Odinstalowywanie programu Visual StudioUninstall Visual Studio

Tej stronie przeprowadzą odinstalowywania programu Visual Studio — naszego zintegrowanego pakietu narzędzi zwiększających produktywność dla deweloperów.This page walks you through uninstalling Visual Studio, our integrated suite of productivity tools for developers.

Note

Ten temat dotyczy programu Visual Studio w Windows.This topic applies to Visual Studio on Windows. Dla programu Visual Studio dla komputerów Mac, zobacz Odinstaluj program Visual Studio for Mac.For Visual Studio for Mac, see Uninstall Visual Studio for Mac.

 1. Znajdowanie Instalatora programu Visual Studio na komputerze.Find the Visual Studio Installer on your computer.

  Na przykład na komputerze z systemem Windows 10 z rocznicą aktualizacji lub nowszym wybierz pozycję Rozpocznij i przewiń do litery V, gdzie jest ona wyświetlana jako Instalator programu Visual Studio.For example, on a computer running Windows 10 Anniversary Update or later, select Start and scroll to the letter V, where it's listed as Visual Studio Installer.

  Instalator programu Visual StudioVisual Studio Installer

  Note

  Na niektórych komputerach Instalatora programu Visual Studio może zostać wyświetlony w obszarze list "M" jako Instalator programu Microsoft Visual Studio.On some computers, the Visual Studio Installer might be listed under the letter "M" as the Microsoft Visual Studio Installer.

  Alternatywnie można znaleźć Instalatora programu Visual Studio w następującej lokalizacji: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\vs_installer.exeAlternatively, you can find the Visual Studio Installer in the following location: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\vs_installer.exe

 2. W instalatorze zapoznaj się z zainstalowaną wersją programu Visual Studio.In the installer, look for the edition of Visual Studio that you installed. Następnie wybierz pozycję więcej, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.Next, choose More, and then choose Uninstall.

  Odinstaluj program Visual Studio 2017Uninstall Visual Studio 2017

 3. Kliknij przycisk OK o potwierdzenie wyboru.Click OK to confirm your choice.

Jeśli zmienisz zdanie i chcesz ponownie zainstalować program Visual Studio 2017, ponownie uruchom Instalatora programu Visual Studio, a następnie wybierz zainstalować z ekranu wyboru.If you change your mind later and want to reinstall Visual Studio 2017, start the Visual Studio Installer again, and then select Install from the selection screen.

Odinstaluj Instalator programu Visual StudioUninstall Visual Studio Installer

Aby całkowicie usunąć wszystkie instalacje programu Visual Studio 2017 i Instalator programu Visual Studio z komputera, odinstaluj je z poziomu aplikacji & funkcje.To completely remove all installations of Visual Studio 2017 and the Visual Studio Installer from your machine, uninstall it from Apps & Features.

 1. W systemie Windows 10 wpisz aplikacje i funkcje w polu "Wpisz tutaj, aby wyszukać".In Windows 10, type Apps and Features in the "Type here to search" box.
 2. Znajdź Microsoft Visual Studio 2017 (lub Visual Studio 2017).Find Microsoft Visual Studio 2017 (or, Visual Studio 2017).
 3. Wybierz Odinstaluj.Choose Uninstall.
 4. Następnie Znajdź Microsoft Visual Studio Instalatora.Then, find Microsoft Visual Studio Installer.
 5. Wybierz Odinstaluj.Choose Uninstall.
 1. Znajdowanie Instalatora programu Visual Studio na komputerze.Find the Visual Studio Installer on your computer.

  Na przykład na komputerze z systemem Windows 10, wybierz pozycję Start, a następnie przewiń do list V, w którym znajduje się w Instalatora programu Visual Studio.For example, on a computer running Windows 10, select Start, and then scroll to the letter V, where it's listed as Visual Studio Installer.

  Otwórz Instalator programu Visual StudioOpen the Visual Studio Installer

  Note

  Instalator programu Visual Studio można również znaleźć w następującej lokalizacji:You can also find the Visual Studio Installer in the following location:

  C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\vs_installer.exe

  Może być konieczne zaktualizowanie Instalatora przed kontynuowaniem.You might have to update the installer before continuing. Jeśli tak, postępuj zgodnie z monitami.If so, follow the prompts.

 2. W instalatorze zapoznaj się z zainstalowaną wersją programu Visual Studio.In the installer, look for the edition of Visual Studio that you installed. Następnie wybierz pozycję więcej, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.Next, choose More, and then choose Uninstall.

  Odinstaluj program Visual Studio 2019Uninstall Visual Studio 2019

 3. Kliknij przycisk OK o potwierdzenie wyboru.Click OK to confirm your choice.

  Potwierdzenie odinstalowania programu Visual StudioUninstall Visual Studio confirmation

Jeśli zmienisz zdanie później i chcesz ponownie zainstalować program Visual Studio 2019, uruchom Instalator programu Visual Studio ponownie, wybierz kartę dostępne , wybierz wersję programu Visual Studio, którą chcesz zainstalować, a następnie wybierz pozycję Zainstaluj.If you change your mind later and want to reinstall Visual Studio 2019, start the Visual Studio Installer again, choose the Available tab, choose the edition of Visual Studio that you want to install, and then select Install.

Odinstaluj Instalator programu Visual StudioUninstall Visual Studio Installer

Aby usunąć wszystkie instalacje programu Visual Studio 2019 i Instalator programu Visual Studio z komputera, odinstaluj je z poziomu aplikacji & funkcje.To remove all installations of Visual Studio 2019 and the Visual Studio Installer from your machine, uninstall it from Apps & Features.

 1. W systemie Windows 10 wpisz aplikacje i funkcje w polu "Wpisz tutaj, aby wyszukać".In Windows 10, type Apps and Features in the "Type here to search" box.
 2. Znajdź program Visual Studio 2019.Find Visual Studio 2019.
 3. Wybierz Odinstaluj.Choose Uninstall.
 4. Następnie Znajdź Microsoft Visual Studio Instalatora.Then, find Microsoft Visual Studio Installer.
 5. Wybierz Odinstaluj.Choose Uninstall.

Usuń wszystkie plikiRemove all files

Jeśli wystąpił błąd krytyczny i nie można odinstalować programu Visual Studio przy użyciu poprzednich instrukcji, jest dostępna opcja "Ostatnia możliwość", którą można rozważyć przy użyciu polecenia.If you experience a catastrophic error and can't uninstall Visual Studio by using the previous instructions, there is a "last resort" option that you can consider using instead. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak całkowicie usunąć wszystkie pliki instalacyjne i informacje o produkcie programu Visual Studio, zobacz stronę usuwanie programu Visual Studio .For more information about how to remove all Visual Studio installation files and product information completely, see the Remove Visual Studio page.

Uzyskaj pomoc technicznąGet support

Czasami mogą wystąpić problemy.Sometimes, things can go wrong. Jeśli instalacja programu Visual Studio nie powiedzie się, zobacz Rozwiązywanie problemów z instalacją i uaktualnieniem programu Visual Studio , aby uzyskać wskazówki krok po kroku.If your Visual Studio installation fails, see Troubleshoot Visual Studio installation and upgrade issues for step-by-step guidance.

Oferujemy również Czat na żywo opcję pomocy technicznej (tylko język angielski) w przypadku problemów związanych z instalacją.We also offer a live chat (English only) support option for installation-related issues.

Poniżej przedstawiono kilka więcej opcji pomocy technicznej:Here are a few more support options:

Zobacz takżeSee also