MenuItemCollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów menu zawartych w bieżącym MenuItemCollection obiekcie.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba elementów menu zawartych w bieżącym MenuItemCollection obiekcie.

Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak za pomocą Count właściwości określić liczbę elementów menu w MenuItemCollection obiekcie.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  
 void NavigationMenu_MenuItemClick(Object sender, MenuEventArgs e)
 {

  // Use the Count property to determine the number of submenu 
  // items contained in the selected menu item.
  Message.Text = "The " + e.Item.Text + " menu item contains " +
   e.Item.ChildItems.Count.ToString() + " submenu items.";
  
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItemCollection Count Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>MenuItemCollection Count Example</h3>
  
   Select an item from the menu.
   <br/><br/>
  
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    orientation="Vertical"
    target="_blank"
    onmenuitemclick="NavigationMenu_MenuItemClick" 
    runat="server">
    
    <items>
     <asp:menuitem text="Home"
      tooltip="Home">
      <asp:menuitem text="Music"
       tooltip="Music">
       <asp:menuitem text="Classical"
        tooltip="Classical"/>
       <asp:menuitem text="Rock"
        tooltip="Rock"/>
       <asp:menuitem text="Jazz"
        tooltip="Jazz"/>
      </asp:menuitem>
      <asp:menuitem text="Movies"
       tooltip="Movies">
       <asp:menuitem text="Action"
        tooltip="Action"/>
       <asp:menuitem text="Drama"
        tooltip="Drama"/>
       <asp:menuitem text="Musical"
        tooltip="Musical"/>
      </asp:menuitem>
     </asp:menuitem>
    </items>

   </asp:menu>
   
   <hr/>
   
   <asp:label id="Message" 
    runat="server"/>
    
  </form>
 </body>
</html>

<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  
 Sub NavigationMenu_MenuItemClick(ByVal sender As Object, ByVal e As MenuEventArgs)

  ' Use the Count property to determine the number of submenu 
  ' items contained in the selected menu item.
  Message.Text = "The " & e.Item.Text & " menu item contains " & _
  e.Item.ChildItems.Count.ToString & " submenu items."
  
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItemCollection Count Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>MenuItemCollection Count Example</h3>
  
   Select an item from the menu.
   <br/><br/>
  
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    orientation="Vertical"
    target="_blank"
    onmenuitemclick="NavigationMenu_MenuItemClick" 
    runat="server">
    
    <items>
     <asp:menuitem text="Home"
      tooltip="Home">
      <asp:menuitem text="Music"
       tooltip="Music">
       <asp:menuitem text="Classical"
        tooltip="Classical"/>
       <asp:menuitem text="Rock"
        tooltip="Rock"/>
       <asp:menuitem text="Jazz"
        tooltip="Jazz"/>
      </asp:menuitem>
      <asp:menuitem text="Movies"
       tooltip="Movies">
       <asp:menuitem text="Action"
        tooltip="Action"/>
       <asp:menuitem text="Drama"
        tooltip="Drama"/>
       <asp:menuitem text="Musical"
        tooltip="Musical"/>
      </asp:menuitem>
     </asp:menuitem>
    </items>

   </asp:menu>
   
   <hr/>
   
   <asp:label id="Message" 
    runat="server"/>
    
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Użyj właściwości , Count aby określić liczbę elementów w MenuItemCollection obiekcie. Ta właściwość jest często używana podczas iterowania za pośrednictwem kolekcji w celu określenia górnej granicy kolekcji. Właściwość Count jest również często używana do określania, czy kolekcja jest pusta.

Dotyczy

Zobacz też