ListBox.SelectedIndexCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję zawierającą indeksy do wybranych elementów w ListBox.Represents the collection containing the indexes to the selected items in a ListBox.

public: ref class ListBox::SelectedIndexCollection : System::Collections::IList
public class ListBox.SelectedIndexCollection : System.Collections.IList
type ListBox.SelectedIndexCollection = class
  interface IList
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public Class ListBox.SelectedIndexCollection
Implements IList
Dziedziczenie
ListBox.SelectedIndexCollection
Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak za pomocą metody FindString wyszukać wszystkie wystąpienia tekstu wyszukiwania w elementach ListBox.The following example demonstrates how to use the FindString method to search for all instances of the search text in the items of the ListBox. W przykładzie stosowana jest wersja metody FindString, która umożliwia określenie początkowego indeksu wyszukiwania, z którego ma być ciągłego wyszukiwania wszystkich elementów w ListBox.The example uses the version of the FindString method that enables you to specify a starting search index from which to do a continual search of all items in the ListBox. W przykładzie pokazano również, jak ustalić, kiedy Metoda FindString rozpoczyna wyszukiwanie od góry listy po osiągnięciu dolnej części listy elementów, aby zapobiec przeszukiwaniu cyklicznemu.The example also demonstrates how to determine when the FindString method begins searching from the top of the list after it reaches the bottom of the list of items to prevent a recursive search. Po znalezieniu elementów w ListBox są one wybierane przy użyciu metody SetSelected.Once items are found in the ListBox, they are selected using the SetSelected method.

private:
  void FindAllOfMyString( String^ searchString )
  {
   // Set the SelectionMode property of the ListBox to select multiple items.
   listBox1->SelectionMode = SelectionMode::MultiExtended;

   // Set our intial index variable to -1.
   int x = -1;

   // If the search string is empty exit.
   if ( searchString->Length != 0 )
   {
     // Loop through and find each item that matches the search string.
     do
     {
      // Retrieve the item based on the previous index found. Starts with -1 which searches start.
      x = listBox1->FindString( searchString, x );

      // If no item is found that matches exit.
      if ( x != -1 )
      {
        // Since the FindString loops infinitely, determine if we found first item again and exit.
        if ( listBox1->SelectedIndices->Count > 0 )
        {
         if ( x == listBox1->SelectedIndices[ 0 ] )
                  return;
        }

        // Select the item in the ListBox once it is found.
        listBox1->SetSelected( x, true );
      }
     }
     while ( x != -1 );
   }
  }
  private void FindAllOfMyString(string searchString)
  {
   // Set the SelectionMode property of the ListBox to select multiple items.
   listBox1.SelectionMode = SelectionMode.MultiExtended;
   
   // Set our intial index variable to -1.
   int x =-1;
   // If the search string is empty exit.
   if (searchString.Length != 0)
   {
     // Loop through and find each item that matches the search string.
     do
     {
      // Retrieve the item based on the previous index found. Starts with -1 which searches start.
      x = listBox1.FindString(searchString, x);
      // If no item is found that matches exit.
      if (x != -1)
      {
        // Since the FindString loops infinitely, determine if we found first item again and exit.
        if (listBox1.SelectedIndices.Count > 0)
        {
         if(x == listBox1.SelectedIndices[0])
           return;
        }
        // Select the item in the ListBox once it is found.
        listBox1.SetSelected(x,true);
      }

     }while(x != -1);
   }
  }
Private Sub FindAllOfMyString(ByVal searchString As String)
  ' Set the SelectionMode property of the ListBox to select multiple items.
  listBox1.SelectionMode = SelectionMode.MultiExtended

  ' Set our intial index variable to -1.
  Dim x As Integer = -1
  ' If the search string is empty exit.
  If searchString.Length <> 0 Then
   ' Loop through and find each item that matches the search string.
   Do
     ' Retrieve the item based on the previous index found. Starts with -1 which searches start.
     x = listBox1.FindString(searchString, x)
     ' If no item is found that matches exit.
     If x <> -1 Then
      ' Since the FindString loops infinitely, determine if we found first item again and exit.
      If ListBox1.SelectedIndices.Count > 0 Then
        If x = ListBox1.SelectedIndices(0) Then
         Return
        End If
      End If
      ' Select the item in the ListBox once it is found.
      ListBox1.SetSelected(x, True)
     End If
   Loop While x <> -1
  End If
End Sub

Uwagi

Klasa ListBox.SelectedIndexCollection przechowuje indeksy do wybranych elementów w ListBox.The ListBox.SelectedIndexCollection class stores the indexes to the selected items in the ListBox. Indeksy przechowywane w ListBox.SelectedIndexCollection są pozycjami indeksu w klasie ListBox.ObjectCollection.The indexes stored in the ListBox.SelectedIndexCollection are index positions within the ListBox.ObjectCollection class. Klasa ListBox.ObjectCollection przechowuje wszystkie elementy wyświetlane w ListBox.The ListBox.ObjectCollection class stores all items displayed in the ListBox.

W poniższej tabeli przedstawiono przykład sposobu, w jaki ListBox.ObjectCollection przechowuje elementy ListBox, jak również Stany ich wyboru w ramach przykładu ListBox.The following table is an example of how the ListBox.ObjectCollection stores the items of the ListBox as well as their selection states within an example ListBox.

IndeksIndex ElementItem Stan zaznaczenia w polu listySelection state within the ListBox
00 Obiekt1object1 NiezaznaczoneUnselected
11 Obiekt2object2 NiezaznaczoneSelected
22 object3object3 NiezaznaczoneUnselected
33 object4object4 NiezaznaczoneSelected
44 object5object5 NiezaznaczoneSelected

W oparciu o ListBox.ObjectCollection przykład w powyższej tabeli przedstawiono sposób wyświetlania ListBox.SelectedIndexCollection.Based on the ListBox.ObjectCollection example in the previous table, the following table demonstrates how the ListBox.SelectedIndexCollection would appear.

IndeksIndex Indeks wybranego elementu w ObiekciecollectionIndex of selected item in ObjectCollection
00 11
11 33
22 44

Właściwości i metod tej klasy można użyć do wykonywania różnych zadań z kolekcją.You can use the properties and methods of this class to perform a variety of tasks with the collection. Metoda Contains pozwala określić, czy pozycja indeksu z klasy ListBox.ObjectCollection jest elementem członkowskim wybranych indeksów przechowywanych w ListBox.SelectedIndexCollection.The Contains method enables you to determine whether an index position from the ListBox.ObjectCollection class is a member of the selected indexes stored in the ListBox.SelectedIndexCollection. Gdy wiesz, że element znajduje się w kolekcji, możesz użyć metody IndexOf, aby określić, gdzie będzie przechowywana określona pozycja indeksu w ListBox.ObjectCollection dla ListBox.Once you know that the item is located within the collection, you can use the IndexOf method to determine where a specific index position within the ListBox.ObjectCollection for the ListBox is stored.

Konstruktory

ListBox.SelectedIndexCollection(ListBox)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ListBox.SelectedIndexCollection.Initializes a new instance of the ListBox.SelectedIndexCollection class.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę elementów w kolekcji.Gets the number of items in the collection.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the collection is read-only.

Item[Int32]

Pobiera wartość indeksu o określonym indeksie w tej kolekcji.Gets the index value at the specified index within this collection.

Metody

Add(Int32)

Dodaje ListBox w określonej lokalizacji indeksu.Adds the ListBox at the specified index location.

Clear()

Usuwa wszystkie kontrolki z kolekcji.Removes all controls from the collection.

Contains(Int32)

Określa, czy określony indeks znajduje się w kolekcji.Determines whether the specified index is located within the collection.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje całą kolekcję do istniejącej tablicy w określonej lokalizacji w tablicy.Copies the entire collection into an existing array at a specified location within the array.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który będzie używany do iteracji przez wybrane kolekcje indeksów.Returns an enumerator to use to iterate through the selected indexes collection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IndexOf(Int32)

Zwraca indeks w ListBox.SelectedIndexCollection określonego indeksu z ListBox.ObjectCollection ListBox.Returns the index within the ListBox.SelectedIndexCollection of the specified index from the ListBox.ObjectCollection of the ListBox.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(Int32)

Usuwa określony formant z kolekcji.Removes the specified control from the collection.

ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.IsSynchronized

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsSynchronized.For a description of this member, see IsSynchronized.

ICollection.SyncRoot

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SyncRoot.For a description of this member, see SyncRoot.

IList.Add(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Add(Object).For a description of this member, see Add(Object).

IList.Clear()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Clear().For a description of this member, see Clear().

IList.Contains(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Contains(Object).For a description of this member, see Contains(Object).

IList.IndexOf(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IndexOf(Object).For a description of this member, see IndexOf(Object).

IList.Insert(Int32, Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Insert(Int32, Object).For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

IList.IsFixedSize

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsFixedSize.For a description of this member, see IsFixedSize.

IList.Item[Int32]

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Item[Int32].For a description of this member, see Item[Int32].

IList.Remove(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Remove(Object).For a description of this member, see Remove(Object).

IList.RemoveAt(Int32)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz RemoveAt(Int32).For a description of this member, see RemoveAt(Int32).

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

IEnumerable KonwertujeIQueryabledo.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy