Dodawanie aplikacji biznesowych dla systemu Windows Phone do usługi Microsoft IntuneAdd a Windows Phone line-of-business app to Microsoft Intune

Czy ta strona jest pomocna?

Informacje przedstawione w tym artykule są przydatne podczas dodawania aplikacji biznesowych (LOB) dla systemu Windows Phone do usługi Microsoft Intune.Use the information in this article to add a Windows Phone line-of-business (LOB) app to Microsoft Intune. Aplikacja LOB to aplikacja dodawana do usługi Intune za pomocą pliku instalacyjnego aplikacji.An LOB app is an app that you add to Intune from an app installation file. Aplikacja tego typu jest zwykle pisana w firmie.This kind of app is typically written in-house. Usługa Intune instaluje aplikację LOB na urządzeniu użytkownika.Intune installs the LOB app on the user's device.

Krok 1. Określanie pliku konfiguracji oprogramowaniaStep 1: Specify the software setup file

 1. Zaloguj się do portalu Azure.Sign in to the Azure portal.
 2. Wybierz pozycję Wszystkie usługi > Intune.Select All services > Intune. Usługa Intune znajduje się w sekcji Monitorowanie i zarządzanie.Intune is in the Monitoring + Management section.
 3. W okienku Intune wybierz pozycję Aplikacje klienckie.In the Intune pane, select Client apps.
 4. W obciążeniu Aplikacje klienckie wybierz kolejno pozycje Zarządzanie > Aplikacje.In the Client apps workload, select Manage > Apps.
 5. Wybierz pozycję Dodaj powyżej listy aplikacji.Above the list of apps, select Add.
 6. W okienku Dodaj aplikację wybierz opcję Aplikacja biznesowa.In the Add app pane, select Line-of-business app.

Krok 2: Konfigurowanie pliku pakietu aplikacjiStep 2: Configure the app package file

 1. W okienku Dodaj aplikację wybierz pozycję Plik pakietu aplikacji.In the Add app pane, select App package file.
 2. W okienku Plik pakietu aplikacji wybierz przycisk przeglądania.In the App package file pane, select the browse button. Następnie wybierz plik instalacyjny systemu Windows Phone z rozszerzeniem .xap.Then select a Windows Phone installation file with the extension .xap.
 3. Po zakończeniu wybierz przycisk OK.When you're finished, select OK.

Krok 3: Konfigurowanie informacji o aplikacjiStep 3: Configure app information

 1. W okienku Dodaj aplikację wybierz pozycję Informacje o aplikacji.In the Add app pane, select App information.
 2. W okienku Informacje o aplikacji skonfiguruj informacje dotyczące aplikacji.In the App information pane, configure the app information. W zależności od wybranej aplikacji niektóre wartości w tym okienku mogą zostać wypełnione automatycznie.Depending on the app that you chose, some of the values in this pane might be automatically filled in.
  • Nazwa: wprowadź nazwę aplikacji wyświetlaną w portalu firmy.Name: Enter the name of the app as it appears in the company portal. Upewnij się, że wszystkie używane nazwy aplikacji są unikatowe.Make sure all app names that you use are unique. Jeśli dana nazwa aplikacji występuje dwa razy, w portalu firmy będzie widoczna tylko jedna aplikacja o tej nazwie.If the same app name exists twice, only one of the apps appears in the company portal.
  • Opis: Wprowadź opis aplikacji.Description: Enter a description for the app. Opis będzie widoczny w portalu firmy.The description appears in the company portal.
  • Wydawca: Wprowadź nazwę wydawcy aplikacji.Publisher: Enter the name of the publisher of the app.
  • Kategoria: wybierz co najmniej jedną kategorię aplikacji — wbudowaną lub utworzoną samodzielnie.Category: Select one or more of the built-in app categories, or select a category that you created. Kategorie ułatwiają użytkownikom znajdowanie aplikacji podczas przeglądania portalu firmy.Categories make it easier for users to find the app when they browse through the company portal.
  • Wyświetl jako polecaną aplikację w Portalu firmy: Wyróżnij aplikację na stronie głównej Portalu firmy dla użytkowników przeglądających aplikacje.Display this as a featured app in the Company Portal: Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Adres URL informacji: Opcjonalnie wprowadź adres URL witryny sieci Web zawierającej informacje o tej aplikacji.Information URL: Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Adres URL będzie widoczny w portalu firmy.The URL appears in the company portal.
  • Adres URL zasad ochrony prywatności: Opcjonalnie wprowadź adres URL witryny sieci Web zawierającej informacje dotyczące zasad ochrony prywatności w tej aplikacji.Privacy URL: Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Adres URL będzie widoczny w portalu firmy.The URL appears in the company portal.
  • Deweloper: opcjonalnie wprowadź nazwę dewelopera aplikacji.Developer: Optionally, enter the name of the app developer.
  • Właściciel: opcjonalnie wprowadź nazwę właściciela aplikacji.Owner: Optionally, enter a name for the owner of this app. Przykładem może być Dział kadr.An example is HR department.
  • Uwagi: wprowadź wszelkie uwagi, które chcesz skojarzyć z tą aplikacją.Notes: Enter any notes that you want to associate with this app.
  • Logo: przekaż ikonę skojarzoną z aplikacją.Logo: Upload an icon that is associated with the app. Będzie ona wyświetlana jako ikona aplikacji podczas przeglądania Portalu firmy.This icon is displayed with the app when users browse through the company portal.
 3. Po zakończeniu wybierz przycisk OK.When you're finished, select OK.

Krok 4. ZakończenieStep 4: Finish up

 1. W okienku Dodaj aplikację sprawdź poprawność skonfigurowanych informacji.In the Add app pane, verify that you configured the information correctly.
 2. Wybierz pozycję Dodaj, aby przekazać aplikację do usługi Intune.Select Add to upload the app to Intune.

Następne krokiNext steps