Kontrolelementet Camera i PowerAppsCamera control in PowerApps

Et kontrolelement, som brugeren kan benytte til at tage billeder ved hjælp af kameraet på enheden.A control with which the user can take photos by using the camera on the device.

BeskrivelseDescription

Hvis du tilføjer dette kontrolelement, kan brugeren opdatere en datakilde med et eller flere billeder fra alle de steder, hvor appen kører.If you add this control, the user can update a data source with one or more photos from wherever the app is running.

Vigtige egenskaberKey properties

Camera – på en enhed, der har mere end ét kamera, er dette det numeriske id for det kamera, som appen bruger.Camera – On a device that has more than one camera, the numeric ID of the camera that the app uses.

Yderligere egenskaberAdditional properties

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Brightness – den mængde lys, som brugeren sandsynligvis opfatter på et billede.Brightness – How much light the user is likely to perceive in an image.

Contrast – hvor let brugeren kan skelne mellem lignende farver på et billede.Contrast – How easily the user can distinguish between similar colors in an image.

DisplayMode – bestemmer, om kontrolelementet tillader brugerinput (Edit), kun viser data (View) eller er deaktiveret (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnSelect – hvordan appen reagerer, når brugeren trykker eller klikker på et kontrolelement.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStream – hvordan appen reagerer, når egenskaben Stream opdateres.OnStream – How the app responds when the Stream property is updated.

Photo – det billede, der fanges, når brugeren tager et billede.Photo – The image captured when the user takes a picture.

Stream – automatisk opdateret billede baseret på egenskaben StreamRate.Stream – Automatically updated image based on the StreamRate property.

StreamRate – hvor ofte billedet skal opdateres i egenskaben Stream i millisekunder.StreamRate – How often to update the image on the Stream property, in milliseconds. Denne værdi kan være på mellem 100 (1/10 af et sekund) og 3.600.000 (1 time).This value can range from 100 (1/10th of a second) to 3,600,000 (1 hour).

Tooltip – forklarende tekst, der vises, når brugeren placerer markøren over et kontrolelement.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – afstanden mellem den venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Zoom – den procentdel, som et billede fra et kamera forstørres med, eller visningen af en fil i en PDF-fremviser.Zoom – The percentage by which an image from a camera is magnified or the view of a file in a PDF viewer.

Patch(DataSource, BaseRecord, ChangeRecord)Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

EksempelExample

 1. Tilføj et kontrolelement af typen Camera, navngiv det MyCamera, og angiv dets egenskab OnSelect til denne formel:Add a Camera control, name it MyCamera, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(MyPix, MyCamera.Photo)Collect(MyPix, MyCamera.Photo)

  Ved du ikke, hvordan du tilføjer, navngiver og konfigurerer et kontrolelement?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Vil du gerne have flere oplysninger om funktionen Collect eller andre funktioner?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Tryk på F5, og tag derefter et billede ved at klikke eller trykke på MyCamera.Press F5, and then take a photo by clicking or tapping MyCamera.
 3. Tilføj et kontrolelement af typen Image gallery, og rediger størrelsen på det tilhørende kontrolelement af typen Image, den tilhørende skabelon og selve kontrolelementet af typen Image gallery, så det passer til skærmen.Add an Image gallery control, and then resize its Image control, its template, and the Image gallery control itself to fit in the screen.
 4. Angiv egenskaben Items for kontrolelementet af typen Image gallery til dette udtryk:Set the Items property of the Image gallery control to this expression:
  MyPix.Url.MyPix.Url.
 5. Angiv egenskaben Image for kontrolelementet af typen Image i galleriet til dette udtryk:Set the Image property of the Image control in the gallery to this expression:
  ThisItem.UrlThisItem.Url

  Det foto, som du tog, vises i kontrolelementet af typen Image gallery.The photo that you took appears in the Image gallery control.

 6. Du kan tage lige så mange billeder, som du vil, og derefter vende tilbage til standardarbejdsområdet ved at trykke på Esc.Take as many photos as you want, and then return to the default workspace by pressing Esc.
 7. (valgfrit) Angiv egenskaben OnSelect for kontrolelementet af typen Image i kontrolelementet af typen Image gallery til Remove(MyPix, ThisItem), tryk på F5, og klik eller tryk derefter på et foto for at fjerne det.(optional) Set the OnSelect property of the Image control in the Image gallery control to Remove(MyPix, ThisItem), press F5, and then click or tap a photo to remove it.

Brug funktionen SaveData til at gemme fotoerne lokalt eller funktionen Patch for at opdatere en datakilde.Use the SaveData function to save the photos locally or the Patch function to update a data source.