Kontrolka skanera kodów kreskowych (eksperymentalna) w usłudze PowerAppsBarcode scanner control (experimental) in PowerApps

Eksperymentalna kontrolka, za pomocą której użytkownik może robić zdjęcia przy użyciu skanera kodów kreskowych w urządzeniu.An experimental control with which the user can take photos by using the barcode scanner on the device.

OpisDescription

Dodanie tej kontrolki pozwala użytkownikowi aktualizować źródło danych o jedno lub większą liczbę zdjęć wszędzie tam, gdzie aplikacja jest uruchomiona.If you add this control, the user can update a data source with one or more photos from wherever the app is running.

Kluczowe właściwościKey properties

barcode scanner — na urządzeniu, które ma więcej niż jeden skaner kodów kreskowych, numeryczny identyfikator skanera kodów kreskowych, który jest używany w aplikacji.barcode scanner – On a device that has more than one barcode scanner, the numeric ID of the barcode scanner that the app uses.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Brightness — ilość światła dostrzegana w obrazie przez użytkownika.Brightness – How much light the user is likely to perceive in an image.

Contrast — jak łatwo użytkownik może rozróżnić podobne kolory na obrazie.Contrast – How easily the user can distinguish between similar colors in an image.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStream — w jaki sposób aplikacja reaguje na aktualizację właściwości Stream.OnStream – How the app responds when the Stream property is updated.

Photo — obraz przechwytywany podczas robienia zdjęcia przez użytkownika.Photo – The image captured when the user takes a picture.

Stream — automatycznie aktualizowany obraz na podstawie właściwości StreamRate.Stream – Automatically updated image based on the StreamRate property.

StreamRate — jak często aktualizować obraz we właściwości Stream, w milisekundach.StreamRate – How often to update the image on the Stream property, in milliseconds. Ta wartość może należeć do zakresu od 100 (1/10 sekundy) do 3 600 000 (1 godz.).This value can range from 100 (1/10th of a second) to 3,600,000 (1 hour).

Tooltip — tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Zoom — wartość procentowa, o którą jest powiększany obraz ze skanera kodów kreskowych lub widok pliku w przeglądarce PDF.Zoom – The percentage by which an image from a barcode scanner is magnified or the view of a file in a PDF viewer.

Patch( ŹródłoDanych, RekordBazowy, RekordZmiany )Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

PrzykładExample

  1. Dodaj kontrolkę Skaner kodów kreskowych i nadaj jej nazwę Mybarcode scannerAdd a barcode scanner control, name it Mybarcode scanner

    Nie wiesz, jak dodać, nazwać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add, name, and configure a control?

  2. Dodaj kontrolkę Etykieta i ustaw jej dane wyjściowe na wartość kodu kreskowego.Add a Label control and set its output to the Barcode's value.
  3. Zeskanuj kod kreskowy typu ustawionego we właściwości BarcodeType.Scan a barcode of the type set under BarcodeType property.
  4. Etykieta będzie wyświetlała zeskanowany kod kreskowy.The label is going to display the scanned barcode.