Vector3D Struktura

Definicja

Reprezentuje przemieszczenie w przestrzeni trójwymiarowej.Represents a displacement in 3-D space.

public value class Vector3D : IFormattable
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.Media.Media3D.Vector3DConverter))]
public struct Vector3D : IFormattable
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.Media.Media3D.Vector3DConverter))]
[System.Serializable]
public struct Vector3D : IFormattable
type Vector3D = struct
    interface IFormattable
Public Structure Vector3D
Implements IFormattable
Dziedziczenie
Vector3D
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Ten przykład pokazuje sposób odejmowania struktur Vector3D przy użyciu przeciążonego operatora odejmowania (-) i Vector3D statycznej Subtractj metody.This example shows how to subtract Vector3D structures using the overloaded subtraction (-) operator and the Vector3D static Subtract method.

Poniższy kod przedstawia sposób korzystania z metod odejmowania Vector3D.The following code shows how to use the Vector3D subtraction methods. Najpierw tworzone są struktury Vector3D.First, the Vector3D structures are instantiated. Struktury Vector3D są odejmowane przy użyciu przeciążonego operatora (-), a następnie są odejmowane przy użyciu statycznej metody Subtract.The Vector3D structures are subtracted using the overloaded (-) operator, and then they are subtracted using the static Subtract method.

// Subtracts two 3-D Vectors using the Subtract method and -

// Declaring vector1 and initializing x,y,z values
Vector3D vector1 = new Vector3D(20, 30, 40);

// Declaring vector2 without initializing x,y,z values
Vector3D vector2 = new Vector3D();

// Assigning values to vector2
vector2.X = 45;
vector2.Y = 70;
vector2.Z = 80;

// Subtracting vectors using overload - operator
Vector3D vectorResult1 = new Vector3D();
vectorResult1 = vector1 - vector2;
// vectorResult1 is equal to (-25, -40, -40)

// Subtracting vectors using static Subtract method
Vector3D vectorResult2 = new Vector3D();
vectorResult2 = Vector3D.Subtract(vector1, vector2);
// vector2 is equal to (-25, -40, -40)

Uwagi

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="x,y,z"/>  
-or  
<object property="x y z"/>  

Wartości XAMLXAML Values

yx
Składnik X tej struktury Vector3D.The X component of this Vector3D structure.

ty
Składnik Y tej struktury Vector3D.The Y component of this Vector3D structure.

porządkuz
Składnik Z tej struktury Vector3D.The Z component of this Vector3D structure.

Konstruktory

Vector3D(Double, Double, Double)

Inicjuje nowe wystąpienie struktury Vector3D.Initializes a new instance of a Vector3D structure.

Właściwości

Length

Pobiera długość tej struktury Vector3D.Gets the length of this Vector3D structure.

LengthSquared

Pobiera kwadrat długości tej struktury Vector3D.Gets the square of the length of this Vector3D structure.

X

Pobiera lub ustawia składnik X tej struktury Vector3D.Gets or sets the X component of this Vector3D structure.

Y

Pobiera lub ustawia składnik Y tej struktury Vector3D.Gets or sets the Y component of this Vector3D structure.

Z

Pobiera lub ustawia składnik Z tej struktury Vector3D.Gets or sets the Z component of this Vector3D structure.

Metody

Add(Vector3D, Point3D)

Tłumaczy określoną strukturę Point3D przez określoną strukturę Vector3D i zwraca wynik jako strukturę Point3D.Translates the specified Point3D structure by the specified Vector3D structure and returns the result as a Point3D structure.

Add(Vector3D, Vector3D)

Dodaje dwie struktury Vector3D i zwraca wynik jako strukturę Vector3D.Adds two Vector3D structures and returns the result as a Vector3D structure.

AngleBetween(Vector3D, Vector3D)

Pobiera kąt wymagany do obrócenia pierwszej określonej struktury Vector3D do drugiej określonej Vector3Dj struktury.Retrieves the angle required to rotate the first specified Vector3D structure into the second specified Vector3D structure.

CrossProduct(Vector3D, Vector3D)

Oblicza iloczyn poprzeczny dwóch struktur Vector3D.Calculates the cross product of two Vector3D structures.

Divide(Vector3D, Double)

Dzieli określoną strukturę Vector3D przez określoną wartość skalarną i zwraca wynik jako Vector3D.Divides the specified Vector3D structure by the specified scalar and returns the result as a Vector3D.

DotProduct(Vector3D, Vector3D)

Oblicza iloczyn kropki dwóch struktur Vector3D.Calculates the dot product of two Vector3D structures.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest strukturą Vector3D oraz czy właściwości X, Yi Z określonego Object są równe właściwości X, Yi Z tej struktury Vector3D.Determines whether the specified object is a Vector3D structure and whether the X, Y, and Z properties of the specified Object are equal to the X, Y, and Z properties of this Vector3D structure.

Equals(Vector3D)

Porównuje dwie struktury Vector3D dla równości.Compares two Vector3D structures for equality.

Equals(Vector3D, Vector3D)

Porównuje dwie struktury Vector3D dla równości.Compares two Vector3D structures for equality.

GetHashCode()

Pobiera kod skrótu dla tej struktury Vector3D.Gets a hash code for this Vector3D structure.

Multiply(Double, Vector3D)

Mnoży określoną wartość skalarną przez określoną strukturę Vector3D i zwraca wynik jako Vector3D.Multiplies the specified scalar by the specified Vector3D structure and returns the result as a Vector3D.

Multiply(Vector3D, Double)

Mnoży określoną strukturę Vector3D przez określoną wartość skalarną i zwraca wynik jako Vector3D.Multiplies the specified Vector3D structure by the specified scalar and returns the result as a Vector3D.

Multiply(Vector3D, Matrix3D)

Przekształca miejsce współrzędnych określonej struktury Vector3D przy użyciu określonej struktury Matrix3D.Transforms the coordinate space of the specified Vector3D structure using the specified Matrix3D structure.

Negate()

Wyklucza strukturę Vector3D.Negates a Vector3D structure.

Normalize()

Normalizuje określoną strukturę Vector3D.Normalizes the specified Vector3D structure.

Parse(String)

Konwertuje String reprezentację 3-W3-D wektora na równoważną strukturę Vector3D.Converts a String representation of a 3-W3-D vector into the equivalent Vector3D structure.

Subtract(Vector3D, Point3D)

Odejmuje strukturę Point3D ze struktury Vector3D.Subtracts a Point3D structure from a Vector3D structure.

Subtract(Vector3D, Vector3D)

Odejmuje strukturę Vector3D ze struktury Vector3D.Subtracts a Vector3D structure from a Vector3D structure.

ToString()

Tworzy reprezentację String tej struktury Vector3D.Creates a String representation of this Vector3D structure.

ToString(IFormatProvider)

Tworzy reprezentację String tej struktury Vector3D.Creates a String representation of this Vector3D structure.

Operatory

Addition(Vector3D, Point3D)

Tłumaczy określoną strukturę Point3D przez określoną strukturę Vector3D i zwraca wynik jako strukturę Point3D.Translates the specified Point3D structure by the specified Vector3D structure and returns the result as a Point3D structure.

Addition(Vector3D, Vector3D)

Dodaje dwie struktury Vector3D i zwraca wynik jako strukturę Vector3D.Adds two Vector3D structures and returns the result as a Vector3D structure.

Division(Vector3D, Double)

Dzieli określoną strukturę Vector3D przez określoną wartość skalarną i zwraca wynik jako Vector3D.Divides the specified Vector3D structure by the specified scalar and returns the result as a Vector3D.

Equality(Vector3D, Vector3D)

Porównuje dwie struktury Vector3D dla równości.Compares two Vector3D structures for equality.

Explicit(Vector3D to Point3D)

Konwertuje strukturę Vector3D na strukturę Point3D.Converts a Vector3D structure into a Point3D structure.

Explicit(Vector3D to Size3D)

Konwertuje strukturę Vector3D na Size3D.Converts a Vector3D structure into a Size3D.

Inequality(Vector3D, Vector3D)

Porównuje dwie Vector3D struktury pod kątem nierówności.Compares two Vector3D structures for inequality.

Multiply(Double, Vector3D)

Mnoży określoną wartość skalarną przez określoną strukturę Vector3D i zwraca wynik jako Vector3D.Multiplies the specified scalar by the specified Vector3D structure and returns the result as a Vector3D.

Multiply(Vector3D, Double)

Mnoży określoną strukturę Vector3D przez określoną wartość skalarną i zwraca wynik jako Vector3D.Multiplies the specified Vector3D structure by the specified scalar and returns the result as a Vector3D.

Multiply(Vector3D, Matrix3D)

Przekształca miejsce współrzędnych określonej struktury Vector3D przy użyciu określonej struktury Matrix3D.Transforms the coordinate space of the specified Vector3D structure using the specified Matrix3D structure.

Subtraction(Vector3D, Point3D)

Odejmuje strukturę Point3D ze struktury Vector3D.Subtracts a Point3D structure from a Vector3D structure.

Subtraction(Vector3D, Vector3D)

Odejmuje strukturę Vector3D ze struktury Vector3D.Subtracts a Vector3D structure from a Vector3D structure.

UnaryNegation(Vector3D)

Wyklucza strukturę Vector3D.Negates a Vector3D structure.

Jawne implementacje interfejsu

IFormattable.ToString(String, IFormatProvider)

Ten element członkowski jest częścią infrastruktury Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This member is part of the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly by your code. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToString(String, IFormatProvider).For a description of this member, see ToString(String, IFormatProvider).

Dotyczy