Mikrofonkontroll i PowerAppsMicrophone control in PowerApps

En kontroll med vilken användaren kan spela in ljud.A control with which the user can record sounds.

BeskrivningDescription

Om du lägger till den här kontrollen kan användaren uppdatera en datakälla med ett eller flera ljud oavsett var programmet körs.If you add this control, the user can update a data source with one or more sounds from wherever the app is running.

NyckelegenskaperKey properties

Mic – På enheter som har mer än en mikrofon anges här mikrofonens numeriska ID.Mic – On a device that has more than one microphone, the numeric ID of the microphone that the app uses.

OnStop – Hur appen reagerar när användaren slutar spela in med en mikrofonkontroll.OnStop – How the app responds when the user stops recording with a microphone control.

Ytterligare egenskaperAdditional properties

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – Textens färg i en kontroll.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – Textens färg i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.Fill – The background color of a control.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren för muspekaren över den.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Image – Namnet på bilden som visas i en bild-, ljud- eller mikrofonkontroll.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition – Positionen (Fill, Fit, Stretch, Tile eller Center) för en bild på en skärm eller en kontroll om det inte är samma storlek som bilden.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStart – Hur appen reagerar när användaren börjar spela in med en mikrofonkontroll.OnStart – How the app responds when the user starts to record with a microphone control.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset – Huruvida en kontroll återställs till sitt standardvärde eller inte.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

ExempelExample

 1. Lägg till en mikrofon, ge den namnet MyMic och ge dess egenskap OnStop följande formel:Add a Microphone, name it MyMic, and set its OnStop property to this formula:
  Collect(MySounds, MyMic.Audio) Collect(MySounds, MyMic.Audio)

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Vill du ha mer information om funktionen Collect eller andra funktioner?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Lägg till en anpassad gallerikontroll, placera den under MyMic och ge den anpassade gallerikontrollens egenskap Items värdet MySounds.Add a Custom gallery control, move it below MyMic, and set the Items property for the Custom gallery control to MySounds.
 3. Lägg till en ljudkontroll i den anpassade gallerikontrollens mall och ge dess egenskap Media värdet ThisItem.Url.In the template for the Custom gallery control, add an Audio control, and set its Media property to ThisItem.Url.
 4. Tryck på F5, börja spela in genom att klicka eller tryck på MyMic, och stoppa sedan inspelningen genom att klicka eller trycka på kontrollen igen.Press F5, click or tap MyMic to start recording, and then click or tap it again to stop recording.
 5. Spela upp din inspelning genom att klicka eller trycka på uppspelningsknappen i ljudkontrollen i den anpassade gallerikontrollen.In the Custom gallery control, click or tap the play button in the Audio control to play back your recording.
 6. Lägg till så många inspelningar du vill och återgå sedan till standardarbetsytan genom att trycka på Esc.Add as many recordings as you want, and then return to the default workspace by pressing Esc.
 7. (valfritt) Lägg till en knappkontroll i mallen för den anpassade gallerikontrollen, ställ in dess egenskap OnSelectRemove(MySounds, ThisItem), tryck på F5 och ta sedan bort en inspelning genom att klicka eller trycka på motsvarande knappkontroll.(optional) In the template for the Custom gallery control, add a Button control, set its OnSelect property to Remove(MySounds, ThisItem), press F5, and then remove a recording by clicking or tapping the corresponding Button control.

Spara inspelningarna lokalt med funktionen SaveData eller uppdatera en datakälla med funktionen Patch.Use the SaveData function to save the recordings locally or the Patch function to update a data source.