DataGridViewLinkColumn Klasa

Definicja

Przedstawia kolumnę komórek zawierających linki w kontrolce DataGridView.Represents a column of cells that contain links in a DataGridView control.

public ref class DataGridViewLinkColumn : System::Windows::Forms::DataGridViewColumn
[System.Drawing.ToolboxBitmap(typeof(System.Windows.Forms.DataGridViewLinkColumn), "DataGridViewLinkColumn")]
public class DataGridViewLinkColumn : System.Windows.Forms.DataGridViewColumn
[System.Drawing.ToolboxBitmap(typeof(System.Windows.Forms.DataGridViewLinkColumn), "DataGridViewLinkColumn.bmp")]
public class DataGridViewLinkColumn : System.Windows.Forms.DataGridViewColumn
type DataGridViewLinkColumn = class
  inherit DataGridViewColumn
Public Class DataGridViewLinkColumn
Inherits DataGridViewColumn
Dziedziczenie
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu ustawia właściwości na DataGridViewLinkColumn.The following code example sets properties on a DataGridViewLinkColumn. Ten przykład jest częścią większego przykładu dostępnego w temacie Omówienie klasy DataGridViewComboBoxColumn.This example is part of a larger example available in the DataGridViewComboBoxColumn class overview topic.

private:
  void AddLinkColumn()
  {
    DataGridViewLinkColumn^ links = gcnew DataGridViewLinkColumn();

    links->UseColumnTextForLinkValue = true;
    links->HeaderText = ColumnName::ReportsTo.ToString();
    links->DataPropertyName = ColumnName::ReportsTo.ToString();
    links->ActiveLinkColor = Color::White;
    links->LinkBehavior = LinkBehavior::SystemDefault;
    links->LinkColor = Color::Blue;
    links->TrackVisitedState = true;
    links->VisitedLinkColor = Color::YellowGreen;

    DataGridView1->Columns->Add(links);
  }
private void AddLinkColumn()
{
  DataGridViewLinkColumn links = new DataGridViewLinkColumn();

  links.UseColumnTextForLinkValue = true;
  links.HeaderText = ColumnName.ReportsTo.ToString();
  links.DataPropertyName = ColumnName.ReportsTo.ToString();
  links.ActiveLinkColor = Color.White;
  links.LinkBehavior = LinkBehavior.SystemDefault;
  links.LinkColor = Color.Blue;
  links.TrackVisitedState = true;
  links.VisitedLinkColor = Color.YellowGreen;

  DataGridView1.Columns.Add(links);
}
Private Sub AddLinkColumn()

  Dim links As New DataGridViewLinkColumn()
  With links
    .UseColumnTextForLinkValue = True
    .HeaderText = ColumnName.ReportsTo.ToString()
    .DataPropertyName = ColumnName.ReportsTo.ToString()
    .ActiveLinkColor = Color.White
    .LinkBehavior = LinkBehavior.SystemDefault
    .LinkColor = Color.Blue
    .TrackVisitedState = True
    .VisitedLinkColor = Color.YellowGreen
  End With
  DataGridView1.Columns.Add(links)
End Sub

Uwagi

Klasa DataGridViewLinkColumn jest wyspecjalizowanym typem klasy DataGridViewColumn służącą do logicznego hostowania komórek, które reagują na kliknięcia przez użytkownika.The DataGridViewLinkColumn class is a specialized type of the DataGridViewColumn class used to logically host cells that respond to user clicks. Klasa DataGridViewLinkColumn jest podobna do klasy DataGridViewButtonColumn, ale udostępnia inne środowisko użytkownika, które może być bardziej odpowiednie w pewnych sytuacjach, takich jak wyświetlanie adresu URL przechowywanego w tabeli bazy danych.The DataGridViewLinkColumn class is similar to the DataGridViewButtonColumn class but provides a different user experience that may be more appropriate in certain situations, such as displaying a URL stored in a database table.

Aby wyświetlić ten sam tekst łącza dla każdej komórki, ustaw właściwość UseColumnTextForLinkValue na true i ustaw właściwość Text na żądany tekst łącza.To display the same link text for every cell, set the UseColumnTextForLinkValue property to true and set the Text property to the desired link text.

DataGridViewLinkColumn ma skojarzoną DataGridViewLinkCell w każdym DataGridViewRow, który przecina.A DataGridViewLinkColumn has an associated DataGridViewLinkCell in every DataGridViewRow that intersects it.

Domyślny tryb sortowania dla tego typu kolumny to NotSortable.The default sort mode for this column type is NotSortable.

Aby odpowiedzieć na kliknięcia linku użytkownika, obsłuż zdarzenie DataGridView.CellContentClick.To respond to user link clicks, handle the DataGridView.CellContentClick event. Możesz również użyć zdarzenia DataGridView.CellClick, aby odpowiedzieć na kliknięcia w dowolnym miejscu w komórce.You can also use the DataGridView.CellClick event to respond to clicks anywhere in the cell.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Gdy dziedziczysz z DataGridViewLinkColumn i dodasz nowe właściwości do klasy pochodnej, pamiętaj, aby zastąpić metodę Clone(), aby skopiować nowe właściwości podczas klonowania operacji.When you derive from DataGridViewLinkColumn and add new properties to the derived class, be sure to override the Clone() method to copy the new properties during cloning operations. Należy również wywołać metodę Clone() klasy bazowej, aby właściwości klasy bazowej były kopiowane do nowej komórki.You should also call the base class's Clone() method so that the properties of the base class are copied to the new cell.

Konstruktory

DataGridViewLinkColumn()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataGridViewLinkColumn.Initializes a new instance of the DataGridViewLinkColumn class.

Właściwości

ActiveLinkColor

Pobiera lub ustawia kolor używany do wyświetlania aktywnego łącza w komórkach w kolumnie.Gets or sets the color used to display an active link within cells in the column.

AutoSizeMode

Pobiera lub ustawia tryb, w którym kolumna automatycznie dostosowuje swoją szerokość.Gets or sets the mode by which the column automatically adjusts its width.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
CellTemplate

Pobiera lub ustawia szablon używany do tworzenia nowych komórek.Gets or sets the template used to create new cells.

CellType

Pobiera typ czasu wykonywania szablonu komórki.Gets the run-time type of the cell template.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
ContextMenuStrip

Pobiera lub ustawia menu skrótów dla kolumny.Gets or sets the shortcut menu for the column.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
DataGridView

Pobiera kontrolkę DataGridView skojarzoną z tym elementem.Gets the DataGridView control associated with this element.

(Odziedziczone po DataGridViewElement)
DataPropertyName

Pobiera lub ustawia nazwę właściwości źródła danych lub kolumny bazy danych, z którą jest powiązana DataGridViewColumn.Gets or sets the name of the data source property or database column to which the DataGridViewColumn is bound.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
DefaultCellStyle

Pobiera lub ustawia domyślny styl komórki kolumny.Gets or sets the column's default cell style.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
DefaultHeaderCellType

Pobiera lub ustawia typ czasu wykonywania domyślnej komórki nagłówka.Gets or sets the run-time type of the default header cell.

(Odziedziczone po DataGridViewBand)
Displayed

Pobiera wartość wskazującą, czy pasmo jest aktualnie wyświetlane na ekranie.Gets a value indicating whether the band is currently displayed onscreen.

(Odziedziczone po DataGridViewBand)
DisplayIndex

Pobiera lub ustawia kolejność wyświetlania kolumny względem aktualnie wyświetlanych kolumn.Gets or sets the display order of the column relative to the currently displayed columns.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
DividerWidth

Pobiera lub ustawia szerokość (w pikselach) rozdzielacza kolumny.Gets or sets the width, in pixels, of the column divider.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
FillWeight

Pobiera lub ustawia wartość reprezentującą szerokość kolumny, gdy jest ona w trybie wypełniania względem szerokości innych kolumn trybu wypełniania w formancie.Gets or sets a value that represents the width of the column when it is in fill mode relative to the widths of other fill-mode columns in the control.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
Frozen

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kolumna będzie przenoszona, gdy użytkownik przewinie formant DataGridView w poziomie.Gets or sets a value indicating whether a column will move when a user scrolls the DataGridView control horizontally.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
HasDefaultCellStyle

Pobiera wartość wskazującą, czy właściwość DefaultCellStyle została ustawiona.Gets a value indicating whether the DefaultCellStyle property has been set.

(Odziedziczone po DataGridViewBand)
HeaderCell

Pobiera lub ustawia DataGridViewColumnHeaderCell, który reprezentuje nagłówek kolumny.Gets or sets the DataGridViewColumnHeaderCell that represents the column header.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
HeaderCellCore

Pobiera lub ustawia komórkę nagłówka DataGridViewBand.Gets or sets the header cell of the DataGridViewBand.

(Odziedziczone po DataGridViewBand)
HeaderText

Pobiera lub ustawia tekst podpisu w komórce nagłówka kolumny.Gets or sets the caption text on the column's header cell.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
Index

Pobiera względną pozycję pasma w kontrolce DataGridView.Gets the relative position of the band within the DataGridView control.

(Odziedziczone po DataGridViewBand)
InheritedAutoSizeMode

Pobiera tryb ustalania wielkości dla kolumny.Gets the sizing mode in effect for the column.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
InheritedStyle

Pobiera styl komórki aktualnie zastosowany do kolumny.Gets the cell style currently applied to the column.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
IsDataBound

Pobiera wartość wskazującą, czy kolumna jest powiązana ze źródłem danych.Gets a value indicating whether the column is bound to a data source.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
IsRow

Pobiera wartość wskazującą, czy pasmo reprezentuje wiersz.Gets a value indicating whether the band represents a row.

(Odziedziczone po DataGridViewBand)
LinkBehavior

Pobiera lub ustawia wartość reprezentującą zachowanie linków w komórkach w kolumnie.Gets or sets a value that represents the behavior of links within cells in the column.

LinkColor

Pobiera lub ustawia kolor używany do wyświetlania niezaznaczonego łącza w komórkach w kolumnie.Gets or sets the color used to display an unselected link within cells in the column.

MinimumWidth

Pobiera lub ustawia minimalną szerokość kolumny w pikselach.Gets or sets the minimum width, in pixels, of the column.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
Name

Pobiera lub ustawia nazwę kolumny.Gets or sets the name of the column.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
ReadOnly

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy użytkownik może edytować komórki kolumny.Gets or sets a value indicating whether the user can edit the column's cells.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
Resizable

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy rozmiar kolumny jest zmienny.Gets or sets a value indicating whether the column is resizable.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
Selected

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy pasmo jest w wybranym stanie interfejsu użytkownika.Gets or sets a value indicating whether the band is in a selected user interface (UI) state.

(Odziedziczone po DataGridViewBand)
Site

Pobiera lub ustawia lokację kolumny.Gets or sets the site of the column.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
SortMode

Pobiera lub ustawia tryb sortowania dla kolumny.Gets or sets the sort mode for the column.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
State

Pobiera stan interfejsu użytkownika elementu.Gets the user interface (UI) state of the element.

(Odziedziczone po DataGridViewElement)
Tag

Pobiera lub ustawia obiekt, który zawiera dane do skojarzenia z pasmem.Gets or sets the object that contains data to associate with the band.

(Odziedziczone po DataGridViewBand)
Text

Pobiera lub ustawia tekst łącza wyświetlany w komórkach kolumny, jeśli UseColumnTextForLinkValue jest true.Gets or sets the link text displayed in a column's cells if UseColumnTextForLinkValue is true.

ToolTipText

Pobiera lub ustawia tekst używany dla etykietek narzędzi.Gets or sets the text used for ToolTips.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
TrackVisitedState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy link zmieni kolor, jeśli został odwiedzony.Gets or sets a value indicating whether the link changes color if it has been visited.

UseColumnTextForLinkValue

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy Text wartość właściwości jest wyświetlana jako tekst łącza.Gets or sets a value indicating whether the Text property value is displayed as the link text.

ValueType

Pobiera lub ustawia typ danych wartości w komórkach kolumny.Gets or sets the data type of the values in the column's cells.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kolumna jest widoczna.Gets or sets a value indicating whether the column is visible.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
VisitedLinkColor

Pobiera lub ustawia kolor używany do wyświetlania łącza, które zostało wcześniej odwiedzone.Gets or sets the color used to display a link that has been previously visited.

Width

Pobiera lub ustawia bieżącą szerokość kolumny.Gets or sets the current width of the column.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)

Metody

Clone()

Tworzy dokładną kopię tej kolumny.Creates an exact copy of this column.

Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element DataGridViewBand.Releases all resources used by the DataGridViewBand.

(Odziedziczone po DataGridViewBand)
Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element DataGridViewBand i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.Releases the unmanaged resources used by the DataGridViewBand and optionally releases the managed resources.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetPreferredWidth(DataGridViewAutoSizeColumnMode, Boolean)

Oblicza idealną szerokość kolumny na podstawie określonych kryteriów.Calculates the ideal width of the column based on the specified criteria.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnDataGridViewChanged()

Wywoływana, gdy pasek jest skojarzony z innym DataGridView.Called when the band is associated with a different DataGridView.

(Odziedziczone po DataGridViewBand)
RaiseCellClick(DataGridViewCellEventArgs)

Podnosi zdarzenie CellClick.Raises the CellClick event.

(Odziedziczone po DataGridViewElement)
RaiseCellContentClick(DataGridViewCellEventArgs)

Podnosi zdarzenie CellContentClick.Raises the CellContentClick event.

(Odziedziczone po DataGridViewElement)
RaiseCellContentDoubleClick(DataGridViewCellEventArgs)

Podnosi zdarzenie CellContentDoubleClick.Raises the CellContentDoubleClick event.

(Odziedziczone po DataGridViewElement)
RaiseCellValueChanged(DataGridViewCellEventArgs)

Podnosi zdarzenie CellValueChanged.Raises the CellValueChanged event.

(Odziedziczone po DataGridViewElement)
RaiseDataError(DataGridViewDataErrorEventArgs)

Podnosi zdarzenie DataError.Raises the DataError event.

(Odziedziczone po DataGridViewElement)
RaiseMouseWheel(MouseEventArgs)

Podnosi zdarzenie MouseWheel.Raises the MouseWheel event.

(Odziedziczone po DataGridViewElement)
ToString()

Pobiera ciąg opisujący kolumnę.Gets a string that describes the column.

Zdarzenia

Disposed

Występuje po usunięciu DataGridViewColumn.Occurs when the DataGridViewColumn is disposed.

(Odziedziczone po DataGridViewColumn)

Dotyczy

Zobacz też