Control.IsHandleCreated Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy z kontrolką jest skojarzone dojście.Gets a value indicating whether the control has a handle associated with it.

public:
 property bool IsHandleCreated { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool IsHandleCreated { get; }
member this.IsHandleCreated : bool
Public ReadOnly Property IsHandleCreated As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli dojście zostało przypisane do kontrolki; w przeciwnym razie false.true if a handle has been assigned to the control; otherwise, false.

Atrybuty

Uwagi

Użyj właściwości IsHandleCreated, aby określić, czy CreateHandle został wywołany.Use the IsHandleCreated property to determine whether CreateHandle has been called.

Dotyczy

Zobacz też