StrongTypingException Třída

Definice

Výjimka, která je vyvolána DataSet silného typu, když uživatel přistupuje k hodnotě DBNull.The exception that is thrown by a strongly typed DataSet when the user accesses a DBNull value.

public ref class StrongTypingException : System::Data::DataException
public class StrongTypingException : System.Data.DataException
[System.Serializable]
public class StrongTypingException : System.Data.DataException
type StrongTypingException = class
    inherit DataException
Public Class StrongTypingException
Inherits DataException
Dědičnost
Atributy

Poznámky

Třída StrongTypingException není určena pro použití jako samostatná součást, ale jako třída, ze které jiné třídy odvozují standardní funkce.The StrongTypingException class is not intended for use as a stand-alone component, but as a class from which other classes derive standard functionality.

Konstruktory

StrongTypingException()

Inicializuje novou instanci třídy StrongTypingException třídy.Initializes a new instance of the StrongTypingException class.

StrongTypingException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicializuje novou instanci třídy StrongTypingException pomocí zadaných informací o serializaci a kontextu streamování.Initializes a new instance of the StrongTypingException class using the specified serialization information and streaming context.

StrongTypingException(String)

Inicializuje novou instanci třídy StrongTypingException se zadaným řetězcem.Initializes a new instance of the StrongTypingException class with the specified string.

StrongTypingException(String, Exception)

Inicializuje novou instanci třídy StrongTypingException se zadaným řetězcem a vnitřní výjimkou.Initializes a new instance of the StrongTypingException class with the specified string and inner exception.

Vlastnosti

Data

Získá kolekci párů klíč/hodnota, které poskytují další uživatelsky definované informace o výjimce.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Zděděno od Exception)
HelpLink

Získá nebo nastaví odkaz na soubor s nápovědě spojený s touto výjimkou.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Zděděno od Exception)
HResult

Získá nebo nastaví hodnotu HRESULT, kódované číselné hodnoty, která je přiřazena konkrétní výjimce.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Zděděno od Exception)
InnerException

Získá instanci Exception, která způsobila aktuální výjimku.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Zděděno od Exception)
Message

Získá zprávu s popisem aktuální výjimky.Gets a message that describes the current exception.

(Zděděno od Exception)
Source

Získá nebo nastaví název aplikace nebo objektu, který způsobuje chybu.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Zděděno od Exception)
StackTrace

Načte řetězcovou reprezentaci okamžitých snímků v zásobníku volání.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Zděděno od Exception)
TargetSite

Získá metodu, která vyvolá aktuální výjimku.Gets the method that throws the current exception.

(Zděděno od Exception)

Metody

Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetBaseException()

Při přepsání v odvozené třídě vrátí Exception, který je hlavní příčinou jedné nebo více následných výjimek.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Zděděno od Exception)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Při přepsání v odvozené třídě nastaví SerializationInfo s informacemi o výjimce.When overridden in a derived class, sets the SerializationInfo with information about the exception.

(Zděděno od Exception)
GetType()

Získá typ modulu runtime aktuální instance.Gets the runtime type of the current instance.

(Zděděno od Exception)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vytvoří a vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální výjimky.Creates and returns a string representation of the current exception.

(Zděděno od Exception)

Události

SerializeObjectState

Nastane, pokud je serializovaná výjimka pro vytvoření objektu stavu výjimky, který obsahuje Serializovaná data o výjimce.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Zděděno od Exception)

Platí pro