Začínáme se službou Microsoft StreamGet started with Microsoft Stream

Začít se službou Microsoft Stream je snadné.It's easy to get started with Microsoft Stream. Pokud chcete přejít do služby Microsoft Stream, můžete kliknout na dlaždici Stream ve spouštěči aplikací Office 365 nebo přejít na adresu stream.microsoft.com a přihlásit se pomocí svých podnikových přihlašovacích údajů.To get to Microsoft Stream, you can click on the "Stream" tile in the Office 365 App Launcher or go to stream.microsoft.com and log-in with your corporate credentials. Zbývající část tohoto tématu nabízí stručný přehled jednotlivých částí domovské stránky a poskytuje odkazy na podrobnější témata.The rest of the topic gives a brief overview of each part of the home page and provides links to more detailed topics.

Poznámka

Než budete pokračovat v tomto kurzu, musíte být přihlášeni ke službě Microsoft Stream.Before continuing with this tutorial, you must be signed in to Microsoft Stream. Informace o tom, jak se zaregistrovat, najdete v tématu Registrace a počáteční prostředí.For information on how to sign up, see Sign up & Day 0 experience.

Úplně nahoře na domovské stránce najdete několik populárních videí ve vaší organizaci.At the very top, the home page features a few of your company's trending videos. Jedná se o nejoblíbenější videa, která vaši kolegové sledují, lajkují nebo komentují.These are the most popular videos that your colleagues are watching, liking or comment on. Můžete kliknout na některé z těchto videí a podívat se na něj, abyste byli v obraze.You can click on one of these videos and watch to be in the know.

Navigační panel v horní části všech stránek služby Stream usnadňuje procházení videí, kanálů nebo skupin, vytváření nového obsahu nebo vyhledávání obsahu.The navigation bar at the top of any Stream page, makes it easy for you to browse videos, channel or groups, create new content or easily search for content. Pomocí malých ikon na levé straně ho můžete použít i k pozvání spolupracovníků, přístupu k nápovědě nebo poskytnutí zpětné vazby Microsoftu.You can also use it to invite coworkers, access help or provide your feedback to Microsoft using the small icons on the left.

Začínáme

Podrobnější informace najdete v následujících článcích:For more detailed information, see the following articles:

Pozvání spolupracovníkůInvite your coworkers

Začínáme

Služba Microsoft Stream skutečně vynikne, když ji budou používat i vaši kolegové.Microsoft Stream really shines when your colleauges are also using it. Své spolupracovníky můžete snadno pozvat z navigačního panelu nebo kliknutím na oznámení.You can easily invite your coworkers from the navigation bar or by clicking on the notification. Pozváním jim umožníte sledovat videa, která jste již nahráli, a dáte jim možnost nahrávat vlastní videa a sdílet je s vámi.By inviting them, you enable them to view the videos you have already uploaded and give them a chance to upload their videos and share with you. Další informace najdete v tomto tématu.For more information, see this topic.

Informace o používání služby Microsoft StreamLearn to use Microsoft Stream

Začínáme

Přímo na domovské stránce se také můžete naučit používat službu Microsoft Stream pomocí výukových videí.Directly from the home page, you can also learn how to use Microsoft Stream using hte tutorial videos. Tato videa pokrývají nejběžnější akce ve službě Microsoft Stream a umožní vám snadno začít.These videos cover the most common actions in Microsoft Stream and make it easy for you to get started. Jakmile se se službou Microsoft Stream seznámíte, můžete tato videa jednoduše skrýt kliknutím na Příště už nezobrazovat.Once you are familiar with Microsoft Stream, you can easily hide these videos by clicking "Don't show this again".

Můj seznam ke zhlédnutíMy watchlist

Začínáme

Tato část se zobrazí, pouze pokud ve svém seznamu ke zhlédnutí máte nějaká videa.This section only shows if you have videos in your watchlist. Seznam ke zhlédnutí představuje pohodlný způsob, jak si můžete založit videa, ke kterým se chcete vrátit.Watchlist is a convenient way for you to bookmark videos that you want to come back to. Může se jednat o videa, která opravdu chcete vidět, ale právě nemáte čas, nebo videa, na která se chcete podívat později.These could be videos you really want to see but don't have the time at that moment or vidoes you want to watch again. Jakékoli video můžete snadno přidat kliknutím na Přidat na seznam ke zhlédnutí.You can easily add videos by clicking on "Add to watchlist" on any video. Pokud chcete spravovat svůj seznam ke zhlédnutí, přečtěte si toto téma.If you want to manage your watchlist you can see this topic.

Sledované kanályFollowed channels

Kanály představují skvělý způsob uspořádání obsahu.Channels are a great way to organize content. Pokud chcete mít přehled o nových videích přidaných do kanálu nebo si je založit, můžete kanál jednoduše sledovat.To stay in touch with new videos added to a channel or to bookmark it you can easily follow a channel. Pokud sledujete nějaký kanál, v této části domovské stránky se zobrazí nová videa přidaná do kanálu, případně tady můžete snadno vyhledat kanál, který sledujete.If you are following a channel, this part of the Home Page let's you see the new videos added to a channel and/or find the channel you follow easily. Pokud už vás kanál nezajímá, můžete ho snadno přestat sledovat kliknutím na Sledovaný.If you are no longer interested in a channel, its easy to unfollow it by clicking "Following".

Další informace najdete v tématu Sledování kanálu.For more information, see Follow a channel.

Začínáme

Začínáme

V dolní části domovské stránky se zobrazí několik dalších populárních videí a také oblíbené kanály.At the bottom of the Home page you will see some more Trending videos and also Popular channels. Populární videa se určují podle počtu zobrazení, lajků a komentářů a představují skvělý způsob, jak si udržovat přehled o tom, co je v organizaci skutečně oblíbené.Trending videos are determined by the number of views, likes and comments are a great way to keep in touch with what's really popular in the company. Uvidíte také Oblíbené kanály a jak název naznačuje, jejich účelem je upozornit na kanály, které v organizaci přitahují pozornost.Also, you will see Popular channels and as the name suggests, these are meant to highlight channels that are getting the attention in the company.

Viz takéSee also