Power BI hizmetinde tasarımcılara yönelik temel kavramlarBasic concepts for designers in the Power BI service

Bu makalenin amacı Power BI hizmetinde yolunuzu bulmanızı sağlamaktır: farklı öğeler nelerdir, birlikte nasıl çalışırlar ve bunlarla nasıl çalışabilirsiniz?The aim of this article is to orient you to the Power BI service: what the different elements are, how they work together, and how you can work with them. Zaten Power BI hizmetine kaydolduysanız ve veri eklediyseniz bu makaleden daha iyi yararlanabilirsiniz.You may get more out of it if you've already signed up for the Power BI service and added some data. Bir tasarımcı olarak, normal iş akışınız genellikle Power BI Desktop'ta raporlar oluşturmakla başlar.As a designer, your typical workflow is usually to start by creating reports in Power BI Desktop. Ardından bunları Power BI hizmetine yayımlarsınız ve burada raporlarda değişiklik yapmaya devam edebilirsiniz.Then you publish them to the Power BI service, where you can continue modifying them. Ayrıca Power BI hizmetinde raporlarınızı temel alan panolar da oluşturabilirsiniz.You also create the dashboards based on your reports in the Power BI service.

Bu makale için, henüz kendi raporlarınız yoksa Power BI örneklerinden birini yüklemeyi deneyin.For this article, if you don't have your own reports yet try installing one of the Power BI samples.

Aşağıda listelenen numaralandırılmış alanların yer aldığı, Power BI hizmeti giriş ekranının bir tarayıcıdaki ekran görüntüsünü gösteren diyagram.

Power BI hizmetini tarayıcıda açtığınızda kendi Giriş ekranınızdan başlarsınız.When you open the Power BI service in a browser, you start at your Home screen. Burada görebileceğiniz öğeler şunlardır:Here are the elements you may see:

 1. Gezinti bölmesiNavigation pane
 2. Microsoft 365 uygulama başlatıcısıMicrosoft 365 app launcher
 3. Power BI giriş düğmesiPower BI home button
 4. Simge düğmeleri (ayarlar, yardım ve geri bildirim gibi)Icon buttons, including settings, help, and feedback
 5. Arama kutusuSearch box
 6. Sık kullanılan panolar, raporlar ve çalışma alanlarıFavorite and frequent dashboards, reports, and workspaces
 7. Son panolar, raporlar ve çalışma alanlarıRecent dashboards, reports, and workspaces
 8. Çalışma alanlarınızYour workspaces

Siz ve raporlarınızın ve panolarınızın son kullanıcıları, tarayıcıdaki Power BI hizmetinde aynı başlangıç deneyimine sahipsiniz.You and the end users for your reports and dashboards have the same start experience in the Power BI service in a browser.

Daha sonra bu özelliklerin ayrıntısına ineceğiz ancak şimdi bazı Power BI kavramlarını inceleyelim.We'll dig into these features later, but first let's review some Power BI concepts. Öte yandan önce bu videoyu izlemeniz de faydalı olabilir.Or you might want to watch this video first. Videoda Will, temel kavramları inceliyor ve sizi Power BI hizmetinde bir tura çıkarıyor.In the video, Will reviews the basic concepts and gives a tour of the Power BI service.

Power BI kavramlarıPower BI concepts

Power BI'ın başlıca beş yapı taşı şunlardır: panolar, raporlar, çalışma kitapları, veri kümeleri ve veri akışları.The five major building blocks of Power BI are: dashboards, reports, workbooks, datasets, and dataflows. Bunların hepsi çalışma alanları olarak düzenlenir ve kapasiteler üzerinde oluşturulur.They're all organized into workspaces, and they're created on capacities. Beş yapı taşını ayrıntılı olarak incelemeden önce kapasiteleri ve çalışma alanlarını anlamanız önemli olduğundan bu kavramla başlayacağız.It's important to understand capacities and workspaces before we dig into the five building blocks, so let's start there.

KapasitelerCapacities

Kapasiteler, Power BI içeriğinizi barındırmak ve sunmak için kullanılan bir dizi kaynağı (depolama, işlemci ve bellek) temsil eden temel bir Power BI kavramıdır.Capacities are a core Power BI concept representing a set of resources (storage, processor, and memory) used to host and deliver your Power BI content. Kapasiteler paylaşımlı veya ayrılmıştır.Capacities are either shared or dedicated. Paylaşılan kapasite diğer Microsoft müşterileriyle paylaşılırken, ayrılmış kapasite ise tamamen tek bir müşteriye ayrılmıştır.A shared capacity is shared with other Microsoft customers, while a dedicated capacity is fully committed to a single customer. Ayrılmış kapasiteler abonelikgerektirir ve Premium kapasiteleri yönetme makalesinde tam olarak açıklanmaktadır.Dedicated capacities require a subscription, and are fully described in the Managing Premium capacities article.

Varsayılan olarak, çalışma alanları paylaşılan bir kapasitede oluşturulur.By default, workspaces are created on a shared capacity. Paylaşılan kapasitede iş yükleri, diğer müşterilerle paylaşılan hesaplama kaynaklarında çalışır.In shared capacity, workloads run on computational resources shared with other customers. Kapasitenin kaynakları paylaşması gerektiğinden, “tarafsızlığı” sağlamak için maksimum model boyutu (1 GB) ve maksimum günlük yenileme sıklığı (günde sekiz defa) gibi sınırlamalar uygulanır.As the capacity must share resources, limitations are imposed to ensure "fair play", such as the maximum model size (1 GB) and maximum daily refresh frequency (eight times per day).

Çalışma alanlarıWorkspaces

Çalışma alanları kapasitelerde oluşturulur.Workspaces are created on capacities. Çalışma alanları, Power BI'daki panolar, raporlar, çalışma kitapları, veri kümeleri ve veri akışları için kapsayıcı görevi görür.Essentially, they are containers for dashboards, reports, workbooks, datasets, and dataflows in Power BI.

İki tür çalışma alanı vardır: Çalışma alanım ve çalışma alanları.There are two types of workspaces: My workspace and workspaces.

 • Çalışma alanım, Power BI müşterilerinin kendi içeriği üzerinde çalışma yapabileceği kişisel çalışma alanıdır.My workspace is the personal workspace for any Power BI customer to work with your own content. Çalışma Alanım sayfasına yalnızca siz erişebilirsiniz.Only you have access to your My workspace. Çalışma Alanım sayfanızda panoları ve raporları paylaşabilirsiniz.You can share dashboards and reports from your My Workspace. Panolar ve raporlar üzerinde işbirliği yapmak veya uygulama oluşturmak istiyorsanız, bir çalışma alanında çalışmak istersiniz.If you want to collaborate on dashboards and reports, or create an app, then you want to work in a workspace.

 • Çalışma alanları, iş arkadaşlarıyla işbirliği yapmak ve içerik paylaşmak için kullanılır.Workspaces are used to collaborate and share content with colleagues. Çalışma alanlarınıza iş arkadaşlarınızı ekleyerek panolar, raporlar, çalışma kitapları ve veri kümeleri üzerinde işbirliği yapabilirsiniz.You can add colleagues to your workspaces and collaborate on dashboards, reports, workbooks, and datasets. Bir özel durum haricinde, tüm çalışma alanı üyelerinin Power BI Pro lisansı olmalıdır.With one exception, all workspace members need Power BI Pro licenses. Yeni çalışma alanları hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about the new workspaces.

  Çalışma alanlarında ayrıca kuruluşunuz için uygulama oluşturur, yayımlar ve yönetirsiniz.Workspaces are also the places where you create, publish, and manage apps for your organization. Bunları bir Power BI uygulamasını oluşturacak içerik için hazırlık alanı ve kapsayıcı olarak düşünebilirsiniz.Think of workspaces as staging areas and containers for the content that will make up a Power BI app. Peki uygulama nedir?So what is an app? Uygulama, kuruluşunuzdaki Power BI tüketicilerine ana ölçümleri sunmak için oluşturulmuş bir pano ve rapor koleksiyonudur.It's a collection of dashboards and reports built to deliver key metrics to the Power BI consumers in your organization. Uygulamalar etkileşimlidir ancak tüketiciler bunları düzenleyemez.Apps are interactive, but consumers can't edit them. Uygulama kullanıcılarının (uygulamalara erişim sahibi olan iş arkadaşlarınız) Pro lisansına sahip olmasına gerek yoktur.App consumers, the colleagues who have access to the apps, don't necessarily need Pro licenses.

Paylaşma hakkında genel olarak daha fazla bilgi edinmek için Çalışmanızın panolarını paylaşmanın yolları ile başlayın.To learn more about sharing in general, start with Ways to share dashboards your work.

Şimdi Power BI'ın beş yapı taşına geçelim.Now, on to the five Power BI building blocks.

Veri akışlarıDataflows

Veri akışı, kuruluşların verileri farklı kaynaklardan birleştirmelerine yardımcı olur.A dataflow helps organizations to unify data from disparate sources. Bunlar isteğe bağlıdır ve genellikle karmaşık ya da daha büyük projelerde kullanılır.They are optional, and are often used in complex or larger projects. Bunlar, veri kümeleri tarafından kullanılmak üzere hazırlanan verileri temsil eder.They represent data prepared and staged for use by datasets. Ancak raporlama için doğrudan kaynak olarak kullanılamazlar.However, they can't be used directly as a source for reporting. Bunlar, kapsamlı Microsoft veri bağlayıcıları koleksiyonundan yararlanarak şirket içi ve bulut tabanlı veri kaynaklarından veri alımını sağlar.They leverage the extensive collection of Microsoft data connectors, enabling the ingestion of data from on-premises and cloud-based data sources.

Veri akışları yalnızca çalışma alanlarında oluşturulur ve yönetilir (ancak Çalışma Alanım’da değil) ve Azure Data Lake Storage 2. Nesil’deki Common Data Model’da (CDM) varlık olarak depolanır.Dataflows are only created and managed in workspaces (but not My Workspace), and they are stored as entities in the Common Data Model (CDM) in Azure Data Lake Storage Gen2. Bunlar genellikle güncel verileri depolamak için yinelenen şekilde yenilenmek üzere zamanlanır.Typically, they're scheduled to refresh on a recurring basis to store up-to-date data. Veri kümeleriniz tarafından kullanılmak ve muhtemelen yeniden kullanılmak üzere veri hazırlamak için harikadırlar.They're great for preparing data for use—and potential re-use—by your datasets. Daha fazla bilgi için Power BI’da self servis veri hazırlama makalesine bakın.For more information, see the Self-service data prep in Power BI article.

Veriler olmadan panonuz veya raporunuz olamayacağından (boş panolarınız veya raporlarınız olabilir ancak bunlar veri içerene kadar kullanışlı değildir) veri kümelerini tanıyalım.You can't have dashboards or reports without data (well, you can have empty dashboards and empty reports, but they're not useful until they have data), so let's now introduce datasets.

Veri kümeleriDatasets

Bir veri kümesi, içeri aktardığınız veya bağlandığınız bir veri koleksiyonudur.A dataset is a collection of data that you import or connect to. Power BI, her türden veri kaynağına bağlanmanın ve bunları içeri aktarmanın yanı sıra hepsini tek bir yerde toplamanızı sağlar.Power BI lets you connect to and import all sorts of datasets and bring all of it together in one place. Veri kümeleri veri akışlarının verilerini de kaynak olarak kullanabilir.Datasets can also source data from dataflows.

Veri kümeleri, çalışma alanlarıyla ilişkilendirilmiştir ve tek bir veri kümesi, birden fazla çalışma alanına ait olabilir.Datasets are associated with workspaces and a single dataset can be part of many workspaces. Bir çalışma alanını açtığınızda ilişkilendirilmiş veri kümeleri, Veri kümeleri sekmesinde listelenir. Listelenen her bir veri kümesi tek bir veri kaynağını (örneğin; OneDrive'daki bir Excel çalışma kitabı veya tablosal bir şirket içi SSAS veri kümesi).When you open a workspace, the associated datasets are listed under the Datasets tab. Each listed dataset represents a single source of data, for example, an Excel workbook on OneDrive, or an on-premises SSAS tabular dataset, or a Salesforce dataset. Desteklenen birçok veri kaynağı olmakla birlikte yenilerini eklemeye de hiç ara vermiyoruz.There are many different data sources supported, and we're adding new ones all the time. Power BI ile kullanılabilen veri kümesi türlerinin listesine göz atın.See the list of dataset types that you can use with Power BI.

Aşağıdaki örnekte "Sales and marketing" çalışma alanını seçtim ve Veri kümeleri sekmesine tıkladım.In the example below, I've selected the "Sales and marketing" workspace and clicked the tab for Datasets.

Örnek Veri Kümeleri İçeren Çalışma Alanının seçili olduğunu gösteren Power BI’ın ekran görüntüsü.

BİR veri kümesi...ONE dataset...

 • bir veya daha fazla çalışma alanında tekrar tekrar kullanılabilir.can be used over and over in one or in many workspaces.

 • birçok farklı raporda kullanılabilir.can be used in many different reports.

 • Söz konusu veri kümesindeki görselleştirmeler farklı birçok panoda görüntülenebilir.Visualizations from that one dataset can display on many different dashboards.

  Veri kümesinin Rapor ve Pano ile olan ilişkisini gösteren diyagram.

Bir veri kümesine bağlanmak veya veri kümesini içeri aktarmak için gezinti bölmesinin en altındaki Veri Al'ı seçin.To connect to or import a dataset, select Get Data at the bottom of the nav pane. İlgili kaynağa bağlanmak veya kaynağı içeri aktarmak ve veri kümesini etkin çalışma alanına eklemek için yönergeleri uygulayın.Follow the instructions to connect to or import the specific source and add the dataset to the active workspace. Yeni veri kümeleri sarı yıldız işareti ile gösterilir.New datasets are marked with a yellow asterisk. Power BI'da gerçekleştirdiğiniz çalışmalar, temel alınan veri kümesinde değişikliğe neden olmaz.The work you do in Power BI doesn't change the underlying dataset.

Bir çalışma alanı üyesi tarafından eklenen veri kümeleri yönetici, üye veya katkıda bulunan rolüne sahip diğer çalışma alanı üyeleri tarafından görülebilir.Datasets added by one workspace member are available to the other workspace members with an admin, member, or contributor role.

Veri kümeleri yenilenebilir, yeniden adlandırılabilir, araştırılabilir ve kaldırılabilir.Datasets can be refreshed, renamed, explored, and removed. Veri kümesi kullanarak sıfırdan rapor oluşturabilir veya hızlı öngörülerden faydalanabilirsiniz.Use a dataset to create a report from scratch or by running quick insights. Veri kümesi kullanan raporları ve panoları görmek için İlişkilileri görüntüle'yi seçin.To see which reports and dashboards are already using a dataset, select View related. Araştırmak için veri kümesini seçmeniz gerekir.To explore a dataset, select it. Aslında burada yaptığınız, veri kümesini, görselleştirmeler oluşturarak verilerinizin detaylarına gitmeye başlayabileceğiniz rapor düzenleyicisinde açmaktır.What you're actually doing is opening the dataset in the report editor where you can really start exploring into the data by creating visualizations.

Öyleyse, sonraki konumuz olan raporlara geçelim.Now, let's move on to the next topic—reports.

DerinlemesineDig deeper

RaporlarReports

Power BI raporu çizgi grafikler, haritalar ve ağaç haritaları gibi görselleştirmeler içeren bir veya birden fazla sayfadan oluşur.A Power BI report is one or more pages of visualizations such as line charts, maps, and treemaps. Görselleştirmelere görseller adı da verilir.Visualizations are also called visuals. Bir rapordaki görselleştirmelerin tümü tek bir veri kümesinden gelir.All of the visualizations in a report come from a single dataset. Power BI'da sıfırdan rapor oluşturabilir, çalışma arkadaşlarınızın sizinle paylaştığı panolarla içeri aktarabilirsiniz veya Excel, Power BI Desktop, veritabanları ve SaaS uygulamaları’ndan veritabanlarına bağlanırken bunları Power BI oluşturabilir.You can create reports from scratch within Power BI, import them with dashboards that colleagues share with you, or Power BI can create them when you connect to datasets from Excel, Power BI Desktop, databases, and SaaS applications. Örneğin, Power View sayfaları içeren bir Excel çalışma kitabına bağlandığınızda Power BI, söz konusu sayfaları temel alan bir rapor oluşturur.For example, when you connect to an Excel workbook that contains Power View sheets, Power BI creates a report based on those sheets. Bir SaaS uygulamasına bağlandığınızda ise Power BI, önceden oluşturulmuş bir raporu içeri aktarır.And when you connect to an SaaS application, Power BI imports a pre-built report.

Raporları görüntülemek ve raporlarla etkileşimli çalışmak için iki mod vardır: Okuma görünümü ve Düzenleme görünümü.There are two modes to view and interact with reports: Reading view and Editing view. Bir raporu açtığınızda rapor Okuma görünümünde açılır.When you open a report, it opens in Reading view. Düzenleme izinleriniz varsa, sol üst köşede Raporu düzenle seçeneğini görürsünüz ve raporu Düzenleme görünümünde görüntüleyebilirsiniz.If you have edit permissions, then you see Edit report in the upper-left corner, and you can view the report in Editing view. Rapor bir çalışma alanındaysa yönetici, üye veya katkıda bulunan rolüne sahip herkes tarafından düzenlenebilir.If a report is in a workspace, everyone with an admin, member, or contributor role can edit it. Bu kişiler raporun Düzenleme görünümünün tüm araştırma, tasarlama, derleme ve paylaşma özelliklerine erişebilirler.They have access to all the exploring, designing, building, and sharing capabilities of Editing view for that report. Raporu paylaştıkları kişiler Okuma görünümünde söz konusu raporu araştırabilir ve raporla etkileşimli çalışabilir.The people they share the report with can explore and interact with the report in Reading view.

Bir çalışma alanını açtığınızda ilişkilendirilmiş raporlar, Raporlar sekmesinde listelenir. Listelenen her bir rapor, temel alınan veri kümelerinden yalnızca birine dayalı bir veya daha fazla görselleştirme sayfasını temsil eder.When you open a workspace, the associated reports are listed under the Reports tab. Each listed report represents one or more pages of visualizations based on only one of the underlying datasets. Bir raporu açmak için seçin.To open a report, select it.

Bir uygulamayı açtığınızda bir pano görüntülenir.When you open an app, you're presented with a dashboard. Rapordan sabitlenmiş pano kutucuklarını (ilerleyen bölümlerde kutucuklar ayrıntılı olarak anlatılır) seçerek kaynak raporlara erişebilirsiniz.To access an underlying report, select a dashboard tile (more on tiles later) that was pinned from a report. Tüm kutucukların raporlardan sabitlenmediğini, bir rapora ulaşmak için birden fazla kutucuğa tıklamanız gerekebileceğini unutmayın.Keep in mind that not all tiles are pinned from reports, so you may have to click a few tiles to find a report.

Raporlar varsayılan olarak Okuma Görünümü'nde açılır.By default, the report opens in Reading view. Raporu, Düzenleme Görünümü'nde açmak için Raporu düzenle'yi seçmeniz yeterlidir (gerekli izinlere sahipseniz).Just select Edit report to open it in Editing view (if you have the necessary permissions).

Aşağıdaki örnekte "Sales and marketing" çalışma alanını seçtim ve Raporlar sekmesine tıkladım.In the example below, I selected the "Sales and marketing" workspace and clicked the tab for Reports.

Örnek Raporlar İçeren Çalışma Alanının seçili olduğunu gösteren Power BI’ın ekran görüntüsü.

BİR rapor...ONE report...

 • tek bir çalışma alanında yer alır.is contained in a single workspace.

 • Bu çalışma alanı içindeki birden fazla panoyla ilişkilendirilebilir.can be associated with multiple dashboards within that workspace. Söz konusu rapordan sabitlenen kutucuklar birden fazla panoda görünebilir.Tiles pinned from that one report can appear on multiple dashboards.

 • bir veri kümesindeki veriler kullanılarak oluşturulabilir.can be created using data from one dataset. Power BI Desktop birden fazla veri kümesini tek bir raporda birleştirebilir ve bu rapor Power BI'a aktarılabilir.Power BI Desktop can combine more than one data source into a single dataset in a report, and that report can be imported into Power BI.

  Raporun Veri Kümesi ve Pano ile olan ilişkisini gösteren diyagram.

DerinlemesineDig deeper

PanolarDashboards

Pano, Power BI hizmetinde sizin oluşturduğunuz veya bir iş arkadaşınız tarafından Power BI hizmetinde oluşturulup sizinle paylaşılan bir öğedir.A dashboard is something you create in the Power BI service or something a colleague creates in the Power BI service and shares with you. Bir veya daha fazla kutucuk ve pencere öğesi içeren (veya hiç içermeyen) tek bir tuvaldir.It is a single canvas that contains zero or more tiles and widgets. Bir rapordan veya Soru-Cevap özelliğinden sabitlenmiş olan her bir kutucuk, veri kümesinden oluşturulmuş ve panoya sabitlenmiş tek bir görselleştirme görüntüler.Each tile pinned from a report or from Q&A displays a single visualization that was created from a dataset and pinned to the dashboard. Rapor sayfalarının tamamı da bir panoya tek bir kutucuk olarak sabitlenebilir.Entire report pages can also be pinned to a dashboard as a single tile. Panonuza, bu genel bakış konusunda ele alınamayacak kadar fazla sayıda yöntemle kutucuklar ekleyebilirsiniz.There are many ways to add tiles to your dashboard; too many to be covered in this overview topic. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI'daki pano kutucukları.To learn more, see Dashboard tiles in Power BI.

Panolar neden oluşturulur?Why do people create dashboards? Nedenlerden bazıları şunlardır:Here are just some of the reasons:

 • karar vermek için gereken tüm bilgileri tek bir bakışta görmek.to see, in one glance, all the information needed to make decisions.
 • işinizle ilgili en önemli bilgileri izlemek.to monitor the most-important information about your business.
 • tüm iş arkadaşlarının aynı doğrultuda ilerlediğinden, aynı bilgileri görüntülediğinden ve kullandığından emin olmak.to ensure all colleagues are on the same page, viewing and using the same information.
 • bir işletme, ürün, iş birimi veya pazarlama kampanyası vb. için durumu izlemesi yapmakto monitor the health of a business or product or business unit or marketing campaign, etc.
 • geniş bir panonun kişiselleştirilmiş (sizin için önemli olan tüm ölçümleri içeren) bir görünümünü oluşturmak.to create a personalized view of a larger dashboard -- all the metrics that matter to you.

Bir çalışma alanını açtığınızda ilişkilendirilmiş panolar, Panolar sekmesinde listelenir. Bir panoyu açmak için seçin.When you open a workspace, the associated dashboards are listed under the Dashboards tab. To open a dashboard, select it. Bir uygulamayı açtığınızda bir pano görüntülenir.When you open an app, you'll be presented with a dashboard. Her bir pano, temel alınan veri kümelerinin belirli bir alt kümesine ilişkin özelleştirilmiş bir görünümü temsil eder.Each dashboard represents a customized view of some subset of the underlying dataset(s). Pano size aitse temel alınan veri kümelerinde de düzenleme erişimi sahibi olursunuz.If you own the dashboard, you'll also have edit access to the underlying dataset(s) and reports. Pano sizinle paylaşıldıysa panoyla ve temel alınan raporlarla etkileşim kurabilirsiniz ancak yaptığınız değişiklikleri kaydedemezsiniz.If the dashboard was shared with you, you'll be able to interact with the dashboard and any underlying reports, but will not be able to save any changes.

Pano paylaşmak için kullanabileceğiniz birçok farklı yöntem vardır.There are many different ways that you, or a colleague, can share a dashboard. Pano paylaşmak için Power BI Pro gerekir ve bu uygulama paylaşılan bir panoyu görüntülemek için de gerekli olabilir.Power BI Pro is required for sharing a dashboard and may be required for viewing a shared dashboard.

BİR pano...ONE dashboard...

 • tek bir çalışma alanıyla ilişkilendiriliris associated with a single workspace

 • birçok farklı veri kümesindeki görselleştirmeleri görüntüleyebilircan display visualizations from many different datasets

 • birçok farklı rapordaki görselleştirmeleri görüntüleyebilircan display visualizations from many different reports

 • diğer araçlardan (örneğin, Excel) sabitlenen görselleştirmeleri görüntüleyebilircan display visualizations pinned from other tools (for example, Excel)

  Panonun Veri Kümesi ve Rapor ile olan ilişkisini gösteren diyagram.

DerinlemesineDig deeper

Çalışma kitaplarıWorkbooks

Çalışma kitapları özel bir veri kümesi türüdür.Workbooks are a special type of dataset. Yukarıdaki Veri kümeleri bölümünü okuduysanız, çalışma kitapları hakkında da bilmeniz gereken hemen her şeyi biliyorsunuzdur.If you've read the Datasets section above, you know almost all you need to know about workbooks. Ancak Excel çalışma kitaplarının Power BI'da neden bazen Veri kümesi, bazen de Çalışma kitabı olarak sınıflandırıldığını merak ediyor olabilirsiniz.But you may be wondering why sometimes Power BI classifies an Excel workbook as a Dataset and other times as a Workbook.

Excel dosyalarını Veri al komutuyla kullandığınızda dosyada İçeri Aktar veya Bağlan seçeneklerine sahip olursunuz.When you use Get data with Excel files, you have the option to Import or Connect to the file. Bağlan'ı seçtiğinizde çalışma kitabınız, Power BI'da tıpkı Excel Online'daki gibi görünecektir.When you choose Connect, your workbook will appear in Power BI just like it would in Excel Online. Ancak, Excel Online’dan farklı olarak çalışma sayfalarınızdaki öğeleri doğrudan panolarınıza sabitlemenize yardımcı olacak harika özellikler edineceksiniz.But, unlike Excel Online, you'll have some great features to help you pin elements from your worksheets right to your dashboards.

Çalışma kitabınızı Power BI’da düzenleyemezsiniz.You can't edit your workbook in Power BI. Ancak, bazı değişiklikler yapmanız gerekirse Düzenle'ye tıklayıp çalışma kitabınızı Excel Online'da düzenlemeyi veya bilgisayarınızdaki Excel'de açmayı tercih edebilirsiniz.But if you need to make some changes, you can click Edit, and then choose to edit your workbook in Excel Online or open it in Excel on your computer. Yaptığınız değişiklikler OneDrive'daki çalışma kitabına kaydedilir.Any changes you make are saved to the workbook on OneDrive.

DerinlemesineDig deeper

Çalışma Alanım'da bir panoA dashboard in My Workspace

Çalışma alanlarını ve yapı taşlarını inceledik.We've covered workspaces and building blocks. Şimdi bunları bir araya getirelim ve Power BI hizmetinde pano deneyimini oluşturan parçaları gözden geçirelim.Let's bring it together and review the pieces that make up the dashboard experience in the Power BI service.

Aşağıda listelenen numaralandırılmış özellikleri gösteren, Power BI hizmetinin tarayıcıdaki ekran görüntüsü.

1. Gezinti bölmesi1. Navigation pane

Gezinti bölmesini kullanarak çalışma alanlarınızı ve Power BI yapı taşlarını (panolar, raporlar, çalışma kitapları ve veri kümeleri) bulup aralarında geçiş yapabilirsiniz.Use the nav pane to locate and move between your workspaces and the Power BI building blocks: dashboards, reports, workbooks, and datasets.

Gezinti bölmesini gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

 • Power BI'a veri kümesi, rapor ve pano eklemek içinVeri Al'ı seçin.Select Get Data to add datasets, reports, and dashboards to Power BI.
 • Gezinti bölmesini bu simgeyle genişletip daraltınExpand and collapse the nav pane with this icon Gezinti bölmesi simgesini gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü...
 • Sık Kullanılanlar'ı seçerek sık kullandığınız içerikleri açabilir veya yönetebilirsiniz.Open or manage your favorite content by selecting Favorites.
 • Son görüntülenen'i seçerek en son incelediğiniz içeriği görüntüleyebilir ve açabilirsinizView and open your most-recently visited content by selecting Recent
 • Uygulamalar'ı seçerek bir uygulamayı görüntüleyebilir, açabilir veya silebilirsiniz.View, open, or delete an app by selecting Apps.
 • İş arkadaşlarınızdan biri sizinle bir içerik mi paylaştı?Did a colleague share content with you? Aradığınız içeriği bulmak ve sıralamak için Benimle paylaşılan'ı seçebilirsiniz.Select Shared with me to search and sort that content to find what you need.
 • Çalışma alanları'nı seçerek çalışma alanlarınızı görüntüleyebilir ve açabilirsiniz.Display and open your workspaces by selecting Workspaces.

Şu öğelere tek tıklayın:Single-click these elements:

 • bir simgeyi veya başlığı içerik görünümünde açabilirsinizan icon or heading to open in content view
 • sağ ok simgesinden (>) Sık Kullanılanlar, Son Görüntülenen ve Çalışma Alanları menülerini açabilirsiniz.a right arrow (>) to open a flyout menu for Favorites, Recent, and Workspaces.
 • Çalışma Alanım'daki kaydırılabilir pano, rapor, çalışma kitabı ve veri kümesi listesini görüntülemek için köşeli çift ayraç simgesi.a chevron icon to display the My Workspace scrollable list of dashboards, reports, workbooks, and datasets.

2. Tuval2. Canvas

Bir pano açtığımız için tuval alanında görselleştirme kutucukları görüntülenir.Because we've opened a dashboard, the canvas area displays visualization tiles. Örneğin, rapor düzenleyicisini açmış olsaydık tuval alanında bir rapor sayfası görüntülenecekti.If for example, we had opened the report editor, the canvas area would display a report page.

Panolar kutucuklardan oluşur.Dashboards are composed of tiles. Kutucuklar Düzenleme görünümü'nde, Soru-Cevap'ta ve başka panolarda oluşturulur; ayrıca Excel'den, SSRS'den ve daha fazlasından sabitlenebilir.Tiles are created in report Editing view, Q&A, other dashboards, and can be pinned from Excel, SSRS, and more. Doğrudan panoya eklenen özel kutucuk türüne pencere öğesi adı verilir.A special type of tile called a widget is added directly onto the dashboard. Bir panoda görünen kutucuklar buraya rapor oluşturucusu/sahibi tarafından özel olarak yerleştirilmiştir.The tiles that appear on a dashboard were specifically put there by a report creator/owner. Bir panoya kutucuk ekleme eylemi sabitleme olarak adlandırılır.The act of adding a tile to a dashboard is called pinning.

Pano tuvalini gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

Daha fazla bilgi için bkz. Panolar (yukarıda).For more information, see Dashboards (above).

3. Soru-Cevap soru kutusu3. Q&A question box

Verilerinizi araştırmanın bir yolu da soru sormak ve Power BI'dan görselleştirme biçiminde bir cevap almaktır.One way to explore your data is to ask a question and let Power BI Q&A give you an answer, in the form of a visualization. Soru-Cevap, bir panoya veya rapora içerik eklemek için kullanılabilir.Q&A can be used to add content to a dashboard or report.

Soru-Cevap, panoya bağlı veri kümelerinde sorunuza cevap arar.Q&A looks for an answer in the dataset(s) connected to the dashboard. Söz konusu panoya sabitlenmiş en az bir kutucuğu bulunan veri kümelerine, bağlı veri kümeleri denir.A connected dataset is one that has at least one tile pinned to that dashboard.

Soru-Cevap soru kutusunu gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

Siz sorunuzu yazmaya başlar başlamaz Soru-Cevap sizi Soru-Cevap sayfasına götürür.As soon as you start to type your question, Q&A takes you to the Q&A page. Yazdığınız sırada Soru-Cevap, başka bir şekilde ifade etme, otomatik doldurma, öneriler ve daha fazlasıyla doğru soruyu sormanıza ve en iyi cevabı almanıza yardımcı olur.As you type, Q&A helps you ask the right question and find the best answer with rephrasings, autofill, suggestions, and more. Memnun olduğunuz bir görselleştirme (cevap) bulunduğunda bunu panonuza sabitleyin.When you have a visualization (answer) you like, pin it to your dashboard. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'daki Soru-Cevap.For more information, see Q&A in Power BI.

4. Siyah üst bilgi çubuğundaki simgeler4. Icons in the black header bar

Sağ üst köşedeki simgeler; ayarlar, bildirimler, indirmeler, yardım alma, Yeni görünümü açıp kapatma ve Power BI ekibine geri bildirim sağlamaya yönelik kaynaklarınızdır.The icons in the upper right corner are your resource for settings, notifications, downloads, getting help, turning the New look on or off, and providing feedback to the Power BI team.

Simge düğmelerini gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

5. Pano başlığı (gezinti yolu veya içerik haritaları)5. Dashboard title (navigation path, or breadcrumbs)

Etkin olan çalışma alanını ve panoyu belirlemek her zaman kolay olmayabileceğinden Power BI sizin için bir gezinti yolu oluşturur.It's not always easy to figure out which workspace and dashboard are active, so Power BI creates a navigation path for you. Bu örnekte çalışma alanını (Çalışma alanım) ve pano başlığını (Retail Analysis Sample) görüyoruz.In this example, we see the workspace (My workspace) and the dashboard title (Retail Analysis Sample). Bir rapor açmış olsaydık raporun adı gezinti yolunun sonuna eklenmiş olacaktı.If we opened a report, the name of the report would be appended to the end of the navigation path. Yolun her bölümü etkin bir köprüdür.Each section of the path is an active hyperlink.

Pano başlığından sonra bir "C" simgesi olduğuna dikkat edin.Notice the "C" icon after the dashboard title. Bu panonun veri sınıflandırma etiketi "gizli" olarak belirlenmiştir.This dashboard has a data classification tag of "confidential." Bu etiket, verilerin hassasiyet ve güvenlik düzeyini tanımlar.The tag identifies the sensitivity and security level of the data. Yöneticiniz veri sınıflandırma özelliğini etkinleştirdiyse her panoda varsayılan bir etiket kümesi bulunur.If your Admin has turned on data classification, every dashboard will have a default tag set. Pano sahiplerinin etiketi panonun güvenlik düzeyine göre değiştirmeleri gerekir.Dashboard owners should change the tag to match their dashboard's proper security level.

Veri sınıflandırma simgesini gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

6. Microsoft 365 uygulama başlatıcısı6. Microsoft 365 app launcher

Uygulama başlatıcısını kullanarak tüm Microsoft 365 uygulamalarınıza tek tıklamayla ulaşabilirsiniz.With the app launcher, all your Microsoft 365 apps are easily available with one click. Buradan e-posta, belgeler, takvim ve diğer uygulamaları hızla başlatabilirsiniz.From here, you can quickly launch your email, documents, calendar, and more.

Office uygulama başlatıcısını gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

7. Power BI giriş7. Power BI home

Power BI'ın seçilmesi sizi Power BI giriş sayfasına döndürür.Selecting Power BI brings you back to your Power BI home.

Power BI giriş sayfasına geri dönme simgesini gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

8. Gri menü çubuğundaki etiketli simgeler8. Labeled icons in the gray menu bar

Ekranın bu bölümünde içerikle (bu durumda pano) etkileşim kurmak için kullanabileceğiniz ek seçenekler bulunur.This area of the screen contains additional options for interacting with the content (in this case, with the dashboard). Etiketli simgelerin yanı sıra, Diğer seçenekler (...) öğesinin seçilmesi halinde panoyu yineleme, yazdırma ve yenileme gibi seçeneklerle de karşılaşılır.Besides the labeled icons you can see, selecting the More options (…) reveals options for duplicating, printing, refreshing the dashboard and more.

Etiketlenmiş simge düğmelerini gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

Sonraki adımlarNext steps