PowerApps'teki Resim ekle denetimiAdd picture control in PowerApps

Fotoğraf çeker veya yerel cihazdaki görüntüleri yükler.Takes a photo or loads images from the local device.

AçıklamaDescription

Kullanıcılar bu denetim ile fotoğraf çekebilmenin yanı sıra cihazlarındaki görüntü dosyalarını karşıya yükleyerek veri kaynağını söz konusu içeriklerle güncelleştirebilir.With this control users can take photos or upload image files from their device and update the data source with this content. Mobil cihazda kullanıcıya fotoğraf çekme veya mevcut fotoğraflardan birini seçme olanağı sunan bir iletişim kutusu görünür.On a mobile device the user is presented with the device's choice dialog to choose between taking a photo or selecting one already available.

Bu denetim, iki denetim içeren gruplandırılmış bir denetimdir: bir Görüntü ve bir Medya ekle düğmesi.This control is a grouped control containing two controls: an Image and an Add media button. Görüntü denetimi, karşıya yüklenen görüntüyü veya karşıya yüklenmiş bir görüntü yoksa bir yer tutucuyu gösterir.The Image control shows the uploaded image or a placeholder if no image has been uploaded. Medya ekle düğmesi bir görüntünün karşıya yüklenmesini ister.The Add media button prompts for an image to be uploaded.

Görüntü özellikleri için Görüntü denetimi başvurusuna bakın.See the Image control reference for Image properties.

Medya ekle düğmesi özellikleriAdd media button properties

AccessibleLabel – Ekran okuyucular için etiket.AccessibleLabel – Label for screen readers. Resim ekleme amacını açıklamalıdır.Should describe the purpose of adding a picture.

Align: metnin, denetiminin yatay merkezine göre konumu.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

ChangePictureText – Görüntü karşıya yüklendiğinde düğme üzerinde görünen metin.ChangePictureText – Text that appears on the button when an image has been uploaded.

Color: denetimdeki metnin rengi.Color – The color of text in a control.

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimdeki metin rengi.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Error: görüntünün karşıya yüklenmesi ile ilgili bir sorun oluşması halinde bu özellikte uygun hata dizesi görüntülenir.Error - If there is a problem uploading an image, this property will contain an appropriate error string.

Fill: denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının rengi.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının kalınlığı.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Font: metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight : bir denetimdeki metin ağırlığı: Kalın, yarı kalın, Normal, veya açık.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic: denetimdeki metnin italik olup olmadığı.Italic – Whether the text in a control is italic.

Media: ses veya video denetiminin yürüttüğü klibin tanımlayıcısı.Media – An identifier for the clip that an audio or video control plays.

OnChange: kullanıcının bir denetimin değerini değiştirmesinin ardından (örneğin, bir kaydırıcıyı ayarlayarak) uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Padding: İçeri aktar veya Dışarı aktar düğmesindeki metin ile söz konusu düğmenin kenarları arasındaki uzaklık.Padding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button.

PressedBorderColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset: denetimin, varsayılan değerine dönüp dönmediği.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size: denetimde görüntülenen metnin yazı tipi boyutu.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough: denetimde görüntülenen metnin üstü çizili olup olmadığı.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilgili olarak klavye ile gezinme sırası.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Text – Görüntü karşıya yüklenmediğinde düğme üzerinde görünen metin.Text – Text that appears on the button when an image has not been uploaded.

Tooltip: kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline: denetimde görüntülenen metnin altı çizili olup olmadığı.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign: denetimdeki metnin, denetimin dikey merkezine göre konumu.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Patch( VeriKaynağı; TemelKayıt; DeğişiklikKaydı )Patch( DataSource; BaseRecord; ChangeRecord )

ÖrneklerExamples

 1. Bir Resim ekle denetimi ekleyin ve bu denetime üç kez tıklayın.Add an Add picture control, and then triple-click it.

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. iletişim kutusunda bir görüntü dosyasına ve ardından 'a tıklayın veya dokunun.In the Open dialog box, click or tap an image file, and then click or tap Open.

 3. Bir Düğme denetimi ekleyin, Resim ekle denetiminin altına taşıyın ve Button denetiminin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Button control, move it under the Add picture control, and set the OnSelect property for the Button control to this formula:
  Collect(MyPix; AddMediaButton1.Media)Collect(MyPix; AddMediaButton1.Media)

  Collect işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?Want more information about the Collect function or other functions?

 4. Bir Görüntü galerisi denetimi ekleyin ve Items özelliğini MyPix olarak ayarlayın.Add an Image gallery control, and set its Items property to MyPix.

 5. F5 tuşuna basın, ardından Düğme denetimine tıklayın veya dokunun.Press F5, and then click or tap the Button control.

  Resim ekle denetimindeki görüntü, Görüntü galerisi denetiminde görünür.The image from the Add picture control appears in the Image gallery control. Görüntünüzün, Görüntü ve Görüntü galerisi denetimlerindeki en boy oranı farklıysa Görüntü denetiminin ImagePosition özelliğini Fit olarak ayarlayın.If your image doesn't have the same aspect ratio as the Image control in the Image gallery control, set the ImagePosition property of the Image control to Fit.

 6. Resim ekle denetimine, başka bir görüntü dosyasına, 'a ve son olarak, eklemiş olduğunuz Düğme denetimine tıklayın veya dokunun.Click or tap the Add picture control, click or tap another image file, click or tap Open, and then click or tap the Button control that you added.

  İkinci görüntü, Görüntü galerisi denetiminde görünür.The second image appears in the Image gallery control.

 7. (isteğe bağlı) Önceki adımları bir veya birçok kez tekrarlayın ve varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.(optional) Repeat the previous step one or more times, and then return to the default workspace by pressing Esc.

Görüntüleri yerel olarak kaydetmek için SaveData işlevini veya bir veri kaynağını güncelleştirmek için Patch işlevini kullanın.Use the SaveData function to save the images locally or the Patch function to update a data source.

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Button ve Image için aynı yönergeler geçerlidir.The same guidelines for Button and Image apply. Ayrıca, aşağıdakileri göz önünde bulundurun:In addition, consider the following:

Renk karşıtlığıColor contrast

 • Medya ekle düğmesi, metin ile arka plan arasında yeterli karşıtlık içermelidir.Add media button must have adequate contrast between its text and background. Karşıya yüklenen görüntü değişen renklere sahip olduğundan, Medya ekle düğmesi üzerinde opak bir Fill kullanın.Since the uploaded image may have varying colors, use an opaque Fill on the Add media button to ensure consistent contrast.

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support

 • Medya ekle düğmesi üzerinde kullanıcıdan resim eklemesini veya resmi değiştirmesini isteyen Text ve ChangePictureText özellikleri olmalıdır.Add media button must have Text and ChangePictureText that prompts the user to add or change a picture.

Klavye desteğiKeyboard support

 • Kullanıcıların gidebilmesi için Medya ekle düğmesi TabIndex özelliği sıfır veya daha büyük bir değerde olmalıdır.Add media button must have TabIndex of zero or greater so that keyboard users can navigate to it.
 • Medya ekle düğmesi açıkça görülebilir odak göstergelerine sahip olmalıdır.Add media button must have clearly visible focus indicators. Bunu sağlamak için FocusedBorderColor ve FocusedBorderThickness kullanın.Use FocusedBorderColor and FocusedBorderThickness to achieve this.