Size3D Struktura

Definicja

Struktura danych opisująca rozmiar obiektu trójwymiarowego.Data structure that describes the size of a three-dimensional object.

public value class Size3D : IFormattable
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.Media.Media3D.Size3DConverter))]
[System.Serializable]
public struct Size3D : IFormattable
type Size3D = struct
  interface IFormattable
Public Structure Size3D
Implements IFormattable
Dziedziczenie
Size3D
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Ten przykład pokazuje, jak ustalić, Size3D Size3D czy dwie struktury są równe przy użyciu Equals metody statycznej.This example shows how to determine if two Size3D structures are equal using the Size3D static Equals method.

Poniższy kod ilustruje sposób sprawdzania Size3D struktury pod kątem równości.The following code illustrates how to check Size3D structures for equality. Size3D Struktury są zadeklarowane i przypisane wartości.The Size3D structures are declared and assigned values. Equals Metoda jest następnie używana do określenia, czy dwie struktury są równe.The Equals method is then used to determine if the two structures are equal.

private bool size3DEqualityExample()
{

  // Checks if two Size3D structures are equal using the static Equals method. 
  // Returns a Boolean.

  // Declaring Size3D structure without initializing x,y,z values
  Size3D size1 = new Size3D();

  // Delcaring Size3D structure and initializing x,y,z values
  Size3D size2 = new Size3D(5, 10, 15);
  Boolean areEqual;

  // Assigning values to size1
  size1.X = 2;
  size1.Y = 4;
  size1.Z = 6;

  // checking for equality
  areEqual = Size3D.Equals(size1, size2);

  // areEqual is False
  return areEqual;

}

Uwagi

Size3Di Rect3D nie są zwykle używane w języku XAML, ponieważ w modelu obiektów 3D WPF nie istnieją właściwości settable, które używają tych typów.Size3D and Rect3D are not typically used in XAML, because no settable properties exist in the WPF 3D object model that use those types.

Konstruktory

Size3D(Double, Double, Double)

Inicjuje nowe wystąpienie Size3D struktury.Initializes a new instance of the Size3D structure.

Właściwości

Empty

Pobiera wartość, która reprezentuje pustą Size3D strukturę.Gets a value that represents an empty Size3D structure.

IsEmpty

Pobiera wartość wskazującą, czy ta Size3D struktura jest pusta.Gets a value that indicates whether this Size3D structure is empty.

X

Pobiera lub ustawia X wartość tej Size3D struktury.Gets or sets the X value of this Size3D structure.

Y

Pobiera lub ustawia Y wartość tej Size3D struktury.Gets or sets the Y value of this Size3D structure.

Z

Pobiera lub ustawia Z wartość tej Size3D struktury.Gets or sets the Z value of this Size3D structure.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest Size3D strukturą oraz Xczy właściwości, Y i Z określonych Object są równe X, Y i Zwłaściwości tej Size3D struktury.Determines whether the specified object is a Size3D structure and whether the X, Y and Z properties of the specified Object are equal to the X, Y and Z properties of this Size3D structure.

Equals(Size3D)

Porównuje Size3D dwie struktury pod kątem równości.Compares two Size3D structures for equality.

Equals(Size3D, Size3D)

Porównuje Size3D dwie struktury pod kątem równości.Compares two Size3D structures for equality. Dwie Size3D struktury są równe, jeśli wartości ich X, Y, i Z właściwości są takie same.Two Size3D structures are equal if the values of their X, Y, and Z properties are the same.

GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tej Size3D struktury.Returns a hash code for this Size3D structure.

Parse(String)

Konwertuje reprezentację trójwymiarowej struktury rozmiaru na równoważną Size3D strukturę. StringConverts a String representation of a three-dimensional size structure into the equivalent Size3D structure.

ToString()

Tworzy reprezentację tej Size3Dstruktury. StringCreates a String representation of this Size3D structure.

ToString(IFormatProvider)

Tworzy reprezentację tej Size3Dstruktury. StringCreates a String representation of this Size3D structure.

Operatory

Equality(Size3D, Size3D)

Porównuje Size3D dwie struktury pod kątem równości.Compares two Size3D structures for equality. Dwie Size3D struktury są równe, jeśli wartości ich X, Y, i Z właściwości są takie same.Two Size3D structures are equal if the values of their X, Y, and Z properties are the same.

Explicit(Size3D to Point3D)

Konwertuje tę Size3D strukturę Point3D na strukturę.Converts this Size3D structure into a Point3D structure.

Explicit(Size3D to Vector3D)

Konwertuje tę Size3D strukturę Vector3D na strukturę.Converts this Size3D structure into a Vector3D structure.

Inequality(Size3D, Size3D)

Porównuje Size3D dwie struktury pod kątem nierówności.Compares two Size3D structures for inequality. Dwie Size3D struktury nie są równe, Y Jeśli wartości ich Xi Z właściwości są różne.Two Size3D structures are not equal if the values of their X, Y and Z properties are different.

Jawne implementacje interfejsu

IFormattable.ToString(String, IFormatProvider)

Ten element członkowski obsługuje Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastrukturę i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, ToString(String, IFormatProvider)Zobacz.For a description of this member, see ToString(String, IFormatProvider).

Dotyczy