XText Třída

Definice

Představuje textový uzel.Represents a text node.

public ref class XText : System::Xml::Linq::XNode
public class XText : System.Xml.Linq.XNode
type XText = class
    inherit XNode
Public Class XText
Inherits XNode
Dědičnost
Odvozené

Poznámky

Prvky XML mohou obsahovat textový obsah.XML elements can contain text content. V některých případech je obsah jednoduchý (prvek obsahuje pouze textový obsah) a někdy je obsah smíšený (obsah elementu obsahuje text i další prvky).Sometimes the content is simple (the element only contains text content), and sometimes the content is mixed (the contents of the element contains both text and other elements). V obou případech je každý blok textu reprezentován jako XText uzel.In either case, each chunk of text is represented as an XText node.

LINQ to XML vývojáři budou často muset psát kód pro práci s libovolnými LINQ to XML stromy, které nebyly vytvořeny.LINQ to XML developers will often have to write code to work with arbitrary LINQ to XML trees that they did not create. Pokud píšete kód, který potřebuje pracovat s LINQ to XMLmi stromy, u kterých nemáte kontrolu nad vytvářením, měli byste si být vědomi určitého chování XText uzlů.If you are writing code that has to work with LINQ to XML trees that you have no control over creating, you should be aware of certain behaviors of XText nodes.

Při zpracování obsahu stromu XML na úrovni uzlu byste měli být připraveni na XText vzájemné sousedící více uzlů.When processing the contents of an XML tree at the node level, you should be prepared for multiple XText nodes to be adjacent to each other. Dále byste měli být připraveni na XText uzly, které neobsahují žádný text.Further, you should be prepared for XText nodes that contain no text. Je možné použít metody LINQ to XML pro odebrání obsahu textového uzlu.It is possible through LINQ to XML methods to remove the content of a text node. LINQ to XML ale uzel automaticky neodstraní.However, LINQ to XML does not automatically delete the node. Uzel má identitu a může mít poznámky, takže LINQ to XML umožňuje ve stromové struktuře uzly s nulovou délkou.The node has identity, and might have annotations, so LINQ to XML allows for zero-length nodes in the tree.

Další informace najdete v tématu programování pomocí uzlů.For more information, see Programming with nodes.

Konstruktory

XText(String)

Inicializuje novou instanci XText třídy.Initializes a new instance of the XText class.

XText(XText)

Inicializuje novou instanci XText třídy z jiného XText objektu.Initializes a new instance of the XText class from another XText object.

Vlastnosti

BaseUri

Získá základní identifikátor URI XObject .Gets the base URI for this XObject.

(Zděděno od XObject)
Document

Získá XDocument XObject .Gets the XDocument for this XObject.

(Zděděno od XObject)
NextNode

Získá další uzel na stejné úrovni tohoto uzlu.Gets the next sibling node of this node.

(Zděděno od XNode)
NodeType

Získá typ uzlu pro tento uzel.Gets the node type for this node.

Parent

Získá nadřazenou položku XElement This XObject .Gets the parent XElement of this XObject.

(Zděděno od XObject)
PreviousNode

Získá předchozí uzel na stejné úrovni tohoto uzlu.Gets the previous sibling node of this node.

(Zděděno od XNode)
Value

Získá nebo nastaví hodnotu tohoto uzlu.Gets or sets the value of this node.

Metody

AddAfterSelf(Object)

Přidá zadaný obsah hned za tento uzel.Adds the specified content immediately after this node.

(Zděděno od XNode)
AddAfterSelf(Object[])

Přidá zadaný obsah hned za tento uzel.Adds the specified content immediately after this node.

(Zděděno od XNode)
AddAnnotation(Object)

Přidá objekt do seznamu poznámek tohoto typu XObject .Adds an object to the annotation list of this XObject.

(Zděděno od XObject)
AddBeforeSelf(Object)

Přidá zadaný obsah těsně před tento uzel.Adds the specified content immediately before this node.

(Zděděno od XNode)
AddBeforeSelf(Object[])

Přidá zadaný obsah těsně před tento uzel.Adds the specified content immediately before this node.

(Zděděno od XNode)
Ancestors()

Vrátí kolekci nadřazených elementů tohoto uzlu.Returns a collection of the ancestor elements of this node.

(Zděděno od XNode)
Ancestors(XName)

Vrátí filtrovanou kolekci nadřazených prvků tohoto uzlu.Returns a filtered collection of the ancestor elements of this node. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky, které mají odpovídající spárování XName .Only elements that have a matching XName are included in the collection.

(Zděděno od XNode)
Annotation(Type)

Získá první objekt poznámky zadaného typu z tohoto XObject .Gets the first annotation object of the specified type from this XObject.

(Zděděno od XObject)
Annotation<T>()

Získá první objekt poznámky zadaného typu z tohoto XObject .Gets the first annotation object of the specified type from this XObject.

(Zděděno od XObject)
Annotations(Type)

Získá kolekci poznámek zadaného typu XObject .Gets a collection of annotations of the specified type for this XObject.

(Zděděno od XObject)
Annotations<T>()

Získá kolekci poznámek zadaného typu XObject .Gets a collection of annotations of the specified type for this XObject.

(Zděděno od XObject)
CreateReader()

Vytvoří XmlReader pro tento uzel.Creates an XmlReader for this node.

(Zděděno od XNode)
CreateReader(ReaderOptions)

Vytvoří XmlReader s možnostmi, které jsou určeny readerOptions parametrem.Creates an XmlReader with the options specified by the readerOptions parameter.

(Zděděno od XNode)
ElementsAfterSelf()

Vrátí kolekci prvků na stejné úrovni za tímto uzlem v pořadí dokumentů.Returns a collection of the sibling elements after this node, in document order.

(Zděděno od XNode)
ElementsAfterSelf(XName)

Vrátí filtrovanou kolekci prvků na stejné úrovni za tímto uzlem v pořadí dokumentů.Returns a filtered collection of the sibling elements after this node, in document order. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky, které mají odpovídající spárování XName .Only elements that have a matching XName are included in the collection.

(Zděděno od XNode)
ElementsBeforeSelf()

Vrátí kolekci prvků na stejné úrovni před tímto uzlem v pořadí dokumentů.Returns a collection of the sibling elements before this node, in document order.

(Zděděno od XNode)
ElementsBeforeSelf(XName)

Vrátí filtrovanou kolekci prvků na stejné úrovni před tento uzel v pořadí dokumentů.Returns a filtered collection of the sibling elements before this node, in document order. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky, které mají odpovídající spárování XName .Only elements that have a matching XName are included in the collection.

(Zděděno od XNode)
Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
IsAfter(XNode)

Určuje, zda se aktuální uzel zobrazí za zadaným uzlem z podmínek v pořadí dokumentů.Determines if the current node appears after a specified node in terms of document order.

(Zděděno od XNode)
IsBefore(XNode)

Určuje, zda se aktuální uzel zobrazuje před zadaným uzlem z podmínek v pořadí dokumentů.Determines if the current node appears before a specified node in terms of document order.

(Zděděno od XNode)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
NodesAfterSelf()

Vrátí kolekci uzlů na stejné úrovni za tímto uzlem v pořadí dokumentů.Returns a collection of the sibling nodes after this node, in document order.

(Zděděno od XNode)
NodesBeforeSelf()

Vrátí kolekci uzlů na stejné úrovni před tímto uzlem v pořadí dokumentů.Returns a collection of the sibling nodes before this node, in document order.

(Zděděno od XNode)
Remove()

Odebere tento uzel ze svého nadřazeného uzlu.Removes this node from its parent.

(Zděděno od XNode)
RemoveAnnotations(Type)

Odstraní poznámky zadaného typu z tohoto XObject .Removes the annotations of the specified type from this XObject.

(Zděděno od XObject)
RemoveAnnotations<T>()

Odstraní poznámky zadaného typu z tohoto XObject .Removes the annotations of the specified type from this XObject.

(Zděděno od XObject)
ReplaceWith(Object)

Nahradí tento uzel zadaným obsahem.Replaces this node with the specified content.

(Zděděno od XNode)
ReplaceWith(Object[])

Nahradí tento uzel zadaným obsahem.Replaces this node with the specified content.

(Zděděno od XNode)
ToString()

Vrátí odsazený kód XML pro tento uzel.Returns the indented XML for this node.

(Zděděno od XNode)
ToString(SaveOptions)

Vrátí XML pro tento uzel, volitelně zakáže formátování.Returns the XML for this node, optionally disabling formatting.

(Zděděno od XNode)
WriteTo(XmlWriter)

Zapíše tento uzel do XmlWriter .Writes this node to an XmlWriter.

WriteToAsync(XmlWriter, CancellationToken)

Asynchronně zapisuje tuto operaci XText do určeného XmlWriter .Asynchronously writes this XText to the specified XmlWriter.

WriteToAsync(XmlWriter, CancellationToken)

Zapíše aktuální uzel do XmlWriter .Writes the current node to an XmlWriter.

(Zděděno od XNode)

Události

Changed

Je aktivována, když došlo ke XObject změně tohoto nebo kteréhokoli z jeho potomků.Raised when this XObject or any of its descendants have changed.

(Zděděno od XObject)
Changing

Je aktivována, když XObject se chystá Změna tohoto nebo kteréhokoli z jeho potomků.Raised when this XObject or any of its descendants are about to change.

(Zděděno od XObject)

Explicitní implementace rozhraní

IXmlLineInfo.HasLineInfo()

Načte hodnotu, která označuje, zda XObject obsahuje informace o řádku.Gets a value indicating whether or not this XObject has line information.

(Zděděno od XObject)
IXmlLineInfo.LineNumber

Získá číslo řádku, které je XmlReader pro tento základ nahlášené XObject .Gets the line number that the underlying XmlReader reported for this XObject.

(Zděděno od XObject)
IXmlLineInfo.LinePosition

Získá pozici, na kterou se XmlReader nahlásil podklad XObject .Gets the line position that the underlying XmlReader reported for this XObject.

(Zděděno od XObject)

Metody rozšíření

CreateNavigator(XNode)

Vytvoří XPathNavigator pro XNode .Creates an XPathNavigator for an XNode.

CreateNavigator(XNode, XmlNameTable)

Vytvoří XPathNavigator pro XNode .Creates an XPathNavigator for an XNode. XmlNameTableUmožňuje efektivnější zpracování výrazů XPath.The XmlNameTable enables more efficient XPath expression processing.

XPathEvaluate(XNode, String)

Vyhodnotí výraz XPath.Evaluates an XPath expression.

XPathEvaluate(XNode, String, IXmlNamespaceResolver)

Vyhodnotí výraz XPath, který překládá předpony oboru názvů pomocí zadaného parametru IXmlNamespaceResolver .Evaluates an XPath expression, resolving namespace prefixes using the specified IXmlNamespaceResolver.

XPathSelectElement(XNode, String)

Vybere XElement pomocí výrazu XPath.Selects an XElement using a XPath expression.

XPathSelectElement(XNode, String, IXmlNamespaceResolver)

Vybere XElement použití výrazu XPath, který překládá předpony oboru názvů pomocí zadaného parametru IXmlNamespaceResolver .Selects an XElement using a XPath expression, resolving namespace prefixes using the specified IXmlNamespaceResolver.

XPathSelectElements(XNode, String)

Vybere kolekci prvků pomocí výrazu XPath.Selects a collection of elements using an XPath expression.

XPathSelectElements(XNode, String, IXmlNamespaceResolver)

Vybere kolekci prvků pomocí výrazu XPath, který překládá předpony oboru názvů pomocí zadaného parametru IXmlNamespaceResolver .Selects a collection of elements using an XPath expression, resolving namespace prefixes using the specified IXmlNamespaceResolver.

ToXPathNavigable(XNode)

Vrátí přistupující objekt, který umožňuje procházet a upravovat zadaný XNode .Returns an accessor that allows you to navigate and edit the specified XNode.

Platí pro