TextBoxBase.Cut Metoda

Definicja

Usuwa bieżący wybór z kontrolki edycji tekstu i kopiuje go do Clipboard.Removes the current selection from the text editing control and copies it to the Clipboard.

public:
 void Cut();
public void Cut ();
[System.Security.SecurityCritical]
public void Cut ();
member this.Cut : unit -> unit
Public Sub Cut ()
Atrybuty

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak za pomocą metody Cut usunąć tekst wybrany w kontrolce TextBox.The following example demonstrates how to use the Cut method to delete the text that is selected in a TextBox control.

private void cutText(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    myTextBox.Cut();
}
Private Sub cutText(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs)
    myTextBox.Cut()
End Sub

Uwagi

Operacja wycinania usuwa bieżący wybór z kontrolki edycji tekstu i kopiuje go do Clipboard.A cut operation removes the current selection from the text editing control and copies it to the Clipboard. Należy zauważyć, że zaznaczony tekst jest usuwany (wycięty) z kontrolki edycji tekstu w procesie.Note that the selected text is removed (cut) from the text editing control in the process. Podobna Metoda, Copy, kopiuje bieżące zaznaczenie do schowka, ale nie usuwa zaznaczonego tekstu z kontrolki edycji tekstu.A similar method, Copy, copies the current selection to the Clipboard, but does not remove the selected text from the text editing control.

Dotyczy

Zobacz też