backcolor="LightBlue"/>
        
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSource"
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    updatecommand="Update Customers SET CompanyName=@CompanyName, Address=@Address, City=@City, PostalCode=@PostalCode, Country=@Country WHERE (CustomerID = @CustomerID)"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub CustomersGridView_PageIndexChanging(ByVal sender As Object, ByVal e As GridViewPageEventArgs)
  
  ' Cancel the paging operation if the user attempts to navigate
  ' to another page while the GridView control is in edit mode. 
  If CustomersGridView.EditIndex <> -1 Then
  
   ' Use the Cancel property to cancel the paging operation.
   e.Cancel = True
   
   ' Display an error message.
   Dim newPageNumber As Integer = e.NewPageIndex + 1
   Message.Text = "Please update the record before moving to page " & _
    newPageNumber.ToString() & "."
  
  Else
  
   ' Clear the error message.
   Message.Text = ""
  
  End If
  
 End Sub

 Sub CustomersGridView_RowCancelingEdit(ByVal sender As Object, ByVal e As GridViewCancelEditEventArgs)
 
  ' Clear the error message.
  Message.Text = ""
  
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridView PageIndexChanging Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridView PageIndexChanging Example</h3>
      
   <asp:label id="Message"
    forecolor="Red"
    runat="server"/>
        
   <br/> 

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSource" 
    autogeneratecolumns="true"
    emptydatatext="No data available." 
    allowpaging="true"
    autogenerateeditbutton="true"
    datakeynames="CustomerID" 
    onpageindexchanging="CustomersGridView_PageIndexChanging"
    onrowcancelingedit="CustomersGridView_RowCancelingEdit" 
    runat="server">
        
    <pagersettings mode="Numeric"
     position="Bottom"      
     pagebuttoncount="10"/>
           
    <pagerstyle backcolor="LightBlue"/>
        
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSource"
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    updatecommand="Update Customers SET CompanyName=@CompanyName, Address=@Address, City=@City, PostalCode=@PostalCode, Country=@Country WHERE (CustomerID = @CustomerID)"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
      
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

GridViewFormant wywołuje PageIndexChanging zdarzenie, gdy kliknięto przycisk modułu stronicowania (przycisk z CommandName właściwością ustawioną na "Strona") wewnątrz kontrolki, ale zanim GridView kontrolka przechwytuje operację stronicowania.The GridView control raises the PageIndexChanging event when a pager button (a button with its CommandName property set to "Page") within the control is clicked, but before the GridView control handles the paging operation. Dzięki temu można podać metodę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową, taką jak anulowanie operacji stronicowania, za każdym razem, gdy wystąpi zdarzenie.This allows you to provide an event-handling method that performs a custom routine, such as canceling the paging operation, whenever this event occurs.

Uwaga

Przyciski modułu stronicowania są zwykle zlokalizowane w wierszu modułu stronicowania GridView kontrolki.Pager buttons are usually located in the pager row of a GridView control.

GridViewPageEventArgsObiekt jest przesyłany do metody obsługi zdarzeń, co pozwala określić indeks strony wybranej przez użytkownika i wskazać, że operacja stronicowania powinna zostać anulowana.A GridViewPageEventArgs object is passed to the event-handling method, which allows you to determine the index of the page selected by the user and to indicate that the paging operation should be canceled. Aby anulować operację stronicowania, ustaw CancelEventArgs.Cancel Właściwość GridViewPageEventArgs obiektu na true .To cancel the paging operation, set the CancelEventArgs.Cancel property of the GridViewPageEventArgs object to true.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia GridViewPageEventArgs , zobacz GridViewPageEventArgs Konstruktor.For a list of initial property values for an instance of GridViewPageEventArgs, see the GridViewPageEventArgs constructor.

Konstruktory

GridViewPageEventArgs(Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy GridViewPageEventArgs.Initializes a new instance of the GridViewPageEventArgs class.

Właściwości

Cancel

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zdarzenie powinno być anulowane.Gets or sets a value indicating whether the event should be canceled.

(Odziedziczone po CancelEventArgs)
NewPageIndex

Pobiera lub ustawia indeks nowej strony, która ma być wyświetlana w GridView kontrolce.Gets or sets the index of the new page to display in the GridView control.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też