Licencování služby Power BI pro uživatele ve vaší organizaciLicensing the Power BI service for users in your organization

Možnosti využití služby Power BI závisejí na typu licence konkrétního uživatele.What a user can do in the Power BI service depends on the type of per-user license that they have. Úroveň přístupu poskytnutá licencí vychází z toho, jestli je pracovní prostor, kam chce uživatel získat přístup, přiřazen kapacitě Power BI Premium.The level of access provided by their license depends on whether the workspace being accessed is assigned to Power BI Premium capacity. Všichni uživatelé služby Power BI musí mít licenci.All users of the Power BI service must have a license.

Způsoby, jak může uživatel získat licenci, jsou dva.There are two ways for users to get a license. Pomocí funkcí samoobslužné registrace a pracovního nebo školního účtu můžou uživatelé získat svou vlastní bezplatnou licenci nebo licenci Pro.Using self-service sign-up capabilities and their work or school account, users can get their own free or Pro license. Nebo správci můžou získat předplatné Power BI a licence uživatelům přiřazovat.Or, admins can get a Power BI subscription and assign licenses to users.

Tento článek se zaměřuje na nákup služeb a licencí pro jednotlivé uživatele z pohledu správce.This article focuses on purchasing services and per-user licensing from an administrator perspective. Další informace o tom, jak uživatelé můžou získat svou vlastní licenci, najdete v článku Registrace jednotlivců k používání Power BI.For more information about how users can get their own license, see Signing up for Power BI as an individual.

Kdo může nakupovat a přiřazovat licence?Who can purchase and assign licenses?

Pro nákup nebo přiřazování licencí pro organizaci musíte mít přiřazenou roli správce.You must be assigned an admin role to purchase or assign licenses for your organization. Role správců se přiřazují pomocí Centra pro správu Azure Active Directory nebo Centra pro správu Microsoftu 365.Admin roles are assigned by using the Azure Active Directory admin center or the Microsoft 365 admin center. Následující tabulka ukazuje, která role se vyžaduje pro úlohy související s nákupem a licencováním.The following table shows which role is required to do tasks related to purchase and licensing. Další informace o rolích správce v Azure Active Directory najdete v článku o zobrazení a přiřazení rolí správců v Azure Active Directory.For more information about administrator roles in Azure Active Directory, see View and assign administrator roles in Azure Active Directory. Další informace o rolích správce v Microsoft 365, včetně osvědčených postupů, najdete v článku o rolích správců.To learn more about admin roles in Microsoft 365, including best practices, see About admin roles.

Kdo může nakupovat služby a licence?Who can purchase services and licenses? Kdo může spravovat uživatelské licence?Who can manage user licenses?
Správce fakturaceBilling administrator Správce licencíLicense administrator
Globální správceGlobal administrator Správce uživatelůUser administrator
Globální správceGlobal administrator

Tyto role spravují organizaci.These roles manage the organization. Další informace o rolích správců služby Power BI najdete v článku Princip rolí správců služby Power BI.For information about Power BI service administrator roles, see Understanding Power BI service administrator roles.

Získání Power BI pro vaši organizaciGet Power BI for your organization

Informace o cenách najdete na stránce s cenami a porovnáním produktů.For information about pricing, see Pricing & Product Comparison.

Globální správce nebo správce fakturace se můžou zaregistrovat do služby Power BI a koupit licence pro uživatele v organizaci.A global administrator or a billing administrator can sign up for the Power BI service and buy licenses for the users in their organization. Pokud nákup teprve zvažujete, vyberte zkušební verzi Power BI Pro.If you're not ready to purchase, select the Power BI Pro trial. Na jeden měsíc budete moct používat 25 licencí.You'll get 25 licenses to use for one month. Podrobné pokyny, jak registraci provést, najdete v článku o získání předplatného Power BI pro organizaci.For step-by-step instructions on how to sign up, see Get a Power BI subscription for your organization.

O samoobslužné registraciAbout self-service sign-up

Jednotliví uživatelé můžou získat svou vlastní licenci Power BI tak, že se zaregistrují pomocí pracovního nebo školního účtu.Individual users can get their own Power BI license by signing up with their work or school account. S bezplatnou licencí můžou uživatelé prozkoumávat funkce Power BI pro analýzu a vizualizaci osobních dat pomocí Mého pracovního prostoru, ale nemůžou sdílet obsah s jinými uživateli.With a free license, users can explore Power BI for personal data analysis and visualization using My Workspace, but they can't share with other users. Ke sdílení obsahu se vyžaduje licence Power BI Pro.A Power BI Pro license is required to share content. Uživatelé můžou upgradovat svůj typ licence na Pro, případně – pokud organizace používá komerční cloud – si Pro zaregistrovat přímo.Users may upgrade their license type to Pro, or sign up for Pro directly, if the organization is using the commercial cloud. Přímý nákup nebo upgrade na Pro není k dispozici organizacím ve vzdělávání ani organizacím nasazeným do cloudů Azure Government, Azure pro Německo nebo Azure China 21Vianet.Direct purchase of or upgrade to Pro isn't available to educational organizations or organizations deployed to Azure Government, Azure Germany, or Azure China 21Vianet clouds.

Pokud nechcete, aby uživatelé v organizaci používali samoobslužnou registraci, přečtěte si v článku o povolení nebo zakázání samoobslužné registrace, jak ji vypnout.If you don't want users in your organization to use self-service sign-up, see Enable or disable self-service sign-up to learn how to turn it off.

Vypnutí samoobslužné registrace znemožní uživatelům zkoumat vizualizace a analýzu dat v Power BI.Turning off self-service sign-up keeps users from exploring Power BI for data visualization and analysis. Pokud zablokujete individuální registraci, možná budete chtít získat licence Power BI (zdarma) pro vaši organizaci a přiřadit je všem uživatelům.If you block individual sign-up, you may want to get Power BI (free) licenses for your organization and assign them to all users. Postupem podle těchto kroků automaticky přiřadíte licenci Power BI (zdarma) všem stávajícím uživatelům:Follow these steps to auto-assign a Power BI (free) license to all existing users:

  1. Přihlaste se do Centra pro správu Microsoftu 365 pomocí přihlašovacích údajů globálního správce nebo správce fakturace.Sign in to the Microsoft 365 admin center, using global admin or billing admin credentials.
  2. V nabídce na levém bočním panelu vyberte Fakturace > Nákup služeb.From the left sidebar menu, select Billing > Purchase services.
  3. Vyhledejte nebo se posuňte na nabídku Power BI (zdarma).Search or scroll to locate the Power BI (free) offer. Vyberte tuto nabídku a pak vyberte Získat.Select the offer, then select Get now.
  4. Zadejte počet licencí, který potřebujete pro všechny vaše uživatele.Enter the number of licenses needed to cover all your users.
  5. Vyberte Automaticky přiřadit všem uživatelům bez licence a pak přejděte k pokladně.Select Automatically assign to all of your users with no licenses, then check out.

Snímek obrazovky s automaticky přiřazeným bezplatným předplatným Power BI se samoobslužnou registrací

Pokud se chcete podívat, kteří uživatelé v organizaci už mají nějakou licenci, přečtěte si článek o zobrazení a správě uživatelských licencí, kde najdete informace, jak to udělat.If you want to see which users in your organization may already have a license, see View and manage user licenses to learn how.

Typy a funkce licencíLicense types and capabilities

Existují dva druhy licencí Power BI pro uživatele: bezplatná a Pro.There are two kinds of Power BI per-user licenses: free and Pro. To, který typ licence uživatel potřebuje, závisí na tom, kde se ukládá obsah a jak budou uživatelé s obsahem pracovat.Which type of license a user needs is determined by where content is stored and how they'll interact with that content. Místo, kam se ukládá obsah, je dáno typem předplatného organizace.Where content can be stored is determined by your organization's subscription type.

Jeden typ předplatného, Power BI Premium, umožňuje uživatelům s bezplatnou licencí pracovat s obsahem v pracovních prostorech přidružených ke kapacitě Premium.One type of subscription, Power BI Premium, allows users with a free license to act on content in workspaces that are assigned to Premium capacity. Mimo kapacitu Premium může uživatel s bezplatnou licencí používat službu Power BI jen pro připojování k datům a vytváření sestav a řídicích panelů v Mém pracovním prostoru.Outside of Premium capacity, a user with a free license can only use the Power BI service to connect to data and create reports and dashboards in My Workspace. Nemůže sdílet obsah s ostatními uživateli ani publikovat obsah do jiných pracovních prostorů.They can't share content with others or publish content to other workspaces. Další informace najdete v tématu Typy pracovních prostorů.To learn more about workspace types, see Types of workspaces.

Standardní předplatné Power BI používá sdílenou kapacitu.A standard Power BI subscription uses shared capacity. Pokud se obsah uloží do sdílené kapacity, uživatelé, kteří mají přidruženou licenci Power BI Pro, můžou spolupracovat jen s jinými uživateli služby Power BI Pro.If content is stored in shared capacity, users who are assigned a Power BI Pro license can collaborate only with other Power BI Pro users. Můžou používat obsah sdílený jinými uživateli, publikovat obsah do pracovních prostorů aplikací, sdílet řídicí panely a přihlásit se k odběru řídicích panelů a sestav.They can consume content shared by other users, publish content to app workspaces, share dashboards, and subscribe to dashboards and reports. Když se pracovní prostory nacházejí v kapacitě Premium, uživatelé Pro můžou distribuovat obsah uživatelům, kteří licenci Power BI Pro nemají.When workspaces are in Premium capacity, Pro users may distribute content to users who don't have a Power BI Pro license.

Tabulka níže shrnuje základní funkce jednotlivých typů licencí.The table below summarizes the basic capabilities of each license type. Podrobný rozpis dostupnosti služeb na jednotlivé typy licencí najdete v článku o funkcích podle typu licence.For a detailed breakdown of feature availability per license type, see Features by license type.

Typ licenceLicense type Funkce, když se pracovní prostor nachází ve sdílené kapacitěCapabilities when workspace is in shared capacity Další funkce, když se pracovní prostor nachází v kapacitě PremiumAdditional capabilities when workspace is in Premium capacity
Power BI (zdarma)Power BI (free) Přístup k obsahu v Mém pracovním prostoruAccess to content in My Workspace Využití obsahu sdíleného s uživateliConsume content shared with them
Power BI ProPower BI Pro Publikování obsahu do jiných pracovních prostorů, sdílení řídicích panelů a přihlašování k odběru řídicích panelů a sestav, sdílení s uživateli, kteří mají licenci ProPublish content to other workspaces, share dashboards, subscribe to dashboards and reports, share with users who have a Pro license Distribuce obsahu uživatelů, kteří mají bezplatné licenceDistribute content to users who have free licenses

Typy předplatnýchSubscription types

Všechna předplatná komerčních licencí založená na uživatelích od Microsoftu se zakládají na identitách Azure Active Directory.All user-based, commercial license subscriptions from Microsoft are based on Azure Active Directory identities. Ke službě Power BI se tedy u komerčních licencí musíte přihlásit identitou, kterou Azure Active Directory podporuje.To use the Power BI service, you must sign in with an identity that Azure Active Directory supports for commercial licenses. Službu Power BI můžete přidat do jakéhokoli předplatného Microsoftu, které jako službu identit používá Azure Active Directory.You can add Power BI to any Microsoft subscription that uses Azure Active Directory for identity services. Některá předplatná, třeba Office 365 E5, zahrnují licenci Power BI Pro, proto není zapotřebí žádná samostatná registrace Power BI.Some subscriptions, such as Office 365 E5, include a Power BI Pro license, so no separate sign-up for Power BI is needed.

Existují dva druhy předplatného Power BI pro organizace: Standard a Premium.There are two kinds of Power BI subscriptions for organizations: standard and premium.

Se standardním samoobslužným předplatným Power BI Pro správci přiřazují licence jednotlivým uživatelům.With a standard, self-service Power BI Pro subscription, admins assign per user licenses. U licencí Power BI Pro se platí měsíční poplatek za uživatele.There's a per user monthly fee for Power BI Pro licenses. Tento typ licence umožňuje spolupráci, publikování, sdílení a ad hoc analýzy.This license type enables collaboration, publishing, sharing, and ad-hoc analysis. Obsah se ukládá do sdílené kapacity úložiště, kterou spravuje výhradně Microsoft.Content is saved to shared storage capacity that is fully managed by Microsoft.

Předplatné Power BI Premium přiděluje organizaci vyhrazenou kapacitu.A Power BI Premium subscription allocates dedicated capacity to an organization. Úroveň Premium je vhodná pro firemní BI, analýzu velkého objemu dat a cloudové i místní generování sestav a nabízí rozšířené ovládací prvky pro správu a nasazování.Suitable for enterprise BI, big data analytics, and cloud and on-premises reporting, Premium provides advanced administration and deployment controls. Vyhrazené výpočetní prostředky a prostředky úložiště spravují správci kapacity v organizaci.Dedicated compute and storage resources are managed by capacity admins in your organization. Za toto vyhrazené prostředí se účtují měsíční poplatky.There's a monthly cost for this dedicated environment. Kromě dalších výhod úrovně Premium můžou k obsahu uloženému v kapacitě Premium přistupovat uživatelé, kteří nemají licence Power BI Pro. Obsah se jim dá i distribuovat.In addition to other Premium advantages, content stored in Premium capacity can be accessed by and distributed to users who don't have Power BI Pro licenses. Aby bylo možné používat úroveň Premium, nejméně jeden uživatel musí mít přiřazenou licenci Power BI Pro. Autoři obsahu a vývojáři stále potřebují licenci Power BI Pro.At least one user has to have a Power BI Pro license assigned to use Premium, and content creators and developers still need a Power BI Pro license.

Dané dva typy předplatného se vzájemně nevylučují.The two types of subscriptions aren't mutually exclusive. Můžete mít jak Power BI Premium, tak Power BI Pro.You can have both Power BI Premium and Power BI Pro. V této konfiguraci se obsah uložený v kapacitě Premium dá sdílet se všemi uživateli a je k dispozici i sdílená kapacita.In this configuration, content stored in Premium capacity can be shared with all users and shared capacity is also available. Informace o omezeních kapacity najdete v článku Správa úložiště dat v pracovních prostorech Power BI.For information about capacity limits, see Manage data storage in Power BI workspaces.

Pokud si chcete porovnat funkce a ceny produktů, podívejte se na ceny služby Power BI.To compare product features and pricing, see Power BI pricing.

Přístup uživatelů typu hostGuest user access

Může se stát, že budete chtít distribuovat obsah uživatelům, kteří nejsou ve vaší organizaci.You may want to distribute content to users who are outside of your organization. S externími uživateli je možné sdílet obsah tak, že se pozvou k zobrazování obsahu jako hosté.It's possible to share content with external users by inviting them to view content as a guest. Azure Active Directory Business-to-Business (Azure AD B2B) umožňuje sdílení s externími uživateli typu host.Azure Active Directory Business-to-business (Azure AD B2B) enables sharing with external guest users. Pro sdílení s externími uživateli se musí splnit následující podmínky:The following prerequisites must be met to share with external users:

  • Musí být povolená možnost sdílet s externími uživateli.The ability to share content with external users must be enabled

  • Aby si uživatel typu host mohl zobrazovat sdílený obsah, musí mít správné licencování.The guest user must have the proper licensing in place to view the shared content

Další informace o přístupu uživatelů typu host najdete v článku Distribuce obsahu Power BI externím uživatelům typu host přes Azure AD B2B.For more information about guest user access, see Distribute Power BI content to external guest users with Azure AD B2B.

Zakoupení licencí Power BI ProPurchase Power BI Pro licenses

Jako správce můžete licence Power BI Pro zakoupit přes Microsoft 365 nebo partnera Microsoftu.As an administrator, you purchase Power BI Pro licenses through Microsoft 365 or through a Microsoft partner. Jakmile licence zakoupíte, můžete je přiřadit jednotlivým uživatelům.After you buy the licenses, you assign them to individual users. Další informace najdete v tématu týkajícím se zakoupení a přiřazení licencí Power BI Pro.For more information, see Purchase and assign Power BI Pro licenses.

Vypršení platnosti licence Power BI ProPower BI Pro license expiration

Po vypršení platnosti licence Power BI Pro je k dispozici období odkladu.There's a grace period after a Power BI Pro license expires. Pro licence, které jsou součástí multilicenčního nákupu, je období odkladu 90 dní.For licenses that are part of a volume license purchase, the grace period is 90 days. Pokud jste si licenci koupili přímo, je období odkladu 30 dní.If you bought the license directly, the grace period is 30 days.

Power BI Pro má stejný životní cyklus předplatného jako Microsoft 365.Power BI Pro has the same subscription lifecycle as Microsoft 365. Další informace najdete v tématu Co se stane s mými daty a přístupem při ukončení mého předplatného Microsoft 365 pro firmy.For more information, see What happens to my data and access when my Microsoft 365 for business subscription ends.

Další krokyNext steps