SelectedDatesCollection Klasa

Definicja

Hermetyzuje kolekcję DateTime obiektów reprezentujących wybrane daty w Calendar kontrolce.Encapsulates a collection of DateTime objects that represent the selected dates in a Calendar control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class SelectedDatesCollection sealed : System::Collections::ICollection
public sealed class SelectedDatesCollection : System.Collections.ICollection
type SelectedDatesCollection = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public NotInheritable Class SelectedDatesCollection
Implements ICollection
Dziedziczenie
SelectedDatesCollection
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak programowo użyć SelectedDatesCollection klasy do wybrania dat w Calendar kontrolce.The following code example demonstrates how to programmatically use the SelectedDatesCollection class to select dates in the Calendar control.

<%@ Page Language="C#"%>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 
 void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
 {
  DisplayCalendar.VisibleDate = DisplayCalendar.TodaysDate;
 }

 void SelectButton_Click(Object sender, EventArgs e) 
 {

  int current_day = DisplayCalendar.VisibleDate.Day;
  int current_month = DisplayCalendar.VisibleDate.Month;
  int current_year = DisplayCalendar.VisibleDate.Year;

  DisplayCalendar.SelectedDates.Clear();
  
  // Iterate through the current month and add all Wednesdays to the 
  // SelectedDates collection of the Calendar control.
  for (int i = 1; i <= System.DateTime.DaysInMonth(current_year, current_month); i++)
  {
    DateTime currentDate = new DateTime(current_year, current_month, i);
    if (currentDate.DayOfWeek == DayOfWeek.Wednesday)
    {
     DisplayCalendar.SelectedDates.Add(currentDate);
    }
  }

   MessageLabel.Text = "Selection Count = " + DisplayCalendar.SelectedDates.Count.ToString();
 
 }

 void DisplayCalendar_SelectionChanged(Object sender, EventArgs e) 
 {
  MessageLabel.Text = "Selection Count = " + DisplayCalendar.SelectedDates.Count.ToString();
 }
 
</script> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
 
   <asp:calendar id="DisplayCalendar" runat="server" 
    selectionmode="DayWeekMonth" 
    onselectionchanged="DisplayCalendar_SelectionChanged" />
 
   <hr />
 
   <asp:button id="SelectButton"
    text="Select All Weds in Month" 
    onclick="SelectButton_Click" 
    runat="server"/> 
    
   <br/>
 
   <asp:label id="MessageLabel" 
    runat="server" />
 
  </form>
 </body>
</html>
  
<%@ Page Language="VB"%>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 
 Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
 
  DisplayCalendar.VisibleDate = DisplayCalendar.TodaysDate
  
 End Sub

 Sub SelectButton_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

  Dim current_day As Integer = DisplayCalendar.VisibleDate.Day
  Dim current_month As Integer = DisplayCalendar.VisibleDate.Month
  Dim current_year As Integer = DisplayCalendar.VisibleDate.Year

  DisplayCalendar.SelectedDates.Clear()
  
  ' Iterate through the current month and add all Wednesdays to the 
  ' SelectedDates collection of the Calendar control.
  Dim i As Integer
  For i = 1 To System.DateTime.DaysInMonth(current_year, current_month)
  
   Dim currentDate As New DateTime(current_year, current_month, i)
   If currentDate.DayOfWeek = DayOfWeek.Wednesday Then
    
    DisplayCalendar.SelectedDates.Add(currentDate)
    
   End If
   
  Next

  MessageLabel.Text = "Selection Count = " + DisplayCalendar.SelectedDates.Count.ToString()
 
 End Sub

 Sub DisplayCalendar_SelectionChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
 
  MessageLabel.Text = "Selection Count = " & DisplayCalendar.SelectedDates.Count.ToString()
 
 End Sub
 
</script> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
 
   <asp:calendar id="DisplayCalendar" runat="server" 
    selectionmode="DayWeekMonth" 
    onselectionchanged="DisplayCalendar_SelectionChanged" />
 
   <hr />
 
   <asp:button id="SelectButton"
    text="Select All Weds in Month" 
    onclick="SelectButton_Click" 
    runat="server"/> 
    
   <br/>
 
   <asp:label id="MessageLabel" 
    runat="server" />
 
  </form>
 </body>
</html>
  

Uwagi

Użyj tej klasy, aby programowo zarządzać kolekcją System.DateTime obiektów, które reprezentują wybrane daty w Calendar kontrolce.Use this class to programmatically manage a collection of System.DateTime objects that represent the selected dates in a Calendar control. Ta klasa jest często używana do dodawania lub usuwania dat z kolekcji.This class is commonly used to add or remove dates from the collection.

W tej kolekcji są przechowywane tylko całe daty.This collection stores only whole dates. Część czasu każdej z nich System.DateTime zostanie usunięta.The time portion of each System.DateTime is removed. Daty są przechowywane w kolejności rosnącej.The dates are stored in ascending order. Jeśli istnieją zduplikowane daty, w kolekcji jest przechowywana tylko jedna Data.If there are duplicate dates, only one date is stored in the collection.

Konstruktory

SelectedDatesCollection(ArrayList)

Inicjuje nowe wystąpienie SelectedDatesCollection klasy z określoną listą dat.Initializes a new instance of the SelectedDatesCollection class with the specified date list.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę DateTime obiektów w SelectedDatesCollection kolekcji.Gets the number of DateTime objects in the SelectedDatesCollection collection.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy SelectedDatesCollection kolekcja jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the SelectedDatesCollection collection is read-only.

IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do SelectedDatesCollection kolekcji jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the SelectedDatesCollection collection is synchronized (thread safe).

Item[Int32]

Pobiera DateTime obiekt o określonym indeksie w SelectedDatesCollection kolekcji.Gets a DateTime object at the specified index in the SelectedDatesCollection collection.

SyncRoot

Pobiera obiekt, którego można użyć do synchronizowania dostępu do SelectedDatesCollection kolekcji.Gets the object that can be used to synchronize access to the SelectedDatesCollection collection.

Metody

Add(DateTime)

Dołącza określony DateTime obiekt do końca SelectedDatesCollection kolekcji.Appends the specified DateTime object to the end of the SelectedDatesCollection collection.

Clear()

Usuwa wszystkie DateTime obiekty z kolekcji.Removes all DateTime objects from the collection.

Contains(DateTime)

Zwraca wartość wskazującą czy SelectedDatesCollection Kolekcja zawiera określony DateTime obiekt.Returns a value indicating whether the SelectedDatesCollection collection contains the specified DateTime object.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje elementy z SelectedDatesCollection kolekcji do określonego Array , rozpoczynając od określonego indeksu.Copies the items from the SelectedDatesCollection collection to the specified Array, starting with the specified index.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca IEnumerator obiekt zaimplementowany, który zawiera wszystkie DateTime obiekty w SelectedDatesCollection kolekcji.Returns an IEnumerator-implemented object that contains all DateTime objects within the SelectedDatesCollection collection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(DateTime)

Usuwa określony DateTime obiekt z SelectedDatesCollection kolekcji.Removes the specified DateTime object from the SelectedDatesCollection collection.

SelectRange(DateTime, DateTime)

Dodaje określony zakres dat do SelectedDatesCollection kolekcji.Adds the specified range of dates to the SelectedDatesCollection collection.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable do IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też