SQL-referens för SQL-analys

Detta är en SQL-kommandoreferens för SQL-analys i Azure Databricks.

Allmän referens

Den här allmänna referensen beskriver datatyper, funktioner, identifierare, literaler och semantik:

DDL-uttryck

Du använder datadefinitionsinstruktioner när du vill skapa eller ändra strukturen för databasobjekt i en databas:

DML-uttryck

Du använder instruktioner för datamanipulation när du vill lägga till, ändra eller ta bort data:

Instruktioner för datahämtning

Du använder instruktionen SELECT när du vill hämta rader från en eller flera tabeller enligt de angivna satserna. Den fullständiga syntaxen och en kort beskrivning av satser som stöds beskrivs i SELECT. SQL-instruktionerna för SELECT ingår också i det här avsnittet.

Med SQL Analytics kan du även generera logiska och fysiska planer för en fråga med hjälp av instruktionen EXPLAIN.

Delta Lake-instruktioner

Du använder Delta Lake SQL-instruktioner när du vill hantera tabeller som lagras i Delta Lake-format:

Mer information om hur du använder Delta Lake-instruktioner finns i guiden för Delta Lake och Delta Engine.

Tilläggsinstruktioner

Du använder tilläggsinstruktioner när du vill samla in statistik, hantera cachelagring, utforska metadata, ange konfigurationer och hantera resurser:

Analysinstruktion

Beskrivningsinstruktioner

Visningsinstruktioner

Konfigurationshantering

Säkerhetsuttryck

Du använder SQL-instruktioner för säkerhet när du vill hantera åtkomst till data:

Mer information om hur du använder dessa instruktioner finns i Behörigheter för dataobjekt.