Pregled opcionalnih povezanih iskustava u sistemu OfficeOverview of optional connected experiences in Office

Napomena

Da biste videli listu Office proizvoda koji su obuhvaćeni ovim informacijama o privatnosti, pogledajte članak „Dostupne kontrole privatnosti za Office proizvode“.For a list of Office products covered by this privacy information, see Privacy controls available for Office products.

Ako imate poslovni ili školski nalog, administrator organizacije vam je možda omogućio da koristite neke usluge koje se baziraju na oblaku (nazivaju se i „opcionalna povezana iskustva”) dok koristite Office aplikacije kao što su Word ili Excel, koje su uključene uz Microsoft 365 Apps za preduzeće (prethodno poznato kao Office 365 ProPlus).If you have a work or school account, your organization's admin may have provided you with the ability to use one or more cloud-backed services (also referred to as "optional connected experiences") while using the Office apps, like Word or Excel, that are included with Microsoft 365 Apps for enterprise (previously named Office 365 ProPlus). Ove usluge u oblaku su opcionalne.These cloud-backed services are optional. Na vama je da li ih koristite.Whether you use them is up to you. One se obezbeđuju u skladu sa uslovima Microsoft ugovora o pružanju usluga i izjave o privatnosti.They are provided to you under the terms of the Microsoft Services Agreement and privacy statement. U nekim slučajevima, drugi uslovi se takođe mogu primenjivati.In some cases, other terms may also apply. Ovaj članak navodi usluge u oblaku, dodatno objašnjava njihove uslove korišćenja i opisuje kako možete da ih uključite ili isključite u bilo kom trenutku.This article lists the cloud-backed services, further explains their terms of use, and describes how you can turn them off or on at any time.

Napomena

Ako ste administrator, pogledajte Administratorske kontrole za opcionalna povezana iskustva.If you're an admin, see Admin controls for optional connected experiences.

Ako koristite te usluge, koje uslove korišćenja treba da prihvatite?If you use these services, what terms of use do you need to agree to?

Važno je da znate da te opcionalne usluge u oblaku nisu pokrivene licencom vaše organizacije sa korporacijom Microsoft.It is important to know that these optional cloud-backed services are not covered by your organization's license with Microsoft. Umesto toga, one su licencirane direktno na vas.Instead, they are licensed directly to you. Korišćenjem ovih opcionalnih usluga u oblaku, takođe prihvatate uslove Microsoft ugovora o pružanju usluga i izjavu o privatnosti.By using these optional cloud-backed services, you also agree to the terms of the Microsoft Services Agreement and privacy statement. U zavisnosti od toga koju uslugu koristite, dodatni uslovi se takođe mogu primenjivati.Depending on which service you use, additional terms may also apply. U većini slučajeva, ne postoji novčana naknada za korišćenje ovih usluga.In most cases, there is no fee to use these services. Ukoliko postoji naknada (što može biti slučaj sa nekim programskim dodacima koji su dostupni za preuzimanje preko Office prodavnice), bićete jasno obavešteni pre korišćenja.If a fee does apply (as may be the case with some add-ins available to you for download through Office Store), you will be clearly informed prior to use.

Iskustva koja se oslanjaju na BingExperiences that rely on Bing

Neke usluge u oblaku obezbeđuje Microsoft Bing.Some cloud-backed services are powered by Microsoft Bing. Microsoft Bing je odvojen od usluge Microsoft 365 Apps za preduzeće i njime Microsoft upravlja nezavisno od usluge Microsoft 365 Apps za preduzeće.Microsoft Bing is a separate business to Microsoft 365 Apps for enterprise and is managed independently of Microsoft 365 Apps for enterprise by Microsoft. Iskustva koja pružaju u Office aplikacijama uključenim uz Microsoft 365 Apps za preduzeće su: 3D mape, Grafikoni mape, Umetanje slika na mreži, Umetanje Online 3D modela, PowerPoint QuickStarter, Istraživač, Smart Lookup, i alat za proveru sličnosti (funkcija „Uređivača“).The experiences it powers in Office apps included with Microsoft 365 Apps for enterprise are: 3D Maps, Map Charts, Insert Online Pictures, Insert Online 3D Models, PowerPoint QuickStarter, Researcher, Smart Lookup, and similarity checker (a feature of Editor).

Bing omogućava sledeća iskustva u usluzi Outlook za iOS i Android:Bing powers the following experiences in Outlook for iOS and Android:

  • **Predlozi lokacija: ** Kada u stavku kalendara dodate neko javno mesto sa adresom, Outlook za iOS i Android takođe će u polju Lokacija uključiti celu adresu.Location suggestions: When you add a public place with a street address to a calendar item, the full street address is included in the Location field.
  • Zanimljivi kalendari: Možete da se pretplatite na kalendare o vašim omiljenim sportskim timovima ili o TV emisijama.Interesting Calendars: You can subscribe to calendars about your favorite sports teams or TV shows.
  • Vreme putovanja u kartici „Sledi“: predstojeći događaj će biti rezimiran na vrhu prijemnog poštanskog sandučeta e-pošte u kartici koja se zove „Sledi“.Travel time in Up Next: Your next upcoming event will be summarized at the top of your email inbox in a card called Up Next. U programu Outlook za android, ovo iskustvo zahteva Bing mape kako bi obezbedilo predviđeno vreme putovanja.In Outlook for Android, this experience requires Bing Maps to provide estimated travel time.

Ova iskustva koja se oslanjaju na Bing su za vas licencirana pod uslovimaMicrosoft ugovora o pružanju usluga i pokrivena su izjavom o privatnosti.These experiences that rely on Bing are licensed to you under the terms of the Microsoft Services Agreement and covered by the privacy statement. Svi upiti za pretragu koje unesete za organizaciju u usluzi Microsoft 365 Apps za preduzeće dok koristite ove usluge šalju se usluzi Microsoft Bing.Any search queries you provide to the Microsoft 365 Apps for enterprise organization while using these services are sent to Microsoft Bing. Bing organizacija ih ne povezuje sa vama.They are not linked to you by the Bing organization.

Iskustva koja se oslanjaju na LinkedInExperiences that rely on LinkedIn

Pomoćnik za pisanje biografije pruža iskustvo u programu Word koji koristi LinkedIn.Resume Assistant provides an experience in Word that is powered by LinkedIn. Donosi ideje za vašu biografiju.It delivers ideas for your resume. LinkedIn je drugo preduzeće koje je u vlasništvu korporacije Microsoft.LinkedIn is a different company that is owned by Microsoft. Ako koristite Pomoćnik za biografiju, LinkedIn ugovor o korišćenju i politika privatnosti primenjuju se uz Microsoft ugovor o pružanju usluga i izjavu o privatnosti.If you use Resume Assistant, the LinkedIn user agreement and privacy policy apply in addition to the Microsoft Services Agreement and privacy statement. Svi upiti za pretragu koje unesete za organizaciju u usluzi Microsoft 365 Apps za preduzeće dok koristite ove usluge šalju se usluzi LinkedIn.Any search queries you provide to the Microsoft 365 Apps for enterprise organization while using these services are sent to LinkedIn. LinkedIn organizacija ih ne povezuje sa vama.They are not linked to you by the LinkedIn organization. Ne morate da imate LinkedIn nalog da biste koristili ovu uslugu u oblaku.You do not need to have a LinkedIn account to use this cloud-backed service.

Napomena: Postavke za privatnost ne kontrolišu iskustva koja zahtevaju da povežete svoj LinkedIn nalog sa Microsoft poslovnim ili školskim nalogom.Note: Your privacy settings do not control experiences that require you to connect your LinkedIn account to your Microsoft work or school account. Da biste kontrolisali ovu vrstu iskustava (poput LinkedIn informacija na kartici profila u usluzi Outlook) pogledajte LinkedIn u Microsoft aplikacijama i uslugama.To control these types of experiences (such as the LinkedIn information on a profile card in Outlook), see LinkedIn in Microsoft apps and services.

Iskustva koje se oslanjaju na druge usluge na mreži koje poseduje Microsoft i/ili usluge čiji su vlasnici treće straneExperiences that rely on other Microsoft-owned online services and/or services owned by third-parties

Pomoć > Obraćanje podršciHelp > Contact Support

U programu Outlook za iOS i Android možete da prijavite probleme i da se povežete sa našim timom za podršku kroz Postavke > Pomoć & Povratne informacije > Kontaktirajte podršku.On Outlook for iOS and Android, you can report issues and connect with our support team through Settings > Help & Feedback > Contact Support. Ovo iskustvo zahteva usluge Microsoft korporacije koja se zove PowerLift i primenjuju se uslovi iz Ugovora o pružanju Microsoft usluga i Izjave o privatnosti korporacije Microsoft.This experience requires a Microsoft owned service called PowerLift, and the terms of the Microsoft Services Agreement and Microsoft privacy statement apply.

Pomoć > Predlaganje funkcijeHelp > Suggest a Feature

Predlaganje funkcije je iskustvo koje vam omogućava da prosledite svoje ideje u vezi sa korišćenjem programa Outlook ili Excel.Suggest a Feature is an experience that allows you to submit your ideas regarding your use of Outlook or Excel. Vaši predlozi se dostavljaju direktno nezavisnoj usluzi koja se zove UserVoice.Your suggestions are provided directly to a third-party service called UserVoice. Ako podnesete ideje koristeći Predloži funkciju, primenjuju se uslovi korišćenja usluga i politika privatnosti usluge UserVoice.If you submit ideas using Suggest a Feature, the terms of service and privacy policy of UserVoice will apply.

Umetanje video zapisa na mrežiInsert online video

Umetanje video zapisa na mreži vam omogućava da umetnete video datoteke u svoj dokument.Insert Online Video allows you to insert video files into your document. Iskustvo umetanja video zapisa na mreži podložno je Microsoft ugovoru o pružanju usluga i izjavi o privatnosti.The insert online video experience is subject to the Microsoft Services Agreement and privacy statement. Dodatni uslovi korišćenja se mogu primenjivati ako pristupate sadržaju iz nezavisnih izvora.Additional terms of use may apply if you access content from third-party sources. Na primer, kada se povežete na YouTube, primenjivaće se njegovi uslovi korišćenja i izjava o privatnosti.For example, when you connect to YouTube, its terms of use and privacy statement will apply. Microsoft može da doda druge provajdere video materijala u budućnosti.Microsoft may add other providers of video material in the future.

Program korporacije Microsoft za izveštavanje o greškama (MERP)Microsoft Error Reporting Program (MERP)

MERP se povezuje sa uslugom Watson.microsoft.com kako bi se poslali dijagnostički podaci kada dođe do pada klijentskih Office aplikacija koje se pokreću na Mac uređajima.MERP connects to the Watson.microsoft.com service to send diagnostic data when Office client applications that run on Mac devices crash. On je u vlasništvu korporacije Microsoft i primenjuju se uslovi iz Ugovora o pružanju Microsoft usluga i Izjave o privatnosti korporacije Microsoft.It is owned by Microsoft and the terms of the Microsoft Services Agreement and Microsoft privacy statement apply. MERP se ne odnosi na klijentske Office aplikacije koje se pokreću na operativnom sistemu Windows.MERP does not apply to Office client applications that run on Windows.

Office prodavnicaOffice Store

Kada koristite Office prodavnicu, vaša upotreba same lokacije prodavnice je licencirana Microsoft ugovorom o pružanju usluga i izjavom o privatnosti.When you use the Office Store, your use of the store site itself is licensed by the Microsoft Services Agreement and privacy statement. Međutim, programski dodaci koje preuzimate preko Office prodavnice obuhvaćeni su uslovima korišćenja dobavljača programskog dodatka.However, any add-ins that you download through the Office Store are covered by the add-in provider's terms of use. Ti dobavljači mogu da budu različite organizacije ili preduzeća, a neki mogu da naplate njihovo korišćenje.These providers can be various different organizations or businesses, and some may charge a usage fee. Morate da proverite dozvole, izjavu o privatnosti i uslove licenciranja za svaki programski dodatak da znate koji uslovi važe i odlučite da li želite da prihvatite uslove korišćenja koje nudi organizacija.You will need to check the permissions, privacy statement, and license terms of each add-in to know which terms apply and decide if you want to agree to the terms of use that organization offers.

Napomena

IstraživanjeResearch

Istraživanje se povezuje na usluge u oblaku da biste dobili rezultate za pronalaženje prevoda, rečnika, sinonima i drugih pretraga reči.Research connects to cloud-backed services to obtain dictionary, thesaurus, translation, and word lookup results. Kada koristite ovo iskustvo, ono se podrazumevano povezuje na usluge u vlasništvu korporacije Microsoft i primenjuju se Microsoft ugovor o pružanju usluga i izjava o privatnosti.When you use this experience, it connects to Microsoft-owned services by default and the Microsoft Services Agreement and privacy statement apply. Istraživanje vam omogućava da dodate druge provajdere usluga.Research allows you to add other service providers. Ako odlučite da koristite drugog provajdera usluga, dodatni uslovi se mogu primenjivati.If you decide to use another service provider, additional terms may apply.

Napomena

Istraživanje se razlikuje od istraživača.Research is different than Researcher. U novijim verzijama sistema Office, drugo iskustvo koje se zove Istraživač je dostupno pored Istraživanja.In newer versions of Office, another experience called Researcher is available in addition to Research. Istraživač je novija usluga sa Bing tehnologijom i opisana je u odeljku Iskustva koja se oslanjaju na Bing.Researcher is a newer service, powered by Bing, and is discussed in the Experiences that rely on Bing section.

Vreme putovanja u kartici „Sledi“ u programu Outlook za iOSTravel time in Up Next in Outlook for iOS

U programu Outlook za iOS, predstojeći događaj će biti rezimiran na vrhu prijemnog poštanskog sandučeta e-pošte u kartici koja se zove „Sledi“.On Outlook for iOS, your next upcoming event will be summarized at the top of your email inbox in a card called Up Next. Ovo iskustvo zahteva uslugu koja se zove Apple Maps, u vlasništvu Apple korporacije, kako bi obezbedilo predviđeno vreme putovanja.This experience requires an Apple owned service called Apple Maps to provide estimated travel time. Apple Maps uslovi korišćenja i Apple smernica za privatnost primeni.The Apple Maps terms of use and Apple privacy policy apply.

Outlook traka vremenske prognozeWeather Bar in Outlook

Traka vremenske prognoze u programu Outlook prikazuje vremensku prognozu za geografske lokacije koje odaberete.The Weather Bar in Outlook displays weather forecasts for geographic locations you choose. Tokom korišćenja, traka vremenske prognoze u programu Outlook se podrazumevano povezuje sa MSN vremenskom prognozom.During use, the Weather Bar in Outlook connects to MSN Weather by default. MSN je u vlasništvu korporacije Microsoft i primenjuju se uslovi iz Microsoft ugovora o pružanju usluga i izjave o privatnosti korporacije Microsoft.MSN is owned by Microsoft and the terms of the Microsoft Services Agreement and Microsoft privacy statement apply. Kada koristite traku vremenske prognoze sa MSN vremenskom prognozom, Microsoft ne otkriva vašu lokaciju i gradovi koje odaberete da prikažete se ne povezuju sa vama.When you use the Weather Bar with MSN Weather, Microsoft does not detect your location and the cities that you choose to display are not linkable to you. Možete da promenite ovu podrazumevanu postavku da se povežete sa drugim provajderima usluga vremenske prognoze.You may change this default setting to connect to other weather service providers. Ako odlučite da koristite drugog provajdera usluga vremenske prognoze, moraćete da proverite izjavu o privatnosti i uslove korišćenja tog provajdera da biste znali koji uslovi se primenjuju.If you decide to use another weather service provider, you will need to check the privacy statement and license terms of that provider to know which terms apply.

Kako da odredite da li vam je administrator dao mogućnost korišćenja opcionalnih povezanih iskustavaHow to determine if your admin has given you the ability to use optional connected experiences

Da biste utvrdili da li vam je administrator dao mogućnost da koristite bilo koja opcionalna povezana iskustva u Office aplikacijama uključenim uz Microsoft 365 Apps za preduzeće na Windows uređaju, idite na Datoteka > Nalog > Privatnost naloga i izaberite Upravljanje postavkama.To determine whether your admin has given you the ability to use any optional connected experiences in your Office apps included with Microsoft 365 Apps for enterprise on a Windows device, go to File > Account > Account Privacy and select Manage Settings. Ako vam administrator nije dao kontrolu, videćete poruku sa obaveštenjem da „Administrator organizacije upravlja vašim postavkama privatnosti i odlučio je da onemogući opcionalna povezana iskustva”.If your admin has not given you control, you will see a message that states, "Your organization's admin manages your privacy settings and has decided to disable optional connected experiences."

Ako koristite Office za Mac, otvorite bilo koju Office aplikaciju i izaberite meni aplikacije (kao što je Word ili Excel) > Željene postavke > Privatnost.If you're using Office for Mac, open any Office application and select the app menu (such as Word, or Excel) > Preferences > Privacy. Ovom radnjom će se otvoriti dijalog „Postavke privatnosti naloga“ gde možete da vidite opcije privatnosti.This action will open the Account Privacy settings dialog box where you can see your privacy options.

Za više informacija pogledajte Postavke privatnosti naloga.For more information, see Account Privacy Settings.

Vaše postavke privatnostiYour privacy settings

Ako vam je administrator dao mogućnost da koristite opcionalna povezana iskustva u Office aplikacijama uključenim uz Microsoft 365 Apps za preduzeće na Windows uređaju, idite na Datoteku > Nalog > Privatnost naloga i izaberite Upravljanje postavkama da biste bilo kada upravljali svojim postavkama.If your admin has given you the ability to use optional connected experiences in your Office apps included with Microsoft 365 Apps for enterprise on a Windows device, you can go to File > Account > Account Privacy and select Manage Settings to manage your settings at any time. Kada je to omogućeno, imaćete opciju da koristite usluge opisane u ovom članku kada god želite da ih koristite.When enabled, you will have the option to use the services described in this article when you want to use them. Kada je onemogućen, one neće biti dostupne.When disabled, they will not be accessible.

Ako koristite Office za Mac, otvorite bilo koju Office aplikaciju i izaberite meni aplikacije (kao što je Word ili Excel) > Željene postavke > Privatnost.If you're using Office for Mac, open any Office application and select the app menu (such as Word, or Excel) > Preferences > Privacy. Ovom radnjom će se otvoriti dijalog „Postavke privatnosti naloga“ gde možete da vidite opcije privatnosti.This action will open the Account Privacy settings dialog box where you can see your privacy options.

Za više informacija pogledajte Postavke privatnosti naloga.For more information, see Account Privacy Settings.

Neophodni podaci o usluziRequired service data

Kada koristite bilo koju od opcionalnih usluga u oblaku koje su opisane u ovom članku, Microsoft može da prikuplja obavezne podatke o usluzi (kao što su podaci o korišćenju, podaci o greškama i performansama) o učinku tokom vašeg iskustva njihovog korišćenja.When you use any of the optional cloud-backed services described in this article, Microsoft may collect required service data (such as usage data, error and performance data) about the performance of the experience when you used it. Ovi obavezni podaci o usluzi mogu da sadrže „lične podatke“ kao što je definisano u Članu 4 evropskog GDPR-a.This required service data may contain "personal data" as defined by Article 4 of the European GDPR. Svi obavezni podaci o usluzi koje Microsoft prikuplja tokom korišćenja aplikacija i usluga u okviru Microsoft 365 Apps za preduzeće imaju pseudonime, kao što je definisano u standardu ISO/IEC 19944:2017, (odeljak 8.3.3). All required service data Microsoft collects during the use of any Microsoft 365 Apps for enterprise applications and services is pseudonymized as defined in ISO/IEC 19944:2017, (section 8.3.3) standard.

Administratorske kontrole za opcionalna povezana iskustvaAdmin controls for optional connected experiences

Ako ste administrator, pogledajte sledeće članke da biste saznali kako da date ili ograničite mogućnost korisnika da koriste opcionalna povezana iskustva:If you're an admin, see the following articles to learn how to give or restrict your users' ability to use optional connected experiences:

Većina opcionalno povezanih iskustava takođe može da upravlja kontrolama privatnosti za povezana iskustva.Most optional connected experiences also can be managed by the privacy controls for connected experiences. Na primer, umetanjem slika na mreži takođe se može upravljati putem Dozvoli upotrebu povezanih iskustava u sistemu Office koja preuzimaju postavku smernica za mrežni sadržaj.For example, Insert Online Pictures can also be managed by the Allow the use of connected experiences in Office that download online content policy setting.

Za više informacija pogledajte članak Pregled kontrola privatnosti za Microsoft 365 Apps za preduzeće.For more information, see Overview of privacy controls for Microsoft 365 Apps for enterprise.