StatusBar.Panels Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję StatusBar paneli zawartych w kontrolce.Gets the collection of StatusBar panels contained within the control.

public:
 property System::Windows::Forms::StatusBar::StatusBarPanelCollection ^ Panels { System::Windows::Forms::StatusBar::StatusBarPanelCollection ^ get(); };
public System.Windows.Forms.StatusBar.StatusBarPanelCollection Panels { get; }
member this.Panels : System.Windows.Forms.StatusBar.StatusBarPanelCollection
Public ReadOnly Property Panels As StatusBar.StatusBarPanelCollection

Wartość właściwości

@No__t_0 zawierający obiekty StatusBarPanel kontrolki StatusBar.A StatusBar.StatusBarPanelCollection containing the StatusBarPanel objects of the StatusBar control.

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy kontrolkę StatusBar w formularzu i dodaje dwa obiekty StatusBarPanel.The following code example creates a StatusBar control on a form and adds two StatusBarPanel objects. Jeden z StatusBarPanel obiektów o nazwie panel1, wyświetla tekst stanu dla aplikacji.One of the StatusBarPanel objects, named panel1, displays status text for an application. Drugi StatusBarPanel obiektu o nazwie panel2, wyświetla bieżącą datę i używa właściwości ToolTipText klasy StatusBarPanel, aby wyświetlić bieżącą godzinę.The second StatusBarPanel object, named panel2, displays the current date and uses the ToolTipText property of the StatusBarPanel class to display the current time. W przykładzie użyto właściwości ShowPanels, aby upewnić się, że panele są wyświetlane zamiast standardowych paneli i są używane i Właściwość Panels do uzyskiwania dostępu do Addj metody StatusBar.StatusBarPanelCollection, aby dodać panele do StatusBar.The example uses the ShowPanels property to ensure that the panels are displayed instead of a standard panel, and it uses and the Panels property to access the Add method of the StatusBar.StatusBarPanelCollection to add the panels to the StatusBar. W przykładzie zastosowano również właściwości AutoSize, BorderStyle, ToolTipText i Text w celu zainicjowania obiektów StatusBarPanel.The example also uses the AutoSize, BorderStyle, ToolTipText, and Text properties to initialize the StatusBarPanel objects. Ten przykład wymaga, aby metoda zdefiniowana w przykładzie została zdefiniowana i wywołana z konstruktora Form.This example requires that the method defined in the example is defined and called from the constructor of a Form.

private:
  void CreateMyStatusBar()
  {
   // Create a StatusBar control.
   StatusBar^ statusBar1 = gcnew StatusBar;

   // Create two StatusBarPanel objects to display in the StatusBar.
   StatusBarPanel^ panel1 = gcnew StatusBarPanel;
   StatusBarPanel^ panel2 = gcnew StatusBarPanel;

   // Display the first panel with a sunken border style.
   panel1->BorderStyle = StatusBarPanelBorderStyle::Sunken;

   // Initialize the text of the panel.
   panel1->Text = "Ready...";

   // Set the AutoSize property to use all remaining space on the StatusBar.
   panel1->AutoSize = StatusBarPanelAutoSize::Spring;

   // Display the second panel with a raised border style.
   panel2->BorderStyle = StatusBarPanelBorderStyle::Raised;

   // Create ToolTip text that displays the time the application
   // was started.
   panel2->ToolTipText = System::DateTime::Now.ToShortTimeString();

   // Set the text of the panel to the current date.
   panel2->Text = "Started: " + System::DateTime::Today.ToLongDateString();

   // Set the AutoSize property to size the panel to the size of the contents.
   panel2->AutoSize = StatusBarPanelAutoSize::Contents;

   // Display panels in the StatusBar control.
   statusBar1->ShowPanels = true;

   // Add both panels to the StatusBarPanelCollection of the StatusBar.  
   statusBar1->Panels->Add( panel1 );
   statusBar1->Panels->Add( panel2 );

   // Add the StatusBar to the form.
   this->Controls->Add( statusBar1 );
  }
private void CreateMyStatusBar()
{
  // Create a StatusBar control.
  StatusBar statusBar1 = new StatusBar();
  // Create two StatusBarPanel objects to display in the StatusBar.
  StatusBarPanel panel1 = new StatusBarPanel();
  StatusBarPanel panel2 = new StatusBarPanel();

  // Display the first panel with a sunken border style.
  panel1.BorderStyle = StatusBarPanelBorderStyle.Sunken;
  // Initialize the text of the panel.
  panel1.Text = "Ready...";
  // Set the AutoSize property to use all remaining space on the StatusBar.
  panel1.AutoSize = StatusBarPanelAutoSize.Spring;
  
  // Display the second panel with a raised border style.
  panel2.BorderStyle = StatusBarPanelBorderStyle.Raised;
  
  // Create ToolTip text that displays time the application was started.
  panel2.ToolTipText = "Started: " + System.DateTime.Now.ToShortTimeString();
  // Set the text of the panel to the current date.
  panel2.Text = System.DateTime.Today.ToLongDateString();
  // Set the AutoSize property to size the panel to the size of the contents.
  panel2.AutoSize = StatusBarPanelAutoSize.Contents;
        
  // Display panels in the StatusBar control.
  statusBar1.ShowPanels = true;

  // Add both panels to the StatusBarPanelCollection of the StatusBar.			
  statusBar1.Panels.Add(panel1);
  statusBar1.Panels.Add(panel2);

  // Add the StatusBar to the form.
  this.Controls.Add(statusBar1);
}
Private Sub CreateMyStatusBar()
  ' Create a StatusBar control.
  Dim statusBar1 As New StatusBar()

  ' Create two StatusBarPanel objects to display in the StatusBar.
  Dim panel1 As New StatusBarPanel()
  Dim panel2 As New StatusBarPanel()

  ' Display the first panel with a sunken border style.
  panel1.BorderStyle = StatusBarPanelBorderStyle.Sunken

  ' Initialize the text of the panel.
  panel1.Text = "Ready..."

  ' Set the AutoSize property to use all remaining space on the StatusBar.
  panel1.AutoSize = StatusBarPanelAutoSize.Spring
  
  ' Display the second panel with a raised border style.
  panel2.BorderStyle = StatusBarPanelBorderStyle.Raised
  
  ' Create ToolTip text that displays the time the application was started.
  panel2.ToolTipText = "Started: " & System.DateTime.Now.ToShortTimeString()

  ' Set the text of the panel to the current date.
  panel2.Text = System.DateTime.Today.ToLongDateString()

  ' Set the AutoSize property to size the panel to the size of the contents.
  panel2.AutoSize = StatusBarPanelAutoSize.Contents

  ' Display panels in the StatusBar control.
  statusBar1.ShowPanels = True

  ' Add both panels to the StatusBarPanelCollection of the StatusBar.			
  statusBar1.Panels.Add(panel1)
  statusBar1.Panels.Add(panel2)

  ' Add the StatusBar to the form.
  Me.Controls.Add(statusBar1)
End Sub

Uwagi

Kontrolka StatusBar może wyświetlać kilka paneli, aby dostarczyć informacje użytkownikowi aplikacji.The StatusBar control can display a number of panels to provide information to the user of your application. Na przykład Panel może wyświetlić bieżący czas lub postęp pobierania plików.For example, a panel could display the current time or the progress of a file download. Każdy panel wyświetlany przez formant StatusBar jest wystąpieniem klasy StatusBarPanel.Each panel displayed by the StatusBar control is an instance of the StatusBarPanel class. Właściwość Panels umożliwia uzyskanie odwołania do kolekcji obiektów StatusBarPanel, które są obecnie przechowywane w kontrolce StatusBar.The Panels property enables you to obtain a reference to the collection of StatusBarPanel objects that are currently stored in the StatusBar control. Za pomocą tego odwołania możesz dodać panele, usunąć panele, uzyskać dostęp do określonego panelu w kolekcji i uzyskać liczbę paneli w kontrolce StatusBar.With this reference, you can add panels, remove panels, access a specific panel within the collection, and obtain a count of the panels in the StatusBar control. Aby uzyskać więcej informacji na temat zadań, które można wykonać za pomocą kolekcji paneli, zobacz tematy dotyczące klas StatusBar.StatusBarPanelCollection.For more information on the tasks that can be performed with the panel collection, see the StatusBar.StatusBarPanelCollection class reference topics.

Dotyczy

Zobacz też