Power BI için örnek almaGet samples for Power BI

Power BI'da yeni olduğunuzu, hizmeti denemek istediğinizi ancak hiç verinizin olmadığını varsayalım.Say you're new to Power BI and want to try it out but don't have any data. Belki de Power BI’in bazı özelliklerini gösteren raporları görmek istiyorsunuz.Or maybe you'd like to see reports that illustrate some of the capabilities of Power BI. Size yardımcı olabiliriz.We've got you covered.

Power BI farklı amaçlara yönelik farklı türlerde örnekler sunar:Power BI offers different kinds of samples, for different purposes:

 • Veri Hikayeleri Galerisi’nde görüntüleyebileceğiniz, Power BI Desktop’ta açıp keşfedebileceğiniz veya Power BI hizmetine yükleyebileceğiniz bir Power BI raporu (.pbix dosyası) .A Power BI report (.pbix file) that you can view in the Data Stories Gallery, open and explore in Power BI Desktop, or upload to the Power BI service.
 • AppSource’tan veya doğrudan Power BI hizmetinden indirebileceğiniz bir örnek uygulama .A sample app that you download from AppSource, also right in the Power BI service. Uygulamalarda panolar, raporlar ve veri kümeleri bulunur.Apps include dashboards, reports, and datasets. Bunları değiştirip iş arkadaşlarınıza dağıtabilirsiniz.You can modify them, then distribute them to your colleagues.
 • Power BI’daki pano, rapor ve veri kümeleri içeren, içerik paketleri halinde sekiz özgün yerleşik örnek .Eight original built-in samples in the Power BI service as content packs, with dashboards, reports, and datasets. Bunları doğrudan Power BI hizmetine yükleyebilirsiniz.You install them right in the Power BI service. Yerleşik örnekler Power BI raporları (.pbix) veya Excel çalışma kitapları (.xlsx) olarak da sunulur.The built-in samples are also available as Power BI reports (.pbix) and Excel workbooks (.xlsx).
 • Veri modeli ve Power View sayfalarını içeren, yerleşik örneklerin Excel çalışma kitabı sürümleri.Excel workbook versions of the built-in samples, containing the data model and Power View sheets. Excel’deki veri modelini keşfedip düzenleyebilir, ayrıca Excel çalışma kitabını Power BI raporu için veri kaynağı olarak kullanabilirsiniz.You can explore or edit the data model in Excel, use the Excel workbook as a data source for a Power BI report. Dilerseniz çalışma kitabını Excel dosyası olarak karşıya yükleyebilir ve Excel görselleri ile PivotTable’ları Power BI raporlarında görüntüleyebilirsiniz.You can also upload the workbook as an Excel file and display the Excel visuals and PivotTables in Power BI reports.
 • Bir Excel dosyasındaki basit, düz bir tablo olan Finansal veri örneği çalışma kitabını da indirebilirsiniz.Also a Financial data sample workbook, a simple flat table in an Excel file available for download. Bu çalışma kitabında, satışları segmentlere ve ülkelere/bölgelere göre bölünmüş kurgusal ürünleri içeren anonim veriler yer alır.It contains anonymized data with fictitious products, with sales divided by segments and countries/regions. Bu sayede bir Power BI raporuna yönelik yararlı, temel bir veri kaynağı haline gelir.It makes a useful basic data source for a Power BI report.

Çevrimiçi belgelerimizde öğretici ve örneklerde yer alan örnekler kullanıldığından bunları takip edebilirsiniz.Our online documentation uses these same samples in tutorials and examples, so you can follow along.

Satışlar ve İadeler örnek .pbix dosyasıSales & Returns sample .pbix file

Satışlar ve İadeler örnek .pbix dosyası

Satışlar ve İadeler örnek raporuThe Sales & Returns sample report

Power BI rapor tasarımcıları Miguel Myers ve Chris Hamill düğmeler, ayrıntıya inme, koşullu biçimlendirme, olasılık ve özelleştirilmiş araç ipuçlarını da içeren, Power BI’daki pek çok yeni özelliği göstermek amacıyla Satışlar ve İadeler .pbix dosyasını oluşturdu.Power BI report designers Miguel Myers and Chris Hamill created the Sales & Returns .pbix file to demonstrate many new features in Power BI, including buttons, drill through, conditional formatting, what-if, and customized tooltips.

Bu raporun senaryosunda, Microsoft temalı kaykaylar satan bir şirket yer alıyor.The scenario for this report is a company that sells Microsoft-themed skateboards. Şirket, satış ve iadelerinin durumunu görmek ve operasyonlarını nasıl değiştirmeleri gerektiğini analiz etmek istiyor.They want to see the state of their sales and returns, and analyze how they should modify their operations.

Bunları şu yollarla keşfedebilirsiniz:You can explore it these ways:

AppSource’tan örnek uygulamaSample app from AppSource

Pazarlama ve Satış uygulaması Microsoft AppSource’ta kullanıma sunuldu.The Marketing and Sales app is available from Microsoft AppSource. Uygulama, ilgili panoları ve raporları bir araya getiren bir Power BI içerik türüdür.An app is a Power BI content type that combines related dashboards and reports. Bir uygulamada bir veya daha fazla pano ve bir veya daha fazla rapor bir arada bulunabilir.An app can have one or more dashboards and one or more reports, all bundled together. Pazarlama ve Satış uygulamasını Power BI hizmetindeki Uygulamalar kısmından veya tarayıcınızdan AppSource’a giderek indirebilirsiniz.You can download the Marketing and Sales app from Apps in the Power BI service, or by going to AppSource in your browser.

Uygulamayı yükledikten sonra uygulama koleksiyonunuzda görebilirsiniz.After you install it, you see it in your collection of apps.

Satış ve Pazarlama uygulaması kutucuğu

Uygulamayı açtıktan sonra Örnek verilerle keşfet seçeneğini belirleyin.When you open it, select Explore with sample data.

Uygulamayı keşfetme

Gezinti bölmesinde pano ve bireysel rapor sayfalarını içeren uygulama görünümünü görüntülersiniz.You see the app view, with the dashboard and individual report pages in the navigation pane.

Uygulama gezinti bölmesi

Uygulamayı yüklediğiniz için, çalışma alanını da açabilir ve uygulamanın öğelerini düzenleyebilirsiniz.Because you installed it, you can also open the workspace and edit the elements of the app. Çalışma alanını açmak için Düzenle kurşun kalem simgesini seçin.Select the Edit pencil icon to open the workspace.

Uygulamayı düzenleme

Artık çalışma alanının liste görünümünde uygulamadaki pano, rapor ve veri kümesini görebilirsiniz.Now you see the dashboard, report, and dataset from the app in the list view of the workspace. Bu çalışma alanında bunların her birini düzenleyebilirsiniz.Here in the workspace, you can edit each of them.

Satış ve Pazarlama çalışma alanı

Dilerseniz bu uygulamayı kuruluşunuzdaki kişilere dağıtabilirsiniz.If you want to, you can distribute this app to anyone in your organization. Uygulamayı güncelleştir’i seçin.Select Update app.

Uygulamayı güncelleştir düğmesi

Uygulama tema rengi dahil olmak üzere Kurulum sekmesini tamamlayın.Complete the Setup tab, including choosing an App theme color.

Uygulama kurulumunu seçme

Gezinti ve İzin sekmelerini tamamlayıp Uygulamayı güncelleştir seçeneğini belirleyin.Complete the Navigation and Permission tabs, then select Update app.

Uygulamayı yayımlamak için Uygulamayı güncelleştir seçeneğini belirleyin

Power BI’da uygulama yayımlama hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about publishing apps in Power BI.

Sekiz özgün örnekEight original samples

Kullanabileceğiniz sekiz özgün örnek vardır.Eight original samples are available for you to use. Her örnek, farklı bir sektörü temsil eder.Each sample represents a different industry. Her birinden farklı biçimlerde yararlanabilirsiniz:You can engage with each in different formats:

obviEnce (www.obvience.com) ve Microsoft, Power BI’da kullanabileceğiniz örnekler oluşturmak amacıyla işbirliği yaptı.The company obviEnce (www.obvience.com) and Microsoft teamed up to create samples for you to use with Power BI. Veriler anonimleştirilmiştir ve farklı sektörleri temsil eder: finans, İK, satış ve daha fazlası.The data is anonymized and represents different industries: finance, HR, sales, and more.

Kullanılabilir örnekler

Bu örneklerden her biri çeşitli biçimlerde kullanılabilir: içerik paketi, Excel çalışma kitabı ve Power BI .pbix dosyası.Each of these samples is available in several formats: as a content pack, as an Excel workbook, and as a Power BI .pbix file. Bunların ne olduğunu veya nasıl kullanıldıklarını bilmiyorsanız endişelenmeyin.If you don't know what these things are, or how to get your hands on them -- don't worry. Bu makalede, hepsi açıklanmaktadır.This article explains it all. Bu örneklerin her biri için bir tur oluşturduk.For each of these samples, we've created a tour. Turlar, örneğin hikayesini anlatan ve farklı senaryolarda size yol gösteren makalelerdir.Tours are articles that tell the story behind the sample and walk you through different scenarios. Senaryolardan biri, yöneticinizin sorularını cevaplamak; diğeri ise rekabete dayalı öngörüler aramak veya paylaşılacak raporlar ve panolar oluşturmak ya da işle ilgili bir değişimi açıklamak olabilir.One scenario might be answering questions for your manager, another might be looking for competitive insights, or creating reports and dashboards to share, or explaining a business shift.

Başlamadan önce, bu örneklerin kullanılmasına ilişkin bu yasal yönergeleri inceleyin.Before we get started, here are the legal guidelines for using these samples. Ardından, örnekleri tanıtıp bunların nasıl kullanılacağını göstereceğiz.After that, we introduce the samples and show how to use them.

Örnek Excel çalışma kitapları için kullanım yönergeleriUsage guidelines for the sample Excel workbooks

©2015 Microsoft Corporation.©2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.All rights reserved. Belgeler ve çalışma kitapları "olduğu gibi" sunulmuştur.The documents and workbooks are provided "as-is." URL ve diğer İnternet Web sitesi başvuruları dahil olmak üzere çalışma kitaplarında gösterilen bilgiler ve görünümler bildirim verilmeksizin değiştirilebilir.Information and views expressed in the workbooks, including URL and other Internet Web site references, may change without notice. Kullanımlardan doğacak riskler size aittir.You bear the risk of using it. Bazı örnekler yalnızca gösterim amaçlı ve kurgusaldır.Some examples are for illustration only and are fictitious. Gerçek bir ilişkilendirme amaçlanmamıştır veya böyle bir sonuç çıkarılmamalıdır.No real association is intended or inferred. Burada verilen bilgilerle ilgili olarak Microsoft açık veya zımni hiçbir garanti vermez.Microsoft makes no warranties, express or implied, with respect to the information provided here.

Çalışma kitapları size Microsoft ürünlerindeki herhangi bir fikri mülkiyete ilişkin yasal hak vermez.The workbooks do not provide you with any legal rights to any intellectual property in any Microsoft product. Bu çalışma kitabını, daha sonra başvurmak üzere kopyalayabilir ve dahili amaçlarınız doğrultusunda kullanabilirsiniz.You may copy and use this workbook for your internal, reference purposes.

Çalışma kitapları ve ilgili veriler obviEnce tarafından sağlanmıştır.The workbooks and related data are provided by obviEnce. www.obvience.comwww.obvience.com

ObviEnce, Microsoft Business Intelligence'a yönelik bir ISV ve Fikri Mülkiyet (IP) Kuluçka Merkezidir.ObviEnce is an ISV and an Intellectual Property (IP) Incubator focused on Microsoft Business Intelligence. ObviEnce Microsoft Business Intelligence çözümlerinin dağıtılması ve hızlıca kullanılmaya başlanmasının sağlanması için en iyi uygulamalar ve düşünce liderliği geliştirmek üzere Microsoft ile yakın bir şekilde çalışmaktadır.ObviEnce works closely with Microsoft to develop best practices and thought leadership for jump-starting and deploying Microsoft Business Intelligence solutions.

Çalışma kitapları ve veriler obviEnce, LLC'nin mülkiyetinde olup yalnızca örnek sektör verileriyle Power BI işlevlerinin tanıtılması amacıyla paylaşılmıştır.The workbooks and data are property of obviEnce, LLC, and have been shared solely for the purpose of demonstrating Power BI functionality with industry sample data.

Çalışma kitaplarının ve/veya verilerin her kullanımına yukarıdaki açıklama (her bir çalışma kitabının Info çalışma sayfasında da bulunur) eklenmelidir.Any uses of the workbooks and/or data must include the above attribution (that is also on the Info worksheet included with each workbook). Çalışma kitabında ve tüm görselleştirmelerde şu telif hakkı bildirimi bulunmalıdır: obviEnce ©.The workbook and any visualizations must be accompanied by the following copyright notice: obviEnce ©.

Excel çalışma kitabı dosyalarını veya .pbix dosyalarını indirmek için aşağıdaki bağlantılardan herhangi birine tıklayarak yukarıdaki koşulları kabul etmiş olursunuz.By clicking any of the following links to download the Excel workbook files or .pbix files, you are agreeing to the terms above.

Müşteri Kârlılığı örneğiCustomer Profitability sample Müşteri Kârlılığı örneği

Müşteri Kârlılığı örneğine ilişkin tura katılınTake a tour of the Customer Profitability sample

Bu sektör örneğinde, bir CFO'nun, şirket yöneticilerine, ürünlerine ve müşterilerine ilişkin ana ölçümleri çözümlenmektedir.This industry sample analyzes a CFO's key metrics for the company's executives, products, and customers. Şirketin kârlılığını hangi faktörlerin etkilediğini araştırabilirsiniz.You can investigate what factors impact the company's profitability.

İnsan Kaynakları örneğiHuman Resources sample İnsan Kaynakları örneği

İK örneğine ilişkin tura katılınTake a tour of the HR sample

Bu sektör örneğinde, yeni işe alımlar, etkin çalışanlar ve işten ayrılan çalışanlar çözümlenerek bir şirkete yönelik işe alım stratejisine odaklanılır.This industry sample focuses on the hiring strategy for a company by analyzing new hires, active employees, and employees who have left. Verileri araştırarak, gönüllü ayrılık eğilimlerine ve işe alım stratejisinde gözlemlenen önyargılara ulaşabilirsiniz.By exploring the data, you can find trends in voluntary separations and biases in the hiring strategy.

BT Harcama Analizi örneğiIT Spend Analysis sample BT Harcama Analizi örneği

BT Harcama Analizi örneğine ilişkin tura katılınTake a tour of the IT Spend Analysis sample

Bu sektör örneğinde, bir şirketin BT departmanının planlanmış maliyetleriyle gerçek maliyetlerini karşılaştırmalı olarak çözümleriz.In this industry sample, we analyze the planned vs. actual costs of the IT department of a company. Bu karşılaştırma şirketin yıl için ne kadar iyi planlama yaptığını anlamamıza yardımcı olur ve plana göre büyük sapmalar görülen alanları araştırmamıza olanak tanır.This comparison helps us understand how well the company planned for the year and investigate areas with huge deviations from the plan. Bu örnekteki şirket yıllık bir planlama döngüsünden geçer ve ardından finansal yılda BT'ye yapılan harcamalardaki değişiklikleri çözümlemelerine yardımcı olması için üç ayda bir yeni En Yeni Tahmin (LE) oluşturur.The company in this example goes through a yearly planning cycle, and then quarterly it produces a new Latest Estimate (LE) to help analyze changes in IT spend over the fiscal year.

Fırsat Analizi örneğiOpportunity Analysis sample Fırsat Analizi örneği

Fırsat Analizi örneğine ilişkin tura katılınTake a tour of the Opportunity Analysis sample

Bu sektör örneği bir yazılım şirketinin satış kanalını araştırır.This industry sample explores a software company's sales channel. Satış yöneticileri, fırsatları ve geliri bölgeye, anlaşma boyutuna ve kanala göre izleyerek doğrudan ve iş ortağı satış kanallarını izler.Sales managers monitor their direct and partner sales channels by tracking opportunities and revenue by region, deal size, and channel.

Tedarik Analizi örneğiProcurement Analysis sample Tedarik Analizi örneği

Tedarik Analizi örneğine ilişkin tura katılınTake a tour of the Procurement Analysis sample

Bu sektör örneğinde, bir CFO'nun, şirket yöneticilerine, ürünlerine ve müşterilerine ilişkin ana ölçümleri çözümlenmektedir.This industry sample analyzes a CFO's key metrics for the company's executives, products, and customers. Şirketin kârlılığını hangi faktörlerin etkilediğini araştırabilirsiniz.You can investigate what factors impact the company's profitability.

Perakende Analizi örneğiRetail Analysis sample Perakende Analizi örneği

Perakende Analizi örneğine ilişkin tura katılınTake a tour of the Retail Analysis sample

Bu sektör örneğinde, birden fazla mağazada ve bölgede satışı yapılan ürünlere ilişkin perakende satış verileri çözümlenir.This industry sample analyzes retail sales data of items sold across multiple stores and districts. Ölçümler şu alanlarda bu yılın performansını geçtiğimiz yılın performansıyla karşılaştırır: yeni mağaza analizinin yanı sıra satış, birimler, brüt marj ve varyans.The metrics compare this year's performance to last year's in these areas: sales, units, gross margin, and variance, as well as new store analysis.

Satış ve Pazarlama örneğiSales and Marketing sample Satış ve Pazarlama örneği

Satış ve Pazarlama örneğine ilişkin tura katılınTake a tour of the Sales and Marketing sample

Bu sektör örneğinde, VanArsdel Ltd. adlı bir üretim şirketi çözümlenir. Pazarlama Müdürünün VanArsdel için sektörü ve pazar payını izlemesine olanak tanır.This industry sample analyzes a manufacturing company, VanArsdel Ltd. It allows the Chief Marketing Officer to watch the industry and the market share for VanArsdel. Örneği araştırarak şirketin pazar payına, ürün hacmine, satışlarına ve yaklaşım bilgilerine ulaşabilirsiniz.By exploring the sample, you can find the company's market share, product volume, sales, and sentiment.

Tedarikçi Kalitesi örneğiSupplier Quality sample Tedarikçi Kalitesi örneği

Tedarikçi Kalitesi örneğine ilişkin tura katılınTake a tour of the Supplier Quality sample

Bu sektör örneğinde, genel olarak karşılaşılan tedarik zinciri zorluklarından biri olan tedarikçi kalite analizine odaklanılır.This industry sample focuses on one of the typical supply chain challenges — supplier quality analysis. Bu analizde iki ölçüm ön plandadır: toplam hata sayısı ve bu hataların neden olduğu toplam çalışmama süresi.Two primary metrics are at play in this analysis: total number of defects and the total downtime that these defects caused. Bu örneğin iki ana hedefi vardır: kalite açısından en iyi ve en kötü tedarikçileri belirlemek ve çalışmama süresini en aza indirmek için hataları bulma ve reddetme konusunda hangi tesislerin daha iyi bir iş çıkardığını öğrenmek.This sample has two main objectives: understand who the best and worst suppliers are, with respect to quality, and identify which plants do a better job finding and rejecting defects, to minimize downtime.

Yerleşik içerik paketlerini yüklemeInstall built-in content packs

İçerik paketleriyle işe başlayalım.Let's start with the content packs. Yerleşik örnekler Power BI hizmetinde kullanıma sunulduğundan, bunları bulmak için Power BI’dan ayrılmanız gerekmez.The built-in samples are available in the Power BI service; you don't have to leave Power BI to find them. Bir veya daha fazla panodan, veri kümesinden ve rapordan oluşan içerik paketleri, Power BI hizmetiyle birlikte kullanılmak üzere birisi tarafından oluşturulmuş paketlerdir.A content pack is a bundle of one or more dashboards, datasets, and reports that someone creates and that can be used with the Power BI service. Her bir Power BI örnek içerik paketinde veri kümesi, rapor ve pano bulunur.Each Power BI sample content pack contains a dataset, report, and dashboard. İçerik paketlerini hala kullanabilirsiniz, ancak yakında kullanımdan kaldırılacaktır.Content packs are still available, but are being deprecated. Bujlar Power BI Desktop'ta kullanılamaz.They aren't available for Power BI Desktop.

 1. Power BI hizmeti (app.powerbi.com) sayfasına gidin ve oturum açın.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

 2. Çalışma Alanıma veya örneği yüklemek istediğiniz başka bir çalışma alanına gidin.Navigate to your My Workspace, or another workspace where you want to install the sample.

 3. Sol alt köşedeki Veri Al seçeneğini belirleyin.In the bottom-left corner, select Get data.

  Veri Al simgesi

 4. Görüntülenen Veri Al sayfasında Örnekler’i seçin.On the Get Data page that appears, select Samples.

  Veri Alma Örnekleri

 5. Açıklamasını görmek üzere örneklerden birini açın ve Bağlan’ı seçin.Select one of the samples to open a description of that sample, and choose Connect.

  Bir örnek seçin > Bağlan’ı seçin

 6. Power BI, içerik paketini içeri aktarır ve geçerli çalışma alanınıza yeni bir pano, rapor ve veri kümesi ekler.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. Power BI'da test çalıştırması gerçekleştirmek için örnekleri kullanın.Use the samples to take Power BI for a test run.

  Çalışma alanındaki yeni içerik

Artık verileriniz olduğuna göre devam edebilirsiniz.Now that you have data, you're on your way. Örnek içerik paketlerini kullanarak eğitimlerimizden bazılarını deneyin veya Power BI hizmetini açıp dilediğiniz gibi araştırma yapın.Try out some of our tutorials using the sample content packs or just open the Power BI service and explore.

Özgün örnek Power BI dosyalarını indirmeDownload original sample Power BI files

Örnek içerik paketlerinden her biri Power BI .pbix dosyası olarak da kullanılabilir.Each of the sample content packs is also available as Power BI .pbix file. .pbix dosyaları Power BI Desktop ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.The .pbix files are designed to be used with Power BI Desktop.

 1. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak dosyaları tek tek indirebilirsiniz.Download the files individually using the links below. Bu bağlantıların seçilmesi dosyayı otomatik olarak İndirilenler klasörünüze kaydeder.Selecting these links saves the file automatically to your Downloads folder.

 2. Power BI Desktop’ta Dosya > Aç seçeneğini belirleyin ve örnek .pbix dosyasını kaydettiğiniz konuma gidin.In Power BI Desktop, select File > Open and navigate to the location where you saved the sample .pbix file.

 3. Power BI Desktop'ta açmak için .pbix dosyasını seçin.Select the .pbix file to open it in Power BI Desktop.

Örnek Excel dosyalarını indirmeDownload sample Excel files

Örnek içerik paketlerinden her biri aynı zamanda Excel çalışma kitabı olarak da kullanılabilir.Each of the sample content packs is also available as an Excel workbook. Excel çalışma kitapları, Power BI hizmetiyle kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.The Excel workbooks are designed to be used with the Power BI service.

 1. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak dosyaları tek tek veya tüm örnek dosyalarını içeren bir zip dosyası halinde indirin.Download the files individually using the links below, or download a zip file of all the sample files. İleri düzeyde bir kullanıcıysanız veri modellerini araştırmak veya düzenlemek için Excel çalışma kitaplarını indirmeyi tercih edebilirsiniz.If you're an advanced user, you might want to download the Excel workbooks to explore or edit the data models.

 2. İndirdiğiniz dosyayı kaydedin.Save the downloaded file. Dosyayı kaydettiğiniz yer önemlidir.Where you save the file makes a difference.

  Yerel Yerel: Dosyanızı bilgisayarınızdaki bir yerel sürücüye veya kuruluşunuzdaki diğer bir konuma kaydederseniz Power BI'ı kullanarak dosyanızı Power BI'a aktarabilirsiniz.Local Local - If you save your file to a local drive on your computer or another location in your organization, from Power BI, you can import your file into Power BI. Dosyanız yerel sürücünüzde kalır. Böylece, dosyanın tamamı Power BI’a aktarılmamış olur.Your file remains on your local drive, so the whole file isn't imported into Power BI. Burada gerçekleştirilen işlem, Power BI sitenizde yeni bir veri kümesinin oluşturulması ve verilerin (bazı durumlarda ise veri modelinin) bu veri kümesine yüklenmesidir.What happens is a new dataset is created in your Power BI site and data, and in some cases the data model, are loaded into the dataset. Dosyanızın içerdiği raporlar, Power BI sitenizdeki Raporlar bölümünde görünür.If your file has any reports, those reports appear in your Power BI site under Reports.

  OneDrive İş OneDrive - İş: OneDrive İş kullanıyorsanız ve OneDrive İş'te oturum açarken, Power BI'a bağlandığınız hesabı kullanıyorsanız, OneDrive İş Excel’deki, Power BI’daki veya bir .CSV dosyasındaki çalışmanızı veri kümeniz, raporlarınız ve panolarınız ile Power BI’da eşitlenmiş durumda tutmanın en iyi yoludur.OneDrive Business OneDrive - Business – If you have OneDrive for Business and you sign into it with the same account you sign into Power BI with, OneDrive for Business is by far the best place to keep your work in Excel, Power BI, or a .CSV file in-sync with your dataset, reports, and dashboards in Power BI. Hem Power BI hem de OneDrive bulutta olduğundan Power BI, OneDrive'daki dosyanıza hemen hemen her saatte bir bağlanır.Because both Power BI and OneDrive are in the cloud, Power BI connects to your file on OneDrive about every hour. Herhangi bir değişiklik bulunması durumunda veri kümeniz, raporlarınız ve panolarınız Power BI'da da otomatik olarak güncelleştirilir.If any changes are found, your dataset, reports, and dashboards are automatically updated in Power BI.

  SharePoint Ekip Siteleri SharePoint Ekip Siteleri: Power BI dosyalarınızı SharePoint - Ekip Siteleri’ne kaydetme, OneDrive İş’e kaydetme işlemiyle oldukça benzerdir.SharePoint Team Sites SharePoint Team-Sites Saving your Power BI files to SharePoint – Team Sites is much the same as saving to OneDrive for Business. En büyük fark, Power BI'dan dosyaya bağlanma şeklinizdir.The biggest difference is how you connect to the file from Power BI. Bir URL belirtebilir veya kök klasöre bağlanabilirsiniz.You can specify a URL or connect to the root folder.

 3. Power BI hizmeti (app.powerbi.com) sayfasına gidin ve oturum açın.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

 4. Çalışma Alanıma veya başka bir çalışma alanına gidin ya da örnek için bir çalışma alanı oluşturun.Navigate to your My Workspace or to another workspace, or create a workspace just for the sample.

 5. Gezinti bölmesinin sol alt köşesinde Veri al’ı seçin.In the bottom-left corner of the navigation pane, select Get data.

  Veri Al simgesi

 6. Görünen Veri Al sayfasında Dosyalar > Al seçeneğini belirleyin.On the Get Data page that appears, select Files > Get.

  Dosyalar > Al

 7. Örneği indirip kaydettiğiniz konumu kaydedin.Select the location where you downloaded and saved the sample.

  Örneği kaydettiğiniz konum

 8. Dosyayı seçin.Select the file. Dosyayı kaydettiğiniz yere bağlı olarak Bağlan’ı veya’ı seçin.Depending on where you saved the file, select Connect or Open.

 9. Verileri içeri aktarma ile çalışma kitabını Power BI'a aktarıp tam olarak Excel Online'da göründüğü şekilde görüntüleme arasında bir seçim yapın.Choose whether to import the data or to bring the workbook into Power BI and see it exactly as it is in Excel online.

  İçeri Aktar veya Bağlan

 10. İçeri aktar seçeneğini belirlemeniz durumunda Power BI, örnek çalışma kitabını içeri aktarıp her biri Tedarik Analizi Örneği adında yeni bir pano, rapor ve veri kümesi olarak ekler.If you select Import, Power BI imports the sample workbook and adds it as a new dashboard, report, and dataset, in this case each named Procurement Analysis Sample.

  • Çalışma kitabınızda Power View sayfaları olduğundan Power BI, her Power BI sayfası için sayfa içeren bir rapor oluşturur.Because the workbook has Power View sheets, Power BI creates a report with a page for each Power BI sheet.
  • Power BI yeni boş kutucuk içeren yeni bir pano oluşturur.Power BI creates a new dashboard with a new blank tile. Bu kutucuğu seçtiğinizde, yeni eklediğiniz rapora gidersiniz.Selecting that tile takes you to the report you just added.
 11. Raporu açın.Open the report. Etkileşimlerini araştırmak için raporun farklı öğelerini seçin.Select different elements of the report to explore their interactions.

  Raporu görüntüle

Excel örneklerini Excel’in içinden keşfetmeExplore Excel samples inside Excel

(İsteğe bağlı) Bir Excel çalışma kitabındaki verilerin Power BI veri kümelerine ve raporlarına nasıl dönüştürüldüğünü öğrenmek mi istiyorsunuz?(Optional) Want to understand how the data in an Excel workbook gets converted to Power BI datasets and reports? Excel örneklerinin Excel'de açılması ve çalışma sayfalarının incelenmesi sizi bazı cevaplara ulaştıracaktır.Opening the Excel samples in Excel and exploring the worksheets provides some of the answers.

 • Bir örnek çalışma kitabını Excel'de ilk kez açtığınızda iki uyarı görebilirsiniz.When you first open a sample workbook in Excel, you may see two warnings. İlk uyarı, çalışma kitabının Korumalı Görünüm'de olduğunu belirtir.The first warning says the workbook is in Protected View. Düzenlemeyi Etkinleştir seçeneğini belirleyin.Select Enable Editing. İkinci uyarı, çalışma kitabında dış veri bağlantıları olduğunu bildirebilir.The second warning may say that the workbook has external data connections. İçeriği Etkinleştir seçeneğini belirleyin.Select Enable Content.

 • Her çalışma kitabında çeşitli Power View sayfaları bulunur.Each workbook contains several Power View sheets. Power View sayfalarını Excel’de görmek istiyorsanız, bir kayıt defteri anahtarları paketi indirerek Power View eklentisini etkinleştirmeniz gerekir.If you want to see the Power View sheets in Excel, You need to enable the Power View add-in by downloading a package of registry keys.

 • Peki gerçek veriler nerededir?So where's the actual data? Gerçek veriler Power Pivot veri modelinde yer alır.It's in the Power Pivot data model. Verileri görmek için Power View sayfalarına ihtiyacınız yok.You don't need the Power View sheets to see the data. PowerPivot sekmesinden, Yönet’i belirleyin.On the PowerPivot tab, select Manage.

  PowerPivot sekmesini göremiyor musunuz?Don't see the Power Pivot tab? Power Pivot eklentisini etkinleştirin.Enable the Power Pivot add-in.

  Power Pivot'ta tüm DAX formüllerinin yanı sıra temel alınan tablolardaki tüm verileri görebilirsiniz.In Power Pivot, you can see the data in all the underlying tables, plus all the DAX formulas.

 • Info sekmesi, örneği oluşturan şirket olan obviEnce ile ilgili bilgiler verir.The Info tab provides information about obviEnce, the company that created the sample.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI hizmetinde tasarımcılara yönelik temel kavramlarBasic concepts for designers in the Power BI service

Öğretici: Power BI örneklerine bağlanmaTutorial: Connect to the Power BI samples

Power BI için veri kaynaklarıData sources for Power BI

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community