Dodawanie aplikacji ze sklepu z aplikacjami dla systemu Windows Phone 8.1 do usługi Microsoft IntuneAdd Windows Phone 8.1 store apps to Microsoft Intune

Czy ta strona jest pomocna?

Przed przypisaniem aplikacji do urządzenia lub grupy użytkowników należy najpierw dodać aplikację do usługi Microsoft Intune.Before you assign an app to a device or a group of users, you must first add the app to Microsoft Intune.

Dodawanie aplikacji do usługi IntuneAdd an app to Intune

Możesz dodawać aplikacje ze sklepu z aplikacjami dla systemu Windows Phone 8.1 do usługi Intune w witrynie Azure Portal, wykonując następujące czynności:You can add a Windows Phone 8.1 store app to Intune from the Azure portal by doing the following:

 1. Zaloguj się do portalu Azure.Sign in to the Azure portal.
 2. Wybierz pozycję Wszystkie usługi > Intune.Select All services > Intune.
  Usługa Intune znajduje się w sekcji Monitorowanie i zarządzanie.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. W okienku Intune wybierz pozycję Aplikacje klienckie.In the Intune pane, select Client apps.
 4. W okienku obciążenia Aplikacje klienckie w obszarze Zarządzanie wybierz pozycję Aplikacje.In the Client apps workload pane, under Manage, select Apps.
 5. W okienku Aplikacje wybierz pozycję Dodaj.In the Apps pane, select Add.
 6. W okienku Dodaj aplikację w obszarze Typ aplikacji wybierz pozycję Windows Phone 8.1 i wybierz pozycję Informacje o aplikacji.In the Add app pane, select an App type of Windows Phone 8.1, and then select App information.
 7. W okienku Informacje o aplikacji dodaj informacje dotyczące aplikacji.In the App information pane, add the app information. W zależności od wybranej aplikacji niektóre wartości w tym okienku mogą zostać wypełnione automatycznie:Depending on the app you have chosen, some of the values in this pane might have been automatically filled in:
  • Nazwa: wprowadź nazwę aplikacji, która ma być wyświetlana w Portalu firmy.Name: Enter the name of the app as it is to be displayed in the company portal. Upewnij się, że każda używana nazwa aplikacji jest unikatowa.Make sure that any app name that you use is unique. Jeśli nazwa aplikacji będzie zduplikowana, użytkownicy zobaczą tylko jedną nazwę w Portalu firmy.If an app name is duplicated, only one name is displayed to users in the company portal.
  • Opis: Wprowadź opis aplikacji.Description: Enter a description for the app. Ten opis jest wyświetlany użytkownikom Portalu firmy.This description is displayed to users in the company portal.
  • Wydawca: Wprowadź nazwę wydawcy aplikacji.Publisher: Enter the name of the publisher of the app.
  • Adres URL sklepu App Store: wpisz adres URL sklepu App Store dla aplikacji, którą chcesz utworzyć.Appstore URL: Type the App Store URL of the app that you want to create.
  • Kategoria: opcjonalnie wybierz co najmniej jedną wbudowaną lub utworzoną przez siebie kategorię aplikacji.Category: Optionally, select one or more of the built-in app categories, or a category that you created. Ułatwi to użytkownikom znajdowanie aplikacji podczas przeglądania Portalu firmy.Doing so makes it easier for users to find the app when they browse the company portal.
  • Wyświetl jako polecaną aplikację w Portalu firmy: wybierz tę opcję, aby wyświetlić pakiet aplikacji w dobrze widocznym miejscu na stronie głównej portalu firmy podczas przeglądania aplikacji przez użytkowników.Display this as a featured app in the Company Portal: Select this option to display the app suite prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Adres URL informacji: Opcjonalnie wprowadź adres URL witryny sieci Web zawierającej informacje o tej aplikacji.Information URL: Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Adres będzie widoczny dla użytkowników Portalu firmy.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Adres URL zasad ochrony prywatności: Opcjonalnie wprowadź adres URL witryny sieci Web zawierającej informacje dotyczące zasad ochrony prywatności w tej aplikacji.Privacy URL: Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Adres będzie widoczny dla użytkowników Portalu firmy.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Deweloper: opcjonalnie wprowadź nazwę dewelopera aplikacji.Developer: Optionally, enter the name of the app developer.
  • Właściciel: opcjonalnie wprowadź nazwę właściciela aplikacji, na przykład Dział kadr.Owner: Optionally, enter a name for the owner of this app, for example, HR department.
  • Uwagi: opcjonalnie wprowadź wszelkie uwagi, które chcesz skojarzyć z tą aplikacją.Notes: Optionally, enter any notes that you want to associate with this app.
  • Logo: opcjonalnie przekaż ikonę, która zostanie skojarzona z aplikacją.Logo: Optionally, upload an icon that will be associated with the app. Będzie ona wyświetlana jako ikona aplikacji podczas przeglądania Portalu firmy.This icon is displayed with the app when users browse the company portal.
 8. Wybierz przycisk OK.Select OK.
 9. Wybierz pozycję Dodaj.Select Add.

Utworzona aplikacja będzie wyświetlana na liście aplikacji, z której można ją przypisać do wybranych grup.The app that you've created is displayed in the apps list, where you can assign it to the groups that you select.

Następne krokiNext steps