Føj billeder til Excel fra PowerAppsAdd images to Excel from PowerApps

Opret automatisk en app, som brugerne kan få vist, tilføje eller slette billeder i fra filer eller tegninger via et Penne-kontrolelement.Create an app automatically in which users can show, add, or delete images from files or drawings from a Pen control. Appen er baseret på en Excel-fil, som du opretter og uploader til en cloudlagerkonto.The app is based on an Excel file that you create and upload to a cloud-storage account.

ForudsætningerPrerequisites

Opret datakilden og appenCreate the data source and the app

 1. I Excel kan du føje Billedtekst og Billede [image] til to celler ved siden af hinanden (f.eks. A1 og B1), og som er lige over to tomme celler.In Excel, add Caption and Image [image] to any two cells that are side by side (for example, A1 and B1) and that are just above two empty cells.
 2. Formatér de celler, du har opdateret, og cellerne umiddelbart under dem som en tabel, og navngiv tabellen (f.eks. Billeder).Format the cells that you updated and the cells just below them as a table, and name the table (for example, Images).

  Opret en tabel

 3. Gem filen (som f.eks. ImageDemo), og upload den til din cloudlagerkonto.Save the file (for example, as ImageDemo), and upload it to your cloud-storage account.
 4. I PowerApps skal du klikke eller trykke på Ny i menuen Filer (langs den venstre kant, hvis du endnu ikke har åbnet en app) og derefter klikke eller trykke på Telefonlayout på feltet for din cloudlagerkonto.In PowerApps, click or tap New on the File menu (along the left edge if you haven't yet opened an app), and then click or tap Phone layout in the tile for your cloud-storage account.

  Vælg din cloudlagerkonto

 5. Klik eller tryk på den fil, du har oprettet, under Vælg en Excel-fil.Under Choose an Excel file, click or tap the file that you created.

  Vælg din projektmappe

 6. Under Vælg en tabel skal du klikke eller trykke på den oprettede tabel, og derefter klikke eller tryppe på Opret forbindelse.Under Choose a table, click or tap the table that you created, and then click or tap Connect.

  Vælg din tabel

 7. Hvis du lige har installeret eller opgraderet PowerApps, kan du tage en hurtig rundvisning eller klikke eller trykke på Spring over.If you just installed or upgraded PowerApps, take the quick tour, or click or tap Skip.

  Første skærmbillede i den hurtige rundvisning

Vælg et billede fra en filAdd an image from a file

 1. Åbn eksempelvisningen ved at trykke på F5 (eller ved at klikke eller trykke på knappen Afspil i det øverste højre hjørne), og klik eller tryk derefter på plusikonet i øverste højre hjørne.Open Preview mode by pressing F5 (or by clicking or tapping the play button near the upper-right corner), and then click or tap the plus icon in the upper-right corner.

  Plusikon

 2. I feltet Billedtekst skal du skrive eller indsætte en kort beskrivelse af den billedfil, du vil tilføje, og derefter klikke eller trykke nedenfor for at angive filen.In the Caption box, type or paste a short description of the image file that you want to add, and then click or tap below it to specify the file.
 3. I dialogboksen Åben skal du gå til den fil, du vil tilføje, klikke eller trykke på den og derefter klikke eller trykke på Åbn.In the Open dialog box, browse to the file that you want to add, click or tap it, and then click or tap Open.

  Tilføj en billedtekst og et billede

 4. Klik på eller tryk på afkrydsningsikonet i øverste højre hjørne for at gemme ændringerne.Click or tap the checkmark icon in the upper-right corner to save your changes.

  Gem ændringer

 5. Tilføj så mange billeder, du vil, ved at gentage de sidste tre trin, og tryk derefter på Esc for at vende tilbage til standardarbejdsområdet.Add as many images as you want by repeating the last three steps, and then press Esc to return to the default workspace.
 6. (valgfrit) Slet alle Etiket-kontrolelementer, som viser billedteksten for de enkelte billeder.(optional) Delete either Label control that shows the caption for each image.

Tilføj en tegningAdd a drawing

 1. Vis EditScreen1 ved at klikke eller trykke på det på navigationslinjen til venstre, og klik eller tryk derefter på billedkortet for at vælge det.Show EditScreen1 by clicking or tapping it in the left navigation bar, and then click or tap the image card to select it.

  Vælg et billedkort

 2. Klik eller tryk på kortvælgeren for billedet i ruden til højre, og klik eller tryk derefter på Tilføj noter.In the right-hand pane, click or tap the card selector for the image card, and then click or tap Add Notes.

  Tilføj noter

 3. Vis BrowseScreen1 ved at klikke eller trykke på det på navigationslinjen til venstre, og åbn derefter eksempelvisningen.Show BrowseScreen1 by clicking or tapping it in the left navigation bar, and then open Preview mode.
 4. Klik eller tryk på plusikonet i øverste højre hjørne, tilføj en billedtekst, og tegn et billede i kontrolelementet Pen.Click or tap the plus icon in the upper-right corner, add a caption, and draw an image in the Pen control.

  Tegn et billede

 5. Klik på eller tryk på afkrydsningsikonet i øverste højre hjørne for at gemme ændringerne.Click or tap the checkmark icon in the upper-right corner to save your changes.

  Gem ændringer

 6. Tilføj så mange tegninger, du vil, ved at gentage de sidste to trin, og tryk derefter på Esc for at vende tilbage til standardarbejdsområdet.Add as many drawings as you want by repeating the last two steps, and then press Esc to return to the default workspace.