A Kiskereskedelmi elemzési minta bemutatásaExplore the Retail Analysis sample

Ez az oktatóanyag az alábbi témákat mutatja be:This tutorial shows you how to:

 • A Kiskereskedelmi elemzési tartalomcsomag-minta importálása, a Power BI szolgáltatáshoz való hozzáadása, és a tartalom megnyitása.Import the Retail Analysis sample content pack, add it to the Power BI service, and open the contents. A tartalomcsomagok olyan típusú minták, ahol az adatkészlethez irányítópult és jelentés is mellékelve van.A content pack is a type of sample where the dataset is bundled with a dashboard and report.
 • Nyissa meg a Kiskereskedelmi elemzési minta .pbix-fájlját a Power BI Desktopban.Open the Retail Analysis sample .pbix file in Power BI Desktop.

További háttérinformációkat A Power BI-hoz használható mintaadathalmazok témakörben talál.If you'd like more background information, see Sample datasets for Power BI. Abban a cikkben megismerkedhet a mintákkal, azok beszerzésével, mentési helyével, használatával, valamint az egyes mintákhoz kapcsolódó történetekkel.In that article you'll learn all about the samples: how to get them, where to save them, how to use them, and some of the stories each sample can tell.

ElőfeltételekPrerequisites

A minták elérhetőek a Power BI szolgáltatáshoz és a Power BI Desktophoz is.The samples are available for the Power BI service and Power BI Desktop. A leírás követéséhez a Kiskereskedelmi elemzési mintát használhatja.We're using the Retail analysis sample, if you want to follow along.

Az ebben az oktatóanyagban használt Kiskereskedelmi elemzési minta tartalomcsomag irányítópultot, jelentést és adatkészletet is tartalmaz.The Retail Analysis sample content pack used in this tutorial consists of a dashboard, report, and dataset. Annak érdekében, hogy megismerkedhessen ezzel a tartalomcsomaggal és annak felhasználási helyzetével, tekintse meg a Kiskereskedelmi elemzési minta – Power BI: Bemutató témakört a kezdés előtt.To familiarize yourself with this particular content pack and its scenario, see Retail Analysis sample for Power BI: Take a tour before you begin.

A minta importálása a Power BI szolgáltatásbanImport the sample in the Power BI service

 1. Nyissa meg a Power BI szolgáltatást (app.powerbi.com), jelentkezzen be, majd nyissa meg azt a munkaterületet, ahol a mintát szeretné menteni.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open the workspace where you want to save the sample.

  Ha nem rendelkezik Power BI Pro-licenccel, a mintát a Saját munkaterületre mentheti.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace.

 2. Kattintson az Adatok lekérése elemre a navigációs panel alján.Select Get Data at the bottom of the nav pane.

  Az Adatok beolvasása lehetőség kiválasztása

  Ha nem jelenik meg az Adatok lekérése elem, bontsa ki a navigációs panelt a panel tetején található következő ikon kiválasztásával: hamburger ikon.If you don't see Get Data, expand the nav pane by selecting the following icon at the top of the pane: hamburger icon.

 3. Ekkor megjelenik az Adatok lekérése lap. Itt válassza a Minták lehetőséget.On the Get Data page that appears, select Samples.

 4. Válassza a Kiskereskedelmi elemzési minta elemet, majd a Kapcsolódás lehetőséget.Select Retail Analysis Sample, and then choose Connect.

  Csatlakozás gomb

Mi lett importálva?What was imported?

A mintaként használható tartalomcsomagok esetében a Kapcsolódás lehetőség kiválasztásakor a Power BI az adott tartalomcsomag másolatát kéri le és tárolja az Ön számára a felhőben.With the sample content packs, when you select Connect, Power BI gets a copy of that content pack and stores it for you in the cloud. Mivel a tartalomcsomagot létrehozó személy adatkészletet, jelentést és irányítópultot is foglalt a csomagba – a Kapcsolódás lehetőség választásakor mindezek lekérése megtörténik.Because the person who created the content pack included a dataset, a report, and a dashboard, that's what you get when you select Connect.

 1. A Kapcsolódás lehetőség választásakor a Power BI létrehozza az új irányítópultot, és felveszi azt az Irányítópultok lapon található listára.When you select Connect, Power BI creates the new dashboard and lists it on your Dashboards tab.

  Kiskereskedelmi elemzési minta listalem

 2. Nyissa meg a Jelentések lapot. Itt egy új, Kiskereskedelmi elemzési minta nevű jelentést fog látni.Open the Reports tab. Here, you'll see a new report named Retail Analysis Sample.

  Kiskereskedelmi elemzési mintajelentés listaelem

  Tekintse meg az Adathalmazok lapot; itt is új adathalmaz jelenik meg.Check out the Datasets tab; there's a new dataset there as well.

  A Kiskereskedelmi elemzési minta-adathalmaz listaelem

Az új tartalmak vizsgálataExplore your new content

Most vizsgálja meg saját maga is az irányítópultot, az adatkészletet és a jelentést.Now explore the dashboard, dataset, and report on your own. Számos lehetséges módja van az irányítópultok, jelentések és adatkészletek közötti navigációnak.There are many different ways to navigate to your dashboards, reports, and datasets. Az alábbiakban ezek egyikét mutatjuk be.One of these ways is described in the following procedure.

 1. Lépjen vissza az Irányítópultok lapra, majd válassza a Kiskereskedelmi elemzési minta irányítópultot annak megnyitásához.Navigate back to the Dashboards tab, and then select the Retail Analysis Sample dashboard to open it.

  Megnyílik a többféle vizualizáció-csempét tartalmazó irányítópult.The dashboard opens, which has a variety of visualization tiles.

 2. Válassza ki az irányítópult egyik csempéjét az alapjául szolgáló jelentés megnyitásához.Select one of the tiles in the dashboard to open the underlying report. Ebben a példában a Folyó évi értékesítések, Tavalyi értékesítések Pénzügyi hónap szerint területdiagramot választjuk.In this example, we'll select the area chart, This Year's Sales, Last Year's Sales by Fiscal Month.

  A Kiskereskedelmi elemzési minta irányítópultja kiemelt vizualizációval

  A jelentés a választott területdiagramot tartalmazó oldallal, ebben az esetben a jelentés Körzeti havi értékesítés oldalával nyílik meg.The report opens to the page that contains the area chart you selected; in this case, the District Monthly Sales page of the report.

  Kerületi havi értékesítés jelentésoldal

  Megjegyzés

  Ha a csempe a Power BI Q&A használatával lett létrehozva, akkor helyette a Q&A oldala nyílik meg.If the tile was created by using Power BI Q&A, the Q&A page will open instead. Ha a csempét az Excelből rögzítették, akkor az Excel Online nyílik meg a Power BI-ban.If the tile was pinned from Excel, Excel Online will open inside of Power BI.

 3. Ha valaki megoszt egy tartalomcsomagot a kollégáival, akkor jellemzően csak az elemzési eredményeket kívánja megosztani, nem pedig közvetlen hozzáférést adni az adatokhoz.When someone shares a content pack with colleagues, they typically want to share only the insights, rather than provide direct access to the data. Az Adathalmazok lapon számos lehetősége van az adathalmaz vizsgálatára.On the Datasets tab, you have several options for exploring your dataset. Az adatsorokat és -oszlopokat azonban nem tekintheti meg úgy, ahogyan a Power BI Desktopban vagy az Excelben tehetné.However, you can't view the rows and columns of your data, as you can in Power BI Desktop or Excel.

  A Kiskereskedelmi elemzési minta-adathalmaz listaelem

 4. Az adatkészlet átvizsgálásának egyik módja, ha az alapoktól kezdve létrehozza saját vizualizációit és jelentéseit.One way of exploring the dataset is by creating your own visualizations and reports from scratch. Kattintson a diagramikonraSelect the chart icon Diagram ikon az adatkészlet jelentésszerkesztési módban történő megnyitásához.to open the dataset in report editing mode.

  Vadonatúj jelentés

 5. Az adathalmaz átvizsgálásának másik módja a Gyors elemzések szolgáltatás futtatása.Another way of exploring the dataset is to run quick insights. Válassza a További beállítások (...) lehetőséget, majd a Gyors elemzések lekérése elemet.Select More options (...), and then choose Get quick insights. Ha az elemzések elkészültek, válassza az Elemzések megtekintése lehetőséget.When the insights are ready, select View insights.

  Megállapítási jelentés

A minta letöltése a Power BI DesktopbanDownload the sample in Power BI Desktop

Amikor először nyitja meg a minta .pbix-fájlt a Power BI Desktopban, az Jelentés nézetben nyílik meg, amelyben bármennyi, vizualizációt tartalmazó jelentésoldalt megvizsgálhat, létrehozhat és módosíthat.When you first open the sample .pbix file in Power BI Desktop, it displays in Report view where you can explore, create, and modify any number of report pages with visualizations. A Jelentés nézet felülete nagyjából ugyanazzal a kialakítással rendelkezik, mint egy jelentés Szerkesztési nézete a Power BI szolgáltatásban.Report view provides almost the same design experience as a report's Editing view in the Power BI service. Többek között áthelyezheti a vizualizációkat, vagy másolhatja, beillesztheti és egyesítheti őket.You can move visualizations around, copy and paste, merge, and so on.

A jelentés Power BI szolgáltatásban végzett szerkesztésétől eltérően a Power BI Desktopban dolgozhat lekérdezésekkel is, és modellezheti az adatokat annak érdekében, hogy azok a legjobb elemzést tegyék lehetővé a jelentésekben.Unlike editing a report in the Power BI service, in Power BI Desktop you can also work with your queries and model your data to ensure your data supports the best insights in your reports. Ezután mentheti a Power BI Desktop-fájlt bárhová, ahová szeretné, legyen az a helyi lemez vagy a felhő.You can then save your Power BI Desktop file wherever you like, whether it's to your local drive or to the cloud.

 1. Töltse le a Kiskereskedelmi elemzési minta .pbix-fájlját, és nyissa meg a Power BI Desktopban.Download the Retail Analysis sample .pbix file and open it in Power BI Desktop.

  Minta a Power BI Jelentés nézetében

 2. A fájl Jelentés nézetben nyílik meg.The file opens in Report view. Figyelje meg a négy lapfület a jelentésszerkesztő alján; ezek a jelentés négy oldalának felelnek meg.Notice the four tabs at the bottom of the report editor; these tabs represent the four pages in this report. Ebben a példában éppen az Új üzletek oldal van kiválasztva.For this example, the New Stores page is currently selected.

  Az Új üzletek lap kijelölése..

 3. Ha a jelentésszerkesztőt részletesebben is szeretné megismerni, olvassa el A jelentésszerkesztő bemutatása című témakört.For a deep dive into the report editor, see Take a tour of the report editor.

Mit tartalmaz a jelentés?What's in your report?

A minta .pbix-fájl letöltésekor nem csak a jelentést, de a mögöttes adathalmazt is letöltötte.When you download a sample .pbix file, you've downloaded not just a report but also the underlying dataset. A fájl megnyitásakor a Power BI Desktop betölti az adatokat és az azokhoz tartozó lekérdezéseket és kapcsolatokat.When you open the file, Power BI Desktop loads the data with its associated queries and relationships. A mögöttes adatokat és kapcsolatokat megtekintheti, de a mögöttes lekérdezéseket nem tekintheti meg a Lekérdezésszerkesztőben.You can view the underlying data and relationships, but you can't view the underlying queries in the Query Editor.

 1. A táblázat ikont táblázat ikont választva válthat Adatnézetre.Switch to Data view by selecting the table icon table icon.

  A Desktop Adatok nézete

  Adatnézetben megvizsgálhatja, felderítheti és megismerheti Power BI Desktop-modellben lévő adatokat.In Data view, you can inspect, explore, and understand data in your Power BI Desktop model. Az adatnézettel másképp tekintheti meg a táblákat, oszlopokat és adatokat, mint a Lekérdezésszerkesztőben.It's different from how you view tables, columns, and data in the Query Editor. Az adatnézetben látott adatok már be vannak töltve a modellbe.The data in Data view is already loaded into the model.

  Az adatok modellezésekor előfordulhat, hogy csak meg szeretné tekinteni egy tábla sorainak és oszlopainak tényleges tartalmát anélkül, hogy ehhez egy vizualizációt vagy jelentésvásznat kellene létrehoznia.When you're modeling your data, sometimes you want to see what's actually in the rows and columns of a table, without creating a visual on the report canvas. Ez különösen jellemző, amikor mértékeket vagy számított oszlopokat hoz létre, vagy amikor azonosítani szeretné az adatok típusát vagy kategóriáját.This is especially true when you're creating measures and calculated columns, or you need to identify a data type or data category.

 2. Váltson Kapcsolatok nézetre a következő ikonnal: Kapcsolatok nézet ikon.Switch to Relationships view by selecting the following icon: Relationship view icon.

  Kapcsolatok nézet a Power BI Desktopban

  A Kapcsolat nézet megjeleníti a modellben szereplő összes táblát, oszlopot és kapcsolatot.Relationship view shows all of the tables, columns, and relationships in your model. Itt létrehozhat kapcsolatokat, valamint megtekintheti és módosíthatja is azokat.From here you can view, change, and create relationships.

Következő lépésekNext steps

Ezzel a környezettel biztonságosan kísérletezhet, mert dönthet úgy, hogy nem menti a módosításokat.This environment is a safe one to play in, because you can choose not to save your changes. De ha mégis mentené őket, bármikor lekérheti a minta egy új másolatát az Adatok lekérése lehetőség választásával.But if you do save them, you can always select Get Data for a new copy of this sample.

Reméljük, hogy ez a bemutató segített megérteni a mintaadatok Power BI irányítópultok, adathalmazok, kapcsolatok és jelentések segítségével történő elemzését.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, datasets, relationships, and reports can provide insights into sample data. Most Önön a sor – kapcsolódjon a saját adataihoz.Now it's your turn; connect to your own data. A Power BI használatával számos különböző adatforráshoz kapcsolódhat.With Power BI, you can connect to a wide variety of data sources. További információt az Első lépések a Power BI szolgáltatással és az Első lépések a Power BI Desktoppal című témakörökben találhat.To learn more, see Get started with the Power BI service and Get started with Power BI Desktop.

További információ:For more information, see:

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry the Power BI Community