Korišćenje regulatornih postavki za upravljanje kontrolama privatnosti za Microsoft 365 Apps za preduzećeUse policy settings to manage privacy controls for Microsoft 365 Apps for enterprise

Napomena

Da biste videli listu Office proizvoda koji su obuhvaćeni ovim informacijama o privatnosti, pogledajte članak „Dostupne kontrole privatnosti za Office proizvode“.For a list of Office products covered by this privacy information, see Privacy controls available for Office products.

Microsoft je posvećen tome da vam pruži informacije i kontrole koje su vam potrebne da biste odabrali način prikupljanja i upotrebe vaših podataka kada koristite Microsoft 365 aplikacije za velika preduzeća (ranije poznato kao Office 365 ProPlus).Microsoft is committed to providing you with the information and controls you need to make choices about how your data is collected and used when you’re using Microsoft 365 Apps for enterprise (previously named Office 365 ProPlus).

Počevši od verzije 1904 usluge Microsoft 365 Apps za preduzeće, postojaće nove regulatorne postavke koje će vam omogućiti da kontrolišete postavke koje se odnose na sledeće:Starting with Version 1904 of Microsoft 365 Apps for enterprise, there are new policy settings that will allow you to control settings related to the following:

 • Diagnostičke podatke koji se prikupljaju i šalju korporaciji Microsoft o Office klijentskom softveru koji se koristiDiagnostic data that is collected and sent to Microsoft about Office client software being used

 • Povezana iskustva koja koriste funkcionalnost zasnovanu na oblaku da pruže poboljšane funkcije sistema Office vama i vašim korisnicima.Connected experiences that use cloud-based functionality to provide enhanced Office features to you and your users.

Ovo je pet novih regulatornih postavki:The following are the five new policy settings:

 • Podesite nivo dijagnostičkih podataka klijentskog softvera koje Office šalje korporaciji MicrosoftConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft
 • Dozvolite upotrebu povezanih iskustava koja analiziraju sadržaj u sistemu OfficeAllow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • Dozvolite upotrebu povezanih iskustava u sistemu Office koja preuzimaju mrežni sadržajAllow the use of connected experiences in Office that download online content
 • Dozvolite upotrebu dodatnih opcionalnih povezanih iskustava u sistemu OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office
 • Dozvolite upotrebu povezanih iskustava u sistemu OfficeAllow the use of connected experiences in Office

Ove regulatorne postavke mogu da se implementiraju korišćenjem Grupnih pravila ili Uslugom pravila za Office iz oblaka.These policy settings can be implemented by using either Group Policy or the Office cloud policy service. Ako koristite Grupna pravila, potrebno je da preuzmete najnoviju verziju datoteka administrativnih predložaka (ADMX/ADML) sa Microsoft centra za preuzimanje.If you’re using Group Policy, you need to download the most current version of the Administrative Template files (ADMX/ADML) from the Microsoft Download Center.

Napomena

Ako koristite alatku za upravljanje grupnim pravilima, sve ove regulatorne postavke se nalaze u okviru Konfiguracija korisnika\Politika\Administrativni predlošci\Microsoft Office 2016\Privatnost\ Centar za pouzdanost.If you’re using the Group Policy Management tool, all these policy settings are located under User Configuration\Policies\Administrative Templates\Microsoft Office 2016\Privacy\Trust Center.

Ove nove regulatorne postavke se primenjuju i na verzije programa Project i Visio za računare koje se dobijaju uz neke planove pretplata, kao što su Project Plan 5 ili Visio Plan 2.These new policy settings also apply to the desktop versions of Project and Visio that come with some subscription plans, such as Project Plan 5 or Visio Plan 2. Primenjuju se i na Microsoft 365 aplikacije za manje firme (ranije poznato kao Office 365 Business).They also apply to Microsoft 365 Apps for business (previously named Office 365 Business).

Postoje i neke postojeće regulatorne postavke koje se više neće primenjivati na Microsoft 365 Apps za preduzeće, kao i neke promene korisničkog interfejsa (UI) za postavke privatnosti koje bi trebalo da imate na umu jer vaši korisnici mogu da ih primete i da vam postave pitanja o njima.There are also some existing policy settings that will no longer apply to Microsoft 365 Apps for enterprise, and there are some user interface (UI) changes for privacy settings that you should be aware of because your users might notice those changes and ask about them.

Kao i sa bilo kojim novim regulatornim postavkama, pažljivo ih testirajte u kontrolisanom okruženju da obezbedite da postavke koje ste konfigurisali imaju željeni efekat pre nego što ih implementirate u vašoj organizaciji.As with any new policy settings, you should carefully test them out in a limited, controlled environment to ensure the settings you configure have the desired effect before you implement the policy settings more widely in your organization.

Regulatorne postavke za dijagnostičke podatkePolicy setting for diagnostic data

Dijagnostički podaci se koriste da bi Office bio bezbedan i ažuriran, da bi se otkrili i otklonili problemi i da bi se poboljšao proizvod.Diagnostic data is used to keep Office secure and up-to-date, detect, diagnose and remediate problems, and also make product improvements.

Možete da koristite regulatornu postavku Podesite nivo dijagnostičkih podataka klijentskog softvera koje Office šalje korporaciji Microsoft da biste odabrali koji nivo dijagnostičkih podataka se šalje korporaciji Microsoft.You can use the Configure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft policy setting to choose what level of diagnostic data is sent to Microsoft.

Ako omogućite ovu regulatornu postavku, morate da odaberete nivo dijagnostičkih podataka koji se šalje korporaciji Microsoft.If you enable this policy setting, you must choose which level of diagnostic data is sent to Microsoft. Opcije između kojih možete da odaberete su Obavezni, Opcionalni ili Nijedan.Your choices are Required, Optional, or Neither.

 • Ukoliko odaberete Obavezan nivo, korporaciji Microsoft se šalju minimalni podaci neophodni da bi Office bio bezbedan, ažuriran i da radi kao što se očekuje na uređaju na kome je instaliran.If you choose Required, the minimum data necessary to help keep Office secure, up-to-date, and performing as expected on the device it’s installed on is sent to Microsoft.

 • Ukoliko odaberete Opcionalan nivo, korporaciji Microsoft se šalju dodatni podaci koji nam pomažu da poboljšamo proizvod i oni pružaju dodatne informacije koje nam pomažu u detektovanju, dijagnostikovanju i rešavanju problema.If you choose Optional, additional data that helps make product improvements and provides enhanced information to help detect, diagnose, and remediate issues is sent to Microsoft. Ako odaberete da nam pošaljete opcionalne dijagnostičke podatke, oni se prikupljaju uz obavezne dijagnostičke podatke.If you choose to send optional diagnostic data, required diagnostic data is also included.

 • Ako odaberete Nijedan, nikakvi dijagnostički podaci o Office klijentskom softveru koji radi na uređaju korisnika se ne prikupljaju i ne šalju korporaciji Microsoft.If you choose Neither, no diagnostic data about Office client software running on the user’s device is sent to Microsoft. Ova opcija, međutim, znatno ograničava našu mogućnost da otkrijemo, dijagnoziramo i rešimo probleme na koje vaši korisnici mogu da naiđu dok koriste Office.This option, however, significantly limits Microsoft’s ability to detect, diagnose, and remediate problems that your users may encounter when using Office.

Ako onemogućite ili ne konfigurišete ovu regulatornu postavku, opcionalni i obavezni dijagnostički podaci se šalju korporaciji Microsoft.If you disable or don’t configure this policy setting, both optional and required diagnostic data are sent to Microsoft.

Za više informacija o dijagnostičkim podacima pogledajte sledeće članke:For more information about diagnostic data, see the following:

Regulatorne postavke za povezana iskustvaPolicy settings for connected experiences

Microsoft 365 Apps za preduzeće se sastoji od aplikacija klijentskog softvera i povezanih iskustava dizajniranih tako da vam omoguće da efikasnije kreirate, komunicirate i sarađujete.Microsoft 365 Apps for enterprise consists of client software applications and connected experiences designed to enable you to create, communicate, and collaborate more effectively. Rad sa drugima na dokumentu uskladištenom u OneDrive for Business usluzi ili prevođenje sadržaja Word dokumenta na neki drugi jezik su primeri povezanih iskustava.Working with others on a document stored on OneDrive for Business or translating the contents of a Word document into a different language are examples of connected experiences.

Razumemo da možda želite da odaberete koji tipovi povezanih iskustava su dostupni vašim korisnicima prilikom rada u Office aplikacijama.We understand that you might want to choose which types of connected experiences are available to your users when they’re working in Office applications. Zato smo za vas obezbedili četiri nove regulatorne postavke:So we have provided four new policy settings for you:

 • Dozvolite upotrebu povezanih iskustava koja analiziraju sadržaj u sistemu OfficeAllow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • Dozvolite upotrebu povezanih iskustava u sistemu Office koja preuzimaju mrežni sadržajAllow the use of connected experiences in Office that download online content
 • Dozvolite upotrebu dodatnih opcionalnih povezanih iskustava u sistemu OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office
 • Dozvolite upotrebu povezanih iskustava u sistemu OfficeAllow the use of connected experiences in Office

Ako ne konfigurišete ove regulatorne postavke, sva povezana iskustva će biti dostupna.If you don't configure these policy settings, all connected experiences are available. To vašim korisnicima pruža sve funkcije i funkcionalnosti dostupne kroz uslugu Microsoft 365 Apps za preduzeće.This gives your users all the features and functionality accessible through Microsoft 365 Apps for enterprise. Mi razumemo da ćete možda morati da isključite neka ili sva od ovih povezanih iskustava da ispunite određene zahteve vaše organizacije.But we understand that you might need to turn off some or all of these connected experiences to meet certain requirements of your organization.

Ako odlučite da svojim korisnicima ne ponudite neke vrste povezanih iskustava, traka ili komande na meniju za ta povezana iskustva će biti nedostupne, ili će korisnici dobiti poruku o grešci kada pokušaju da koriste ta povezana iskustva.If you choose not to provide your users with certain types of connected experiences, either the ribbon or menu command for those connected experiences will be grayed out or users will get an error message when they try to use those connected experiences. U tom slučaju, nema obaveznih uslužnih podataka za ta povezana iskustva koja se šalju korporaciji Microsoft.In that case, no required service data for those connected experiences will be sent to Microsoft.

Vaši korisnici neće moći da odaberu da li žele da isključe ili uključe ova povezana iskustva koja su deo usluge Microsoft 365 Apps za preduzeće ukoliko su prijavljeni u Office pomoću akreditiva organizacije, koji se ponekad nazivaju poslovnim ili školskim nalogom.Your users won’t be able to choose whether to turn these connected experiences included with Microsoft 365 Apps for enterprise on or off if they are signed into Office with their organizational credentials, which is sometimes referred to as a work or school account.

Regulatorne postavke za povezana iskustva koja analiziraju vaš sadržajPolicy setting for connected experiences that analyze your content

Ovo su iskustva koja koriste vaš Office sadržaj da vam daju preporuke za dizajn, predloge za uređivanje, uvid u podatke i slične funkcije.These are experiences that use your Office content to provide you with design recommendations, editing suggestions, data insights, and similar features. Na primer, Dizajner za PowerPoint ili Prevodilac.For example, PowerPoint Designer or Translator. Kompletniji spisak povezanih iskustava potražite u članku Povezana iskustva u sistemu Office.For a list of these connected experiences, see Connected experiences in Office.

Možete da koristite regulatornu postavku Dozvoli upotrebu povezanih iskustava u sistemu Office koja analiziraju sadržaj da kontrolišete da li su ove vrste povezanih iskustava dostupna svim vašim korisnicima.You can use the Allow the use of connected experiences in Office that analyze content policy setting to control whether these types of connected experiences are available to your users. Ako ne konfigurišete ove regulatorne postavke, sva povezana iskustva će biti dostupna vašim korisnicima.If you don’t configure this policy setting, these connected experiences will be available to your users.

Imajte u vidu da ako onemogućite regulatornu postavku Dozvoli upotrebu povezanih iskustava u sistemu Office, povezana iskustva koja analiziraju sadržaj neće biti dostupna vašim korisnicima.Note that if you disable the Allow the use of connected experiences in Office policy setting, connected experiences that analyze content won’t be available to your users.

Regulatorne postavke za povezana iskustva koja preuzimaju sadržaj na mrežiPolicy setting for connected experiences that download online content

Ovo su iskustva koja vam omogućavaju da pretražite i preuzmete sadržaj na mreži, uključujući predloške, slike, 3D modele, video zapise i referentne materijale kako biste poboljšali svoje dokumente.These are experiences that allow you to search and download online content including templates, images, 3D models, videos, and reference materials to enhance your documents. Na primer, Office predloške ili PowerPoint QuickStarter.For example, Office templates or PowerPoint QuickStarter. Kompletniji spisak povezanih iskustava potražite u članku Povezana iskustva u sistemu Office.For a list of these connected experiences, see Connected experiences in Office.

Možete da koristite regulatornu postavku Dozvoli upotrebu povezanih iskustava u sistemu Office koja analiziraju sadržaj da kontrolišete da li su ove vrste povezanih iskustava dostupne vašim korisnicima.You can use the Allow the use of connected experiences in Office that download online content policy setting to control whether these types of connected experiences are available to your users. Ako ne konfigurišete ove regulatorne postavke, sva povezana iskustva će biti dostupna vašim korisnicima.If you don’t configure this policy setting, these connected experiences will be available to your users.

Imajte u vidu da ako onemogućite regulatornu postavku Dozvoli upotrebu povezanih iskustava u sistemu Office, povezana iskustva koja preuzimaju mrežni sadržaj neće biti dostupna vašim korisnicima.Note that if you disable the Allow the use of connected experiences in Office policy setting, connected experiences that download online content won’t be available to your users.

Regulatorne postavke za opcionalna povezana iskustvaPolicy setting for optional connected experiences

Pored gorenavedenih povezanih iskustava koja su uključena u Microsoft 365 Apps za preduzeće, postoje neka opcionalna povezana iskustva za koje možete da odaberete da li želite da omogućite svojim korisnicima da im pristupe pomoću naloga organizacije.In addition to the connected experiences mentioned above that are included with Microsoft 365 Apps for enterprise, there are some optional connected experiences that you may choose to allow your users to access with their organization account. Na primer, LinkedIn funkcije Pomoćnika za biografiju u programu Word ili funkcija 3D mape u programu Excel, koja koristi Bing.For example, the LinkedIn features of the Resume Assistant in Word or the 3D Maps feature in Excel, which uses Bing. Za više primera, pogledajtePregled opcionalnih povezanih iskustava u sistemu Office.For more examples, see Overview of optional connected experiences in Office.

Ova povezana iskustva su različita, zato što nisu pokrivena komercijalnim ugovorom vaše organizacije sa korporacijom Microsoft.These connected experiences are different because they are not covered by your organization’s commercial agreement with Microsoft. Opcionalna povezana iskustva koja Microsoft nudi direktno na raspolaganje vašim korisnicima uređena su dokumentomMicrosoft ugovor o pružanju usluga, a ne Uslovima korišćenja usluga na mreži.Optional connected experiences are offered by Microsoft directly to your users and are governed by the Microsoft Services Agreement instead of the Online Services Terms. U nekim slučajevima, sadržaj ili funkcionalnost nezavisnih proizvođača se obezbeđuju putem ovih opcionih povezanih iskustava, a mogu se primenjivati i drugi uslovi.In some cases, third-party content or functionality are provided through these optional connected experiences and other terms may also apply. Za više informacija, pogledajtePregled opcionalnih povezanih iskustava u sistemu Office.For more information, see Overview of optional connected experiences in Office.

Možete da koristite regulatornu postavku Dozvoli upotrebu dodatnih opcionalnih povezanih iskustava u sistemu Office da kontrolišete da li su ove vrste povezanih iskustava dostupne vašim korisnicima.You can use the Allow the use of additional optional connected experiences in Office policy setting to control whether these types of connected experiences are available to your users. Ako ne konfigurišete ovu regulatornu postavku, ova povezana iskustva će biti dostupna vašim korisnicima.If you don’t configure this policy setting, these optional connected experiences will be available to your users.

Čak i ako odaberete da ova opcionalna povezana iskustva učinite dostupnim vašim korisnicima, korisnici će imati opciju da ih isključe kao grupu tako što će otići u dijalog postavki privatnosti.Even if you choose to make these optional connected experiences available to your users, your users will have the option to turn them off as a group by going to the privacy settings dialog box. Vaši korisnici će imati ovaj izbor samo ako su prijavljeni u Office pomoću akreditiva organizacije (oni se ponekad nazivaju poslovnim ili školskim nalozima), a ne ako su prijavljeni na ličnu adresu elektronske pošte.Your users will only have this choice if they are signed into Office with their organizational credentials (sometimes referred to as a work or school account), not if they are signed in with a personal email address.

Pored toga, neka od ovih opcionalnih povezanih iskustava se takođe smatraju povezanim iskustvima koja analiziraju sadržaj ili preuzimaju sadržaj na mreži.Also, some of these optional connected experiences are also considered to be connected experiences that analyze content or that download online content. Na primer, Umetanje slika na mreži je opcionalno povezano iskustvo, bazirano na tehnologiji Microsoft Bing, ali se takođe smatra i povezanim iskustvom koje preuzima sadržaj na mreži.For example, Insert Online Pictures is an optional connected experience, powered by Microsoft Bing, but it’s also considered to be a connected experience that downloads online content. Stoga, ako onemogućite regulatornu postavku Dozvoli upotrebu povezanih iskustava u sistemu Office koja preuzimaju mrežni sadržaj, Umetanje slika na mreži neće biti dostupno vašim korisnicima.Therefore, if you disable the Allow the use of connected experiences in Office that download online content policy setting, Insert Online Pictures won’t be available to your users. Ono neće biti dostupno čak i ako ste omogućili regulatornu postavku Dozvoli upotrebu dodatnih opcionalnih povezanih iskustava u sistemu Office.It won’t be available even if you have enabled the Allow the use of additional optional connected experiences in Office policy setting. Više informacija o tome koja povezana iskustva analiziraju sadržaj ili preuzimaju sadržaj na mreži potražite u članku Povezani iskustva u sistemu Office.For more information about which connected experiences analyze content or download online content, see Connected experiences in Office.

Postoji jedan izuzetak.There is one exception to take note of. Regulatorna postavka Dozvoli upotrebu dodatnih opcionalnih povezanih iskustava u sistemu Office ne kontroliše iskustva koja zahtevaju da povežete svoj LinkedIn nalog sa Microsoft poslovnim ili školskim nalogom.The Allow the use of additional optional connected experiences in Office policy setting does not control experiences that require you to connect your LinkedIn account to your Microsoft work or school account. Da biste kontrolisali ovu vrstu iskustava (poput LinkedIn informacija na kartici profila u usluzi Outlook) pogledajte članak LinkedIn u Microsoft aplikacijama i uslugama i Integracija veza sa LinkedIn naloga u Azure Active Directory.To control these types of experiences, such as the LinkedIn information on a profile card in Outlook, see LinkedIn in Microsoft apps and services and Integrate LinkedIn account connections in Azure Active Directory.

Regulatorne postavke za najčešće povezana iskustvaPolicy setting for most connected experiences

Možete da koristite regulatornu postavku „Dozvoli upotrebu povezanih iskustava u sistemu Office“ da biste kontrolisali da li su najčešće povezana iskustva dostupna vašim korisnicima putem usluge Microsoft 365 Apps za preduzeće.You can use the Allow the use of connected experiences in Office policy setting to control whether most connected experiences accessible through Microsoft 365 Apps for enterprise are available to your users. Ako onemogućite regulatornu postavku, sledeći tipovi povezanih iskustava neće biti dostupni korisnicima:If you disable the policy setting, the following types of connected experiences won’t be available to your users:

 • Iskustva koja analiziraju vaš sadržajExperiences that analyze your content
 • Iskustva koja preuzimaju sadržaj na mrežiExperiences that download online content
 • Opcionalna povezana iskustvaOptional connected experiences

Pored toga, ako onemogućite ovu regulatornu postavku, većina drugih povezanih iskustava će takođe biti isključena, kao što su koautorstvo i skladištenje datoteka na mreži.In addition, if you disable this policy setting, most other connected experiences are also turned off, such as co-authoring and online file storage. Za kompletni spisak drugih povezanih iskustava, pogledajte članak Povezana iskustva u sistemu Office.For a list of these other connected experiences, see Connected experiences in Office.

Čak i ako onemogućite ovu regulatornu postavku, pojedine funkcije će ostati na raspolaganju, kao što su sinhronizacija poštanskog sandučeta u programu Outlook, a Timovi i Skype za posao će i dalje raditi.But even if you disable this policy setting, limited Office functionality will remain available, such as synching a mailbox in Outlook, and Teams and Skype for Business will continue to work. Osnovne usluge, kao što je usluga licenciranja koja potvrđuje da ste ispravno licencirani da koristite Office, će ostati na raspolaganju.Essential services, such as the licensing service that confirms that you’re properly licensed to use Office, will also remain available.

Postojeće regulatorne postavke koje su zamenile nove regulatorne postavkeExisting policy settings that are replaced by new policy settings

Postoje dve postojeće regulatorne postavke koje se više ne primenjuju na Microsoft 365 Apps za preduzeće, počevši od verzije 1904.There are two existing policy settings that are no longer applicable to Microsoft 365 Apps for enterprise, starting with Version 1904. To su sledeće regulatorne postavke:Those policy settings are the following:

 • Slanje ličnih informacija, koje možete pronaći u okviru Konfiguracija korisnika\Politika\Administrativni predlošci\Microsoft Office 2016\Privatnost\Centar za pouzdanost.Send personal information, which can be found under User Configuration\Policies\Administrative Templates\Microsoft Office 2016\Privacy\Trust Center.

 • Opcije sadržaja na mreži, koje možete pronaći u okviru Konfiguracije korisnika\Politika\Administrativni predlošci\Microsoft Office 2016\Alatke | Opcije | Opšte | Opcije usluge... \Sadržaj na mreži.Online Content Options, which can be found under User Configuration\Policies\Administrative Templates\Microsoft Office 2016\Tools | Options | General | Service Options...\Online Content.

Počevši od verzije 1904, konfigurisanje ove dve postojeće regulatorne postavke neće imati uticaja na Microsoft 365 Apps za preduzeće.Starting with Version 1904, configuring these two existing policy settings will have no effect on Microsoft 365 Apps for enterprise. One više nisu primenljive zato što je njihova funkcionalnost zamenjena ovim novim regulatornim postavkama:They are no longer applicable because their functionality is replaced by these new policy settings:

 • Dozvolite upotrebu povezanih iskustava koja analiziraju sadržaj u sistemu OfficeAllow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • Dozvolite upotrebu povezanih iskustava u sistemu Office koja preuzimaju mrežni sadržajAllow the use of connected experiences in Office that download online content
 • Dozvolite upotrebu dodatnih opcionalnih povezanih iskustava u sistemu OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office
 • Dozvolite upotrebu povezanih iskustava u sistemu OfficeAllow the use of connected experiences in Office

Ove nove regulatorne postavke vam daju precizniju kontrolu u odnosu na dve postojeće regulatorne postavke.These new policy settings can give you a finer level control than the two existing policy settings. Na primer, ako ste ranije koristili regulatornu postavku Slanje ličnih informacija, i PowerPoint QuickStarter i Smart Lookup bi bili isključeni.For example, previously if you used the Send personal information policy setting, both PowerPoint QuickStarter and Smart Lookup would be turned off. Ali sada, uz nove regulatorne postavke, ako koristite regulatornu postavku Dozvoli upotrebu povezanih iskustava u sistemu Office koja analiziraju sadržaj da biste isključili taj tip povezanih iskustava, isključuje se samo Smart Lookup.But now, with the new policy settings, if you use the Allow the use of connected experiences in Office that analyze content policy setting to turn off that type of connected experiences, only Smart Lookup is turned off. PowerPoint QuickStarter će i dalje biti dostupan korisnicima.PowerPoint QuickStarter will still be available to your users.

Regulatorne postavke se i dalje pojavljuju u alatki za Upravljanje grupnom politikom zato što i dalje važe za količinski licencirane verzije sistema Office 2016 i Office 2019, kao što je Office Professional Plus 2019.The policy settings still appear in the Group Policy Management tool because they are still applicable to volume licensed versions of Office 2016 and Office 2019, such as Office Professional Plus 2019.

Šta je sa postojećim regulatornim postavkama koje kontrolišu povezana iskustva?What about existing policy settings that control connected experiences?

Kao što verovatno već znate, postoje neke postojeće regulatorne postavke koje vam omogućavaju da kontrolišete povezana iskustva.As you probably already know, there are some existing policy settings that allow you to control connected experiences. Evo nekoliko primera postojećih regulatornih postavki:Here are a few examples of existing policy settings:

 • Opcije za PowerPoint Dizajner, koje možete pronaći u okviru Konfiguracije korisnika\Politika\Administrativni predlošci\Microsoft Office 2016\Alatke | Opcije | Opšte | Opcije usluge... \PowerPoint DizajnerPowerPoint Designer Options, under User Configuration\Policies\Administrative Templates\Microsoft Office 2016\Tools | Options | General | Service Options...\PowerPoint Designer

 • Isključivanje brzog početka, u okviru Konfiguracija korisnika\Politika\Administrativni predlošci\Microsoft PowerPoint 2016\Opcije programa PowerPoint\OpšteTurn off QuickStarter, under User Configuration\Policies\Administrative Templates\Microsoft PowerPoint 2016\PowerPoint Options\General

 • Dozvoli funkciju LinkedIn pomoćnika za pisanje biografije, u okviru Konfiguracija korisnika\Politiku\Administrativni predlošci\Microsoft Word 2016\Opcije programa Word\OpšteAllow LinkedIn Resume Assistant feature, under User Configuration\Policies\Administrative Templates\Microsoft Word 2016\Word Options\General

I dalje možete da koristite ove postojeće regulatorne postavke ako želite da isključite pojedinačna povezana iskustva.You can still use these existing policy settings if you want to turn off individual connected experiences. Ali imajte na umu da ako koristite neku od novih regulatornih postavki, ta nova regulatorna postavka može da isključi povezano iskustvo koje ste uključili pomoću druge regulatorne postavke.But keep in mind that if you use one of the new policy settings, that new policy setting might turn off a connected experience that you turned on by using a different policy setting. Na primer, ako omogućite regulatornu postavku Dozvoli funkciju LinkedIn pomoćnika za pisanje biografije, ali onemogućite regulatornu postavku Dozvoli upotrebu povezanih iskustva u sistemu Office, LinkedIn pomoćnik za pisanje biografije neće biti dostupan vašim korisnicima.For example, if you enable the Allow LinkedIn Resume Assistant feature policy setting, but disable the Allow the use of connected experiences in Office policy setting, the LinkedIn Resume Assistant won’t be available to your users.

Uopšteno, ako je jedna regulatorna postavka konfigurisana da uključi određeno povezano iskustvo, dok je istovremeno druga regulatorna postavka konfigurisana tako da isključi taj tip povezanog iskustva, to određeno povezano iskustvo je isključeno za vaše korisnike.In general, if one policy setting is configured to turn on a specific connected experience while at the same time another policy setting is configured to turn off that type of connected experience, then that specific connected experience is turned off for your users.

Postoje neke promene u korisničkom interfejsu (UI) usluge Microsoft 365 Apps za preduzeće u vezi sa privatnošću koje vaši korisnici mogu da primete i da vam postave pitanja o njima.There are some changes to the user interface (UI) of Microsoft 365 Apps for enterprise related to privacy that your users might notice and ask about. Te promene su direktan rezultat nove kontrole privatnosti i regulatornih postavki koje su dostupne počevši od verzije 1904.These changes are a direct result of the new privacy controls and policy settings available starting in Version 1904.

Dijaloški okvir o opcionalnim povezanim iskustvimaDialog about optional connected experiences

Ako ste odabrali da korisnicima omogućite opcionalna povezana iskustva, prvi put kada otvore Office aplikaciju nakon ažuriranja na verziju 1904 ili noviju, pojaviće se informativni dijalog.If you have chosen to provide your users with optional connected experiences, the first time your users open an Office app after they've been updated to Version 1904 or later, an informational dialog box will appear. Ovaj dijaloški okvir obaveštava vaše korisnike da ste im dali izbor da koriste ova opcionalna povezana iskustva i da mogu otići u Datoteka > Nalog > ** Privatnost naloga** da bi promenili ovu postavku.This dialog box informs your users that you have given them the choice to use these optional connected experiences and lets them know they can go to File > Account > Account Privacy to change this setting.

Postavke privatnosti su uklonjene iz korisničkog interfejsa sistema OfficePrivacy settings removed from the Office UI

Sledeće postavke se uklanjaju iz Datoteka > Opcije > Centar za pouzdanost > Postavke centra za pouzdanost...The following settings are removed from File > Options > Trust Center > Trust Center Settings… > Opcije privatnosti: > Privacy Options:

 • Dobijte dizajne, informacije, preporuke i usluge tako što ćete dozvoliti sistemu Office da pristupi proizvodima i poboljša ih na osnovu Office sadržaja na uređaju.Get designs, information, recommendations, and services by allowing Office to access and make product improvements based on Office content on my device.

 • Dozvolite da se Office poveže sa Microsoft uslugama na mreži da bi se pružila funkcionalnost relevantna za vaše korišćenje i željene opcije.Let Office connect to online services from Microsoft to provide functionality that’s relevant to your usage and preference.

Pored toga, u okviru Datoteka > Opcije > Opšte, uklanja se izbor da omogućite inteligentne Office usluge.Also, under File > Options > General, the choice to enable Office intelligent services is removed.

Kao administrator za organizaciju, vi sada kontrolišete ekvivalentne postavke za ovo kroz nove regulatorne postavke opisane ranije.As the admin for your organization, you now control the equivalent settings to these through the new policy settings described earlier.

Postavke privatnosti dodate su u korisnički interfejs za OfficePrivacy settings added to the Office UI

Ovo su novi elementi dodati korisničkom interfejsu za Office:The following are new elements added to the Office UI:

 • U okviru Datoteka > Nalog, korisnici će videti novi izbor za Privatnost naloga > Upravljanje postavkama.Under File > Account, users will see a new choice for Account Privacy > Manage Settings. Nalazi se pod Upravljanje postavkama gde korisnici mogu da isključe opcionalna povezana iskustva, ako ste im dali tu opciju.It’s under Manage Settings where users can turn off optional connected experiences, if you have given them that option.

 • U okviru Datoteka > Opcije > Centar za pouzdanost > Postavke centra za pouzdanost...Under File > Options > Trust Center > Trust Center Settings… > Opcije privatnosti, postoji opcija da omogućite upotrebu Prikazivača dijagnostičkih podataka na uređaju. > Privacy Options, there is an option to enable the use of the Diagnostic Data Viewer on the device.

Kontrolišite postavke privatnosti uređivanjem registratoraControl privacy settings by editing the registry

Neki administratori žele da promene postavke direktno u registratoru, na primer pomoću skripte, umesto da koriste „Smernice grupe“ ili uslugu Office smernice za oblak.Some admins prefer to change settings directly in the registry, for example by using a script, instead of by using Group Policy or the Office cloud policy service. Sledeće informacije možete da koristite da biste konfigurisali postavke privatnosti direktno u registratoru.You can use the following information to configure privacy settings directly in the registry.

Postavka smernicaPolicy setting Postavka registratoraRegistry setting VrednostiValues
Podesite nivo dijagnostičkih podataka klijentskog softvera koje Office šalje korporaciji MicrosoftConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft SendTelemetrySendTelemetry 1 =Obavezno1=Required
2=Opcionalno2=Optional
3=Nijedno3=Neither
Dozvolite upotrebu povezanih iskustava koja analiziraju sadržaj u sistemu OfficeAllow the use of connected experiences in Office that analyze content UserContentDisabledUserContentDisabled 1 =Omogućeno1=Enabled
2 =Onemogućeno2=Disabled
Dozvolite upotrebu povezanih iskustava u sistemu Office koja preuzimaju mrežni sadržajAllow the use of connected experiences in Office that download online content DownloadContentDisabledDownloadContentDisabled 1 =Omogućeno1=Enabled
2 =Onemogućeno2=Disabled
Dozvolite upotrebu dodatnih opcionalnih povezanih iskustava u sistemu OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office ControllerConnectedServicesEnabledControllerConnectedServicesEnabled 1 =Omogućeno1=Enabled
2 =Onemogućeno2=Disabled
Dozvolite upotrebu povezanih iskustava u sistemu OfficeAllow the use of connected experiences in Office DisconnectedStateDisconnectedState 1 =Omogućeno1=Enabled
2 =Onemogućeno2=Disabled

Da biste napravili. reg datoteku za postavke privatnosti, otvorite „Beležnicu“ i dodajte sledeće redove.To create a .reg file for the privacy settings, open Notepad and copy in the following lines. Prilagodite vrednosti tako da odgovaraju vašim potrebama, a zatim sačuvajte datoteku.Adjust the values to suit your needs, and then save the file. Uverite se da ime datoteke ima oznaku tipa. regBe sure the file name has an extension of .reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\office\16.0\common\privacy]
"disconnectedstate"=dword:00000001
"usercontentdisabled"=dword:00000001
"downloadcontentdisabled"=dword:00000001
"controllerconnectedservicesenabled"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\office\common\clienttelemetry]
"sendtelemetry"=dword:00000002

Na primer, možete da koristite ovu. reg datoteku pomoću komande regedit.exe u skripti da biste konfigurisali postavke privatnosti za korisnika.For example, you can use this .reg file with the regedit.exe command in a script to configure privacy settings for the user.