CheckedListBox.ValueMember Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ciąg określający Właściwość źródła danych, z którego ma zostać narysowana wartość.Gets or sets a string that specifies the property of the data source from which to draw the value.

public:
 property System::String ^ ValueMember { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public string ValueMember { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.ValueMember : string with get, set
Public Property ValueMember As String

Wartość właściwości

String

Ciąg określający Właściwość źródła danych, z którego ma zostać narysowana wartość.A string that specifies the property of the data source from which to draw the value.

Atrybuty

Wyjątki

Nie można znaleźć określonej właściwości w obiekcie określonym przez DataSource Właściwość.The specified property cannot be found on the object specified by the DataSource property.

Uwagi

Określ zawartość ValueMember właściwości w przypadkach, w których dane są powiązane.Specify the contents of the ValueMember property in cases where you bind data.

Możesz wyczyścić ValueMember Właściwość przez ustawienie właściwości na pusty ciąg ("") lub null .You can clear the ValueMember property by setting the property to an empty string ("") or null.

Ustawienie nowej ValueMember właściwości wywołuje ValueMemberChanged SelectedValueChanged zdarzenia i.Setting a new ValueMember property raises the ValueMemberChanged and SelectedValueChanged events.

Dotyczy