Protokol změn rozhraní API vizuálů Power BIPower BI visuals API changelog

Tato stránka obsahuje stručný souhrn verzí rozhraní API.This page contains a quick summary of the API versions. Zde uvedené verze se považují za stabilní a nebudou se měnit.Versions listed here are considered stable and will not change.

Rozhraní API verze 3.2.0API v3.2.0

Rozhraní API verze 2.6.0API v2.6.0

 • Přidává isInFocus do možnosti aktualizace a metodu switchFocusModeState do hostitele vizuálu.Adds isInFocus to update option and switchFocusModeState method to visual host
 • Podporuje přizpůsobení mezisoučtů.Supports subtotals customization

Rozhraní API verze 2.5.0API v2.5.0

 • Podporuje podokno Analýza .Supports Analytics Pane
 • Podporuje metody withMatrixNode a withTable pro SelectionIdBuilder.Supports SelectionIdBuilder withMatrixNode and withTable methods
 • Konec podpory rozhraní DataRepetitionSelector, nahrazeno rozhraním data.CustomVisualOpaqueIdentity.No longer supports DataRepetitionSelector interface, replaced with data.CustomVisualOpaqueIdentity interface

Rozhraní API verze 2.3.0API v2.3.0

Rozhraní API verze 2.2.0API v2.2.0

Rozhraní API verze 2.1.0API v2.1.0

 • Vylepšení výkonu:Performance enhancements:
  • Rychlejší doba načítáníFaster load times
  • Menší nároky na paměťSmaller memory footprint
  • Optimalizované transakce s daty a událostmiOptimized data and event transactions

Poznámky k verziRelease notes

 • Refaktorovaná rozhraní API pro filtrování budou k dispozici v rozhraní API verze 2.2 a nejsou podporována v rozhraní API verze 2.1.Refactored filtering APIs will be available in API 2.2 and are not supported in API 2.1.
 • Vizuály přijmou jen typ dataView, který byl deklarovaný v jejich schopnostech.Visuals will only receive the dataView type that was declared in their capabilities. Vizuály, které používaly více typů dataView, budou v důsledku této aktualizace poškozeny.Visuals that used multiple dataView types will break as a result of this update.
 • Konec podpory rozhraní DataViewScopeIdentity, nahrazeno rozhraním data.DataRepetitionSelector.No longer supports DataViewScopeIdentity interface, replaced with data.DataRepetitionSelector interface. Pokud jste použili vlastnost klíče rozhraní DataViewScopeIdentity, můžete ji nahradit za JSON.stringify(identity).If you used key property of the DataViewScopeIdentity interface, you can replace it with JSON.stringify(identity)
 • undefined se uvnitř dataView nahrazuje za null.undefined is replaced with null inside the dataView. Při iteraci přes pole pomocí var item in myArray dojde k přeskočení u undefined, ale nikoli k přeskočení u null.When iterating over an array using var item in myArray it skips on undefined, but doesn’t skip on null. Vizuály, které používají tento vzor, mohou být touto aktualizací poškozeny.Visuals that use this pattern may be broken by this update. Nezapomeňte v polích kontrolovat null:Make sure to check for null in arrays:
  for (var item in myArray) {
    if (!item) {
     continue;
    }
    console.log(item);
  }
  
 • Vlastnost proto už neslouží k uložení skrytých metadat\dat uvnitř dataView.The proto property no longer stores hidden metadata\data inside the dataView. Vizuály, které přistupují k vlastnostem prostřednictvím proto, mohou být touto aktualizací poškozeny.Visuals that access properties via proto may be broken by this update.

Rozhraní API verze 1.13.0API v1.13.0

Rozhraní API verze 1.12.0API v1.12.0

Rozhraní API verze 1.11.0API v1.11.0

Rozhraní API verze 1.10.0API v1.10.0

 • Přidává ILocalizationManager.Adds ILocalizationManager
 • Rozhraní API pro ověřováníAuthentication API

Rozhraní API verze 1.9.0API v1.9.0

Rozhraní API verze 1.8.0API v1.8.0

 • Podporuje ve schématu schopností nový typ fillRule (přechod).Supports new type fillRule (gradient) in capabilities schema
 • Podporuje ve schématu schopností vlastnost rule pro vlastnosti objektu.Supports rule property in capabilities schema for object properties

Rozhraní API verze 1.7.0API v1.7.0

Rozhraní API verze 1.6.2API v1.6.2

Rozhraní API verze 1.5.0API v1.5.0

Rozhraní API verze 1.4.0API v1.4.0

Rozhraní API verze 1.3.0API v1.3.0

Rozhraní API verze 1.2.0API v1.2.0

 • Přidává colorPalette pro správu barev použitých ve vizuálu.Adds colorPalette to manage the colors used on your visual.
 • Podporuje vícenásobný výběr – správce výběrů dokáže přijmout pole SelectionId.Supports Multiple selection - selectionManager can accept an array of SelectionId.
 • Podporuje vizuály R používající skripty R.Supports R visuals using R scripts

Rozhraní API verze 1.1.0API v1.1.0

 • Podporuje ladění vizuálů v prvku iFrame.Supports debug visual in iFrame
 • Přidá zjednodušený sandbox s rychlejší inicializací prvku iFrame.Adds light weight sandbox with faster initialization of the iFrame
 • Opravuje problém, kdy Capabilities.object nepodporuje typ „text“.Fixes Capabilities.objects does not support "text" type issue
 • Podporuje pbiviz update pro aktualizaci definic typů a schématu rozhraní API vizuálu.Supports pbiviz update to update visual API type definitions and schema
 • Podporuje příznak --api-version u pbiviz new pro vytváření vizuálů pomocí konkrétní verzí rozhraní API.Supports --api-version flag in pbiviz new to create visuals with a specific api version
 • Podporuje verzi alfa rozhraní API verze 1.2.0.Supports alpha release of API v1.2.0

Hostitel vizuáluVisual Host

 • Přidává createSelectionIdBuilder pro vytváření jedinečných identifikátorů sloužících k výběru dat.Adds createSelectionIdBuilder to create unique identifiers used for data selection
 • Přidává createSelectionManager pro správu stavu výběru vizuálu a informuje o změnách hostitele vizuálu.Adds createSelectionManager to manage the selection state of the visual and communicates changes to the visual host
 • Přidává pole výchozích barev, které se mají používat ve vizuálech.Adds an array of default colors to use in visuals

Rozhraní API verze 1.0.0API v1.0.0

 • Prvotní verze rozhraní APIInitial API release