Kontrolelementer og egenskaber i PowerAppsControls and properties in PowerApps

Konfigurer udseendet og funktionsmåden af et kontrolelement ved at angive en af dens egenskaber.Configure the appearance and behavior of a control by setting one of its properties. Hver type kontrolelement har sit eget sæt egenskaber.Each type of control has a different set of properties. Nogle egenskaber som f.eks. Height og Width er fælles for næsten alle typer kontrolelementer, mens andre egenskaber, f.eks CheckboxSize, er specifikke for én type kontrolelement.Some properties, such as Height and Width, are common to almost every type of control, but other properties, such as CheckboxSize, are specific to one type of control.

KontrolelementerControls

Tilføj billede – indlæser billeder fra den lokale enhed til overførsel til en datakilde.Add picture – Load images from the local device, for upload to a data source.

Vedhæftede filer – Download og upload filer fra den lokale enhed til en datakilde.Attachments – Download and upload files from the local device to a data source.

Lyd – afspiller et lydklip eller den lydmæssige del af et videoklip.Audio – Play an audio clip or the audio portion of a video clip.

Stregkodescanner – scanner en stregkode ved hjælp af en enhed, der har et kamera.Barcode scanner – Scan a barcode by using a device that has a camera.

Knap – interagerer med appen, når der klikkes eller trykkes på den.Button – Interact with the app by clicking or tapping.

Kamera – tager og gemmer billeder i appen eller i en datakilde.Camera – Take and save photos in the app or to a data source.

Kort – viser og redigerer et enkelt felt i en post i et kontrolelement til redigering af en formular eller til visning af en formular.Card – Display and edit an individual field of a record in a Edit form or Display form control.

Afkrydsningsfelt – markerer eller fjerner markeringen for en indstilling for at angive true eller false.Check box – Select or clear an option to specify true or false.

Søjlediagram – viser værdier som lodrette søjler i forhold til to akser.Column chart – Show values as vertical bars relative to two axes.

Kolonne – leverer den visuelle oplevelse for et enkelt felt i et datatabelkontrolelement.Column - Provides the display experience for a single field in a Data table control.

Kombinationsboks – gør det muligt for brugerne at foretage markeringer på baggrund af angivne valgmuligheder.Combo box - Allows users to make selections from provided choices. Understøtter søgning og flere markeringer.Supports search and multi-select.

Datatabel – få vist data i tabelformat.Data table - Show data in a tabular format.

Datovælger – angiv en dato ved at klikke eller trykke.Date picker – Specify a date by clicking or tapping.

Vis formular – få vist poster i en datakilde ved hjælp af en formular.Display form – Display records in a data source using a form.

Rulleliste – få vist det første element på en liste, indtil en chevron er markeret.Drop down – Show the first item in a list until a chevron is selected.

Rediger formular – rediger eller opret poster i en datakilde ved hjælp af en formular.Edit form – Edit and create records in a data source using a form.

Objektformular – eksperimentel funktion: Tilføj dynamiske formularer, hvor brugerne kan se, navigere og redigere relationsdata fra Common Data Service.Entity form - Experimental feature: Add dynamic forms in which users can view, navigate, and edit relational data from the Common Data Service.

Eksportér – eksporter data til brug et andet sted i PowerApps.Export – Export data for use elsewhere in PowerApps.

Galleri – få vist en liste med poster, der kan indeholde flere typer data.Gallery – Show a list of records that can contain multiple types of data.

HTML-tekst – konverter HTML-koder automatisk.HTML text – Convert HTML tags automatically.

Ikon – tilføj grafiske elementer, som er interessante rent visuelt.Icon – Add graphic appeal and visual interest.

Billede – få vist et billede fra f.eks. en lokal fil eller en datakilde.Image – Show an image from, for example, a local file or a data source.

Importér – importer data fra et andet sted i PowerApps.Import – Import data from elsewhere in PowerApps.

Kurvediagram – viser værdier som datapunkter i forhold til to akser.Line chart – Show values as data points relative to two axes.

Liste – vælg et eller flere elementer på en liste.List box – Select one or more items in a list.

Mikrofon – optag og gem lyd i appen eller i en datakilde.Microphone – Record and save sounds in the app or to a data source.

PDF-fremviser – få vist indholdet af en PDF-fil på internettet.PDF viewer – Show the content of a PDF file on the Internet.

Penneinput – tegn et billede eller skriv tekst, og gem det i appen eller i en datakilde.Pen input – Draw an image or text, and save it in the app or to a data source.

Cirkeldiagram – få vist, hvordan værdier er relateret til hinanden.Pie chart – Show how values relate to each other.

Power BI-felt – få vist et Power BI-felt i en app.Power BI tile – Display a Power BI tile inside an app.

Alternativknap – få vist indstillinger, der gensidigt udelukker hinanden.Radio – Show options that are mutually exclusive.

Bedømmelse – angiv en værdi mellem 1 og et angivet antal.Rating – Indicate a value between 1 and a specified number.

Skærm – få vist og opdater oplysninger om en bestemt opgave.Screen – Show and update data about a specific task.

Figur – få vist pile og geometriske figurer, f.eks. rektangler.Shape – Display arrows and geometric shapes, such as rectangles.

Skyder – angiv en værdi ved at trække i et håndtag.Slider – Specify a value by dragging a handle.

Etiket – viser data som f.eks. tekst, tal, datoer eller valuta.Label – Shows data such as text, numbers, dates, or currency,

Tekstinput – skriv tekst, tal og andre data.Text input – Type text, numbers, and other data.

Timer – konfigurer din app til at reagere, når en bestemt tidsperiode er udløbet.Timer – Configure your app to respond after a certain amount of time passes.

Til/fra – træk i et håndtag for at angive true eller false.Toggle – Drag a handle to specify true or false.

Video – afspil et videoklip fra en lokal fil, en datakilde eller YouTube.Video – Play a video clip from a local file, a data source, or YouTube.

Fælles egenskaber efter kategoriCommon properties by category

Farve og kant – Konfigurer farven og kanten af et kontrolelement, der kan blive ændret, når en bruger arbejder med det.Color and border – Configure the color and border of a control that can change as a user interacts with it.

Kerne – konfigurer, om brugeren kan få vist og interagere med et kontrolelement.Core – Configure whether the user can see and interact with a control.

Billede – konfigurer, hvilket billede der vises, og hvordan det udfylder kontrolelementet.Image – Configure what image is shown and how it fills the control.

Størrelse og placering – konfigurer, hvor stort et kontrolelement (eller et element i et kontrolelement) er, og hvor det er i forhold til den skærm, det er på.Size and location – Configure how big a control (or an element of a control) is and where it is in relation to the screen it's on.

Tekst – konfigurer, hvordan teksten vises i kontrolelementer, f.eks. skrifttypeegenskaber, justering og linjehøjde.Text – Configure how text appears in controls, such as font characteristics, alignment, line height.

Alle egenskaberAll properties

AA

ActualZoom – den faktiske zoomprocent i kontrolelementet. Den kan afvige fra den zoomprocent, der er anmodet om via egenskaben Zoom.ActualZoom – The actual zoom of the control, which may differ from the zoom requested with the Zoom property. Gælder for kontrolelementet af typen PDF-fremviser.Applies to the PDF viewer control.

Align – placeringen af teksten i forhold til det vandrette midtpunkt i dets kontrolelement.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

AllItems – alle elementer i et galleri, herunder værdier i ekstra kontrolelementer, der er en del af galleriets skabelon.AllItems – All items in a gallery, including additional control values that are a part of the gallery's template. Gælder for gallerikontrolelementet.Applies to the Gallery control.

AutoDisableOnSelect – deaktiverer automatisk kontrolelementet, når funktionsmåden OnSelect udføres.AutoDisableOnSelect – Automatically disables the control while the OnSelect behavior is executing. Gælder knap- og billedkontrolelementer.Applies to Button and Image controls.

AutoHeight– om en etiket automatisk øger sin højde, hvis dens egenskab Text indeholder flere tegn, end kontrolelementet kan vise.AutoHeight – Whether a label automatically increases its height if its Text property contains more characters than the control can show. Gælder for etiketkontrolelementet.Applies to the Label control.

AutoPause – om et lyd- eller videoklip automatisk sættes på pause, hvis brugeren navigerer til en anden skærm.AutoPause – Whether an audio or video clip automatically pauses if the user navigates to a different screen. Gælder for lyd-, timer- og videokontrolelementer.Applies to Audio, Timer, and Video controls.

AutoStart – om et lyd- eller videokontrolelement automatisk afspiller et klip, når brugeren navigerer til den skærm, der indeholder det pågældende kontrolelement.AutoStart – Whether an audio or video control automatically starts to play a clip when the user navigates to the screen that contains that control. Gælder for lyd-, timer- og videokontrolelementer.Applies to Audio, Timer, and Video controls.

BB

BackgroundImage – navnet på en billedfil, der vises i baggrunden af et skærmbillede.BackgroundImage – The name of an image file that appears in the background of a screen. Gælder for skærmkontrolelementer.Applies to the Screen control.

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

Brightness – hvor meget lys, som brugeren sandsynligvis opfatter på et billede.Brightness – How much light the user is likely to perceive in an image. Gælder for kamerakontrolelementet.Applies to the Camera control.

CC

CalculateOriginalDimensions – aktiverer egenskaberne OriginalHeight og OriginalWidth.CalculateOriginalDimensions – Enables the OriginalHeight and OriginalWidth properties. Gælder for billedkontrolelementet.Applies to the Image control.

Camera – på en enhed, der har mere end ét kamera, er dette det numeriske id for det kamera, som appen bruger.Camera – On a device that has more than one camera, the numeric ID of the camera that the app uses. Gælder for kamerakontrolelementet.Applies to the Camera control.

CheckboxBackgroundFill – baggrundsfarven i det felt, der omgiver markeringen i et kontrolelement med et afkrydsningsfelt.CheckboxBackgroundFill – The background color of the box that surrounds the checkmark in a checkbox control. Gælder for kontrolelementet af typen afkrydsningsfelt.Applies to the Check box control.

CheckboxBorderColor – farven på den ramme, der omgiver fluebenet i et kontrolelement af typen afkrydsningsfelt.CheckboxBorderColor – The color of the border that surrounds the checkmark in a checkbox control. Gælder for kontrolelementet af typen afkrydsningsfelt.Applies to the Check box control.

CheckboxSize – bredden og højden på den boks, der omgiver markeringen i et kontrolelement med et afkrydsningsfelt.CheckboxSize – The width and height of the box that surrounds the checkmark in a checkbox control. Gælder for kontrolelementet af typen afkrydsningsfelt.Applies to the Check box control.

CheckmarkFill – farven på markeringen i et kontrolelement med et afkrydsningsfelt.CheckmarkFill – The color of the checkmark in a checkbox control. Gælder for kontrolelementet af typen afkrydsningsfelt.Applies to the Check box control.

ChevronBackground – farven bag ved pil ned på en rulleliste.ChevronBackground – The color behind the down arrow in a dropdown list. Gælder for rullemenukontrolelementet.Applies to the Drop down control.

ChevronFill – farven på pil ned på en rulleliste.ChevronFill – The color of the down arrow in a dropdown list. Gælder for rullemenukontrolelementet.Applies to the Drop down control.

Clear – om et tekstinputkontrolelement viser et "X", som brugeren kan trykke eller klikke på for at rydde indholdet af kontrolelementet.Clear – Whether a text-input control shows an "X" that the user can tap or click to clear the contents of that control. Gælder for tekstinputkontrolelementet.Applies to the Text input control.

Color – farven på tekst i et kontrolelement.Color – The color of text in a control. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

Contrast – hvor let brugeren kan skelne mellem lignende farver på et billede.Contrast – How easily the user can distinguish between similar colors in an image. Gælder for kamerakontrolelementet.Applies to the Camera control.

CurrentFindText – det aktuelle søgeord, der anvendes.CurrentFindText – The current search term that is in use. Gælder for kontrolelementet af typen PDF-fremviser.Applies to the PDF viewer control.

CurrentPage – sidetallet på den side i PDF-filen, der vises.CurrentPage – The number of the page in a PDF file that is actually being shown. Gælder for kontrolelementet af typen PDF-fremviser.Applies to the PDF viewer control.

DD

Data – navnet på en samling, som du vil eksportere til en lokal fil.Data – The name of a collection that you want to export to a local file. Gælder for eksportkontrolelementet.Applies to the Export control.

DataField – navnet på feltet i en post, som dette kort viser og redigerer.DataField – The name of the field within a record that this card displays and edits. Gælder for kortkontrolelementet.Applies to the Card control.

DataSource – den datakilde, der indeholder den post, som brugeren vil få vist, redigere eller oprette.DataSource – The data source that contains the record that the user will show, edit, or create. Gælder for kontrolelementerne til visning af en formular og redigering af en formular.Applies to Display form and Edit form controls.

Default – kontrolelementets oprindelige værdi, før det ændres af brugeren.Default – The initial value of a control before it is changed by the user. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

DefaultDate – startværdien for et datokontrolelement, før den ændres af brugeren.DefaultDate – The initial value of a date control before it is changed by the user. Gælder for datovælgerkontrolelementet.Applies to the Date Picker control.

DefaultMode – starttilstanden for et formularkontrolelement, enten Rediger, Ny eller Vis.DefaultMode – The initial mode of a form control, either Edit, New, or View. Gælder for kontrolelementet til redigering af en formular.Applies to the Edit form control.

Direction – om det første element i et galleri i liggende papirretning vises i nærheden af den venstre eller højre kant.Direction – Whether the first item in a gallery in landscape orientation appears near the left or right edge. Gælder for gallerikontrolelementet.Applies to the Gallery control.

Disabled – om brugeren kan arbejde med kontrolelementet eller ej.Disabled – Whether the user can interact with the control. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

DisabledBorderColor – farven på et kontrolelements kant, hvis kontrolelementets egenskab Disabled er angivet til true.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's Disabled property is set to true. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

DisabledColor – farven på tekst i et kontrolelement, hvis dets egenskab Disabled er angivet til true.DisabledColor – The color of text in a control if its Disabled property is set to true. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

DisabledFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, hvis dets egenskab Disabled er angivet til true.DisabledFill – The background color of a control if its Disabled property is set to true. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

DisplayName – det brugervenlige navn på et felt i en datakilde.DisplayName – The user friendly name for a field in a data source. Gælder for kortkontrolelementet.Applies to the Card control.

DisplayMode – værdien kan være Edit (Rediger), View (Vis) eller Disabled (Deaktiveret).DisplayMode – Values can be Edit, View, or Disabled. Konfigurerer, om kontrolelementet tillader brugerinput (Edit), kun viser data (View) eller er deaktiveret (Disabled).Configures whether the control allows user input (Edit), only displays data (View) or is disabled (Disabled).

Document – URL-adressen på en PDF-fil med dobbelte anførselstegn omkring.Document – The URL, enclosed in double-quotation marks, of a PDF file. Gælder for kontrolelementet af typen PDF-fremviser.Applies to the PDF viewer control.

Duration – hvor længe timeren kører.Duration – How long a timer runs. Gælder for timerkontrolelementet.Applies to the Timer control.

EE

EndYear – det sidste år, hvor brugeren kan angive værdien for et datovælgerkontrolelement.EndYear – The latest year to which the user can set value of a date-picker control. Gælder for datovælgerkontrolelementet.Applies to the Date Picker control.

Error – betydningen af denne egenskab er afhængig af kontrolelementet:Error – The meaning of this property is dependent on the control:

  • Kontrolelementet til tilføjelse af et billede – hvis der er problemer med at indlæse et billede, indeholder denne egenskab en passende fejlstreng.Add picture control - If there is a problem uploading an image, this property will contain an appropriate error string.
  • Kortkontrolelementet – den brugervenlige fejlmeddelelse, der skal vises for dette felt, når valideringen mislykkes.Card control – The user friendly error message to display for this field when validation fails.
  • Kontrolelementet til redigering af en formular – en brugervenlig fejlmeddelelse, der vises for denne formular, når funktionen SubmitForm mislykkes.Edit form control – A user friendly error message to display for this form when the SubmitForm function fails.

ErrorKind – den slags fejl, der opstår, hvis der opstår en fejl, når SubmitForm kører.ErrorKind – If an error occurs when SubmitForm runs, the kind of error that occurred. Gælder for kontrolelementerne til visning af en formular og redigering af en formular.Applies to Display form and Edit form controls.

Explode – afstanden mellem segmenterne i et cirkeldiagram.Explode – The distance between wedges in a pie chart. Gælder for cirkeldiagramkontrolelementer.Applies to the Pie chart control.

FF

Fill – baggrundsfarven i et kontrolelement.Fill – The background color of a control. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

FindNext – finder den næste forekomst af FindText i dokumentet.FindNext – Finds the next instance of FindText in the document. Gælder for kontrolelementet af typen PDF-fremviser.Applies to the PDF viewer control.

FindPrevious – finder den forrige forekomst af FindText i dokumentet.FindPrevious – Finds the previous instance of FindText in the document. Gælder for kontrolelementet af typen PDF-fremviser.Applies to the PDF viewer control.

FindText – det søgeord, der skal søges efter i dokumentet.FindText – The search term to look for in the document. Gælder for kontrolelementet af typen PDF-fremviser.Applies to the PDF viewer control.

Font – navnet på serien af skrifttyper, som tekst vises i.Font – The name of the family of fonts in which text appears. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

FontWeight – vægten af tekst i et kontrolelement: fed, halvfed, normal eller tyndere.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

GG

GridStyle – om et søjle- eller kurvediagram viser x-aksen, y-aksen, dem begge eller ingen af dem.GridStyle – Whether a column or line chart shows its x-axis, its y-axis, both, or neither. Gælder for kontrolelementerne af typen søjlediagram og kurvediagram.Applies to Column chart and Line chart controls.

HH

HandleActiveFill – farven på håndtaget til en skyder, mens brugeren ændrer dens værdi.HandleActiveFill – The color of the handle for a slider as the user changes its value. Gælder for skyderkontrolelementet.Applies to the Slider control.

HandleFill – farven på håndtaget (det element, der kan flyttes) i et til/fra- eller skyderkontrolelement.HandleFill – The color of the handle (the element that changes position) in a toggle or slider control. Gælder for skyderkontrolelementet.Applies to the Slider control.

HandleHoverFill – farven på håndtaget til en skyder, når brugeren holder markøren over den.HandleHoverFill – The color of the handle in a slider when the user keeps the mouse pointer on it. Gælder for skyderkontrolelementet.Applies to the Slider control.

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

HintText – lysegrå tekst, der vises i et tekstinputkontrolelement, hvis det er tomt.HintText – Light-grey text that appears in a text-input control if it's blank. Gælder for tekstinputkontrolelementet.Applies to the Text input control.

HoverBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

HoverColor – farven på teksten i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på teksten.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

HoverFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

HTMLText – tekst, der vises i et kontrolelement af typen HTML-tekst, og som kan indeholde HTML-koder.HTMLText – Text that appears in an HTML text control and that may contain HTML tags. Gælder for kontrolelementet af typen HTML-tekst.Applies to the HTML text control.

II

Image – navnet på det billede, der vises i et billed-, lyd- eller mikrofonkontrolelement.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control. Gælder for lyd-, billede-, mikrofon- og videokontrolelementer.Applies to Audio, Image, Microphone, and Video controls.

ImagePosition – billedets placering (Fill, Fit, Stretch, Tile eller Center) på en skærm eller i et kontrolelement, der ikke har samme størrelse som billedet.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

Input – input.Input – Input. Gælder for penneinputkontrolelementet.Applies to the Pen input control.

Italic – om teksten i et kontrolelement er kursiv eller ej.Italic – Whether the text in a control is italic. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

Item – den post i DataSource, som brugeren vil få vist eller redigere.Item – The record in the DataSource that the user will show or edit. Gælder for kontrolelementerne til visning af en formular og redigering af en formular.Applies to Display form and Edit form controls.

ItemBorderColor – farven på kanten rundt om segmenterne i et cirkeldiagram.ItemBorderColor – The color of the border around each wedge in a pie chart. Gælder for cirkeldiagramkontrolelementer.Applies to the Pie chart control.

ItemBorderThickness – tykkelsen på kanten rundt om segmenterne i et cirkeldiagram.ItemBorderThickness – The thickness of the border around each wedge in a pie chart. Gælder for cirkeldiagramkontrolelementet.Applies to the Pie chart control.

ItemColorSet – farven på hvert datapunkt i et diagram.ItemColorSet – The color of each data point in a chart. Gælder for søjlediagram-, kurvediagram- og cirkeldiagramkontrolelementer.Applies to Column chart, Line chart, and Pie chart controls.

ItemPaddingLeft – afstanden mellem teksten på en liste og dens venstre kant.ItemPaddingLeft – The distance between text in a listbox and its left edge. Gælder for listekontrolelementer.Applies to the List Box control.

Items – den datakilde, som vises i et kontrolelement, f.eks. et galleri, en liste eller et diagram.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

ItemsGap – afstanden mellem søjlerne i et søjlediagram.ItemsGap – The distance between columns in a column chart. Gælder for søjlediagramkontrolelementer.Applies to the Column chart control.

LL

LabelPosition – placeringen af etiketterne i et cirkeldiagram i forhold til segmenterne.LabelPosition – The location of labels in a pie chart relative to its wedges. Gælder for cirkeldiagramkontrolelementer.Applies to the Pie chart control.

LastSubmit – den sidst sendte post, herunder også servergenererede felter.LastSubmit – The last successfully submitted record, including any server generated fields. Gælder for kontrolelementet til redigering af en formular.Applies to the Edit form control.

Layout – om brugeren ruller gennem et galleri eller justerer en skyder fra top til bund (Vertical) eller fra venstre mod højre (Horizontal).Layout – Whether the user scrolls through a gallery or adjusts a slider top to bottom (Vertical) or left to right (Horizontal). Gælder for galleri- og skyderkontrolelementer.Applies to Gallery and Slider controls.

LineHeight – afstanden mellem f.eks. linjer i teksten eller elementer på en liste.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list. Gælder for liste-, alternativknap-, etiket- og tekstinputkontrolelementer.Applies to List Box, Radio, Label, and Text input controls.

Loop – om et lyd- eller videoklip automatisk starter forfra, så snart afspilningen er afsluttet.Loop – Whether an audio or video clip automatically starts over as soon as it finishes playing. Gælder for lyd- og videokontrolelementer.Applies to Audio and Video controls.

MM

Markers – om et søjle- eller kurvediagram viser værdien af hvert enkelt datapunkt.Markers – Whether a column or line chart shows the value of each data point. Gælder for kontrolelementerne søjlediagram og kurvediagram.Applies to Column chart and Line chart controls.

MarkerSuffix – tekst, der vises efter hver værdi i et søjlediagram, hvor egenskaben Markers er angivet til true.MarkerSuffix – Text that appears after each value in a column chart for which the Markers property is set to true. Gælder for søjlediagramkontrolelementer.Applies to the Column chart control.

Max – den maksimale værdi, som brugeren kan angive med en skyder eller i en bedømmelse.Max – The maximum value to which the user can set a slider or a rating. Gælder for bedømmelses- og skyderkontrolelementer.Applies to Rating and Slider controls.

MaxLength – det antal tegn, som brugeren kan skrive i et tekstinputkontrolelement.MaxLength – The number of characters that the user can type into a text-input control. Gælder for tekstinputkontrolelementet.Applies to the Text input control.

Media – et id for det klip, som afspilles i et lyd- eller videokontrolelement.Media – An identifier for the clip that an audio or video control plays. Gælder for kontrolelementer af typen tilføj billede, lyd og video.Applies to Add picture, Audio, and Video controls.

Mic – på en enhed, der har mere end én mikrofon, er dette det numeriske id for den mikrofon, som appen bruger.Mic – On a device that has more than one microphone, the numeric ID of the microphone that the app uses. Gælder for mikrofonkontrolelementet.Applies to the Microphone control.

Min – den mindste værdi, som brugeren kan angive med en skyder.Min – The minimum value to which the user can set a slider. Gælder for skyderkontrolelementet.Applies to the Slider control.

MinimumBarWidth – den mindst mulige bredde på søjlerne i et søjlediagram.MinimumBarWidth – The narrowest possible width of columns in a column chart. Gælder for søjlediagramkontrolelementer.Applies to the Column chart control.

Mode – betydningen af denne egenskab er afhængig af kontrolelementet:Mode – The meaning of this property is dependent on the control:

  • Kontrolelementet til redigering af en formular – kontrolelementet er i tilstanden Edit (Rediger) eller New (Ny).Edit form control – The control is in Edit or New mode.
  • Penneinputkontrolelement – kontrolelementet er i tilstanden Draw (Tegn), Erase (Slet) eller Select (Markér).Pen input control – The control is in Draw, Erase, or Select mode.
  • Tekstinputkontrolelement – kontrolelementet er i tilstanden SingleLine (Enkelt linje), MultiLine (Flere linjer) eller Password (Adgangskode).Text input control – The control is in SingleLine, MultiLine, or Password mode.

NN

NavigationStep – hvor langt et galleri ruller, hvis egenskaben ShowNavigation er angivet til true, og brugeren vælger en navigationspil i en af enderne af galleriet.NavigationStep – How far a gallery scrolls if its ShowNavigation property is set to true and the user selects a navigation arrow at either end of that gallery. Gælder for gallerikontrolelementet.Applies to the Gallery control.

NumberOfSeries – hvor mange søjler med data der vises i et søjle- eller kurvediagram.NumberOfSeries – How many columns of data are reflected in a column or line chart. Gælder for kontrolelementerne af typen søjlediagram og kurvediagram.Applies to Column chart and Line chart controls.

OO

OnChange – appens funktionsmåde, når brugeren ændrer værdien for et kontrolelement (for eksempel ved at justere en skyder).OnChange – The behavior of an app when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider). Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

OnCheck – appens funktionsmåde, når værdien af et afkrydsningsfelt eller en til/fra-knap ændres til true.OnCheck – The behavior of an app when the value of a checkbox or a toggle changes to true. Gælder for afkrydsningsfelt- og til/fra-kontrolelementer.Applies to Check box and Toggle controls.

OnEnd – appens funktionsmåde, når et lyd- eller videoklip stopper med at blive afspillet.OnEnd – The behavior of an app when an audio or video clip finishes playing. Gælder for lyd- og videokontrolelementer.Applies to Audio and Video controls.

OnFailure – appens funktionsmåde, når en datahandling mislykkedes.OnFailure – The behavior of an app when a data operation has been unsuccessful. Gælder for kontrolelementet til redigering af en formular.Applies to the Edit form control.

OnHidden – appens funktionsmåde, når brugeren navigerer væk fra en skærm.OnHidden – The behavior of an app when the user navigates away from a screen. Gælder for skærmkontrolelementer.Applies to the Screen control.

OnPause – appens funktionsmåde, når brugeren sætter afspilningen af et lyd- eller videoklip på pause.OnPause – The behavior of an app when the user pauses the clip that an audio or video control is playing. Gælder for lyd- og videokontrolelementer.Applies to Audio and Video controls.

OnReset – appens funktionsmåde, når et kontrolelement til redigering af en formular nulstilles.OnReset – The behavior of an app when an Edit form control is reset. Gælder for kontrolelementet til redigering af en formular.Applies to the Edit form control.

OnSelect – appens funktionsmåde, når brugeren trykker eller klikker på et kontrolelement.OnSelect – The behavior of an app when the user taps or clicks a control. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

OnStart – appens funktionsmåde, når brugeren åbner den eller begynder at optage med et mikrofonkontrolelement.OnStart – The behavior of an app when the user opens it or starts to record with a microphone control. Gælder for lyd-, mikrofon-, skærm- og videokontrolelementer.Applies to Audio, Microphone, Screen, and Video controls.

OnStateChange – appens funktionsmåde, når kontrolelementets tilstand ændres.OnStateChange – The behavior of an app when the state of the control changes. Gælder for kontrolelementet af typen PDF-fremviser.Applies to the PDF viewer control.

OnStop – hvordan en app reagerer, når brugeren stopper en optagelse med et mikrofonkontrolelement.OnStop – The behavior of an app when the user stops recording with a microphone control. Gælder for mikrofonkontrolelementet.Applies to the Microphone control.

OnStream – appens funktionsmåde, når egenskaben Stream opdateres.OnStream – The behavior of an app when the Stream property is updated. Gælder for kamerakontrolelementet.Applies to the Camera control.

OnSuccess – appens funktionsmåde, når en datahandling udføres.OnSuccess – The behavior of an app when a data operation has been successful. Gælder for kontrolelementet til redigering af en formular.Applies to the Edit form control.

OnTimerEnd – appens funktionsmåde, når en timer er afsluttet.OnTimerEnd – The behavior of an app when a timer finishes running. Gælder for timerkontrolelementet.Applies to the Timer control.

OnTimerStart – appens funktionsmåde, når en timer begynder at køre.OnTimerStart – The behavior of an app when a timer starts to run. Gælder for timerkontrolelementet.Applies to the Timer control.

OnUncheck – appens funktionsmåde, når værdien af et afkrydsningsfelt eller en til/fra-knap ændres til false.OnUncheck – The behavior of an app when the value of a checkbox or a toggle changes to false. Gælder for afkrydsningsfelt- og til/fra-kontrolelementer.Applies to Check box and Toggle controls.

OnVisible – appens funktionsmåde, når brugeren navigerer til en skærm.OnVisible – The behavior of an app the user navigates to a screen. Gælder for skærmkontrolelementer.Applies to the Screen control.

OriginalHeight – den oprindelige højde på et billede, der er aktiveret med egenskaben CalculateOriginalDimensions.OriginalHeight – Original height of an image, enabled with the CalculateOriginalDimensions property. Gælder for billedkontrolelementet.Applies to the Image control.

OriginalWidth – den oprindelige bredde på et billede, der er aktiveret med egenskaben CalculateOriginalDimensions.OriginalWidth – Original width of an image, enabled with the CalculateOriginalDimensions property. Gælder for billedkontrolelementet.Applies to the Image control.

Overflow – om et rullepanel vises i en etiket, hvis dens egenskab Wrap er angivet til true, og værdien for kontrolelementets egenskab Text indeholder flere tegn end kontrolelementet kan vise ad gangen.Overflow – Whether a scrollbar appears in a label if its Wrap property is set to true and the value of the control's Text property contains more characters than the control can show at one time. Gælder for etiketkontrolelementet.Applies to the Label control.

PP

Padding – afstanden mellem teksten på knappen Importér eller Eksportér og kanterne af knappen.Padding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button. Gælder for kontrolelementerne Add picture, Export og Import.Applies to Add picture, Export, and Import controls.

PaddingBottom – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den nederste kant på kontrolelementet.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

PaddingLeft – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den venstre kant på kontrolelementet.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

PaddingRight – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den højre kant på kontrolelementet.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

PaddingTop – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den øverste kant på kontrolelementet.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

Page – nummeret på den side, du vil vise.Page – The number of the page that you want to show. Gælder for kontrolelementet af typen PDF-fremviser.Applies to the PDF viewer control.

PageCount – antallet af sider i et dokument.PageCount – The number of pages in a document. Gælder for kontrolelementet af typen PDF-fremviser.Applies to the PDF viewer control.

Pausedtrue, hvis et kontrolelement til medieafspilning er sat på pause, ellers false.PausedTrue if a media playback control is currently paused, false otherwise. Gælder for lyd- og videokontrolelementer.Applies to Audio and Video controls.

Photo – det billede, der opstår, når brugeren tager et billede.Photo – The image captured when the user takes a picture. Gælder for kamerakontrolelementet.Applies to the Camera control.

Pressedtrue, hvis der trykkes på et kontrolelement, i modsat fald false.PressedTrue while a control is being pressed, false otherwise. Gælder for knapkontrolelementer.Applies to the Button control.

PressedBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

PressedColor – farven på teksten i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

PressedFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

RR

RadioBackgroundFill – baggrundsfarven på cirklerne på alternativknappen.RadioBackgroundFill – The background color of the circles in a radio-button control. Gælder for alternativknapkontrolelementet.Applies to the Radio control.

RadioBorderColor – farven på cirklen for hver mulighed i et alternativknapelement.RadioBorderColor – The color of the circle for each option in a radio-button control. Gælder for alternativknapkontrolelementet.Applies to the Radio control.

RadioSelectionFill – den farve, der vises inde i cirklen af den valgte mulighed i et alternativknapkontrolelement.RadioSelectionFill – The color that appears inside the circle of the selected option in a radio-button control. Gælder for alternativknapkontrolelementet.Applies to the Radio control.

RadioSize – diameteren af cirklerne i et alternativknapkontrolelement.RadioSize – The diameter of the circles in a radio-button control. Gælder for alternativknapkontrolelementet.Applies to the Radio control.

RadiusBottomLeft – i hvor høj grad, det nederste venstre hjørne af et kontrolelement er afrundet.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

RadiusBottomRight – i hvor høj grad, det nederste højre hjørne af et kontrolelement er afrundet.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

RadiusTopLeft – i hvor høj grad, det øverste venstre hjørne af et kontrolelement er afrundet.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

RadiusTopRight – i hvor høj grad, det øverste højre hjørne af et kontrolelement er afrundet.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

RailFill – baggrundsfarven på rektanglet i et til/fra-kontrolelement, når dets værdi er false, eller farven på linjen til højre for håndtaget i et skyderkontrolelement.RailFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control. Gælder for skyder- og til/fra-kontrolelementer.Applies to Slider and Toggle controls.

RailHoverFill – baggrundsfarven på rektanglet i et til/fra-kontrolelement, når dets værdi er False, og du holder markøren over det, eller farven på linjen til højre for håndtaget i et skyderkontrolelement, når du holder markøren over det.RailHoverFill – When you hover on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control. Gælder for skyder- og til/fra-kontrolelementer.Applies to Slider and Toggle controls.

RatingFill – farven på stjernerne i et bedømmelseskontrolelement.RatingFill – The color of the stars in a rating control. Gælder for bedømmelseskontrolelementer.Applies to the Rating control.

ReadOnly – om en bruger kan ændre værdien for et kontrolelement med en skyder eller bedømmelse.ReadOnly – Whether a user can change the value of a slider or rating control. Gælder for bedømmelses- og skyderkontrolelementer.Applies to Rating and Slider controls.

Repeat – om timeren automatisk genstarter, når den er færdig med at køre.Repeat – Whether a timer automatically restarts when it finishes running. Gælder for timerkontrolelementet.Applies to the Timer control.

Required – om et kort, der anvendes til redigering af et felt i en datakilde, skal indeholde en værdi.Required – Whether a card, editing the field of a data source, must contain a value. Gælder for kortkontrolelementet.Applies to the Card control.

Reset – angiver, om et kontrolelement nulstilles til standardværdien.Reset – Whether a control reverts to its default value. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls. Se også funktionen Reset.Also see the Reset function.

SS

Selected – det markerede element.Selected – The selected item. Gælder for rullemenu- og gallerikontrolelementer.Applies to Drop down and Gallery controls.

SelectedDate – den dato, der aktuelt er valgt i et datokontrolelement.SelectedDate – The date currently selected in a date control. Gælder for datovælgerkontrolelementet.Applies to the Date Picker control.

SelectionColor – tekstfarven på de markerede elementer på en liste eller farven på markeringsværktøjet i et pennekontrolelement.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control. Gælder for rullemenu-, liste- og penneinputkontrolelementer.Applies to Drop down, List Box, and Pen input controls.

SelectionFill – baggrundsfarven for de markerede elementer på en liste eller et markeret område i et pennekontrolelement.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control. Gælder for rullemenu- og listekontrolelementer.Applies to Drop down and List Box controls.

SelectionThickness – tykkelsen af værktøjet til markering for et penneinputkontrolelement.SelectionThickness – The thickness of the selection tool for a pen-input control. Gælder for penneinputkontrolelementet.Applies to the Pen input control.

SelectMultiple – om en bruger kan vælge mere end ét element på en liste.SelectMultiple – Whether a user can select more than one item in a listbox. Gælder for listekontrolelementer.Applies to the List Box control.

SeriesAxisMax – den maksimale værdi på y-aksen for et søjle- eller kurvediagram.SeriesAxisMax – The maximum value of the y-axis for a column or line chart. Gælder for søjlediagramkontrolelementer.Applies to the Column chart control.

SeriesAxisMin – et tal, der angiver den minimale værdi på y-aksen for et søjlediagram.SeriesAxisMin – A number that determines the minimum value of the y-axis for a column chart. Gælder for søjlediagramkontrolelementer.Applies to the Column chart control.

ShowControls – om en lyd- eller videoafspiller, f.eks. en afspilningsknap og en lydstyrkeskyder og et kontrolelement af typen pen vises, f.eks. ikoner til at tegne, slette og fjerne.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing. Gælder for lyd-, PDF-fremviser-, penneinput- og videokontrolelementer.Applies to Audio, PDF viewer, Pen input, and Video controls.

ShowLabels – om et cirkeldiagram viser den værdi, der er knyttet til hver enkelt segment.ShowLabels – Whether a pie chart shows the value that's associated with each of its wedges. Gælder for cirkeldiagramkontrolelementer.Applies to the Pie chart control.

ShowNavigation – om der vises en pil i hver ende af et galleri, så en bruger kan rulle gennem de forskellige elementer i galleriet ved at klikke eller trykke på en pil.ShowNavigation – Whether an arrow appears at each end of a gallery so that a user can scroll through the items in the gallery by clicking or tapping an arrow. Gælder for gallerikontrolelementet.Applies to the Gallery control.

ShowScrollbar – om der vises et rullepanel, når brugeren holder markøren over et galleri.ShowScrollbar – Whether a scrollbar appears when the user hovers over a gallery. Gælder for gallerikontrolelementet.Applies to the Gallery control.

ShowValue – om værdien for en skyder eller bedømmelse vises, når brugeren ændrer den pågældende værdi eller holder markøren over kontrolelementet.ShowValue – Whether a slider's or rating's value appears as the user changes that value or hovers over the control. Gælder for bedømmelses- og skyderkontrolelementer.Applies to Rating and Slider controls.

Size – skriftstørrelsen på teksten i et kontrolelement.Size – The font size of the text that appears on a control. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

Snap – om elementerne automatisk fastgøres, så det næste element vises i sin helhed, når en bruger ruller gennem et galleri.Snap – Whether, when a user scrolls through a gallery, it automatically snaps so that the next item appears in full. Gælder for gallerikontrolelementet.Applies to the Gallery control.

Start – om et lyd- eller videoklip afspilles.Start – Whether an audio or video clip plays. Gælder for lyd-, timer- og videokontrolelementer.Applies to Audio, Timer, and Video controls.

StartTime – den tid, der går fra afspilningen af et lyd- eller videoklip startes, til afspilningen af klippet går i gang.StartTime – The time after the start of an audio or video clip when the clip starts to play. Gælder for lyd- og videokontrolelementer.Applies to Audio and Video controls.

StartYear – det første år, hvor brugeren kan angive værdien for et datovælgerkontrolelement.StartYear – The earliest year to which the user can set the value of a date-picker control. Gælder for datovælgerkontrolelementet.Applies to the Date Picker control.

Stream – automatisk opdateret billede baseret på egenskaben StreamRate.Stream – Automatically updated image based on the StreamRate property. Gælder for kamerakontrolelementet.Applies to the Camera control.

StreamRate – hvor ofte billedet skal opdateres i egenskaben Stream i millisekunder.StreamRate – How often to update the image on the Stream property, in milliseconds. Denne værdi kan ligge fra 100 (1/10 af et sekund) til 3.600.000 (1 time).This value can range from 100 (1/10th of a second) to 3,600,000 (1 hour). Gælder for kamerakontrolelementet.Applies to the Camera control.

Strikethrough – om en linje vises gennem den tekst, der vises i et kontrolelement.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

TT

TemplateFill – baggrundsfarven i et galleri.TemplateFill – The background color of a gallery. Gælder for gallerikontrolelementet.Applies to the Gallery control.

TemplatePadding – afstanden mellem elementerne i et galleri.TemplatePadding – The distance between items in a gallery. Gælder for gallerikontrolelementet.Applies to the Gallery control.

TemplateSize – højden på skabelonen for et galleri i lodret/stående retning eller bredden på skabelonen for et galleri i vandret/liggende retning.TemplateSize – The height of the template for a gallery in vertical/portrait orientation or the width of the template for a gallery in horizontal/landscape orientation. Gælder for gallerikontrolelementet.Applies to the Gallery control.

Text – tekst, der vises i et kontrolelement, eller som brugeren indtaster i et kontrolelement.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

Time – den aktuelle position i et mediekontrolelement.Time – A media control's current position. Gælder for lyd- og videokontrolelementer.Applies to Audio and Video controls.

Tooltip – forklarende tekst, der vises, når brugeren placerer markøren over et kontrolelement.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

Transition – den visuelle effekt (pop, skubbe eller ingen), når brugeren peger på et element i et galleri.Transition – The visual effect (Pop, Push, or None) when the user hovers over an item in a gallery. Gælder for gallerikontrolelementet.Applies to the Gallery control.

Transparency – i hvor høj grad kontrolelementer bag et billede forbliver synlige.Transparency – The degree to which controls behind an image remain visible. Gælder for billedkontrolelementet.Applies to the Image control.

UU

Underline – om en linje vises under den tekst, der vises i et kontrolelement.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

Unsaved – true, hvis kontrolelementet til redigering af en formular indeholder brugerændringer, der ikke er blevet gemt.Unsaved – True if the Edit form control contains user changes that have not been saved. Gælder for kontrolelementet til redigering af en formular.Applies to the Edit form control.

Update – den værdi, der skal skrives tilbage til datakilden for et felt.Update – The value to write back to the data source for a field. Gælder for kortkontrolelementet.Applies to the Card control.

Updates – værdier til at skrive tilbage til datakilden for en post, der er indlæst i et formularkontrolelement.Updates – The values to write back to the data source for a record loaded in a form control. Gælder for kontrolelementet til redigering af en formular.Applies to the Edit form control.

VV

Valid – om et kortkontrolelement eller et kontrolelement til redigering af en formular indeholder gyldige indtastninger, der er klar til at blive sendt til datakilden.Valid – Whether a Card or Edit form control contains valid entries, ready to be submitted to the data source. Gælder for kortkontrolelementet og kontrolelementet til redigering af en formular.Applies to Card and Edit form controls.

Value – værdien af et inputkontrolelement.Value – The value of an input control. Gælder for afkrydsningsfelt-, alternativknap-, skyder- og til/fra-kontrolelementer.Applies to Check box, Radio, Slider, and Toggle controls.

ValueFill – baggrundsfarven på rektanglet i et til/fra-kontrolelement, når dets værdi er true, eller farven på linjen til venstre for håndtaget i et skyderkontrolelement.ValueFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control. Gælder for skyder- og til/fra-kontrolelementer.Applies to Slider and Toggle controls.

ValueHoverFill – baggrundsfarven på rektanglet i et til/fra-kontrolelement, når dets værdi er true, og du holder markøren over det, eller farven på linjen til venstre for håndtaget i et skyderkontrolelement, når du holder markøren over det.ValueHoverFill – When you keep the mouse pointer on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control. Gælder for skyder- og til/fra-kontrolelementer.Applies to Slider and Toggle controls.

VerticalAlign – placeringen af tekst i et kontrolelement i forhold til den lodrette centrering af kontrolelementet.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

WW

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges. Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls.

WidthFit – om et kontrolelement automatisk vokser vandret for at udfylde en tom plads i en objektbeholder, f.eks. et kontrolelement til redigering af en formular.WidthFit – Whether a control automatically grows horizontally to fill any empty space of a container control such as an Edit form control. Hvis flere kort har denne egenskab angivet til true, deles pladsen mellem dem.If multiple cards have this property set to true, the space is divided between them. Du kan finde flere oplysninger under Forstå dataformularlayout.For more information, see Understand data form layout.

Wrap – om tekst, der er for lang til at passe i en etiket, må ombrydes til næste linje.Wrap – Whether text that's too long to fit in a label wraps to the next line. Gælder for etiketkontrolelementet.Applies to the Label control.

WrapCount – hvor mange poster der vises i hvert emne i et galleri.WrapCount – How many records appear in each item of a gallery. Gælder for gallerikontrolelementet.Applies to the Gallery control.

XX

X – afstanden mellem den venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container). Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls. For et kortkontrolelement i en beholder, der har flere kolonner, bestemmer denne egenskab den kolonne, som kortet vises i.For a Card control in a container that has multiple columns, this property determines the column in which the card appears.

XLabelAngle – vinklen på etiketterne under x-aksen i et søjle- eller kurvediagram.XLabelAngle – The angle of the labels below the x-axis of a column or line chart. Gælder for kontrolelementerne af typen søjlediagram og kurvediagram.Applies to Column chart and Line chart controls.

YY

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container). Gælder for mange kontrolelementer.Applies to many controls. For et kortkontrolelement i en beholder, der har flere kolonner, bestemmer denne egenskab den række, som kortet vises i.For a Card control in a container that has multiple rows, this property determines the row in which the card appears.

YAxisMax – den maksimale værdi på y-aksen for et kurvediagram.YAxisMax – The maximum value of the y-axis for a line chart. Gælder for kontrolelementet Cirkeldiagram.Applies to the Line chart control.

YAxisMin – den minimale værdi på y-aksen for et kurvediagram.YAxisMin – The minimum value of the y-axis for a line chart. Gælder for kontrolelementet Cirkeldiagram.Applies to the Line chart control.

YLabelAngle – vinklen på etiketter ved siden af y-aksen i et søjle- eller kurvediagram.YLabelAngle – The angle of the labels next to the y-axis of a line or column chart. Gælder for kontrolelementerne af typen søjlediagram og kurvediagram.Applies to Column chart and Line chart controls.

ZZ

Zoom – den procentdel, som et billede fra et kamera eller visningen af en fil i en PDF-fremviser forstørres med.Zoom – The percentage by which an image from a camera is magnified or the view of a file in a PDF viewer. Gælder for kamerakontrolelementet og kontrolelementet PDF-fremviser.Applies to Camera and PDF viewer controls.