Instalowanie i konfigurowanie systemu Windows Server EssentialsInstall and Configure Windows Server Essentials

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Ten dokument zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące instalowania i konfigurowania systemu Windows Server Essentials.This document provides step-by-step instructions for installing and configuring Windows Server Essentials. Przed rozpoczęciem instalacji, przejrzyj i wykonaj zadania, które są opisane w przed można zainstalować system Windows Server Essentials.Before you begin the installation, review and complete the tasks that are described in Before You Install Windows Server Essentials.

Ten dokument zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące instalowania i konfigurowania systemu Windows Server Essentials.This document provides step-by-step instructions for installing and configuring Windows Server Essentials. Przed rozpoczęciem instalacji, przejrzyj i wykonaj zadania, które są opisane w przed można zainstalować system Windows Server Essentials.Before you begin the installation, review and complete the tasks that are described in Before You Install Windows Server Essentials.

Instalowanie i konfigurowanie systemu Windows Server Essentials w dwóch etapach:You install and configure Windows Server Essentials in two steps:

 1. Krok 1: Instalowanie systemu operacyjnego Windows Server Essentials w tym kroku należy zainstalować system operacyjny na serwerze.Step 1: Install the Windows Server Essentials operating system In this step, you install the operating system on your server.

 2. Krok 2: Konfigurowanie systemu operacyjnego Windows Server Essentials w tym kroku instalacja zostanie ukończona, zapewniając informacje o firmie, ustawienia domeny i administratora sieci.Step 2: Configure the Windows Server Essentials operating system In this step, you complete the installation by providing information about your company, domain settings, and network administrator. Informacje te służą przygotować serwer do użycia.This information is used to get the server ready for you to use.

 3. Krok 1: Instalowanie systemu operacyjnego Windows Server Essentials w tym kroku należy zainstalować system operacyjny na serwerze.Step 1: Install the Windows Server Essentials operating system In this step, you install the operating system on your server.

 4. Krok 2: Konfigurowanie systemu operacyjnego Windows Server Essentials w tym kroku instalacja zostanie ukończona, zapewniając informacje o firmie, ustawienia domeny i administratora sieci.Step 2: Configure the Windows Server Essentials operating system In this step, you complete the installation by providing information about your company, domain settings, and network administrator. Informacje te służą przygotować serwer do użycia.This information is used to get the server ready for you to use.

Krok 1: Instalowanie systemu operacyjnego Windows Server Essentials Step 1: Install the Windows Server Essentials operating system

Ważne

Po zainstalowaniu systemu operacyjnego nie dostosowuj serwera aż do zakończenia krok 2: Konfigurowanie systemu operacyjnego Windows Server Essentials.After the operating system is installed, do not customize your server until you finish Step 2: Configure the Windows Server Essentials operating system.

Szacowany czas zakończenia: około 30 minut.Estimated completion time: Approximately 30 minutes.

Uwaga

Czas zakończenia szacowany w trakcie całej tej procedury są oparte na minimalne wymagania sprzętowe.The estimated completion times throughout this procedure are based on minimum hardware requirements.

Aby zainstalować system operacyjnyTo install the operating system
 1. Podłącz komputer do sieci za pomocą kabla sieciowego.Connect your computer to your network with a network cable.

  Ważne

  Nie odłączaj komputera od sieci podczas instalacji.Do not disconnect your computer from the network during installation. Ten sposób może spowodować niepowodzenie instalacji.Doing so may cause the installation to fail.

 2. Włącz komputer, a następnie Włóż dysk DVD systemu Windows Server Essentials do stacji dysków DVD.Turn on your computer, and then insert the Windows Server Essentials DVD into the DVD drive.

  Jeśli przeprowadzasz instalacji nienadzorowanej, podłącz nośnik wymienny (na przykład dyskietki lub dysku flash USB), który zawiera pliki odpowiedzi.If you are performing an unattended installation, connect the removable media (such as a floppy disk or a USB flash drive) that contains your answer files. W zależności od zawartości plików odpowiedzi mogą nie być widoczne niektóre lub dowolny z następujących ekrany instalacji.Depending on the contents of your answer files, you may not see some or any of the following installation screens.

 3. Uruchom ponownie komputer.Restart your computer. Gdy komunikat naciśnij dowolny klawisz, aby wykonać rozruch z dysku CD lub DVD zostanie wyświetlony, naciśnij dowolny klawisz.When the message Press any key to boot from CD or DVD appears, press any key.

  Uwaga

  Jeśli na komputerze nie można uruchomić z dysku DVD, upewnij się, że stacja CD-ROM jest wymienione jako pierwsze w kolejności rozruchu systemu BIOS.If your computer does not start from the DVD, ensure that the CD-ROM drive is listed first in the BIOS boot sequence. Aby uzyskać więcej informacji na temat sekwencji rozruchu systemu BIOS zobacz dokumentację od producenta komputera.For more information about the BIOS boot sequence, see the documentation from the computer manufacturer.

 4. Wybierz języka , który chcesz zainstalować, format godziny i waluty, i klawiatury lub metodę wprowadzania, a następnie kliknij przycisk dalej.Select the Language that you want to install, Time and currency format, and Keyboard or input method, and then click Next.

 5. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz.Click Install now.

 6. W wprowadzić klucz produktu, wpisz klucz produktu.In Enter the product key, type the product key.

 7. Odczyt postanowień licencyjnych.Read the License terms. Jeśli potwierdzisz je, wybierz akceptuję postanowienia licencyjne pole wyboru, a następnie kliknij przycisk dalej.If you accept them, select the I accept the license terms check box, and then click Next.

  Uwaga

  Jeśli nie chcesz zaakceptować postanowienia licencyjne, instalacja nie będzie kontynuowana.If you do not choose to accept the license terms, the installation does not continue.

 8. W jakiego typu instalację chcesz? **, kliknij przycisk **niestandardowe: zainstalować tylko w systemie Windows (zaawansowane)In Which type of installation do you want?, click Custom: Install Windows only (advanced)

 9. W gdzie chcesz zainstalować system Windows? **, wybierz dysk twardy, na którym chcesz zainstalować system operacyjny Windows.In **Where do you want to install Windows?, select the hard drive where you want to install the Windows operating system. Sprawdź, czy wszystkie swoje wewnętrzne dyski twarde są dostępne do zainstalowania.Verify that all of your internal hard drives are available for installation.

  Ważne

  Musi być zainstalowany system Windows Server Essentials jako wolumin C:, a rozmiar woluminu musi być co najmniej 60 GB.Windows Server Essentials must be installed as C: volume, and the volume size must be at least 60 GB. Zalecane jest utworzenie dwóch partycji na dysku systemu operacyjnego i nie używać C: (partycja systemowa) o przechowywaniu wszystkich danych biznesowych.It is recommended that you create two partitions on your operating system disk, and not use the C: (system partition) to store any business data.

  Uwaga

  Jeśli dysk twardy nie jest wyświetlany (na przykład dysk twardy Serial Advanced Technology załącznika (SATA)), należy załadować sterowniki urządzeń dla tego dysku twardego.If a hard drive is not listed (for example, a Serial Advanced Technology Attachment (SATA) hard disk), you must load the device drivers for that hard disk. Uzyskaj sterownik urządzenia od producenta i zapisz go na nośnikach wymiennych (takich jak dyskietki lub dysku flash USB).Obtain the device driver from the manufacturer and save it to removable media (such as a floppy disk or a USB flash drive). Podłącz nośnik wymienny do komputera, a następnie kliknij przycisk Załaduj sterownik.Attach the removable media to your computer, and then click Load Driver.

  Jeśli trzeba usunąć i/lub tworzenie partycji, można znaleźć następujące czynności:If you need to delete and/or create partitions, refer to the following steps:

  1. Aby usunąć partycję, wybierz partycję, kliknij przycisk Opcje dysku (zaawansowane), a następnie kliknij przycisk usunąć.To delete a partition, select the partition, click Drive options (advanced), and then click Delete. Po usunięciu partycji systemowej, należy utworzyć nową partycję, korzystając z instrukcji w każdym kroku b lub krok c.After you delete the system partition, create a new partition by using the instructions in either step b or step c.

   Uwaga

   Po kliknięciu Opcje dysku (zaawansowane), że opcja nie pojawi się ponownie.After you click Drive options (advanced), that option will not appear again. W takim przypadku pominąć część krok, który odnosi się do Opcje dysku.In that case, skip the part of the step that refers to drive options.

  2. Do tworzenia partycji z nie podzielony na partycje, kliknij dysk twardy, który chcesz podzielić na partycje, kliknij przycisk Opcje dysku (zaawansowane), kliknij przycisk nowy, a następnie w rozmiar tekstu wpisz rozmiar partycji, aby utworzyć.To create a partition from an unpartitioned space, click the hard disk that you want to partition, click Drive options (advanced), click New, and then in the Size text box, type the partition size you want to create. Na przykład, jeśli używany jest rozmiar partycji zalecane 120 gigabajtów (GB), wpisz 122880, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.For example, if you use the recommended partition size of 120 gigabytes (GB), type 122880, and then click Apply. Po utworzeniu partycji, kliknij przycisk dalej.After the partition is created, click Next. Partycja jest sformatowany przed kontynuowaniem instalacji.The partition is formatted before the installation continues.

  3. Aby utworzyć partycję, która używa całego miejsca, podzielony na partycje, kliknij dysk twardy, który chcesz podzielić na partycje, kliknij przycisk Opcje dysku (zaawansowane), kliknij przycisk nowy, a następnie kliknij przycisk Zastosuj do Zaakceptuj domyślny rozmiar partycji.To create a partition that uses all of the unpartitioned space, click the hard disk that you want to partition, click Drive options (advanced), click New, and then click Apply to accept the default partition size. Po utworzeniu partycji, kliknij przycisk dalej.After the partition is created, click Next. Partycja jest sformatowany przed kontynuowaniem instalacji.The partition is formatted before the installation continues.

   Ważne

   System operacyjny nie można przenieść do innej partycji, po zakończeniu tego kroku.You cannot move the operating system to a different partition after you finish this step.

  Podczas instalacji tymczasowe pliki są kopiowane do folderu instalacji na komputerze, który trwa około 30 minut.During the installation, temporary files are copied to an installation folder on your computer, which takes about 30 minutes. Po zainstalowaniu systemu operacyjnego Windows Server Essentials, komputer zostanie uruchomiony ponownie.After the Windows Server Essentials operating system is installed, your computer restarts. Teraz można przystąpić do konfigurowania systemu operacyjnego Windows Server Essentials.Now, you are ready to configure the Windows Server Essentials operating system.

Krok 2: Konfigurowanie systemu operacyjnego Windows Server Essentials Step 2: Configure the Windows Server Essentials operating system

Ważne

Jeśli są migrowane z poprzedniej wersji systemu Windows Small Business Server do systemu Windows Server Essentials, należy wykonać inny proces.If you are migrating from a previous version of Windows Small Business Server to Windows Server Essentials, you must follow a different process. Dla informacji na temat migracji instalacji zobacz:For information about migration installations, see the following:

W tej fazie instalacji zostanie wyświetlony monit, aby odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących organizacji.During this phase of the installation, you are prompted to answer a few questions about your organization. Informacje te służą do konfigurowania systemu operacyjnego.This information is used to configure the operating system.

Ważne

Przed rozpoczęciem tej czynności upewnij się, że lokalnej karty sieciowej jest połączony z routerem lub przełącznika, który jest włączona i działa prawidłowo.Before beginning this step, ensure that the local network adapter is connected to a router or a switch that is turned on and functioning properly.

Szacowany czas zakończenia: około 30 minutEstimated completion time: Approximately 30 minutes

Aby skonfigurować system operacyjnyTo configure the operating system
 1. Na weryfikacji daty i godziny ustawienia kliknij Zmienianie daty systemowej i ustawień czasu wybierz odpowiednie ustawienia daty, godziny i strefy czasowej dla serwera.On the Verify the date and time settings page, click Change system date and time settings to select the date, time, and time zone settings for your server. Gdy skończysz, kliknij przycisk dalej.When you are finished, click Next.

  Ważne

  Jeśli instalujesz system Windows Server Essentials na maszynie wirtualnej, upewnij się, wybierz opcję tego samego ustawienia strefy czasowej, które są używane przez system operacyjny hosta.If you are installing Windows Server Essentials on a virtual machine, make sure that you choose the same time zone settings that are being used by the host operating system. Jeśli różnią się ustawienia strefy czasowej, instalacji serwera może się nie powieść.If the time zone settings differ, the server installation might not succeed.

 2. Na wybierz tryb instalacji serwera wykonaj jedną z następujących czynności:On the Choose server installation mode page, do one of the following:

  1. Wybierz czystej instalacji skonfigurować nową, pełną instalację oprogramowania serwera Windows Server Essentials.Choose Clean install to set up a full new installation of the Windows Server Essentials server software.

  2. Wybierz migracji serwera do zainstalowania systemu Windows Server Essentials i dołączyć ten serwer do istniejącej domeny systemu Windows.Choose Server migration to install Windows Server Essentials and join this server to an existing Windows domain.

 3. Na spersonalizować serwera wprowadź nazwę organizacji, nazwa domeny wewnętrznej i nazwę serwera.On the Personalize your server page, enter the name of your organization, an internal domain name, and the server name.

  Ważne

  Nazwa serwera musi być unikatowa w sieci.The server name must be a unique name on your network. Po zakończeniu tego kroku nie można zmienić nazwy serwera lub nazwy domeny wewnętrznej.You cannot change the server name or the internal domain name after you finish this step.

 4. Kliknij przycisk dalej.Click Next.

 5. Na Podaj informacje o swoim koncie administratora wpisz informacje dotyczące nowego konta administratora.On the Provide your administrator account information page, type the information for a new administrator account.

  Przestroga

  Nie należy nadawać konto administratora sieci, Administrator lub Administrator sieci.Do not name the network administrator account Administrator or Network Administrator. Te nazwy konta są zastrzeżone do użytku przez system.These account names are reserved for use by the system.

 6. Na Podaj informacje o koncie użytkownika standardowego , wpisz informacje dotyczące nowego konta użytkownika standardowego, a następnie kliknij przycisk dalej.On the Provide your standard user account information page, type the information for a new standard user account, and then click Next.

 7. Na automatycznie aktualne serwera wybierz sposób odbierania aktualizacji systemu Windows na serwerze, a następnie kliknij pozycję dalej.On the Keep your server up-to-date automatically page, select how you want to receive Windows Updates for your server, and then click Next.

 8. Aktualizacji i przygotowywanie serwera na stronie jest wyświetlany postęp procesu instalacji końcowego.The Updating and preparing your server page displays the progress of the final installation process. To trwa, a komputer zostanie uruchomiony ponownie kilka razy.This takes time to complete, and your computer will restart a couple of times.

 9. Po ostatnim serwerem uruchomić ponownie, serwer jest gotowa do użycia zostanie wyświetlona strona.After the last server restart, the Your server is ready to be used page appears. Kliknij przycisk Zamknij **.Click **Close.

 10. Kliknij na pulpicie nawigacyjnym Start ekranu, a następnie na pulpicie nawigacyjnym, wykonaj Ustawianie serwera Moje zadania na Home strony.Click the Dashboard tile on the Start screen, and then on the Dashboard, complete the Set Up My Server tasks on the Home page. Natychmiast po zakończeniu instalacji systemu Windows Server Essentials, należy wykonać te zadania.You should complete these tasks immediately after your Windows Server Essentials installation finishes.

Uwaga

Po zakończeniu instalacji, automatycznie zalogowania się do serwera z nowego konta administratora, który został dodany podczas instalacji.After the installation finishes, you are automatically logged on to the server with the new administrator account that you added during installation. Hasło wbudowanego konta administratora jest równa tego samego hasła za pomocą nowego konta administratora, a następnie wbudowane konto administratora jest wyłączone.The built-in Administrator account password is set to the same password as the new administrator account, and then the built-in Administrator account is disabled.

Na nowo zainstalowanego serwera można używać do ograniczoną ilość czasu (nazywany okresu próbnego), bez konieczności wprowadzania klucza produktu.You can use your newly installed server for a limited amount of time (known as the evaluation period) without entering a product key. Po okresu próbnego należy wprowadzić klucz produktu aktywowanie serwera lub rozszerzyć okresu próbnego.After the evaluation period, you must enter a product key to activate the server or extend the evaluation period. Można rozszerzyć do końca okresu próbnego maksymalnie dwa razy.You can extend the evaluation period a maximum of two times. Po osiągnięciu maksymalną liczbę dni okresu próbnego, musisz aktywować serwera za pomocą klucza produktu.When you reach the maximum number of days allowed for the evaluation period, you must activate your server with a product key.

Dostosowywanie systemu Windows Server EssentialsCustomize Windows Server Essentials

Home łączy strony pulpitu nawigacyjnego systemu Windows Server Essentials instalacji zadania, które należy wykonać bezpośrednio po instalacji z serwera.The Home page of the Windows Server Essentials Dashboard links to SETUP tasks that you should complete immediately after you install your server. Przez wykonanie tych zadań, może pomóc chronić informacje przechowywane na serwerze i włączyć te funkcje, które są dostępne w systemie Windows Server.By performing these tasks, you can help protect information that is stored on the server and enable the features that are available in Windows Server Essentials.

Jeśli zdecydujesz się nie do wykonywania zadań, użytkownicy może nie mieć dostępu do niektórych funkcji sieci.If you choose not to perform the tasks, users might not have access to some network features. Aby później wrócić do tych zadań, wrócić do pulpitu nawigacyjnego systemu Windows Server Essentials Home strony.To return to these tasks later, return to the Windows Server Essentials Dashboard Home page.

W poniższej tabeli opisano elementy, które mogą być wyświetlane na liście zadań konfiguracyjnych.The following table defines items that can appear in the list of setup tasks.

ZadaniaTask OpisDescription
Uzyskiwanie aktualizacji dla innych produktów firmy MicrosoftGet updates for other Microsoft products Kliknij łącze, które jest uruchamiane narzędzie, które umożliwia określenie, czy chcesz użyć do automatycznego pobierania aktualizacji dla systemu Windows Server Essentials i innych produktów firmy Microsoft, takich jak Office Microsoft Update dostęp do tego zadania.Click this task to access a link that runs a tool that allows you to specify if you want to use Microsoft Update to automatically obtain updates for Windows Server Essentials and other Microsoft products such as Office.
Dodawanie kont użytkownikówAdd user accounts Kliknij to zadanie, aby wyświetlić krótkie informacje o dodawaniu kont użytkowników.Click this task to view brief information about adding user accounts. Łącze do uruchamiania Kreator dodawania użytkownika konta są dostarczane.A link to run the Add a User Account Wizard is provided. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dodać konto użytkownika.For more information, see Add a user account.
Dodawanie folderów na serwerzeAdd server folders Kliknij to zadanie, aby wyświetlić krótkie informacji na temat dodawania folderów na serwerze.Click this task to view brief information about adding server folders. Łącze do uruchamiania Dodaj kreatora folderu są dostarczane.A link to run the Add a Folder Wizard is provided. Również dostępne jest łącze do tematu Pomocy online dotyczące korzystania z folderów na serwerze.Also provided is a link to an online help topic about using Server Folders. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie lub przenoszenie folderu na serwerze.For more information, see Add or move a server folder.
Konfigurowanie kopii zapasowej serweraSet up Server Backup Kliknij to zadanie, aby wyświetlić krótkie informacje o ochrona danych za pomocą kopii zapasowej serwera.Click this task to view brief information about using Server Backup to protect your data. Łącze do uruchamiania serwera kopii zapasowej Kreatora konfigurowania są dostarczane.A link to run the Set Up Server Backup Wizard is provided. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ustawić lub dostosowywanie kopii zapasowej serwera.For more information, see Set up or customize server backup.
Konfigurowanie dostęp z dowolnego miejscaSet up Anywhere Access Kliknij to zadanie, aby wyświetlić krótkie informacje o funkcji dostęp z dowolnego miejsca w systemie Windows Server.Click this task to view brief information about the Anywhere Access feature in Windows Server Essentials. Łącze do ustawień dostępu do dowolnego miejsca podano strony.A link to the Anywhere Access Settings page is provided. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie dostęp z dowolnego miejsca.For more information, see Manage Anywhere Access.
Konfigurowanie poczty e-mail powiadomienie o alercieSet up email alert notification Kliknij to zadanie, aby wyświetlić krótkie informacje o powiadomienie o alercie wiadomości e-mail.Click this task to view brief information about email alert notification. Łącze do uruchamiania Konfigurowanie powiadomień e-mail dla alertów narzędzie jest dostarczane.A link to run the Set up email notification for alerts tool is provided. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz skonfigurować powiadomienia e-mail dla alertów.For more information, see Set up email notifications for alerts.
Konfigurowanie serwera multimediówSet up Media Server Kliknij to zadanie, aby wyświetlić krótkie informacje o udostępnianie muzyka, wideo i pliki obrazów za pomocą nośnika serwera.Click this task to view brief information about using Media Server to share music, video, and image files. Łącze do ustawienia multimediów podano strony.A link to the Media Settings page is provided. Również dostępne jest łącze do tematu Pomocy online, aby dowiedzieć się więcej o serwera multimediów.Also provided is a link to an online help topic to learn more about Media Server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie multimediów cyfrowych.For more information, see Manage Digital Media.
Łączenie komputerówConnect computers Kliknij to zadanie, aby wyświetlić krótkie informacje dotyczące łączenia komputerów sieci do serwera.Click this task to view brief information about how to connect a network computer to the server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz łączenie komputerów z serwerem.For more information, see Connect computers to the server.

Zobacz teżSee also