Pulpit nawigacyjny w systemie Windows ServerOverview of the Dashboard in Windows Server Essentials

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Windows Server Essentials i Windows Server 2012 R2 Standard z włączoną rolą środowisko systemu Windows Server Essentials obejmują administracyjne pulpitu nawigacyjnego, który upraszcza zadania, które należy wykonać, aby zarządzać sieci systemu Windows Server Essentials i serwera.Windows Server Essentials and Windows Server 2012 R2 Standard with the Windows Server Essentials Experience role enabled include an administrative dashboard, which simplifies the tasks that you perform to manage your Windows Server Essentials network and server. Za pomocą pulpitu nawigacyjnego systemu Windows Server Essentials, należy wykonać następujące czynności:By using the Windows Server Essentials Dashboard, you can:

Podstawowe funkcje pulpitu nawigacyjnego Basic features of the Dashboard

Pulpit nawigacyjny systemu Windows Server Essentials ułatwia szybki dostęp do kluczowych informacji i zarządzania funkcje serwera.The Windows Server Essentials Dashboard helps you to quickly access the key information and management features of your server. Pulpit nawigacyjny zawiera kilka sekcji.The Dashboard includes several sections. Tabela poniżej opisano sekcje.The table that follows describes the sections.

ElementItem Funkcja pulpitu nawigacyjnegoDashboard Feature OpisDescription
11 Pasek nawigacyjnyNavigation bar Kliknij sekcję na pasku nawigacyjnym dostępu do informacji i zadań, które są skojarzone z tej sekcji.Click a section on the Navigation Bar to access the information and tasks that are associated with that section. Każdym otwarciu pulpitu nawigacyjnego, Home strony jest wyświetlany domyślnie.Each time you open the Dashboard, the Home page appears by default.
22 Karty podsekcjiSubsection tabs Na kartach podsekcji zapewniają dostęp do kolejną warstwę zadań administracyjnych w systemie Windows Server Essentials.The subsection tabs provide access to a second layer of Windows Server Essentials administrative tasks.
33 W okienku listyList pane Widok listy wyświetla obiekty można zarządzać i zawiera podstawowe informacje dotyczące każdego obiektu.The list view displays the objects that you can manage, and includes basic information about each object.
44 W okienku szczegółówDetails pane W okienku szczegółów wyświetlane dodatkowe informacje na temat obiektu wybranego w widoku listy.The details pane displays additional information about an object that you select in the list view.
55 W okienku zadańTasks pane W okienku zadań zawiera łącza do narzędzi i informacje, które pomagają zarządzać właściwościami dla określonego obiektu (na przykład konto użytkownika lub komputera) lub dla ustawienia globalne dla kategorii obiektów.The Tasks pane contains links to tools and to information that help you manage the properties for either a specific object (such as a user account or a computer), or for global settings for the object category. W okienku zadań jest podzielona na następujące dwie sekcje:The Tasks pane is divided into these two sections:

Obiekt zadania łącza zawiera o do narzędzia i informacje, które ułatwiają zarządzanie właściwości dla obiektu wybranego w widoku listy (na przykład konto użytkownika lub komputera).Object tasks œ Contains links to tools and information that help you manage the properties for an object that you select in the list view (such as a user account or a computer).

Globalne zadania łącza zawiera o do narzędzia i informacje, które ułatwiają zarządzanie zadaniami globalne dla obszaru funkcji.Global tasks œ Contains links to tools and information that help you manage global tasks for a feature area. Globalne zadania obejmują zadania do dodawania nowych obiektów, ustawienie zasad i tak dalej.Global tasks include tasks to add new objects, set policy, and so on.
66 Informacje i ustawieniaInformation and Settings Ta sekcja zawiera bezpośredni dostęp do ustawień serwera i pomoc łącze do informacji o stronie pulpitu nawigacyjnego, który jest wyświetlany.This section provides direct access to the server settings, and a Help link to information about the dashboard page that you are viewing.
77 Stan alertówAlerts status Stan alertów udostępnia szybkie wskazanie visual o kondycji serwera.The alerts status provides a quick visual indication about the health of the server. Kliknij, aby wyświetlić alerty krytyczne i ważne obraz alertu.Click the alert image to view critical and important alerts.

Uwaga: w systemie Windows Server Essentials i Windows Server 2012 R2 Standard z zainstalowaną rolą środowisko systemu Windows Server Essentials, jest dostępna na stanu alertów informacji i ustawień kartę.Note: In Windows Server Essentials and Windows Server 2012 R2 Standard with the Windows Server Essentials Experience role installed, the Alerts status is available on the Information and Settings tab.
88 Pasek stanuStatus bar Pasek stanu wyświetla liczbę obiektów, które są wyświetlane w widoku listy.The status bar displays the number of objects that appear in the list view. Add-in aplikacji może być również wyświetlany stan innych.Add-in applications may also display other status.

Funkcje strona główna pulpitu nawigacyjnego Features of the Dashboard Home page

Po otwarciu pulpitu nawigacyjnego, Home zostanie wyświetlona strona domyślnie z instalacji kategorii wyświetlane.When you open the Dashboard, the Home page appears by default with the SETUP category displayed. Home strony pulpitu nawigacyjnego systemu Windows Server Essentials umożliwia szybki dostęp do zadań i informacji, że pomoc dostosowywania serwera i konfigurowania klucza funkcji.The Home page of the Windows Server Essentials Dashboard provides quick access to tasks and information that help you customize your server and configure key features. Strona główna składa się z czterech funkcjonalności obszarów, które uwidaczniają informacji i konfiguracji zadań Opcje, które można wybrać.The Home page is comprised of four functional areas, which expose information and configuration tasks for the options that you select. Tabela poniżej zawiera opis funkcji.The table that follows describes the features.

ElementItem FunkcjaFeature OpisDescription
11 Pasek nawigacyjnyNavigation Bar Kliknij sekcję na pasku nawigacyjnym dostępu do informacji i zadań, które są skojarzone z tej sekcji.Click a section on the Navigation Bar to access the information and tasks that are associated with that section. Każdym otwarciu pulpitu nawigacyjnego, Home stronie są wyświetlane domyślnie.Each time you open the Dashboard, the Home page displays by default.
22 Okienko kategoriiCategory pane W tym okienku Wyświetla obszarów funkcji, które zapewniają szybki dostęp do informacji i narzędzia do konfiguracji, które ułatwiają konfigurowanie i dostosowywanie serwera.This pane displays feature areas that provide quick access to information and configuration tools that help you set up and customize the server. Kliknij kategorię, aby wyświetlić zadania i zasoby, które są skojarzone z tej kategorii.Click a category to display tasks and resources that are associated with that category.
33 W okienku zadańTasks pane W tym okienku Wyświetla łącza do zadań i informacji, które są stosowane do wybranej kategorii.This pane displays links to tasks and information that apply to a selected category. Kliknij pozycję zadania lub zasobu, aby wyświetlić dodatkowe informacje.Click a task or resource to display additional information.
44 W okienku akcjiAction pane W tym okienku zawiera krótki opis funkcji lub zadania i łącza, który otworzyć kreatorów konfiguracji i strony informacji.This pane provides a brief description of a feature or task, and provides links that open configuration wizards and information pages. Kliknij łącze, aby podjąć dalsze działania.Click a link to take further action.

Sekcje administracyjne pulpitu nawigacyjnego Administrative sections of the Dashboard

Pulpit nawigacyjny systemu Windows Server Essentials organizuje informacje o sieci i zadania administracyjne w obszary funkcjonalności.The Windows Server Essentials Dashboard organizes network information and administrative tasks into functional areas. Strona zarządzania dla każdego obszaru funkcjonalności zawiera informacje o obiektach skojarzone z tego obszaru, na przykład użytkowników, lub urządzeń.The management page for each functional area provides information about the objects associated with that area, for example Users, or Devices. Strona zarządzania zawiera również zadania, które można użyć, aby wyświetlić lub zmienić ustawienia lub do uruchamiania programów, które automatyzują zadania, które wymagają wielu kroków.The management page also includes tasks that you can use to view or change settings, or to run programs that automate tasks that require multiple steps.

W poniższej tabeli opisano sekcje administracyjne pulpitu nawigacyjnego, które domyślnie są dostępne po zakończeniu instalacji.The following table describes the administrative sections of the Dashboard that are available by default after installation. Również w tabeli wymieniono zadania, które są dostępne w każdej sekcji.The table also lists the tasks that are available within each section.

SekcjaSection OpisDescription
GłównaHome Home zostanie wyświetlona strona domyślnie każdorazowo po otwarciu pulpitu nawigacyjnego.The Home page appears by default each time that you open the Dashboard. Zawiera zadań i informacji z następujących kategorii:It includes tasks and information in the following categories:

INSTALATOR o wykonanie zadań w tej kategorii, aby skonfigurować serwer po raz pierwszy.SETUP œ Complete the tasks in this category to configure your server for the first time. Aby uzyskać informacji na temat tych zadań, zobacz Instalowanie i konfigurowanie systemu Windows Server Essentials.For information about these tasks, see Install and Configure Windows Server Essentials.

Wiadomości E-mail o wybierz jedną z opcji w tej kategorii do integracji z serwerem usługi poczty e-mail.EMAIL œ Choose an option in this category to integrate an email service with the server.

Uwaga: tej kategorii jest dostępna tylko w systemie Windows Server Essentials.Note: This category is only available in Windows Server Essentials.

USŁUGI o wybierz zadanie w tej kategorii do integracji z serwerem usług Microsoft online services.SERVICES œ Choose a task in this category to integrate Microsoft online services with the server.

Uwaga: tej kategorii jest dostępna tylko w systemie Windows Server Essentials i Windows Server 2012 R2 Standard z włączoną rolą środowisko systemu Windows Server Essentials.Note: This category is only available in Windows Server Essentials and Windows Server 2012 R2 Standard with the Windows Server Essentials Experience role enabled.

Dodatki o kliknij tej kategorii, aby zainstalować cenne dodatki dla Twojej firmy.ADD-INS œ Click this category to install valuable add-ins for your business.

KRÓTKIEGO stanu o Wyświetla stan wysokiego poziomu serwera.QUICK STATUS œ Displays high-level server status. Kliknij przycisk Stan, aby wyświetlić informacje i opcje konfiguracji dla tej funkcji.Click a status to view information and configuration options for that feature. Jeśli możesz wykonać wszystkie zadania w kategorii instalacji tej kategorii pojawi się w górnej części okienka kategorii.If you complete all of the tasks in the SETUP category, this category appears at the top of the Category pane.

Pomoc o korzystanie z pola wyszukiwania, aby wyszukać Pomoc w sieci Web.HELP œ Use the Search box to search for help on the Web. Kliknij łącze, aby uzyskać w witrynie internetowej dla opcji wybranego pomocy technicznej.Click a link to visit the website for the selected support option.
UżytkownicyUsers Użytkownikom dostęp do zasobów dostępnych w systemie Windows Server Essentials należy utworzyć konta użytkowników przy użyciu pulpitu nawigacyjnego systemu Windows Server Essentials.For users to access the resources that Windows Server Essentials provides, you need to create user accounts by using the Windows Server Essentials Dashboard. Po utworzeniu kont użytkowników, można zarządzać kontami, za pomocą zadań, które są dostępne na użytkowników strony pulpitu nawigacyjnego.After creating user accounts, you can manage the accounts by using the tasks that are available on the Users page of the Dashboard. Zadania, które można wykonywać na tej stronie obejmują:Tasks that you can perform on this page include:

-Wyświetlanie listy kont użytkowników.- View a list of user accounts.

-Wyświetlanie i zarządzanie właściwości konta użytkownika.- View and manage user account properties.

-Aktywowania lub dezaktywowania konta użytkowników.- Activate or deactivate user accounts.

-Dodawać lub usuwać konta użytkowników.- Add or remove user accounts.

-Przypisywanie kont sieci lokalnej do kont usług online firmy Microsoft, jeśli serwer jest zintegrowany z usługą Office 365.- Assign local network accounts to Microsoft online services accounts if your server is integrated with Office 365.

-Zmiany hasła do kont użytkowników i zarządzać zasadami haseł.- Change user account passwords and manage the password policy.

Aby uzyskać informacji na temat zarządzania kontami użytkowników, zobacz Zarządzanie kontami użytkowników.For information about managing user accounts, see Manage User Accounts.
Grupy użytkownikówUser groups Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w systemie Windows Server Essentials i Windows Server 2012 R2 Standard z włączoną rolą środowisko systemu Windows Server Essentials.Note: This feature is available only in Windows Server Essentials and Windows Server 2012 R2 Standard with the Windows Server Essentials Experience role enabled.

Zadania, które można wykonywać na tej stronie obejmują:Tasks that you can perform on this page include:

-Wyświetlanie listy grup użytkowników.- View a list of user groups.

— Umożliwia wyświetlanie i zarządzanie grupami użytkowników.- View and manage user groups.

-Dodawanie lub usuwanie grup użytkowników.- Add or remove user groups.
Grupy dystrybucyjneDistribution groups Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w systemie Windows Server Essentials i Windows Server 2012 R2 Standard z włączoną rolą środowisko systemu Windows Server Essentials.Note: This feature is available only in Windows Server Essentials and Windows Server 2012 R2 Standard with the Windows Server Essentials Experience role enabled. Ta karta jest wyświetlana tylko po systemie Windows Server Essentials jest zintegrowany z usługą Office 365.This tab is only displayed when Windows Server Essentials is integrated with Office 365.

Zadania, które można wykonywać na tej stronie obejmują:Tasks that you can perform on this page include:

-Wyświetlanie listy grup dystrybucyjnych.- View a list of distribution groups.

-Dodać lub usunąć grupy dystrybucji.- Add or remove distribution groups.
UrządzeniaDevices Po połączeniu komputerów w sieci systemu Windows Server Essentials, można zarządzać komputerami z urządzeń strony pulpitu nawigacyjnego.After you connect computers to the Windows Server Essentials network, you can manage the computers from the Devices page of the Dashboard. Zadania, które można wykonywać na tej stronie obejmują:Tasks that you can perform on this page include:

-Wyświetl listę komputerów, które są przyłączone do sieci.- View a list of computers that are joined to your network.

-Zarządzanie urządzeniami przenośnymi dzięki wykorzystaniu możliwości zarządzania urządzeniami przenośnymi w Office 365.- Manage mobile devices by leveraging the Office 365 Mobile Device Management capability.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w systemie Windows Server Essentials i Windows Server 2012 R2 Standard z włączoną rolą środowisko systemu Windows Server Essentials.Note: This feature is only available in Windows Server Essentials and Windows Server 2012 R2 Standard with the Windows Server Essentials Experience role enabled.

-Wyświetl właściwości komputera i alerty kondycji dla każdego komputera.- View the computer properties and health alerts for each computer.

-Skonfigurować i zarządzać kopiami zapasowymi komputera.- Set up and manage computer backups.

-Przywracać pliki i foldery na komputerach.- Restore files and folders to computers.

-Ustanawiania połączenia pulpitu zdalnego na komputerze- Establish a Remote Desktop connection to a computer

-Dostosować ustawienia komputera z kopii zapasowej i historii plików- Customize Computer Backup and File History settings

Informacje o zarządzaniu komputerami i kopii zapasowych, zobacz zarządzać urządzeniami.For information about managing computers and backups, see Manage Devices.
MagazynuStorage W zależności od wersji systemu Windows Server Essentials jest używany magazynu sekcja pulpitu nawigacyjnego domyślnie zawiera następujące sekcje.Depending on the version of Windows Server Essentials you are running, the Storage section of the Dashboard contains the following sections by default.

- Folderów na serwerze podsekcji zawiera zadania, które ułatwiają wyświetlanie i zarządzanie właściwości dla folderów na serwerze.- The Server Folders subsection includes tasks that help you view and manage the properties for server folders. Strona zawiera również zadań, aby otworzyć i dodawanie folderów na serwerze.The page also includes tasks to open and add server folders.

- Dyski twarde strona zawiera zadania, które ułatwiają widok i sprawdzanie kondycji dysków, które są podłączone do serwera.- The Hard Drives page includes tasks that help you view and check the health of the drives that are attached to the server.

-W systemie Windows Server Essentials i Windows Server 2012 R2 Standard z rolą środowisko systemu Windows Server Essentials włączone biblioteki programu SharePoint strona zawiera zadania, które ułatwiają zarządzanie bibliotekami programu SharePoint w usłudze Office 365.- In Windows Server Essentials and Windows Server 2012 R2 Standard with the Windows Server Essentials Experience role enabled, the SharePoint Libraries page includes tasks that help you manage the SharePoint Libraries in Office 365 service.

Aby uzyskać informacje o zarządzaniu folderów na serwerze, zobacz Zarządzanie folderami na serwerze.For information about managing server folders, see Manage Server Folders.

Aby uzyskać informacje o zarządzaniu dysków twardych, zobacz Zarządzanie magazynem serwera.For information about managing hard drives, see Manage Server Storage.
AplikacjeApplications - Aplikacje sekcja pulpitu nawigacyjnego systemu Windows Server Essentials zawiera dwa podsekcje domyślnie.- The Applications section of the Windows Server Essentials Dashboard contains two subsections by default.

Informacje o zarządzaniu dodatek aplikacji, zobacz Zarządzanie aplikacjami.For information about managing add-in applications, see Manage Applications.

- Dodatki podsekcji Wyświetla listę zainstalowanych dodatków i zawiera zadania, które pozwalają usunąć dodatek, a dostęp do dodatkowych informacji o wybranej dodatek.- The Add-ins subsection displays a list of installed add-ins, and provides tasks that enable you to remove an add-in, and to access additional information about a selected add-in.

- Microsoft Pinpoint podsekcji Wyświetla listę aplikacji, które są dostępne z firmy Microsoft Pinpoint.- The Microsoft Pinpoint subsection displays a list of applications that are available from Microsoft Pinpoint.
Usługi Office 365Office 365 Usługi Office 365 karcie wyświetlane są tylko po systemie Windows Server Essentials jest zintegrowany z Microsoft Office 365.The Office 365 tab displays only when Windows Server Essentials is integrated with Microsoft Office 365. Ta sekcja zawiera informacje konta administratora i subskrypcji usługi Office 365.This section contains Office 365 subscription and administrator account information.

Uwaga

Po zainstalowaniu dodatku dla pulpitu nawigacyjnego systemu Windows Server Essentials, dodatek może utworzyć dodatkowe sekcje administracyjne.If you install an add-in for the Windows Server Essentials Dashboard, the add-in may create additional administrative sections. Sekcje te może pojawić się na pasku nawigacyjnym głównego lub na karcie podsekcji.These sections may appear on the main navigation bar, or on a subsection tab.

Dostęp do pulpitu nawigacyjnego systemu Windows Server Essentials Access the Windows Server Essentials Dashboard

Pulpitu nawigacyjnego można otworzyć, przy użyciu jednej z następujących metod.You can access the Dashboard by using of one of following methods. Wybranej metody zależy od tego, czy dostęp do pulpitu nawigacyjnego z serwera z komputera, który jest podłączony do sieci systemu Windows Server Essentials i z komputera zdalnego.The method you choose depends on whether you are accessing the dashboard from the server, from a computer that is connected to the Windows Server Essentials network, or from a remote computer.

Pomoc, zapewnienia bezpieczeństwa sieci, tylko użytkownicy z uprawnieniami administracyjnymi może uzyskiwać dostęp do pulpitu nawigacyjnego systemu Windows Server Essentials.To help maintain a secure network, only users with administrative permissions can access the Windows Server Essentials Dashboard. Ponadto nie można użyć wbudowanego konta administratora do logowania do pulpitu nawigacyjnego systemu Windows Server Essentials z paska uruchamiania.Additionally, you cannot use the built-in Administrator account to sign in to the Windows Server Essentials Dashboard from the Launchpad.

Dostęp do pulpitu nawigacyjnego z serwera Access the Dashboard from the server

Po zainstalowaniu systemu Windows Server Essentials, proces instalacji tworzy skrót na pulpicie nawigacyjnym na Start ekranu, a także na pulpicie.When you install Windows Server Essentials, the setup process creates a shortcut to the Dashboard on the Start screen, and also on the Desktop. Jeśli brakuje skrót z tych lokalizacji, możesz użyć wyszukiwania okienku, aby znaleźć i uruchom program pulpitu nawigacyjnego.If the shortcut is missing from these locations, you can use the Search pane to find and run the Dashboard program.

Dostęp do pulpitu nawigacyjnego z serweraTo access the Dashboard from the server
 • Zaloguj się do serwera jako administrator, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:Sign in to the server as an administrator, and then do any of the following:

  • Na Start ekranu, kliknij przycisk pulpitu nawigacyjnego.On the Start screen, click Dashboard.

  • Na pulpicie kliknij dwukrotnie pulpitu nawigacyjnego.On the Desktop, double-click Dashboard.

  • W wyszukiwania okienka, typ pulpitu nawigacyjnego, a następnie kliknij przycisk pulpitu nawigacyjnego w wynikach wyszukiwania.In the Search pane, type dashboard, and then click Dashboard in the search results.

Dostęp do pulpitu nawigacyjnego z komputera, który jest podłączony do sieci Access the Dashboard from a computer that is connected to the network

W systemie Windows Server Essentials po Przyłącz komputer do sieci, Administratorzy mogą używać paska uruchamiania dostęp do pulpitu nawigacyjnego serwera z komputera.In Windows Server Essentials, after you join a computer to the network, administrators can use the Launchpad to access the server Dashboard from the computer.

Ostrzeżenie

W systemie Windows Server łączenie do pulpitu nawigacyjnego z komputera klienckiego, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań, a następnie otwórz pulpit nawigacyjny z menu kontekstowego.In Windows Server Essentials, to connect to the Dashboard from the client computer, right-click the tray icon, and then open the Dashboard from the context menu.

Dostęp do pulpitu nawigacyjnego przy użyciu paska uruchamianiaTo access the Dashboard by using the Launchpad
 1. Na komputerze, który jest dołączony do sieci, otwórz aplikacja Launchpad.From a computer that is joined to the network, open the Launchpad.

 2. W menu paska uruchamiania, kliknij przycisk pulpitu nawigacyjnego.On the Launchpad menu, click Dashboard.

 3. Na pulpicie nawigacyjnym zalogować strony, wpisz poświadczenia administratora sieci, a następnie naciśnij klawisz ENTER.On the Dashboard Sign in page, type your network administrator credentials, and then press ENTER.

  Zostanie otwarte połączenia zdalnego z pulpitu nawigacyjnego systemu Windows Server Essentials.A remote connection to the Windows Server Essentials Dashboard opens.

Dostęp do pulpitu nawigacyjnego z komputera zdalnego Access the Dashboard from a remote computer

Podczas pracy z komputera zdalnego, dostępne pulpitu nawigacyjnego systemu Windows Server Essentials za pomocą witryny Remote Web Access.When you are working from a remote computer, you can access the Windows Server Essentials Dashboard by using the Remote Web Access site.

Dostęp do pulpitu nawigacyjnego przy użyciu usługi Remote Web AccessTo access the Dashboard by using Remote Web Access
 1. Na komputerze zdalnym należy otworzyć przeglądarkę internetową, takich jak program Internet Explorer.From the remote computer, open an Internet browser, such as Internet Explorer.

 2. Na pasku adresu przeglądarki Internet, wpisz następujące polecenie:https://<DomainName>/remote, gdzie nazwa_domeny jest nazwą domeny zewnętrznej organizacji (na przykład contoso.com).In the Internet browser address bar, type the following:https://<DomainName>/remote, where DomainName is the external domain name of your organization (such as contoso.com).

 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, aby zalogować się do witryny Remote Web Access.Type your username and password to sign in to the Remote Web Access site.

 4. W komputerów sekcji Remote Web AccessHome strony; Zlokalizuj serwer i kliknij przycisk Połącz.In the Computers section of the Remote Web AccessHome page; locate your server and click Connect.

  Zostanie otwarte połączenia zdalnego z pulpitu nawigacyjnego.A remote connection to the Dashboard opens.

  Uwaga

  Jeśli serwer nie jest widoczny w komputerów sekcji strony głównej, kliknij przycisk nawiązywanie połączenia z większej liczbie komputerów, Znajdź serwer na liście, a następnie kliknij serwer się z nią połączyć.If your server does not appear in the Computers section of the Home page, click Connect to more computers, find your server in the list, and then click the server to connect to it.

  Aby nadać użytkownikowi uprawnienia dostępu do pulpitu nawigacyjnego z usługi Remote Web Access, otwórz stronę właściwości dla konta użytkownika, a następnie wybierz pulpitu nawigacyjnego serwera opcję dostęp z dowolnego miejsca kartę.To give a user permission to access the Dashboard from Remote Web Access, open the Properties page for the user account, and then select the Server Dashboard option on the Anywhere Access tab.

Za pomocą trybu awaryjnego Use the Safe mode

Funkcja trybu awaryjnego systemu Windows Server Essentials monitoruje dodatków, które są zainstalowane na serwerze.The Safe mode feature of Windows Server Essentials monitors the add-ins that are installed on the server. Jeśli pulpit nawigacyjny staje się niestabilne lub nie odpowiada, tryb awaryjny wykrywa i izoluje dodatków, które mogą być przyczyną problemu, a następnie wyświetla je na ustawienia w trybie awaryjnym strony przy następnym otwarciu pulpitu nawigacyjnego.If the Dashboard becomes unstable or unresponsive, Safe mode detects and isolates add-ins that might be causing the issue, and displays them on the Safe Mode Settings page the next time you open the Dashboard. Z ustawienia w trybie awaryjnym strony, można wyłączyć i włączyć dodatki jeden po drugim ustalenie, który dodatek jest przyczyną problemu.From the Safe Mode Settings page, you can disable and enable add-ins one-by-one to determine which add-in is causing the issue. Następnie można pozostawić dodatek wyłączony dla przyszłych uruchomienia lub można odinstalować dodatek.You can then choose to leave the add-in disabled for future startups, or you can uninstall the add-in.

Można wyświetlić listę wszystkich dodatków, które są zainstalowane na serwerze w dowolnym momencie.You can view a list of all add-ins that are installed on the server at any time. Można również otworzyć pulpitu nawigacyjnego w trybie awaryjnym, co automatycznie wyłącza wszystkie dodatki firm innych niż Microsoft.You can also open the Dashboard in Safe mode, which automatically disables all non-Microsoft add-ins. System Windows Server Essentials umożliwia dostęp do pulpitu nawigacyjnego w trybie awaryjnym z innego komputera w sieci.Windows Server Essentials also allows you to access the Dashboard in Safe mode from another computer on the network.

Aby wyświetlić listę zainstalowane dodatkiTo view a list of installed add-ins

 • Z poziomu pulpitu nawigacyjnego kliknij Pomoc, a następnie kliknij przycisk ustawień trybu awaryjnego.From the Dashboard, click Help, and then click Safe mode settings.

Aby otworzyć pulpitu nawigacyjnego w trybie awaryjnymTo open the Dashboard in Safe mode

 • W wyszukiwania okienka, typ bezpieczne, a następnie kliknij przycisk pulpitu nawigacyjnego (tryb awaryjny) w wynikach wyszukiwania.In the Search pane, type safe, and then click Dashboard (Safe mode) in the search results.

Aby otworzyć pulpitu nawigacyjnego w trybie awaryjnym z innego komputera w sieciTo open the Dashboard in Safe mode from another computer on the network

 1. Na komputerze, który jest połączony z siecią, otwórz aplikacja Launchpad systemu Windows Server Essentials, a następnie kliknij przycisk pulpitu nawigacyjnego.From a computer that is connected to the network, open the Windows Server Essentials Launchpad, and then click Dashboard.

 2. Na stronie pulpitu nawigacyjnego logowania, wpisz nazwę użytkownika i hasło dla konta, które ma uprawnienia do logowania się z serwerem, zaznacz Pozwól mi wybrać, które dodatki załadować pole wyboru, a następnie kliknij strzałkę w celu zalogowania się.On the Dashboard sign-in page, type the user name and password for an account that has permission to sign in to the server, select the Allow me to select which add-ins to load check box, and then click the arrow to sign in.

Zobacz teżSee also