Moduł stopki

Ważne

Dynamics 365 Retail to obecnie aplikacja Dynamics 365 Commerce — oferująca wszechstronne możliwości handlu w trybie wielokanałowym za pośrednictwem handlu elektronicznego, sklepu i biura obsługi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, zobacz temat Microsoft Dynamics 365 Commerce.

W tym temacie opisano moduły stopki i sposób ich tworzenia w Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Omówienie

Moduł stopki jest specjalnym kontenerem używanym do obsługi modułów wyświetlanych w stopce strony. Na przykład może zawierać łącza do różnych stron w witrynie, takie jak Skontaktuj się z nami czy Zasady sklepu.

Poniższy obraz pokazuje przykład modułu stopki na stronie witryny.

Przykład modułu stopki

Podobnie jak większość kontenerów, moduł stopki obsługuje właściwości nagłówka i szerokości. Ponadto obsługuje on dodawanie wielu modułów kategorii stopki. Każdy dodany moduł kategorii stopki jest renderowany jako kolumna w module stopki.

Elementy stopki — moduł elementów stopki może zawierać nagłówek, obraz i łącze. Nagłówek może być używany zarówno osobno, jak i w połączeniu z obrazem i łączem. Każde łącze w stopce może być skonfigurowane w taki sposób, aby zawierało tylko tekst (na przykład łącza „Skontaktuj się z nami” i „Polityka prywatności”) lub tak, aby zawierał zarówno tekst, jak i obraz (na przykład łącza do nośników społecznościowych).

Powrót do początku — powrót do początku modułu stanowi łącze umożliwiającego szybką nawigację do góry strony. Wymagany jest cel. Domyślną wartością docelową jest #, co zabiera użytkownika na początek strony.

 1. Przejdź do Fragmenty, a następnie wybierz opcję Nowy, aby stworzyć nowy fragment.
 2. W oknie dialogowym Nowy fragment wybierz moduł Kontener, wprowadź nazwę dla fragmentu, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W gnieździe Domyślny kontener wybierz wielokropek (...), a następnie wybierz Dodaj moduł.
 4. W oknie dialogowym Dodawanie modułu wybierz moduł Kategorii stopki i wybierz przycisk OK.
 5. W gnieździe Kategoria stopki wybierz wielokropek (...), a następnie wybierz Dodaj moduł.
 6. W oknie dialogowym Dodawanie modułu wybierz moduł Element stopki i wybierz przycisk OK.
 7. Wybierz gniazdo Element stopki, a następnie w okienku właściwości po prawej stronie skonfiguruj nagłówek, łącze i tekst łącza oraz obraz w miarę potrzeb.
 8. Aby dodać więcej elementów, pwtórz kroki od 5 do 7 dla każdego elementu.
 9. Aby dodać łącze „powrót do góry” w drzewie konspektu wybierz wielokropek (...) w gnieździe Kategoria stopki, a następnie wybierz pozycję Dodaj moduł.
 10. W oknie dialogowym Dodawanie modułu wybierz moduł Powrót do góry i wybierz przycisk OK.
 11. Wybierz gniazdo Powrót do góry, a następnie w okienku właściwości po prawej stronie skonfiguruj tekst i inne właściwości modułu w miarę potrzeb.
 12. Wybierz Zakończ edycję, aby zaewidencjonować fragment, a następnie wybierz opcję Publikuj, aby go opublikować.

Aby zagwarantować, że nagłówek ma się pojawiać na każdej stronie, należy wykonać poniższe kroki na każdym szablonie strony utworzonym dla witryny.

 1. W gnieździe Stopka w module Strona domyślna dodaj fragment stopki, który został utworzony.
 2. Wybierz Zakończ edycję, aby zaewidencjonować szablon, a następnie wybierz opcję Publikuj, aby ją opublikować.

Dodanie fragmentu do szablonów stron pomaga zagwarantować, że stopka będzie renderowana na każdej stronie.

Dodatkowe zasoby

Omówienie biblioteki modułów

Moduł kontenera

Moduł pola zakupu

Moduł koszyka

Moduł realizacji transakcji

Moduł potwierdzenia zamówienia

Moduł nagłówka

Moduł stopki