Kontrolelement Pen input i PowerAppsPen input control in PowerApps

Et kontrolelement, hvor brugeren kan tegne, slette og fremhæve områder af et billede.A control in which the user can draw, erase, and highlight areas of an image.

BeskrivelseDescription

Brugeren kan benytte dette kontrolelement som et whiteboard og tegne diagrammer og skrive ord, der kan konverteres til indtastet tekst.The user can use this control like a whiteboard, drawing diagrams and writing words that can be converted to typed text.

Vigtige egenskaberKey properties

Color – farven på inputstrøgene.Color – The color of input strokes.

Mode – kontrolelementet er i tilstanden Draw eller Erase.Mode – The control is in Draw or Erase mode. Tilstanden Select er forældet.Select mode has been deprecated.

Yderligere egenskaberAdditional properties

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – bestemmer, om kontrolelementet tillader brugerinput (Edit), kun viser data (View) eller er deaktiveret (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill – baggrundsfarven i et kontrolelement.Fill – The background color of a control.

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Input – input.Input – Input.

OnSelect – hvordan appen reagerer, når brugeren trykker eller klikker på et kontrolelement.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

SelectionColor – tekstfarven på et markeret element eller elementer på en liste eller farven på markeringsværktøjet i et kontrolelement af typen pen.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionThickness – tykkelsen af værktøjet til markering for et kontrolelement af typen pen input.SelectionThickness – The thickness of the selection tool for a pen-input control.

ShowControls – om en lyd- eller videoafspiller, f.eks. en afspilningsknap og en lydstyrkeskyder og et kontrolelement af typen pen vises, f.eks. ikoner til at tegne, slette og fjerne.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

Size – skriftstørrelsen på teksten i et kontrolelement.Size – The font size of the text that appears on a control.

Tooltip – forklarende tekst, der vises, når brugeren placerer markøren over et kontrolelement.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – afstanden mellem den venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Collect(CollectionName, DatatoCollect)Collect( CollectionName, DatatoCollect )

EksempelExample

Opret et sæt billederCreate a set of images

 1. Tilføj et kontrolelement af typen Pen input, navngiv det MyDoodles, og angiv egenskaben ShowControls for det til true.Add a Pen input control, name it MyDoodles, and set its ShowControls property to true.

  Ved du ikke, hvordan du tilføjer, navngiver og konfigurerer et kontrolelement?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Tilføj et kontrolelement af typen Button, flyt det neden under MyDoodles, og angiv egenskaben Text for kontrolelementet Button til at vise Add.Add a Button control, move it below MyDoodles, and set the Text property of the Button control to show Add.
 3. Angiv egenskaben OnSelect for kontrolelementet Button til denne formel:Set the OnSelect property of the Button control to this formula:
  Collect(Doodles, {Sketch:MyDoodles.Image})Collect(Doodles, {Sketch:MyDoodles.Image})
 4. Tilføj et kontrolelement af typen Image gallery, flyt det neden under kontrolelementet Button, og reducer bredden på kontrolelementet Image gallery, indtil den viser tre elementer.Add an Image gallery control, move it below the Button control, and shrink the width of the Image gallery control until it shows three items.
 5. Angiv egenskaben Items for kontrolelementet Image gallery til Doodles, og tryk derefter på F5.Set the Items property of the Image gallery control to Doodles, and then press F5.
 6. Tegn et billede i MyDoodles, og klik eller tryk på kontrolelementet Button.Draw an image in MyDoodles, and then click or tap the Button control.

  Det billede, som du tegnede, vises i kontrolelementet Image gallery.The image that you drew appears in the Image gallery control.

 7. (valgfrit) I kontrolelementet Pen input skal du klikke eller trykke på ikonet for at rydde det billede, du har tegnet, tegne et andet billede og derefter klikke eller trykke på kontrolelementet Button.(optional) In the Pen input control, click or tap the icon to clear the image that you drew, draw another image, and then click or tap the Button control.
 8. I kontrolelementet Image gallery skal du angive egenskaben OnSelect for kontrolelementet Image til denne formel:In the Image gallery control, set the OnSelect property of the Image control to this formula:
  Remove(Doodles, ThisItem)Remove(Doodles, ThisItem)
 9. Fjern en tegning ved at klikke eller trykke på den i kontrolelementet Image gallery.Remove a drawing by clicking or tapping it in the Image gallery control.

Brug funktionen SaveData for at gemme tegningerne lokalt eller funktionen Patch for at gemme dem i en datakilde.Use the SaveData function to save your drawings locally or the Patch function to save them to a data source.