Kontrolelementerne Column chart og Line chart i PowerAppsColumn chart and Line chart controls in PowerApps

Kontrolelementer, der viser data som grafer med x- og y-akser.Controls that show data as graphs with x- and y-axes.

BeskrivelseDescription

Som standard består et kontrolelement a typen Column chart eller Line chart af flere kontrolelementer, der er grupperet sammen.By default, a Column chart control or a Line chart control comprises multiple controls grouped together. Disse kontrolelementer viser en titel, data og en forklaring.These controls show a title, data, and a legend.

Vigtige egenskaberKey properties

Items – den datakilde, som vises i et kontrolelement, f.eks. et galleri, en liste eller et diagram.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

NumberOfSeries – hvor mange søjler med data der vises i et søjle- eller kurvediagram.NumberOfSeries – How many columns of data are reflected in a column or line chart.

Alle egenskaberAll properties

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – farven på tekst i et kontrolelement.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – om kontrolelementet tillader brugerinput (Edit), kun viser data (View) eller er deaktiveret (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farven på et kontrolelements kant, hvis egenskaben DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Font – navnet på serien af skrifttyper, som tekst vises i.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

GridStyle – om et søjle- eller kurvediagram viser x-aksen, y-aksen, dem begge eller ingen af dem.GridStyle – Whether a column or line chart shows its x-axis, its y-axis, both, or neither.

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

ItemColorSet – farven på hvert datapunkt i et diagram.ItemColorSet – The color of each data point in a chart.

ItemsGap – afstanden mellem søjlerne i et søjlediagram.ItemsGap – The distance between columns in a column chart.

 • Egenskaben ItemsGap er tilgængelig for kontrolelementet Column chart, men ikke for kontrolelementet Line chart.The ItemsGap property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

Markers – om et søjle- eller kurvediagram viser værdien af hvert enkelt datapunkt.Markers – Whether a column or line chart shows the value of each data point.

MarkerSuffix – tekst, der vises efter hver værdi i et søjlediagram, hvor egenskaben Markers er angivet til True.MarkerSuffix – Text that appears after each value in a column chart for which the Markers property is set to true.

 • Egenskaben MarkerSuffix er tilgængelig for kontrolelementet Column chart, men ikke for kontrolelementet Line chart.The MarkerSuffix property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

MinimumBarWidth – den mindst mulige bredde på søjlerne i et søjlediagram.MinimumBarWidth – The narrowest possible width of columns in a column chart.

 • Egenskaben MinimumBarWidth er tilgængelig for kontrolelementet Column chart, men ikke for kontrolelementet Line chart.The MinimumBarWidth property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

OnSelect – hvordan appen reagerer, når brugeren trykker eller klikker på et kontrolelement.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den nederste kant på kontrolelementet.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den venstre kant på kontrolelementet.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – afstanden mellem teksten i et kontrolelement og den højre kant på kontrolelementet.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – afstanden mellem tekst i et kontrolelement og den øverste kant af kontrolelementet.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

SeriesAxisMax – den maksimale værdi på y-aksen for et søjle- eller kurvediagram.SeriesAxisMax – The maximum value of the y-axis for a column or line chart.

 • Egenskaben SeriesAxisMax er tilgængelig for kontrolelementet Column chart, men ikke for kontrolelementet Line chart.The SeriesAxisMax property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

SeriesAxisMin – et tal, der angiver den minimale værdi på y-aksen for et søjlediagram.SeriesAxisMin – A number that determines the minimum value of the y-axis for a column chart.

 • Egenskaben SeriesAxisMin er tilgængelig for kontrolelementet Column chart, men ikke for kontrolelementet Line chart.The SeriesAxisMin property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

Size – skriftstørrelsen på teksten i et kontrolelement.Size – The font size of the text that appears on a control.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – afstanden mellem den venstre kant på et kontrolelement og den venstre kant på dets overordnede beholder (dvs. skærmen, hvis der ikke er nogen overordnet beholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

XLabelAngle – vinklen på etiketterne under x-aksen i et søjle- eller kurvediagram.XLabelAngle – The angle of the labels below the x-axis of a column or line chart.

Y – afstanden mellem den øverste kant på et kontrolelement og den øverste kant på dets overordnede beholder (dvs. skærmen, hvis der ikke er nogen overordnet beholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

YAxisMax – den maksimale værdi på y-aksen for et kurvediagram.YAxisMax – The maximum value of the y-axis for a line chart.

 • Egenskaben YAxisMax er tilgængelig for kontrolelementet Column chart, men ikke for kontrolelementet Line chart.The YAxisMax property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

YAxisMin – den minimale værdi på y-aksen for et kurvediagram.YAxisMin – The minimum value of the y-axis for a line chart.

 • Egenskaben YAxisMin er tilgængelig for kontrolelementet Column chart, men ikke for kontrolelementet Line chart.The YAxisMin property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

YLabelAngle – vinklen på etiketter ved siden af y-aksen i et søjle eller kurvediagram.YLabelAngle – The angle of the labels next to the y-axis of a line or column chart.

Max( DataSource, ColumnName )Max( DataSource, ColumnName )

EksempelExample

 1. Tilføj kontrolelementet Knap, og angiv dets egenskab OnSelect til denne formel:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Revenue, {Year:"2013", Europa:24000, Ganymede:22300, Callisto:21200}, {Year:"2014", Europa:26500, Ganymede:25700, Callisto:24700},{Year:"2014", Europa:27900, Ganymede:28300, Callisto:25600}) Collect(Revenue, {Year:"2013", Europa:24000, Ganymede:22300, Callisto:21200}, {Year:"2014", Europa:26500, Ganymede:25700, Callisto:24700},{Year:"2014", Europa:27900, Ganymede:28300, Callisto:25600})

  Ved du ikke, hvordan du tilføjer og konfigurerer et kontrolelement?Don't know how to add and configure a control?

  Vil du gerne have flere oplysninger om funktionen Collect eller andre funktioner?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Tryk på F5, klik eller tryk på kontrolelementet af typen Button, og tryk derefter på Esc for at vende tilbage til standardarbejdsområdet.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc to return to the default workspace.
 3. Tilføj et kontrolelement af typen Column chart eller Line chart, angiv egenskaven Items til Revenue, og angiv egenskaben NumberOfSeries til 3.Add a Column chart control or a Line chart control, set its Items property to Revenue, and set its NumberOfSeries property to 3.

  Kontrolelementet viser omsætningsdata for hvert produkt over tre år.The control shows revenue data for each product over three years.