ROUNDROUND

Avrundar ett tal till det angivna antalet siffror.Rounds a number to the specified number of digits.

SyntaxSyntax

ROUND(<number>, <num_digits>) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Det tal som du vill avrunda.The number you want to round.
num_digitsnum_digits Det antal siffror du vill runda av till.The number of digits to which you want to round. Ett negativt värde avrundar siffror till vänster om decimal tecknet, och värdet noll avrundas till närmaste heltal.A negative value rounds digits to the left of the decimal point; a value of zero rounds to the nearest integer.

ReturvärdeReturn value

Ett decimaltal.A decimal number.

AnmärkningarRemarks

 • Om num_digits är större än 0 (noll) avrundas talet till det angivna antalet decimaler.If num_digits is greater than 0 (zero), then number is rounded to the specified number of decimal places.

 • Om num_digits är 0 avrundas talet till närmaste heltal.If num_digits is 0, the number is rounded to the nearest integer.

 • Om num_digits är mindre än 0 avrundas talet till vänster om decimaltecknet.If num_digits is less than 0, the number is rounded to the left of the decimal point.

 • Relaterade funktionerRelated functions

  • Om du alltid vill avrunda uppåt (från noll) använder du funktionen ROUNDUP.To always round up (away from zero), use the ROUNDUP function.
  • Om du alltid vill avrunda nedåt (från noll) använder du funktionen ROUNDDOWN.To always round down (toward zero), use the ROUNDDOWN function.
  • Om du vill avrunda ett tal till en speciell multipel (till exempel för att avrunda till närmaste multipel av 0,5) använder du funktionen MROUND.To round a number to a specific multiple (for example, to round to the nearest multiple of 0.5), use the MROUND function.
  • Använd funktionerna TRUNC och INT till att hämta heltalsdelen av talet.Use the functions TRUNC and INT to obtain the integer portion of the number.

Exempel 1Example 1

Följande formel avrundar 2.15 uppåt en decimal.The following formula rounds 2.15 up, to one decimal place. Det förväntade resultatet är 2.2.The expected result is 2.2.

= ROUND(2.15,1) 

Exempel 2Example 2

Följande formel avrundar 21.5 till en decimal till vänster om decimaltecknet.The following formula rounds 21.5 to one decimal place to the left of the decimal point. Det förväntade resultatet är 20.The expected result is 20.

= ROUND(21.5,-1) 

Se ävenSee also

Matematik- och trigonometrifunktionerMath and Trig functions
ROUNDROUND
ROUNDDOWNROUNDDOWN
MROUNDMROUND
INTINT
TRUNCTRUNC