Control.CreateControl Metoda

Definicja

Wymusza utworzenie widocznej kontrolki, włącznie z tworzeniem uchwytu i wszystkimi widocznymi kontrolkami podrzędnymi.Forces the creation of the visible control, including the creation of the handle and any visible child controls.

public:
 void CreateControl();
public void CreateControl ();
member this.CreateControl : unit -> unit
Public Sub CreateControl ()

Uwagi

Metoda CreateControl wymusza tworzenie dojścia dla kontrolki i jej formantów podrzędnych.The CreateControl method forces a handle to be created for the control and its child controls. Ta metoda jest używana, gdy potrzebna jest obsługa natychmiast po manipulowaniu formantem lub jego elementami podrzędnymi. po prostu wywołanie konstruktora kontrolki nie powoduje utworzenia Handle.This method is used when you need a handle immediately for manipulation of the control or its children; simply calling a control's constructor does not create the Handle.

CreateControl nie tworzy uchwytu sterującego, jeśli właściwość Visible formantu jest false.CreateControl does not create a control handle if the control's Visible property is false. Możesz wywołać metodę CreateHandle lub uzyskać dostęp do właściwości Handle, aby utworzyć uchwyt kontrolki niezależnie od widoczności kontrolki, ale w tym przypadku nie są tworzone żadne uchwyty okna dla elementów podrzędnych formantu.You can either call the CreateHandle method or access the Handle property to create the control's handle regardless of the control's visibility, but in this case, no window handles are created for the control's children.

Dotyczy

Zobacz też