AutomationElementCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję AutomationElement obiektów.Represents a collection of AutomationElement objects.

public ref class AutomationElementCollection : System::Collections::ICollection
public class AutomationElementCollection : System.Collections.ICollection
type AutomationElementCollection = class
    interface ICollection
    interface IEnumerable
Public Class AutomationElementCollection
Implements ICollection
Dziedziczenie
AutomationElementCollection
Implementuje

Uwagi

AutomationElementCollectionsłuży jako zwracany typ dla metod, takich jak FindAll.AutomationElementCollection is used as the return type for methods such as FindAll. Nie jest przeznaczona do użycia w kolekcjach zdefiniowanych przez aplikację, dla których należy użyć bardziej generycznej klasy, takiej jak ArrayList.It is not intended to be used for application-defined collections, for which you should use a more generic class such as ArrayList.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę elementów w tej kolekcji.Gets the number of elements in this collection.

IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, AutomationElementCollection czy obiekt jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether the AutomationElementCollection object is synchronized (thread-safe).

Item[Int32]

AutomationElement Pobiera o określonym indeksie.Gets the AutomationElement at the specified index.

SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do AutomationElementCollection kolekcji.Gets an object that can be used to synchronize access to the AutomationElementCollection collection.

Metody

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje elementy kolekcji do tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu w tablicy docelowej.Copies the collection's elements to an array, starting at the specified index in the target array.

CopyTo(AutomationElement[], Int32)

Kopiuje elementy kolekcji do wyspecjalizowanego wystąpienia tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu w tablicy docelowej.Copies the collection's elements to a specialized array instance, starting at the specified index in the target array.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który może być używany do iteracji elementów w kolekcji.Returns an enumerator that can be used to iterate through the items in the collection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

IEnumerable KonwertujeIQueryabledo.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też