Filtrovanie a zdieľanie zostavy Power BIFilter and share a Power BI report

Zdieľanie je dobrý spôsob, ako poskytnúť niekoľkým ľuďom prístup k vašim tabuliam a zostavám.Sharing is a good way to give a few people access to your dashboards and reports. Čo robiť, ak chcete zdieľať filtrovanú verziu zostavy?What if you want to share a filtered version of a report? Možno chcete, aby zostava zobrazovala údaje iba z určitého mesta alebo od určitého obchodníka či roku.Maybe you want the report to show only data for a specific city or salesperson or year. Tento článok vysvetľuje, ako filtrovať zostavu a zdieľať filtrovanú verziu zostavy.This article explains how to filter a report and share the filtered version of the report. Ďalší spôsob zdieľania filtrovanej zostavy je pridať parametre dotazu do URL adresy zostavy.Another way to share a filtered report is to add query parameters to the report URL. V oboch prípadoch sa zostava bude filtrovať, keď ju príjemcovia otvoria prvýkrát.In both cases, the report is filtered when recipients first open it. Môžu vymazať výbery filtrov v zostave.They can clear the filter selections in the report.

Filtrovaná zostava

Power BI ponúka aj ďalšie spôsoby spolupráce a distribúcie zostáv.Power BI also offers other ways to collaborate and distribute your reports. Pri zdieľaní musíte vy aj príjemcovia mať licenciu Power BI Pro, prípadne musia zdieľané položky spadať do kapacity Premium.With sharing, you and your recipients need a Power BI Pro license, or the content needs to be in a Premium capacity.

Skúste si to so vzorovými údajmiFollow along with sample data

Tento článok využíva aplikáciu vzorovej šablóny Predaj a marketing.This article uses the Marketing and Sales sample template app. Chcete to vyskúšať?Want to try it?

 1. Nainštalujte si aplikáciu vzorovej šablóny Predaj a marketing.Install the Marketing and Sales sample template app.

 2. Vyberte aplikáciu a položku Preskúmať aplikáciu.Select the app and select Explore app.

  Preskúmanie vzorových údajov

 3. Vyberte ikonu ceruzky a otvorte pracovný priestor, ktorý ste nainštalovali spolu s aplikáciou.Select the pencil icon to open the workspace that you installed with the app.

  Ceruzka na úpravu aplikácie

 4. V zozname obsahu pracovného priestoru vyberte položku Zostavy a následne vyberte zostavu Ukážka predaja a marketingu – PBIX.In the workspace content list, select Reports, then select the report Sales and Marketing Sample PBIX.

  Otvorte vzorovú zostavu

  Teraz ste pripravení pokračovať ďalej.Now you're ready to follow along.

Nastavenie filtra v zostaveSet a filter in the report

Otvorte zostavu v zobrazení na úpravy a použite filter.Open a report in Editing view and apply a filter.

V tomto príklade vo vzorovej šablóne aplikácie Predaj a marketing filtrujeme stranu Kategória od začiatku roka tak, aby sa zobrazili iba hodnoty, v ktorých sa kategória Region (Oblasť) rovná hodnote Central (Centrálna časť).In this example, we're filtering the YTD Category page of the Marketing and Sales sample template app to show only values where Region equals Central.

Tabla filtra zostavy

Uložte zostavu.Save the report.

Zdieľanie filtrovanej zostavyShare the filtered report

 1. Vyberte položku Zdieľať.Select Share.

  Výber položky Zdieľať

 2. Zrušte začiarknutie políčka Odosielať príjemcom e-mailové oznámenia a namiesto toho môžete odosielať filtrované prepojenie. Vyberte položku Zdieľať zostavu s aktuálnymi filtrami a rýchlymi filtrami a následne vyberte položku Zdieľať.Clear Send email notification to recipients, so you can send a filtered link instead, select Share report with current filters and slicers, then select Share.

  Zdieľanie zostavy s filtrami

 3. Znova vyberte položku Zdieľať.Select Share again.

  Výber položky Zdieľať

 4. Vyberte kartu Prístup a následne vyberte položku Spravovať zdieľané zobrazenia zostavy.Select the Access tab, then select Manage shared report views.

  Spravovať zdieľané zobrazenia zostavy

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na požadovanú URL adresu a vyberte položku Kopírovať prepojenie.Right-click the URL you want, and select Copy link.

  Kopírovať filtrované prepojenie

 6. Zdieľaním tohto prepojenia príjemcovia uvidia filtrovanú zostavu.When you share this link, recipients will see your filtered report.

Obmedzenia a informácieLimitations and considerations

Pri zdieľaní zostáv majte na pamäti:Things to keep in mind about sharing reports:

 • Keď zdieľate množinu údajov pomocou spravovania povolení, zdieľaním zostáv alebo tabúľ alebo publikovaním aplikácie, udeľujete používateľom prístup k celej množine údajov okrem prípadov, keď zabezpečenie na úrovni riadkov obmedzuje ich prístup.When you share a dataset by managing permissions, by sharing reports or dashboards, or by publishing an app, you're granting access access to the entire dataset unless row-level security (RLS) limits their access. Autori zostáv môžu používať funkcie, ktoré prispôsobujú používateľské prostredia pri prezeraní alebo interakcii so zostavami, napríklad skrytie stĺpcov, obmedzenie akcií na vizuály a iné.Report authors may use capabilities that customize user experiences when viewing or interacting with reports, for example hiding columns, limiting the actions on visuals, and others. Tieto prispôsobené používateľské možnosti neobmedzujú údaje, ku ktorým môžu používatelia v množine údajov pristupovať.These customized user experience do not restrict what data users can access in the dataset. Použite zabezpečenie na úrovni riadkov (RLS) v množine údajov tak, aby prihlasovacie údaje každej osoby určovali, ku ktorým údajom môžu získať prístup.Use row-level security (RLS) in the dataset so that each person's credentials determine which data they can access.

Ďalší postupNext steps