ListViewCancelEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia ItemCanceling.Provides data for the ItemCanceling event.

public ref class ListViewCancelEventArgs : System::ComponentModel::CancelEventArgs
public class ListViewCancelEventArgs : System.ComponentModel.CancelEventArgs
type ListViewCancelEventArgs = class
  inherit CancelEventArgs
Public Class ListViewCancelEventArgs
Inherits CancelEventArgs
Dziedziczenie
ListViewCancelEventArgs

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać ListViewCancelEventArgs obiektu do wyświetlania komunikatu, gdy użytkownik anuluje operację wstawiania lub aktualizowania w ListView kontrolce.The following example shows how to use the ListViewCancelEventArgs object to display a message when the user cancels the insert or update operation in a ListView control. ListViewCancelEventArgsObiekt jest przesyłany do metody obsługi zdarzeń dla ItemCanceling zdarzenia.The ListViewCancelEventArgs object is passed to the event-handling method for the ItemCanceling event.

Ważne

Ten przykład zawiera pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, czyli potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.This example contains a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

<%@ Page language="C#" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 void Page_Load()
 {
  Message.Text = String.Empty;
 }

 // <Snippet2>
 protected void ContactsListView_ItemCanceling(object sender, ListViewCancelEventArgs e)
 {
  //Check the operation that raised the event
  if (e.CancelMode == ListViewCancelMode.CancelingEdit)
  {
   // The update operation was canceled. Display the 
   // primary key of the item.
   Message.Text = "Update for the ContactID " + 
    ContactsListView.DataKeys[e.ItemIndex].Value.ToString() + " canceled.";
  }
  else
  {
   Message.Text = "Insert operation canceled."; 
  }
 }
 // </Snippet2>

 protected void ContactsListView_PagePropertiesChanging(object sender, 
  PagePropertiesChangingEventArgs e)
 {
  // Clears the edit index selection when paging.
  ContactsListView.EditIndex = -1;
 }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView ItemCanceling Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView ItemCanceling Example</h3>
   
   <asp:Label ID="Message"
    ForeColor="Red"     
    runat="server"/>
   <br/>
         
   <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource" 
    DataKeyNames="ContactID"
    ConvertEmptyStringToNull="true"
    InsertItemPosition="LastItem"
    runat="server" 
    OnItemCanceling="ContactsListView_ItemCanceling" 
    OnPagePropertiesChanging="ContactsListView_PagePropertiesChanging" >
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" width="680px" border="1" runat="server" id="tblContacts">
      <tr runat="server">
       <th runat="server">&nbsp;</th>
       <th runat="server">ID</th>
       <th runat="server">First Name</th>
       <th runat="server">Last Name</th>
       <th runat="server">Email Address</th>
      </tr>
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="ContactsDataPager" PageSize="12">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField 
        ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true"
        FirstPageText="|&lt;&lt; " LastPageText=" &gt;&gt;|"
        NextPageText=" &gt; " PreviousPageText=" &lt; " />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td valign="top">
       <asp:LinkButton ID="EditButton" runat="server" Text="Edit" CommandName="Edit" /><br />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%#Eval("ContactID") %>' />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="EmailAddressLabel" runat="server" Text='<%#Eval("EmailAddress") %>' />
       &nbsp;
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <EditItemTemplate>
     <tr style="background-color: #ADD8E6">
      <td valign="top">
       <asp:LinkButton ID="UpdateButton" runat="server" CommandName="Update" Text="Update" /><br />
       <asp:LinkButton ID="CancelEditButton" runat="server" CommandName="Cancel" Text="Cancel" />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%#Eval("ContactID") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:TextBox ID="FirstNameTextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("FirstName") %>' MaxLength="50" /><br />
      </td>
      <td>
       <asp:TextBox ID="LastNameTextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("LastName") %>' MaxLength="50" /><br />
      </td>
      <td>
       <asp:TextBox ID="EmailAddressTextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("EmailAddress") %>' MaxLength="50" /><br />
      </td>
     </tr>
    </EditItemTemplate>
    <InsertItemTemplate>
     <tr style="background-color:#90EE90">
      <td colspan="2">
       <asp:LinkButton ID="InsertButton" runat="server" CommandName="Insert" Text="Insert" /><br />
       <asp:LinkButton ID="CancelInsertButton" runat="server" CommandName="Cancel" Text="Cancel" />
      </td>       
      <td>
       <asp:TextBox ID="FirstNameITextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("FirstName") %>' MaxLength="50" />
      </td>
      <td>
       <asp:TextBox ID="LastNameITextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("LastName") %>' MaxLength="50" />
      </td>
      <td>
       <asp:TextBox ID="EmailAddressITextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("EmailAddress") %>' MaxLength="50" />
      </td>
     </tr>
    </InsertItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="ContactsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ContactID], [FirstName], [LastName], [EmailAddress] FROM Person.Contact"
    InsertCommand="INSERT INTO Person.Contact
             ([FirstName], [LastName], [EmailAddress], [PasswordHash], [PasswordSalt]) 
             Values(@FirstName, @LastName, @EmailAddress, '', '')"
    UpdateCommand="UPDATE Person.Contact
             SET FirstName = @FirstName, LastName = @LastName,
             EmailAddress = @EmailAddress
             WHERE ContactID = @ContactID">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 Sub Page_Load()
  Message.Text = String.Empty
 End Sub

 ' <Snippet2>
 Protected Sub ContactsListView_ItemCanceling(ByVal sender As Object, _
                        ByVal e As ListViewCancelEventArgs)
  'Check the operation that raised the event
  If (e.CancelMode = ListViewCancelMode.CancelingEdit) Then
   ' The update operation was canceled. Display the 
   ' primary key of the item.
   Message.Text = "Update for the ContactID " & _
    ContactsListView.DataKeys(e.ItemIndex).Value.ToString() & " canceled."
  Else
   Message.Text = "Insert operation canceled."
  End If

 End Sub
 ' </Snippet2>
 
 Protected Sub ContactsListView_PagePropertiesChanging(ByVal sender As Object, _
                        ByVal e As PagePropertiesChangingEventArgs)
  ' Clears the edit index selection when paging.
  ContactsListView.EditIndex = -1
 End Sub
  
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView ItemCanceling Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView ItemCanceling Example</h3>
   
   <asp:Label ID="Message"
    ForeColor="Red"     
    runat="server"/>
   <br/>
         
   <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource" 
    DataKeyNames="ContactID"
    ConvertEmptyStringToNull="true"
    InsertItemPosition="LastItem"
    runat="server" 
    OnItemCanceling="ContactsListView_ItemCanceling" 
    OnPagePropertiesChanging="ContactsListView_PagePropertiesChanging" >
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" width="680px" border="1" runat="server" id="tblContacts">
      <tr runat="server">
       <th runat="server">&nbsp;</th>
       <th runat="server">ID</th>
       <th runat="server">First Name</th>
       <th runat="server">Last Name</th>
       <th runat="server">Email Address</th>
      </tr>
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="ContactsDataPager" PageSize="12">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField 
        ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true"
        FirstPageText="|&lt;&lt; " LastPageText=" &gt;&gt;|"
        NextPageText=" &gt; " PreviousPageText=" &lt; " />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td valign="top">
       <asp:LinkButton ID="EditButton" runat="server" Text="Edit" CommandName="Edit" /><br />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%#Eval("ContactID") %>' />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
      </td>
      <td valign="top">
       <asp:Label ID="EmailAddressLabel" runat="server" Text='<%#Eval("EmailAddress") %>' />
       &nbsp;
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <EditItemTemplate>
     <tr style="background-color: #ADD8E6">
      <td valign="top">
       <asp:LinkButton ID="UpdateButton" runat="server" CommandName="Update" Text="Update" /><br />
       <asp:LinkButton ID="CancelEditButton" runat="server" CommandName="Cancel" Text="Cancel" />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%#Eval("ContactID") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:TextBox ID="FirstNameTextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("FirstName") %>' MaxLength="50" /><br />
      </td>
      <td>
       <asp:TextBox ID="LastNameTextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("LastName") %>' MaxLength="50" /><br />
      </td>
      <td>
       <asp:TextBox ID="EmailAddressTextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("EmailAddress") %>' MaxLength="50" /><br />
      </td>
     </tr>
    </EditItemTemplate>
    <InsertItemTemplate>
     <tr style="background-color:#90EE90">
      <td colspan="2">
       <asp:LinkButton ID="InsertButton" runat="server" CommandName="Insert" Text="Insert" /><br />
       <asp:LinkButton ID="CancelInsertButton" runat="server" CommandName="Cancel" Text="Cancel" />
      </td>       
      <td>
       <asp:TextBox ID="FirstNameITextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("FirstName") %>' MaxLength="50" />
      </td>
      <td>
       <asp:TextBox ID="LastNameITextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("LastName") %>' MaxLength="50" />
      </td>
      <td>
       <asp:TextBox ID="EmailAddressITextBox" runat="server" 
        Text='<%#Bind("EmailAddress") %>' MaxLength="50" />
      </td>
     </tr>
    </InsertItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="ContactsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ContactID], [FirstName], [LastName], [EmailAddress] FROM Person.Contact"
    InsertCommand="INSERT INTO Person.Contact
             ([FirstName], [LastName], [EmailAddress], [PasswordHash], [PasswordSalt]) 
             Values(@FirstName, @LastName, @EmailAddress, '', '')"
    UpdateCommand="UPDATE Person.Contact
             SET FirstName = @FirstName, LastName = @LastName,
             EmailAddress = @EmailAddress
             WHERE ContactID = @ContactID">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

ListViewKontrolka wywołuje ItemCanceling zdarzenie, gdy kliknięto przycisk Anuluj, ale przed zamknięciem trybu wstawiania lub edycji.The ListView control raises the ItemCanceling event when the Cancel button is clicked, but before exiting insert or edit mode. (Przycisk Cancel to przycisk, którego CommandName Właściwość jest ustawiona na "Cancel"). umożliwia to dostarczenie metody obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową w przypadku wystąpienia tego zdarzenia, na przykład zatrzymanie operacji anulowania, jeśli spowodowałoby to umieszczenie elementu w nieżądanym stanie.(A Cancel button is a button whose CommandName property is set to "Cancel") This enables you to provide an event-handling method that performs a custom routine whenever this event occurs, such as stopping the cancel operation if it would put the item in an unwanted state.

ListViewCancelEventArgsObiekt jest przesyłany do metody obsługi zdarzeń.A ListViewCancelEventArgs object is passed to the event-handling method. Ten obiekt umożliwia określenie indeksu elementu zawierającego przycisk anulowania, który wywołał zdarzenie.This object enables you to determine the index of the item that contains the Cancel button that raised the event. Możesz również określić, jaka operacja została anulowana.You can also determine what operation was canceled. Aby zatrzymać operację anulowania, należy ustawić Cancel Właściwość na true .To stop the cancel operation, set the Cancel property to true.

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia ListViewCancelEventArgs klasy, zobacz ListViewCancelEventArgs Konstruktor.For a list of initial property values for an instance of the ListViewCancelEventArgs class, see the ListViewCancelEventArgs constructor.

Konstruktory

ListViewCancelEventArgs(Int32, ListViewCancelMode)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ListViewCancelEventArgs.Initializes a new instance of the ListViewCancelEventArgs class.

Właściwości

Cancel

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zdarzenie powinno być anulowane.Gets or sets a value indicating whether the event should be canceled.

(Odziedziczone po CancelEventArgs)
CancelMode

Pobiera tryb wprowadzania danych, ListView w którym formant został kliknięty po kliknięciu przycisku Anuluj.Gets the data-entry mode that the ListView control was in when the Cancel button was clicked.

ItemIndex

Pobiera indeks elementu zawierającego przycisk anulowania, który wywołał zdarzenie.Gets the index of the item that contains the Cancel button that raised the event.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też