Přihlášení sebe a jiných uživatelů k odběru stránkovaných sestav ve službě Power BISubscribe yourself and others to paginated reports in the Power BI service

Nyní si můžete nastavit e-mailové odběry stránkovaných sestav ve službě Power BI pro sebe i ostatní uživatele.You can now set up email subscriptions for yourself and others for paginated reports in the Power BI service. Z obecného hlediska se tento proces nijak neliší od odběru sestav a řídicích panelů ve službě Power BI.In general, the process is the same as subscribing to reports and dashboards in the Power BI service. Tento článek podrobně vysvětluje rozdíly a poskytuje důležité informace.This article spells out the differences and considerations.

Při nastavování odběrů volíte, jak často chcete e-maily dostávat: denně, týdně, měsíčně nebo hodinově.In setting up subscriptions, you choose how often you want to receive the emails: daily, weekly, monthly, or hourly. Můžete také zvolit časy, ve kterých má odběr proběhnout.You can also choose the time(s) you'd like the subscription to run. Pro každou sestavu můžete celkem nastavit až 24 různých odběrů.In all, you can set up to 24 different subscriptions for every report.

Důležité informace týkající se odběrů stránkovaných sestavConsiderations for paginated report subscriptions

  • Na rozdíl od odběrů řídicích panelů nebo sestav Power BI zahrnuje váš odběr přílohu s výstupem celé sestavy.Unlike subscriptions for dashboards or Power BI reports, your subscription contains an attachment of the entire report output. Podporují se následující typy příloh: PDF, powerpointová prezentace (PPTX), excelový sešit (XLSX), wordový dokument (DOCX), soubor CSV a XML.The following attachment types are supported: PDF, PowerPoint presentation (PPTX), Excel Workbook (XLSX), Word Document (DOCX), CSV file, and XML.

  • Do textu e-mailu můžete zahrnout náhled sestavy.You may include a preview image of the report in the email body. Tato možnost je volitelná a může se mírně lišit od první stránky připojeného dokumentu sestavy v závislosti na vybraném formátu přílohy.This is optional, and may differ slightly than the first page of your attached report document, depending on the attachment format selected.

  • Maximální velikost sestavy v příloze je 24 MB.The maximum report attachment size is 24 MB.

  • Odběr stránkovaných sestav, které se připojují k aktuálně podporovaným zdrojům dat, včetně služby Azure Analysis Services a datových sad Power BI, můžete nastavit i pro jiné uživatele.You can subscribe other users for paginated reports that connect to any currently supported data sources, including Azure Analysis Services or Power BI datasets. Nezapomeňte, že přiložená sestava odráží data na základě vašeho oprávnění, stejně jako tomu je v současné době u služby SQL Server Reporting Services.Keep in mind the report attachment reflects the data based on your permissions, just as SQL Server Reporting Services does today.

  • Odběry e-mailů lze posílat s aktuálně vybranými nebo výchozími parametry pro danou sestavu.Email subscriptions can be sent with either the currently selected or default parameters for your report. U každého odběru, který pro danou sestavu vytvoříte, můžete nastavit jiné hodnoty parametrů.You may set different parameter values for each subscription you create for your report.

  • Pokud autor sestavy nastavil parametry založené na výrazech (například výchozí je vždy dnešní datum), použijí se u odběru jako výchozí hodnoty.If your report author has set expression-based parameters (for example, the default is always today's date), the subscription uses that as the default value. Jiné hodnoty parametrů můžete změnit a rozhodnout se pro použití aktuálních hodnot, ale pokud explicitně nezměníte i tuto hodnotu, použije se u odběru daný parametr založený na výrazu.You can change other parameter values and choose to use current values, but unless you explicitly change that value as well, the subscription uses the expression-based parameter.

  • U stránkovaných sestav neexistuje žádná možnost nastavení frekvence Po aktualizaci dat.There is no After Data Refresh option for frequency with paginated reports. Z podkladového zdroje dat vždy získáte nejnovější hodnoty.You always get the latest values from the underlying data source.

Další krokyNext steps

Přihlášení sebe a jiných uživatelů k odběru sestav a řídicích panelů ve službě Power BISubscribe yourself and others to reports and dashboards in the Power BI service

Stránkované sestavy ve službě Power BIPaginated reports in the Power BI service