Inštalácia a konfigurácia ukážky aplikácie Expense Report pre plátnové aplikácie v službe PowerAppsInstall and configure the Expense Report sample for canvas apps in PowerApps

Podrobné pokyny na inštaláciu a konfiguráciu ukážky aplikácie Expense Report.Step-by-step instructions for installing and configuring the Expense Report sample. Môžete si tiež prezrieť ukážkovú aplikáciu tu.You can also preview the sample app here.

Odhadovaný čas na dokončenie týchto krokov: 10 – 15 minútEstimated time to complete these steps: 10-15 minutes

Tip

V tomto videu zistíte, ako používať ukážkovú aplikáciu Expense Report.Watch this video for a demonstration of how to use the Expense Report sample app.

Sledujte vyúčtovania výdavkov od ich predloženia až po ich schválenie.Track expense reports from submission to approval. Kým jednotlivé výdavky narastajú, sčítajte riadkové položky, a akonáhle sú pripravené, odošlite ich na schválenie.Tally line items as individual expenses accrue and submit for approval when ready. Len pomocou niekoľkých nastavení si túto aplikáciu prispôsobíte podľa seba.This app requires a small amount of setup to make it your own.

Úvodná obrazovka aplikácie PowerApp Expense Report

Tip

V tomto videu zistíte, ako používať ukážkovú aplikáciu PowerApp Expense Report.Watch this video to see how to use the Expense Report PowerApps Sample.

PredpokladyPrerequisites

Vytvorenie sharepointového zoznamu VýdavkyCreate the Expenses SharePoint list

V tomto zozname sú uchované vyúčtovania výdavkov.This list stores the expense reports.

 1. Otvorte webový prehliadač a prejdite na https://portal.office.com.Open a web browser and navigate to https://portal.office.com.

 2. Prihláste sa pomocou konta, ktoré má povolenie na vytváranie zoznamov.Log in with an account that has permission to create lists.

 3. Prejdite na kolekciu lokalít, do ktorej chcete umiestniť váš zoznam Výdavky.Navigate to the site collection where you want the Expenses list to reside.

 4. V pravej hornej časti webovej stránky kliknite na ikonu ozubeného kolieska.Click the gear icon in the top right portion of the web page.

 5. Kliknite na položku Pridať aplikáciu.Click Add an app.

 6. Do textového poľa Vyhľadať aplikáciu zadajte hesloVlastné.In the Find an app textbox, enter Custom.

 7. Kliknite na ikonu Hľadať.Click the search icon.

 8. Kliknite na aplikáciu Vlastný zoznam.Click the Custom List app.

 9. Do textového poľa Názov zadajte heslo Výdavky.In the Name textbox, enter Expenses.

  Dôležité

  Ak sa rozhodnete zoznam pomenovať inak, nezabudnite si to zapísať, pretože vždy, keď v procese inštalácie a konfigurácie uvidíte slovo Výdavky, budete ho musieť nahradiť vaším názvom.If you choose a different name for the list make sure you write it down because you will need to substitute it for Expenses everywhere you see it during the installation and configuration process.

 10. Kliknite na možnosť Vytvoriť.Click Create.

Vytvorenie stĺpca Nákladové strediskoCreate Cost Center column

 1. Kliknite na zoznam Výdavky.Click the Expenses list.
 2. V pravej hornej časti webovej stránky kliknite na ikonu ozubeného kolieska.Click the gear icon in the top right portion of the web page.
 3. Kliknite na tlačidlo Nastavenie zoznamu.Click List settings.
 4. Kliknite na možnosť Vytvoriť stĺpec.Click Create column.
 5. Do textového poľa Názov stĺpca zadajte text Nákladové stredisko.In the Column name textbox enter Cost Center.
 6. V zozname s prepínačmi Typ informácií v tomto stĺpci vyberte možnosť Voľba.In the type of information in this column is radio button list, select Choice.
 7. Do textového poľa Každú voľbu zadajte na samostatný riadok zadajte nasledujúce hodnoty, každú na samostatný riadok:In the Type each choice on a separate line textbox enter the following values, each on a separate line:
  • MicrosoftMicrosoft
  • ContosoContoso
 8. Do textového poľa Predvolená hodnota zadajte heslo Microsoft.In the Default value textbox, enter Microsoft.
 9. Kliknite na tlačidlo OK.Click OK.

Vytvorenie stĺpca KomentáreCreate Comments column

 1. Kliknite na možnosť Vytvoriť stĺpec.Click Create column.
 2. Do textového poľa Názov stĺpca zadajte heslo Komentáre.In the Column name textbox enter Comments.
 3. V zozname s prepínačmi Typ informácií v tomto stĺpci vyberte možnosť Viac riadkov textu.In the type of information in this column is radio button list, select Multiple lines of text.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.Click OK.

Vytvorenie stĺpca StavCreate Status column

 1. Kliknite na zoznam Výdavky.Click the Expenses list.
 2. V pravej hornej časti webovej stránky kliknite na ikonu ozubeného kolieska.Click the gear icon in the top right portion of the web page.
 3. Kliknite na tlačidlo Nastavenie zoznamu.Click List settings.
 4. Kliknite na možnosť Vytvoriť stĺpec.Click Create column.
 5. Do textového poľa Názov stĺpca zadajte heslo Stav.In the Column name textbox enter Status.
 6. V zozname s prepínačmi Typ informácií v tomto stĺpci vyberte možnosť Voľba.In the type of information in this column is radio button list, select Choice.
 7. Do textového poľa Každú voľbu zadajte na samostatný riadok zadajte nasledujúce hodnoty, každú na samostatný riadok:In the Type each choice on a separate line textbox enter the following values, each on a separate line:
  • OtvorenéOpen
  • NevybavenéPending
  • SchválenéApproved
 8. Do textového poľa Predvolená hodnota zadajte heslo Otvorené.In the Default value textbox, enter Open.
 9. Kliknite na tlačidlo OK.Click OK.

Vytvorenie stĺpca Meno schvaľovateľaCreate ApproverName column

 1. Kliknite na možnosť Vytvoriť stĺpec.Click Create column.
 2. Do textového poľa Názov stĺpca zadajte hesloMeno schvaľovateľa.In the Column name textbox enter ApproverName.
 3. V zozname s prepínačmi Typ informácií v tomto stĺpci vyberte možnosť Osoba alebo skupina.In the type of information in this column is radio button list, select Person or Group.
 4. V zozname s prepínačmi Požadovať, aby tento stĺpec obsahoval informácie vyberte možnosť Áno.In the Require that this column contains information radio button list, select Yes.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.Click OK.

Vytvorenie stĺpca Dátum odoslaniaCreate DateSubmitted column

 1. Kliknite na možnosť Vytvoriť stĺpec.Click Create column.
 2. Do textového poľa Názov stĺpca zadajte hesloDátum odoslania.In the Column name textbox enter DateSubmitted.
 3. V zozname s prepínačmi Typ informácií v stĺpci vyberte možnosť Dátum a čas.In the type of information in this column is radio button list, select Date and Time.
 4. V zozname s prepínačmi Požadovať, aby tento stĺpec obsahoval informácie vyberte možnosť Áno.In the Require that this column contains information radio button list, select Yes.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.Click OK.

Vytvorenie stĺpca Počiatočný dátumCreate StartDate column

 1. Kliknite na možnosť Vytvoriť stĺpec.Click Create column.
 2. Do textového poľa Názov stĺpca zadajte heslo Počiatočný dátum.In the Column name textbox enter StartDate.
 3. V zozname s prepínačmi Typ informácií v stĺpci vyberte možnosť Dátum a čas.In the type of information in this column is radio button list, select Date and Time.
 4. V zozname s prepínačmi Požadovať, aby tento stĺpec obsahoval informácie vyberte možnosť Áno.In the Require that this column contains information radio button list, select Yes.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.Click OK.

Vytvorenie stĺpca Dátum ukončeniaCreate EndDate column

 1. Kliknite na možnosť Vytvoriť stĺpec.Click Create column.
 2. Do textového poľa Názov stĺpca zadajte heslo Dátum ukončenia.In the Column name textbox enter EndDate.
 3. V zozname s prepínačmi Typ informácií v stĺpci vyberte možnosť Dátum a čas.In the type of information in this column is radio button list, select Date and Time.
 4. V zozname s prepínačmi Požadovať, aby tento stĺpec obsahoval informácie vyberte možnosť Áno.In the Require that this column contains information radio button list, select Yes.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.Click OK.

Vytvorenie sharepointového zoznamu Položky v riadkochCreate the Line Items SharePoint list

V tomto zozname sú uchované položky v riadkoch súvisiace s vyúčtovaniami výdavkov.This list stores the lines items associated with expense reports.

 1. Prejdite na tú istú kolekciu lokalít, do ktorej ste umiestnili zoznam Výdavky.Navigate to the same site collection where you created the Expense list.

 2. V pravej hornej časti webovej stránky kliknite na ikonu ozubeného kolieska.Click the gear icon in the top right portion of the web page.

 3. Kliknite na položku Pridať aplikáciu.Click Add an app.

 4. Do textového poľa Vyhľadať aplikáciu zadajte hesloVlastné.In the Find an app textbox, enter Custom.

 5. Kliknite na ikonu Hľadať.Click the search icon.

 6. Kliknite na aplikáciu Vlastný zoznam.Click the Custom List app.

 7. Do textového poľa Názov zadajte heslo Položky v riadkoch.In the Name textbox, enter LineItems.

  Dôležité

  Ak sa rozhodnete zoznam pomenovať inak, nezabudnite si to zapísať, pretože vždy, keď v procese inštalácie a konfigurácie uvidíte slovo Výdavky, budete ho musieť nahradiť vaším názvom.If you choose a different name for the list make sure you write it down because you will need to substitute it for Expense everywhere you see it during the installation and configuration process.

 8. Kliknite na možnosť Vytvoriť.Click Create.

Vytvorenie stĺpca KategóriaCreate Category column

 1. Kliknite na zoznam Položky v riadkoch.Click the LineItems list.
 2. V pravej hornej časti webovej stránky kliknite na ikonu ozubeného kolieska.Click the gear icon in the top right portion of the web page.
 3. Kliknite na tlačidlo Nastavenie zoznamu.Click List settings.
 4. Kliknite na možnosť Vytvoriť stĺpec.Click Create column.
 5. Do textového poľa Názov stĺpca zadajte heslo Kategória.In the Column name textbox enter Category.
 6. V zozname s prepínačmi Typ informácií v tomto stĺpci vyberte možnosť Voľba.In the type of information in this column is radio button list, select Choice.
 7. Do textového poľa Každú voľbu zadajte na samostatný riadok zadajte nasledujúce hodnoty, každú na samostatný riadok:In the Type each choice on a separate line textbox enter the following values, each on a separate line:
  • Jedlo a nápojeFood & Beverage
  • PrepravaTransportation
  • Organizačné potrebyBusiness needs
 8. Do textového poľa Predvolená hodnota zadajte heslo Jedlo a nápoje.In the Default value textbox, enter Food & Beverage.
 9. Kliknite na tlačidlo OK.Click OK.

Vytvorenie stĺpca NákladyCreate Cost column

 1. Kliknite na možnosť Vytvoriť stĺpec.Click Create column.
 2. Do textového poľa Názov stĺpca zadajte hesloNáklady.In the Column name textbox enter Cost.
 3. V zozname s prepínačmi Typ informácií v tomto stĺpci vyberte možnosť číslo (1; 10; 100).In the type of information in this column is radio button list, select Number (1, 10, 100).
 4. V zozname s prepínačmi Požadovať, aby tento stĺpec obsahoval informácie vyberte možnosť Áno.In the Require that this column contains information radio button list, select Yes.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.Click OK.

Vytvorenie stĺpca DátumCreate Date column

 1. Kliknite na možnosť Vytvoriť stĺpec.Click Create column.
 2. Do textového poľa Názov stĺpca zadajte hesloDátum.In the Column name textbox enter Date.
 3. V zozname s prepínačmi Typ informácií v stĺpci vyberte možnosť Dátum a čas.In the type of information in this column is radio button list, select Date and Time.
 4. V zozname s prepínačmi Požadovať, aby tento stĺpec obsahoval informácie vyberte možnosť Áno.In the Require that this column contains information radio button list, select Yes.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.Click OK.

Vytvorenie stĺpca PopisCreate Description column

 1. Kliknite na možnosť Vytvoriť stĺpec.Click Create column.
 2. Do textového poľa Názov stĺpca zadajte hesloPopis.In the Column name textbox enter Description.
 3. V zozname s prepínačmi Typ informácií v tomto stĺpci vyberte možnosť Viac riadkov textu.In the type of information in this column is radio button list, select Multiple lines of text.
 4. V zozname s prepínačmi Požadovať, aby tento stĺpec obsahoval informácie vyberte možnosť Áno.In the Require that this column contains information radio button list, select Yes.
 5. V zozname s prepínačmi Zadajte typ povoleného textu vyberte možnosť Obyčajný text.In the Specify the type of text to allow radio button list, select Plain text.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.Click OK.

Vytvorenie stĺpca ID zostavyCreate ReportID column

 1. Kliknite na možnosť Vytvoriť stĺpec.Click Create column.
 2. Do textového poľa Názov stĺpca zadajte hesloID zostavy.In the Column name textbox enter ReportID.
 3. V zozname s prepínačmi Typ informácií v stĺpci vyberte možnosť Vyhľadanie (informácie na tejto lokalite).In the type of information in this column is radio button list, select Lookup (information already on this site).
 4. V zozname s prepínačmi Požadovať, aby tento stĺpec obsahoval informácie vyberte možnosť Áno.In the Require that this column contains information radio button list, select Yes.
 5. V rozbaľovacom zozname Získať informácie z vyberte vytvorený zoznam Náklady.In the Get information from dropdown list, select the Expense list you created.
 6. V rozbaľovacom zozname V tomto stĺpci vyberte možnosť ID.In the In this column dropdown list, select ID.
 7. Kliknite na tlačidlo OK.Click OK.

Upravenie stĺpca NázovEdit Title column

 1. Kliknite na prepojenie stĺpca Názov.Click the Title column link.
 2. V zozname s prepínačmi Požadovať, aby tento stĺpec obsahoval informácie vyberte možnosť Nie.In the Require that this column contains information radio button list, select No.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.Click OK.

Stiahnutie aplikácie PowerApp Expense ReportDownload the Expense Report PowerApp

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na nasledujúce prepojenie:In a web browser, navigate to the following link:

  http://pappsfeprodwestuscontent.blob.core.windows.net/sampleapps/myexpenses/docs/MyExpenses(SP_List).zip.http://pappsfeprodwestuscontent.blob.core.windows.net/sampleapps/myexpenses/docs/MyExpenses(SP_List).zip.

 2. Stiahnite si balík ukážky aplikácie PowerApps Expense Report a uložte ho do počítača.Download the Expense Report PowerApps Sample package and save it to your machine.

Vytvorenie pripojeníCreate connections

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na adresu web.powerapps.com.In a web browser, navigate to web.powerapps.com.
 2. Prihláste sa pomocou rovnakých poverení, ktoré ste použili pri registrácii.Sign in by providing the same credentials that you used to sign up.
 3. V ponuke na ľavej strane vyberte položku Pripojenia.In the menu on the left, select Connections.

Vytvorenie pripojenia SchváleniaCreate Approvals connection

 1. Kliknite na tlačidlo + Nové pripojenie.Click + New connection.
 2. Do textového poľa Hľadať zadajte heslo Schválenia.In the Search textbox, enter Approvals.
 3. Zo zoznamu vyberte položku Schválenia.Select Approvals in the list.
 4. Kliknite na možnosť Vytvoriť.Click Create.

Vytvorenie pripojenia Office 365 OutlookCreate Office 365 Outlook connection

 1. Kliknite na tlačidlo + Nové pripojenie.Click + New connection.
 2. Do textového poľa Hľadať zadajte heslo Office 365 Outlook.In the Search textbox, enter Office 365 Outlook.
 3. Zo zoznamu vyberte položku Office 365 Outlook.Select Office 365 Outlook in the list.
 4. Kliknite na možnosť Vytvoriť.Click Create.
 5. V dialógovom okne vyberte konto, ktorým ste sa prihlásili.In the popup window, select the account you logged in with.

Vytvorenie pripojenia SharePointCreate SharePoint connection

 1. Kliknite na tlačidlo + Nové pripojenie.Click + New connection.
 2. Do textového poľa Hľadať zadajte text SharePoint.In the Search textbox, enter SharePoint.
 3. Zo zoznamu vyberte položku SharePoint.Select SharePoint in the list.
 4. Kliknite na možnosť Vytvoriť.Click Create.
 5. V dialógovom okne vyberte konto, ktorým ste sa prihlásili.In the popup window, select the account you logged in with.

Import aplikácie PowerApp Expense ReportImport the Expense Report PowerApp

 1. Otvorte webový prehliadač a prejdite na https://web.powerapps.com.In a web browser, navigate to https://web.powerapps.com.

 2. Prihláste sa pomocou rovnakých poverení, ktoré ste použili pri registrácii.Sign in by providing the same credentials that you used to sign up.

 3. V ponuke na ľavej strane vyberte položku Aplikácie.In the menu on the left, select Apps.

 4. Kliknite na tlačidlo Import balíka(ukážka).Click Import package(preview).

  Obrazovka importu balíka

 5. Kliknite na tlačidlo Nahrať a vyberte PowerApp balík, ktorý ste si stiahli v predchádzajúcich krokoch.Click the Upload button and select the PowerApp package you downloaded in previous steps.

 6. Pri typoch zdroja Aplikácia a Postup nastavte NASTAVENIA IMPORTU na možnosť Vytvoriť ako nové.For the App and Flow resource types, set IMPORT SETUP to Create as new.

 7. Pri pripojeniach lokality SharePoint a Outlook nastavte NASTAVENIA IMPORTU na možnosť Vybrať počas importu.For the SharePoint and Outlook connections, set IMPORT SETUP to Select during import.

  Obrazovka nastavenia importu

 8. Kliknite na červenú ikonu pri pripojení k lokalite SharePoint.Click the red icon for the SharePoint Connection.

 9. V zozname pripojení kliknite na položku s vaším používateľským menom.In the connections list, click the item with your username.

  Obrazovka nastavenia importu

 10. Kliknite na položku Uložiť.Click Save.

 11. Kliknite na červenú ikonu pri pripojení schválenia.Click the red icon for the Approval Connection.

 12. V zozname pripojení kliknite na položku s vaším používateľským menom.In the connections list, click the item with your username.

  Obrazovka nastavenia importu

 13. Kliknite na položku Uložiť.Click Save.

 14. Kliknite na červenú ikonu položky Pripojenie Office 365 Outlook.Click the red icon for the Office 365 Outlook Connection.

 15. V zozname pripojení kliknite na položku s vaším používateľským menom.In the connections list, click the item with your username.

  Obrazovka nastavenia importu

 16. Kliknite na položku Uložiť.Click Save.

  Tip

  Keď skončíte, bude to vyzerať takto:When you are done, it will look like this:

  Obrazovka nastavenia importu

 17. Kliknite na tlačidlo Import a počkajte, kým sa proces nedokončí.Click Import and wait until the process is complete.

  Obrazovka nastavenia importu

Konfigurácia aplikácie PowerApp so zoznamami lokality SharePointConfigure the PowerApp to use the SharePoint lists

 1. Vo webovom prehliadači kliknite na tlačidlo Aplikácie.In the web browser, click Apps.
 2. Kliknite na tri bodky vedľa aplikácie PowerApp Expense Report.Click the ellipses next to the Expense Report PowerApp.
 3. Kliknite na tlačidlo Upraviť na webe.Click Edit on the web.
 4. Kliknite na tlačidlo Povoliť.Click Allow.

Odstránenie pripojeníDelete connections

 1. Kliknite na tlačidlo Zobraziť.Click View.
 2. Kliknite na položku Zdroje údajov.Click Data sources.
 3. Na table Údaje kliknite na tri bodky vedľa tlačidla Výdavky.In the Data pane, click the ellipses next to Expenses.
 4. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.Click Remove.
 5. Na table Údaje kliknite na tri bodky vedľa tlačidla Položky v riadkoch.In the Data pane, click the ellipses next to LineItems.
 6. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.Click Remove.

Zoznam VýdavkyExpenses list

 1. Kliknite na tlačidlo Zobraziť.Click View.

 2. Kliknite na položku Zdroje údajov.Click Data sources.

 3. Na table Údaje kliknite na tlačidlo + Pridať zdroj údajov.In the Data pane, click + Add data source.

 4. Kliknite na tlačidlo + Nové pripojenie.Click + New connection.

 5. Vyberte možnosť SharePoint.Select SharePoint.

 6. Kliknite na možnosť Vytvoriť.Click Create.

 7. V zozname Naposledy navštívené lokality vyberte lokalitu SharePoint, na ktorej ste vytvorili zoznam Výdavky.In the Recent sites list, select the SharePoint site where you created the Expenses List.

  Tip

  Ak sa lokalita v zozname nezobrazuje, do textového poľa zadajte adresu URL na lokalitu SharePoint a kliknite na tlačidlo Spustiť.If the site does not appear in the list, enter the URL to the SharePoint site in the textbox and click, Go.

 8. Do textového poľa Hľadať v hornej časti zoznamu zadajte heslo Výdavky.In the Search textbox at the top of the list enter Expenses.

 9. Začiarknite políčko vedľa zoznamu Výdavky.Check the checkbox next to the Expenses list.

 10. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.Click Connect.

Zoznam Položiek v riadkochLineItems list

 1. Kliknite na tlačidlo Zobraziť.Click View.

 2. Kliknite na položku Zdroje údajov.Click Data sources.

 3. Na table Údaje kliknite na tlačidlo + Pridať zdroj údajov.In the Data pane, click + Add data source.

 4. Kliknite na tlačidlo + Nové pripojenie.Click + New connection.

 5. Vyberte možnosť SharePoint.Select SharePoint.

 6. Kliknite na možnosť Vytvoriť.Click Create.

 7. V zozname Naposledy navštívené lokality vyberte lokalitu SharePoint, na ktorej ste vytvorili zoznam Položky v riadkoch.In the Recent sites list, select the SharePoint site where you created the LineItems List.

  Tip

  Ak sa lokalita v zozname nezobrazuje, do textového poľa zadajte adresu URL na lokalitu SharePoint a kliknite na tlačidlo Spustiť.If the site does not appear in the list, enter the URL to the SharePoint site in the textbox and click, Go.

 8. Do textového poľa Hľadať v hornej časti zoznamu zadajte heslo Položky v riadkoch.In the Search textbox at the top of the list enter LineItems.

 9. Začiarknite políčko vedľa zoznamu Položky v riadkoch.Check the checkbox next to the LineItems list.

 10. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.Click Connect.

 11. Kliknite na tlačidlo Súbor.Click File.

 12. Kliknite na položku Uložiť.Click Save.

 13. Kliknite na tlačidlo Publikovať.Click Publish.

 14. Kliknite na tlačidlo Publikovať túto verziu.Click Publish this version.

Úprava postupuModify the Flow

 1. V ponuke na ľavej strane vyberte položku Postup.In the menu on the left, click Flows.

 2. Ak sa zobrazí výzva na prihlásenie, prihláste sa pomocou rovnakých poverení, ktoré ste použili pri registrácii.If prompted to sign in, sign in by providing the same credentials that you used to sign up.

 3. V hlavnej ponuke vyberte položku Moje postupy.Select My flows in the top menu.

 4. Vedľa postupu ApproveExpense kliknite na ikonu ceruzky.Next to the ApproveExpense Flow, click the pencil icon.

  Obrazovka úpravy postupu

 5. Rozbaľte akciu Získať položky.Expand the Get items action.

 6. Upravte položky Adresa lokality a Názov zoznamu tak, aby zodpovedali vytvorenému sharepointovému zoznamu Výdavky.Change the Site Address and List Name to match the Expense SharePoint list you created.

  Obrazovka úpravy postupu

  Tip

  Nie je potrebné zadávať ho manuálne, stačí si ho vybrať v rozbaľovacích zoznamoch.You don’t need to type it manually, you can choose it in the dropdown lists.

 7. Rozbaľte položku Podmienka.Expand the Condition.

 8. Rozbaľte sekciu Ak áno.Expand the If yes section.

 9. Rozbaľte akciuZmeniť stav položky na Schválené.Expand the Change item status to Approved action.

 10. Upravte položky Adresa lokality a Názov zoznamu tak, aby zodpovedali vytvorenému sharepointovému zoznamu Výdavky.Change the Site Address and List Name to match the Expense SharePoint list you created.

  Obrazovka úpravy postupu

  Tip

  Nie je potrebné zadávať ho manuálne, stačí si ho vybrať v rozbaľovacích zoznamoch.You don’t need to type it manually, you can choose it in the dropdown lists.

 11. Rozbaľte sekciu Ak nie.Expand the If no section.

 12. Rozbaľte akciuZmeniť stav položky na Otvorené.Expand the Change item status to Open action.

 13. Upravte položky Adresa lokality a Názov zoznamu tak, aby zodpovedali vytvorenému sharepointovému zoznamu Výdavky.Change the Site Address and List Name to match the Expense SharePoint list you created.

  Obrazovka úpravy postupu

  Tip

  Nie je potrebné zadávať ho manuálne, stačí si ho vybrať v rozbaľovacích zoznamoch.You don’t need to type it manually, you can choose it in the dropdown lists.

 14. Kliknite na položku Aktualizovať postup.Click Update flow.

Spustenie služby PowerAppPlay the PowerApp

 1. Vo webovom prehliadači kliknite na tlačidlo Aplikácie.In the web browser, click Apps.
 2. Kliknite na tri bodky vedľa aplikácie PowerApp Expense Report.Click the ellipses next to the Expense Report PowerApp.
 3. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.Click Open.

Ďalšie krokyNext steps