Előfeltétel-ellenőrzések listáját a System Center Configuration ManagerhezList of prerequisite checks for System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A következő szakaszokban az elérhető előfeltétel-ellenőrzésekről tájékozódhat.The following sections detail the available prerequisite checks.

Az előfeltétel-ellenőrző használatával kapcsolatos információkért lásd: előfeltétel-ellenőrző.For information about using Prerequisite Checker, see Prerequisite Checker.

Biztonsági jogosultságok előfeltételeinek ellenőrzésePrerequisite checks for security rights

A következő táblázat ellenőrzi, hogy az Előfeltételek ellenőrzője hajt végre a biztonsági jogosultságai.The following table lists checks that Prerequisite Checker performs for security rights.

Ellenőrzés végrehajtásaCheck performed MAGYARÁZATExplanation SeveritySeverity Hely alkalmazhatóságiSite applicability
Központi adminisztrációs hely rendszergazdai jogosultságaiAdministrator rights on central administration site Ellenőrzi a Configuration Manager telepítőjét futtató felhasználói fiók rendelkezik-e rendszergazda jogok a központi adminisztrációs hely számítógépén.Verifies the user account that runs Configuration Manager Setup has Administrator rights on the central administration site computer. HibaError Elsődleges helyPrimary site
A kibontott elsődleges hely rendszergazdai jogosultságaiAdministrative rights on expand primary site Ellenőrzi, hogy a telepítőt futtató felhasználói fiók rendelkezik-e rendszergazda jogosultságokkal a kibontásra váró, önálló elsődleges hely.Verifies that the user account that runs Setup has Administrator rights on the standalone primary site that will be expanded. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site
Helyrendszer rendszergazdai jogosultságaiAdministrative rights on site system Ellenőrzi, hogy a Configuration Manager telepítőjét futtató felhasználói fiók rendelkezik-e rendszergazda jogok a helykiszolgáló számítógépén.Verifies that the user account that runs Configuration Manager Setup has Administrator rights on the site server computer. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
A kibontott elsődleges hely CAS számítógépeinek rendszergazdai jogosultságaiCAS Machine administrative rights on expand primary site Ellenőrzi, hogy rendelkezik-e a központi felügyeleti hely számítógépfiókjának rendszergazda jogosultságokkal a kibontásra váró, önálló elsődleges hely.Verifies that the computer account of the central administration site has Administrator rights on the standalone primary site that will be expanded. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site
Kapcsolódás az SQL Serverhez a központi adminisztrációs helyenConnection to SQL Server on central administration site Ellenőrzi, hogy a az elsődleges hely csatolása meglévő hierarchiához csatlakozás a Configuration Manager telepítőjét futtató felhasználói fiók rendelkezik-e a sysadmin szerepkör az SQL Server-példányon a központi adminisztrációs hely.Verifies that the user account that runs Configuration Manager Setup on the primary site to join an existing hierarchy has the sysadmin role on the SQL Server instance for the central administration site. HibaError Elsődleges helyPrimary site
Helykiszolgáló számítógép fióknak rendszergazdai jogaiSite server computer account administrative rights Ellenőrzi, hogy a helykiszolgáló számítógépfiókja rendelkezik-e rendszergazda jogosultságokkal az SQL server és a felügyeleti pont számítógépein.Verifies that the site server computer account has Administrator rights on the SQL server and management point computers. HibaError Elsődleges helyPrimary site,
SQL-kiszolgálóSQL Server
Helyrendszer és SQL Server közötti kommunikációSite System to SQL Server Communication Ellenőrzi, hogy egy érvényes egyszerű szolgáltatásnév (SPN) regisztrálva van-e a helyadatbázishoz SQL Server-példányhoz, amelyen a Configuration Manager az SQL Server szolgáltatás futtatásához konfigurált fiók Active Directory tartományi szolgáltatásokban.Verifies that a valid Service Principal Name (SPN) is registered in Active Directory Domain Services for the account configured to run the SQL Server service for the SQL Server instance that hosts the Configuration Manager site database. A Kerberos-hitelesítés támogatásához érvényes egyszerű szolgáltatásnevet kell regisztrálni az Active Directory tartományi szolgáltatásokban.A valid SPN must be registered in Active Directory Domain Services to support Kerberos authentication. FigyelmeztetésWarning Másodlagos helySecondary site,
Felügyeleti pontManagement point
SQL Server biztonsági üzemmódSQL Server security mode Ellenőrzi, hogy az SQL Server konfigurálva van-e a Windows-hitelesítési biztonsághoz.Verifies that SQL Server is configured for Windows authentication security. FigyelmeztetésWarning SQL-kiszolgálóSQL Server
SQL Server rendszergazdai jogosultságokSQL Server sysadmin rights Ellenőrzi, hogy a Configuration Manager telepítőjét futtató felhasználói fiók rendelkezik-e a sysadmin szerepkört a Helyadatbázis telepítéséhez kiválasztott SQL Server-példányon.Verifies that the user account that runs Configuration Manager Setup has the sysadmin role on the SQL Server instance selected for site database installation. Ez az ellenőrzés akkor is sikertelen, ha a telepítő nem fér hozzá az SQL Server-példányhoz az engedélyek ellenőrzése érdekében.This check also fails when Setup is unable to access the instance for the SQL Server to verify permissions. HibaError SQL-kiszolgálóSQL Server
SQL Server rendszergazdai jogosultságok a referenciahely számáraSQL Server sysadmin rights for reference site Ellenőrzi, hogy a Configuration Manager telepítőjét futtató felhasználói fiók rendelkezik-e a sysadmin szerepkörrel a referenciahely adatbázisaként kijelölt SQL Server-példányon.Verifies that the user account that runs Configuration Manager Setup has the sysadmin role on the SQL Server role instance selected as the reference site database. SQL Server sysadmin szerepkörengedélyei a Helyadatbázis módosításához szükséges.SQL Server sysadmin role permissions are required to modify the site database. HibaError SQL-kiszolgálóSQL Server

A Configuration Manager függőségek előfeltételeinek ellenőrzésePrerequisite checks for Configuration Manager dependencies

A következő táblázat ellenőrzi, hogy az Előfeltételek ellenőrzője hajt végre a Configuration Manager függőségek.The following table lists checks that Prerequisite Checker performs for Configuration Manager dependencies.

Ellenőrzés végrehajtásaCheck performed MAGYARÁZATExplanation SeveritySeverity Hely alkalmazhatóságiSite applicability
A cél elsődleges helyének aktív áttelepítési leképezéseActive migration mappings on the target primary site Ellenőrzi, hogy nincs-e aktív áttelepítési leképezés elsődleges helyekre.Verifies that there are no active migration mappings to primary sites. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site
Aktív replika felügyeleti pontActive Replica MP Ellenőrzi az aktív felügyeletipont-replikát.Checks for an active management point replica. HibaError Elsődleges helyPrimary site
Terjesztési pont rendszergazdai jogosultságaiAdministrative rights on distribution point Ellenőrzi, hogy a telepítőt futtató felhasználói fiók rendelkezik-e rendszergazda jogosultságokkal a terjesztési pont számítógépén.Verifies that the user account running Setup has Administrator rights on the distribution point computer. FigyelmeztetésWarning Terjesztési pontDistribution point
Felügyeleti pont rendszergazdai jogosultságaiAdministrative rights on management point Ellenőrzi, hogy a helykiszolgáló számítógépfiókja rendelkezik-e rendszergazda jogosultságokkal a felügyeleti pont és a terjesztési pont számítógépén.Verifies that the computer account of the site server has Administrator rights on the management point and distribution point computer. FigyelmeztetésWarning Felügyeleti pontManagement point
Rendszergazdai megosztás (helyrendszer)Administrative share (Site system) Ellenőrzi, hogy a helyrendszer számítógépén jelen-e a szükséges rendszergazdai megosztások.Verifies that the required administrative shares are present on the site system computer. FigyelmeztetésWarning Felügyeleti pontManagement point
AlkalmazáskompatibilitásApplication Compatibility Ellenőrzi, hogy aktuális alkalmazások megfelelnek az alkalmazási sémának.Verifies that current applications are compliant with the application schema. FigyelmeztetésWarning Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site
BITS-támogatásBITS enabled Ellenőrzi, hogy a háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatás (BITS) telepítve van a felügyeleti pont helyrendszerének számítógépére.Verifies that Background Intelligent Transfer Service (BITS) is installed on the management point site system computer. Ha ez az ellenőrzés sikertelen, a BITS nincs telepítve, az Internet Information Services (IIS) 6.0 Windows Management Instrumentation (WMI) kompatibilitási összetevő az IIS 7.0 nincs telepítve a számítógépen, vagy a távoli IIS állomáson, vagy telepítője nem tudta ellenőrizni a távoli IIS-beállításokat, mert az IIS közös összetevőit nem telepítették a helykiszolgáló számítógépén.When this check fails, BITS is not installed, the Internet Information Services (IIS) 6.0 Windows Management Instrumentation (WMI) compatibility component for IIS 7.0 is not installed on the computer or on the remote IIS host, or Setup was unable to verify remote IIS settings because IIS common components were not installed on the site server computer. HibaError Felügyeleti pontManagement point
BITS telepítveBITS installed Ellenőrzi, hogy a BITS telepítve van-e az IIS-ben.Verifies that BITS is installed in IIS. FigyelmeztetésWarning Felügyeleti pontManagement point
Nem betűérzékeny rendezés az SQL ServerCase-insensitive collation on SQL Server Ellenőrzi, hogy az SQL Server-telepítés például az SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS a nagybetűk között rendezést használ-e.Verifies that the SQL Server installation uses a case-insensitive collation, such as SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS. HibaError SQL-kiszolgálóSQL Server
Meglévő önálló elsődleges helyek verziójának és helykódjának ellenőrzéseCheck existing stand-alone primary site for version and sitecode Ellenőrzi, hogy a kibontani kívánt elsődleges hely önálló elsődleges hely, és arról, hogy rendelkezik-e a Configuration Manager, de eltérő helykóddal ugyanazon verzióját mint a telepítendő központi adminisztrációs hely.Verifies that the primary site you plan to expand is a standalone primary site, and that it has the same version of Configuration Manager, but a different site code than the central administration site to be installed. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site
Inkompatibilis gyűjtemények hivatkozásainak kereséseCheck for incompatible collection references A frissítés során ez ellenőrzi, hogy a gyűjtemények csak más azonos típusú gyűjteményekre hivatkoznak.During an upgrade, this check verifies that collections reference only other collections of the same type. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site
Ügyfélverzió a felügyeleti pont számítógépénClient version on management point computer Ellenőrzi, hogy telepíti a felügyeleti pont egy számítógépen, amelyen nincs telepítve a Configuration Manager-ügyfél egy másik verziója.Verifies that you are installing the management point on a computer that does not have a different version of the Configuration Manager client installed. HibaError Felügyeleti pontManagement point
Az SQL Server memóriahasználatának konfigurálásaConfiguration for SQL Server memory usage Ellenőrzi, hogy az SQL Server korlátlan memóriahasználatot konfigurálták.Checks whether SQL Server is configured for unlimited memory use. Az SQL Server memóriájához maximális korlátot kell megadnia.You should configure SQL Server memory to have a maximum limit. FigyelmeztetésWarning SQL-kiszolgálóSQL Server
Dedikált SQL Server-példányDedicated SQL Server instance Ellenőrzi, hogy dedikált SQL server-példányt konfiguráltak-e a Configuration Manager-Helyadatbázis üzemeltetésére.Checks whether a dedicated instance of the SQL server is configured to host the Configuration Manager site database. Ha egy másik hely használja az adott példányt, akkor az új hely számára egy másik példányt kell választania.If another site uses the instance, you must select a different instance for the new site to use. Alternatív megoldásként távolítsa el a másik hely vagy az adatbázisát áthelyezheti egy másik SQL server-példányt.Alternatively, you can uninstall the other site or move its database to a different instance for the SQL server. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
Meglévő Configuration Manager kiszolgáló-összetevők a kiszolgálónExisting Configuration Manager server components on server Ellenőrzi, hogy a helykiszolgáló vagy helyrendszer-szerepkör nem már telepítve van a hely telepítéséhez kijelölt számítógépre.Verifies that a site server or site system role is not already installed on the computer selected for site installation. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
Az SQL Server tűzfalkivételének ellenőrzéseFirewall exception for SQL Server Ellenőrzi, hogy a Windows tűzfala le van tiltva, vagy hogy a megfelelő Windows tűzfalkivétel van-e az SQL Server.Checks whether the Windows Firewall is disabled or whether a relevant Windows Firewall exception exists for SQL Server. Engedélyezni kell az Sqlservr.exe vagy a szükséges TCP-portok távoli elérését.You must allow Sqlservr.exe or the required TCP ports to be accessed remotely. Alapértelmezés szerint az SQL Server a 1433-as TCP-porton figyel, és az SQL Server Service Broker (SSB) 4022-es portot használja.By default, SQL Server listens on TCP port 1433, and the SQL Server Service Broker (SSB) uses TCP port 4022. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site,
Felügyeleti pontManagement point
Tűzfal-kivétel az SQL Server (önálló elsődleges hely)Firewall exception for SQL Server (stand-alone primary site) Ellenőrzi, hogy a Windows tűzfala le van tiltva, vagy hogy a megfelelő Windows tűzfalkivétel van-e az SQL Server.Checks whether the Windows Firewall is disabled or whether a relevant Windows Firewall exception exists for SQL Server. Engedélyezni kell az Sqlservr.exe vagy a szükséges TCP-portok távoli elérését.You must allow Sqlservr.exe or the required TCP ports to be accessed remotely. Alapértelmezés szerint az SQL Server a 1433-as TCP-portot figyeli, és az SSB 4022-es portot használja.By default, SQL Server listens on TCP port 1433, and the SSB uses TCP port 4022. FigyelmeztetésWarning Elsődleges hely (csak önálló)Primary site (standalone only)
A felügyeleti pont az SQL Server tűzfalkivételének ellenőrzéseFirewall exception for SQL Server for management point Ellenőrzi, hogy a Windows tűzfala le van tiltva, vagy hogy a megfelelő Windows tűzfalkivétel van-e az SQL Server.Checks whether the Windows Firewall is disabled or whether a relevant Windows Firewall exception exists for SQL Server. FigyelmeztetésWarning Felügyeleti pontManagement point
IIS HTTPS-konfigurációIIS HTTPS Configuration Ellenőrzi az IIS-webhelykötéseket a HTTPS kommunikációs protokollhoz.Verifies IIS website bindings for the HTTPS communication protocol. Ha HTTPS PROTOKOLLT igénylő helyszerepköröket telepít, konfigurálnia kell az IIS-helykötéseket érvényes nyilvános kulcsokra épülő infrastruktúra (PKI) tanúsítványt a megadott kiszolgálón.When you install site roles that require HTTPS, you must configure IIS site bindings on the specified server with a valid public key infrastructure (PKI) certificate. FigyelmeztetésWarning Felügyeleti pontManagement point,
Terjesztési pontDistribution point
IIS-szolgáltatás futIIS service running Ellenőrzi, hogy az IIS telepítve és fut a számítógépen, hogy a felügyeleti pont és terjesztési pont telepítéséhez.Verifies IIS is installed and running on the computer to install the management point or distribution point. HibaError Felügyeleti pontManagement point,
Terjesztési pontDistribution point
Kibontott elsődleges hely illesztésének megfeleltetéseMatch Collation of expand primary site Ellenőrzi, hogy a bővíteni kívánt önálló elsődleges hely adatbázis rendelkezik-e a központi adminisztrációs helyen a Helyadatbázis rendezésével.Verifies that the site database for the standalone primary site that you will expand has same collation as the site database at the central administration site. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site
Microsoft Távoli különbözeti tömörítés (RDC) függvénytára regisztrálvaMicrosoft Remote Differential Compression (RDC) library registered Ellenőrzi, hogy az RDC függvénytára regisztrálva van-e a Configuration Manager helykiszolgálón.Verifies that the RDC library is registered on the Configuration Manager site server. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
Microsoft Windows InstallerMicrosoft Windows Installer Ellenőrzi a Windows Installer verziószámát.Verifies the Windows Installer version. Ha ez az ellenőrzés sikertelen, a telepítő nem tudta ellenőrizni a verziószámot, vagy jelenleg telepített változata nem felel meg a Windows Installer 4.5-ös verziójának minimális követelményeit.When this check fails, Setup was not able to verify the version, or the installed version does not meet the minimum requirements of Windows Installer 4.5. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
Microsoft XML Core Services 6.0 (MSXML60)Microsoft XML Core Services 6.0 (MSXML60) Ellenőrzi, hogy az MSXML 6.0 vagy újabb verziója telepítve van a számítógépen.Verifies that MSXML 6.0 or a later version is installed on the computer. FigyelmeztetésWarning Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site,
A Configuration Manager konzolConfiguration Manager console,
Felügyeleti pontManagement point,
Terjesztési pontDistribution point
.NET-keretrendszer minimális verziója a Configuration Manager konzolMinimum .NET Framework version for Configuration Manager console Ellenőrzi, hogy a Microsoft .NET-keretrendszer 4.0-s verzióját a Configuration Manager konzol számítógépen van-e telepítve.Checks whether Microsoft .NET Framework 4.0 is installed on the Configuration Manager console computer. A .NET-keretrendszer 4.0 letölthető Microsoft Download Center.You can download .NET Framework 4.0 from Microsoft Download Center. HibaError Configuration Manager-konzolConfiguration Manager console
.NET-keretrendszer minimális verziója a Configuration Manager-helykiszolgálóMinimum .NET Framework version for Configuration Manager site server Ellenőrzi, hogy a .NET-keretrendszer 3.5 telepítve van a Configuration Manager helykiszolgálón.Checks whether .NET Framework 3.5 is installed on the Configuration Manager site server. A Windows Server 2008, töltse le a Microsoft .NET-keretrendszer 3.5-ös verzióját a Microsoft Download Center.For Windows Server 2008, you can download the Microsoft .NET Framework 3.5 from Microsoft Download Center. A Windows Server 2008 R2 a .NET-keretrendszer 3.5 engedélyezheti szolgáltatásként a Kiszolgálókezelőből.For Windows Server 2008 R2, you can enable the .NET Framework 3.5 as a feature within Server Manager. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
.NET-keretrendszer minimális verziója az SQL Server Express kiadásának telepítéséhez a Configuration Manager másodlagos helyMinimum .NET Framework version for SQL Server Express edition installation for Configuration Manager secondary site Ellenőrzi, hogy a .NET Framework 4.0 telepítve van-e a Configuration Manager másodlagos helyéhez tartozó SQL Server Express telepítése számítógépekre.Verifies that .NET Framework 4.0 is installed on Configuration Manager secondary site computers for installing SQL Server Express. HibaError Másodlagos helySecondary site
Szülőadatbázis-/ gyermekadatbázis-rendezésParent/child database collation Ellenőrzi, hogy a Helyadatbázis rendezése azonos-e a szülőhely adatbázisának rendezésével.Verifies that the collation of the site database matches the collation of the parent site's database. A hierarchiában található összes helyen ugyanazt az adatbázis-rendezést kell alkalmazni.All sites in a hierarchy must use the same database collation. HibaError Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
PowerShell 2.0 a helykiszolgálónPowerShell 2.0 on site server Ellenőrzi, hogy a Windows PowerShell 2.0-s vagy újabb verziója van telepítve a helykiszolgálón a Configuration Manager Exchange Connector.Verifies that Windows PowerShell 2.0 or a later version is installed on the site server for the Configuration Manager Exchange Connector. A PowerShell 2.0-ról a további tudnivalókat lásd: 968930-as számú cikk a Microsoft tudásbázisában.For more information about PowerShell 2.0, see Article 968930 in the Microsoft Knowledge Base. FigyelmeztetésWarning Elsődleges helyPrimary site
Elsődleges FQDNPrimary FQDN Egy teljesen minősített tartománynevét (FQDN) használatával ellenőrzi, hogy a számítógép NetBIOS-neve egyezik-e a helyi állomásnevével (az FQDN első címkéje) a számítógép.Using a fully qualified domain name (FQDN), verifies that the NetBIOS name of the computer matches the local hostname (first label of the FQDN) of the computer. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site,
SQL-kiszolgálóSQL Server
Távoli kapcsolódás a WMI-vel a másodlagos helyRemote Connection to WMI on Secondary Site Ellenőrzi, hogy a telepítő képes-e távoli kapcsolatot létesíteni a WMI a másodlagos helykiszolgálón.Checks whether Setup is able to establish a remote connection to WMI on the secondary site server. FigyelmeztetésWarning Másodlagos helySecondary site
Szükséges SQL Server-rendezésRequired SQL Server Collation Ellenőrzi, hogy az SQL Server és a Configuration Manager Helyadatbázis-példány telepítve, ha konfigurálva van az SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS rendezés használatára, kivéve, ha kínai operációs rendszert használ, és GB18030-támogatásra van szüksége.Verifies that the instance for SQL Server and the Configuration Manager site database, if installed, is configured to use the SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS collation, unless you are using a Chinese operating system and require GB18030 support.

Az SQL Server-példány és az adatbázis rendezéseinek módosításával kapcsolatban bővebben lásd: beállítás és rendezéseinek módosításával az SQL Server 2008 R2 Online könyvekben található.For information about changing your SQL Server instance and database collations, see Setting and changing collations in the SQL Server 2008 R2 Books Online. A GB18030-támogatás engedélyezésével kapcsolatban lásd: Nemzetközi támogatás a System Center Configuration Managerben.For information about enabling GB18030 support, see International support in System Center Configuration Manager.
HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
Telepítő forrásmappájaSetup Source Folder Ellenőrzi, hogy a másodlagos hely számítógépfiókja rendelkezik-e olvasási NTFS fájlrendszeri engedéllyel fájlt és olvasási megosztási engedéllyel a telepítő forrásmappájához és a megosztáshoz.Verifies that the computer account for the secondary site has Read NTFS file system permissions and Read share permissions to the Setup source folder and share.

MEGJEGYZÉS:: A másodlagos hely számítógép fiókjának szerepelnie kell egy rendszergazda felügyeleti megosztásokat (például C$ és D$) használatakor a számítógép felhasználója.NOTE: The secondary site computer account must be an Administrator user on the computer if you use administrative shares (for example, C$ and D$).
HibaError Másodlagos helySecondary site
Telepítő ForrásverziójaSetup Source Version Ellenőrzi, hogy a Configuration Manager verziója a másodlagos hely telepítéséhez megadott forrásmappában megegyezik-e a Configuration Manager verziója, az elsődleges hely.Verifies that the Configuration Manager version in the source folder that you specified for the secondary site installation matches the Configuration Manager version of the primary site. HibaError Másodlagos helySecondary site
Használatban lévő HelykódSite code in use Ellenőrzi, hogy a megadott Helykód nem már használatban van a Configuration Manager-hierarchiában.Checks that the site code that you specified is not already in use in the Configuration Manager hierarchy. Egyedi helykódot kell megadnia ehhez a helyhez.You must specify a unique site code for this site. HibaError Elsődleges helyPrimary site
SMS-szolgáltató számítógép a helykiszolgálóval megegyező tartománnyal rendelkezikSMS Provider machine has same domain as site server Ellenőrzi, hogy az SMS-szolgáltató példányát futtató számítógép rendelkezik-e ugyanabban a tartományban, mint a helykiszolgálóé.Checks whether a computer that runs an instance of the SMS Provider has the same domain as the site server. HibaError SMS ProviderSMS Provider
SQL Server EditionSQL Server Edition Ellenőrzi, hogy a hely SQL Server kiadása nem SQL Server Express.Checks that the edition of SQL Server at the site is not SQL Server Express. HibaError SQL-kiszolgálóSQL Server
SQL Server Express másodlagos helyenSQL Server Express on Secondary Site Ellenőrzi, hogy az SQL Server Express sikeresen telepíthető a másodlagos helyek a helykiszolgáló számítógépén.Checks that SQL Server Express can successfully install on the site server computer for a secondary site. HibaError Másodlagos helySecondary site
SQL Server a másodlagos hely számítógépénSQL Server on the Secondary Site Computer Ellenőrzi, hogy az SQL Server telepítve van-e a másodlagos hely számítógépén.Checks that SQL Server is installed on the secondary site computer. SQL Server nem telepíthető távoli helyrendszeren.You cannot install SQL Server on a remote site system.

FIGYELMEZTETÉS: Ez az ellenőrzés csak arra az esetre vonatkozik, ha az SQL Server Express meglévő példányának telepítését választotta.WARNING: This check applies only when you select to have Setup use an existing instance of SQL Server.
HibaError Másodlagos helySecondary site
SQL Server-folyamat memóriafoglalásaSQL Server process memory allocation Ellenőrzi, hogy az SQL Server lefoglalt-e legalább 8 GB memóriát a központi adminisztrációs hely és elsődleges helyhez, és legalább 4 GB memóriát a másodlagos helyhez.Verifies that SQL Server reserves a minimum of 8 GB of memory for the central administration site and primary site, and a minimum of 4 GB of memory for the secondary site. A rögzített méretű memória beállítása az SQL Server Management Studio használatával kapcsolatos további információkért lásd: beállítása a rögzített méretű memória (SQL Server Management Studio).For more information about how to set a fixed amount of memory by using SQL Server Management Studio, see How to set a fixed amount of memory (SQL Server Management Studio).

MEGJEGYZÉS:: Ez az ellenőrzés esetében nem érvényes SQL Server Express másodlagos helyen, amely legfeljebb 1 GB-os fenntartott memória.NOTE: This check is not applicable to SQL Server Express on a secondary site, which is limited to 1 GB of reserved memory.
FigyelmeztetésWarning SQL-kiszolgálóSQL Server
SQL Server szolgáltatást futtató fiókSQL Server service running account Ellenőrzi, hogy az SQL Server szolgáltatáshoz tartozó bejelentkezési fiók nem helyi felhasználói fiók vagy helyi szolgáltatás.Verifies that the logon account for the SQL Server service is not a local user account or LOCAL SERVICE. Az SQL Server-szolgáltatást érvényes tartományi fiók, a HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS vagy a HELYI RENDSZER használatára kell beállítania.You must configure the SQL Server service to use a valid domain account, NETWORK SERVICE, or LOCAL SYSTEM. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
SQL Server TCP-PortSQL Server TCP Port Ellenőrzi, hogy a TCP engedélyezve van az SQL Server-példányt, és a statikus port használatára van beállítva.Checks that TCP is enabled for the SQL Server instance and is set to use a static port. HibaError SQL-kiszolgálóSQL Server
SQL Server-verzióSQL Server version Ellenőrzi, hogy az SQL Server támogatott verziója telepítve van-e a megadott Helyadatbázis-kiszolgálón.Verifies that a supported version of SQL Server is installed on the specified site database server. További információkért lásd: SQL Server-verziók támogatása a System Center Configuration Manager.For more information, see Support for SQL Server versions for System Center Configuration Manager. HibaError SQL-kiszolgálóSQL Server
Nem támogatott operációsrendszer-verzió a frissítéshezUnsupported site system operating system version for upgrade A frissítés során ez a szabály ellenőrzi, hogy terjesztési pontokkal nem azonos helyrendszerszerepkörök vannak-e telepítve a Windows Server 2008 vagy korábbi rendszerű számítógépeken.During an upgrade, this rule checks whether site system roles, other than distribution points, are installed on computers that run Windows Server 2008 or earlier versions.

MEGJEGYZÉS:: Mivel ez az ellenőrzés nem tudja feloldani az Azure-ban, vagy ha integrálja az Intune és a Configuration Managerben a Microsoft Intune által használt felhőbeli tárhelyhez a telepített helyrendszerszerepkörök, figyelmen kívül hagyhatja az ezekre a szerepkörökre, mint a vakriasztások.NOTE: Because this check cannot resolve the status of site system roles that are installed in Azure or for the cloud storage used by Microsoft Intune, when you integrate Intune with Configuration Manager, you can ignore warnings for these roles as false positives.
FigyelmeztetésWarning Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
Nem támogatott "Eszközintelligencia szinkronizálási pont helyrendszerszerepkör" a bővített elsődleges helyenUnsupported site system role 'Asset Intelligence synchronization point' on the expanded primary site Ellenőrzi, hogy az Eszközintelligencia szinkronizálási pont helyrendszerszerepkör nincs telepítve a bővíteni kívánt önálló elsődleges hely.Checks that the Asset Intelligence sync point site system role is not installed on the standalone primary site that you are expanding. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site
Nem támogatott "Endpoint Protection pont helyrendszerszerepkör" a bővített elsődleges helyenUnsupported site system role 'Endpoint Protection point' on the expanded primary site Ellenőrzi, hogy az Endpoint Protection pont helyrendszer-szerepkör nincs telepítve a bővíteni kívánt önálló elsődleges hely.Checks that the Endpoint Protection point site system role is not installed on the standalone primary site that you are expanding. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site
Nem támogatott helyrendszerszerepkör a bővített elsődleges helyen "Microsoft Intune Connectort"Unsupported site system role 'Microsoft Intune Connector' on the expanded primary site Ellenőrzi, hogy a Microsoft Intune Connectort helyrendszer-szerepkör nincs telepítve a bővíteni kívánt önálló elsődleges hely.Checks that the Microsoft Intune Connector site system role is not installed on the standalone primary site that you are expanding. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site
User State Migration Tool (USMT) telepítéseUser State Migration Tool (USMT) installed Ellenőrzi, hogy telepítve van a Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) for Windows 8.1 felhasználói Felhasználóáttelepítő (USMT) összetevője.Checks whether the User State Migration Tool (USMT) component of Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) for Windows 8.1 is installed. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges hely (csak önálló)Primary site (standalone only)
SQL Server számítógép FQDN-jének ellenőrzéseValidate FQDN of SQL Server Computer Ellenőrzi, hogy az az SQL Server számítógéphez megadott FQDN érvényes-e.Checks that the FQDN that you specified for the SQL Server computer is valid. HibaError SQL-kiszolgálóSQL Server
Központi adminisztrációs hely verziójának ellenőrzéseVerify Central Administration Site Version Ellenőrzi, hogy a központi adminisztrációs hely a Configuration Manager azonos verzióját.Checks that the central administration site has the same version of Configuration Manager. HibaError Elsődleges helyPrimary site
Az Active Directoryban való közzétételhez szükséges helykiszolgálói engedélyek ellenőrzéseVerify site server permissions to publish to Active Directory Ellenőrzi, hogy a helykiszolgáló számítógépfiókja rendelkezik-e teljes hozzáférés engedélyeket a rendszerkezelési tárolóhoz az Active Directory tartományában.Verifies that the computer account for the site server has Full Control permissions to the System Management container in the Active Directory domain. További információ a szükséges engedélyek konfigurálási beállításairól a: hely közzététele az Active Directory előkészítéséhez.For more information about your options to configure required permissions, see Prepare Active Directory for site publishing.

MEGJEGYZÉS:: Figyelmen kívül hagyhatja ezt a figyelmeztetést, ha manuálisan ellenőrizte az engedélyeket.NOTE: You can ignore this warning if you have manually verified the permissions.
FigyelmeztetésWarning Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
Telepített Windows központi telepítési eszközökWindows Deployment Tools installed Ellenőrzi, hogy a Windows ADK for Windows 10 a Windows Deployment Tools összetevője telepítve van-e.Checks whether the Windows Deployment Tools component of Windows ADK for Windows 10 is installed. HibaError SMS ProviderSMS Provider
Windows feladatátvevő fürtWindows Failover Cluster Ellenőrzi, hogy a felügyeleti pontot vagy terjesztési ponttal rendelkező számítógépek nem részei-e egy Windows fürtnek.Checks that computers that have a management point or distribution point are not part of a Windows Cluster. HibaError Felügyeleti pontManagement point
Terjesztési pontDistribution point
Windows telepített előtelepítési környezeteWindows Preinstallation Environment installed Ellenőrzi, hogy telepítve van-e a Windows ADK for Windows 10 a Windows előtelepítési környezet összetevője.Checks whether the Windows Preinstallation Environment component of the Windows ADK for Windows 10 is installed. HibaError SMS ProviderSMS Provider
Windows Rendszerfelügyeleti (webszolgáltatások WinRM) v1.1Windows Remote Management (WinRM) v1.1 Ellenőrzi, hogy a WinRM 1.1 telepítve van-e az elsődleges helykiszolgálón vagy a Configuration Manager konzoljának számítógépén a sávon kívüli felügyeleti konzol futtatásához.Verifies that WinRM 1.1 is installed on the primary site server or the Configuration Manager console computer to run the out-of-band management console. A WinRM 1.1 letöltéséről a további tudnivalókat lásd: 936059-es számú cikk a Microsoft tudásbázisában.For more information about how to download WinRM 1.1, see Article 936059 in the Microsoft Knowledge Base. FigyelmeztetésWarning Elsődleges helyPrimary site,
Configuration Manager-konzolConfiguration Manager console
WSUS a helykiszolgálónWSUS on site server Ellenőrzi, hogy a Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 Service Pack 2 (SP2) telepítve van-e a helykiszolgálón.Verifies that Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 Service Pack 2 (SP2) is installed on the site server. A szoftverfrissítési pont használatakor, amely nem a helykiszolgáló számítógépen telepítenie kell a WSUS felügyeleti konzolját a helykiszolgálón.When you use a software update point on a computer that is not the site server, you must install the WSUS Administration Console on the site server. További információ a WSUS: Windows Server Update Services.For more information about WSUS, see Windows Server Update Services. FigyelmeztetésWarning Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site

Rendszerkövetelmények előfeltételeinek ellenőrzésePrerequisite checks for system requirements

A következő táblázat ellenőrzi, hogy az előfeltétel-ellenőrző a rendszerkövetelmények esetén elvégez.The following table lists checks that Prerequisite Checker performs for system requirements.

Ellenőrzés végrehajtásaCheck performed MAGYARÁZATExplanation SeveritySeverity Hely alkalmazhatóságiSite applicability
Az Active Directory tartomány funkcionális szintjének ellenőrzéseActive Directory Domain Functional Level Check Ellenőrzi, hogy az Active Directory-tartomány funkcionális szintje legalább Windows Server 2008 R2.Verifies that the Active Directory domain functional level is a minimum of Windows Server 2008 R2. FigyelmeztetésWarning Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site
Kiszolgáló szolgáltatás futásának ellenőrzéseCheck Server Service is running Ellenőrzi, hogy a kiszolgáló szolgáltatás elindult.Verifies that the Server Service is started. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
Tartományi tagságDomain membership Ellenőrzi, hogy a Configuration Manager-számítógép egy Windows tartomány tagja-e.Verifies that the Configuration Manager computer is a member of a Windows domain. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site,
SMS-szolgáltatóSMS Provider,
SQL-kiszolgálóSQL Server
Tartományi tagságDomain membership Ellenőrzi, hogy a Configuration Manager-számítógép egy Windows tartomány tagja-e.Verifies that the Configuration Manager computer is a member of a Windows domain. FigyelmeztetésWarning Felügyeleti pontManagement point,
Terjesztési pontDistribution point
FAT-meghajtó a helykiszolgálónFAT Drive on Site Server Ellenőrzi, hogy a lemezmeghajtó a FAT fájlrendszerrel van formázva.Checks whether the disk drive is formatted with the FAT file system. A fokozott biztonság érdekében telepítse a helykiszolgáló-összetevőknek az NTFS fájlrendszerrel formázott lemezmeghajtókra.For better security, install site server components on disk drives formatted with the NTFS file system. FigyelmeztetésWarning Elsődleges helyPrimary site
Szabad lemezterület a helykiszolgálónFree disk space on site server A helykiszolgáló telepítéséhez, a helykiszolgáló számítógépén legalább 15 GB szabad lemezterülettel kell rendelkeznie.To install the site server, the site server computer must have at least 15 GB of free disk space. További 1 GB szabad lemezterületnek kell lennie, ha az SMS-szolgáltató helyrendszerszerepkört ugyanezen a számítógépen telepíti.You must have an additional 1 GB of free space if you install the SMS Provider site system role on the same computer. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
Rendszer-újraindítás függőbenPending system restart Ellenőrzi, hogy egy másik program igényli-e a kiszolgálót újra kell indítani, mielőtt elindítaná a telepítőt.Checks whether another program requires the server to be restarted before you run Setup. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site,
A Configuration Manager konzolConfiguration Manager console,
SMS-szolgáltatóSMS Provider,
SQL ServerSQL Server,
Felügyeleti pontManagement point,
Terjesztési pontDistribution point
Írásvédett tartományvezérlőRead-Only Domain Controller Helyadatbázis és másodlagos hely kiszolgálói nem támogatott írásvédett tartományvezérlő (RODC).Site database servers and secondary site servers are not supported on a read-only domain controller (RODC). További információkért lásd: problémák az SQL Server egy olyan tartományvezérlő telepítésekor a Microsoft Tudásbázis.For more information, see Problems when installing SQL Server on a domain controller in the Microsoft Knowledge Base. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
SémakiterjesztésekSchema extensions Meghatározza, hogy az Active Directory tartományi szolgáltatások sémája ki lett terjesztve, és ha igen, a használt sémakiterjesztések verzióját.Determines whether the Active Directory Domain Services schema has been extended, and if so, the version of the schema extensions that were used. A Configuration Manager – Active Directory-sémakiterjesztések nem szükségesek a helykiszolgáló-telepítéshez, de azokat az összes Configuration Manager szolgáltatások teljes használatát javasoljuk.Configuration Manager Active Directory schema extensions are not required for site server installation, but we recommend them for the full use of all Configuration Manager features. A séma kiterjesztésének előnyeiről kapcsolatos további információkért lásd: hely közzététele az Active Directory előkészítéséhez.For more information about the advantages of extending the schema, see Prepare Active Directory for site publishing. FigyelmeztetésWarning Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site
Helykiszolgáló teljes Tartománynevének hosszaSite Server FQDN Length A helykiszolgáló számítógép teljes Tartományneve hosszának ellenőrzése.Checks the length of the FQDN of the site server computer. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
A Configuration Manager konzol nem támogatott operációs rendszerUnsupported Configuration Manager console operating system Ellenőrzi, hogy a Configuration Manager konzol a támogatott operációs rendszert futtató számítógépeken telepíthető.Verifies that the Configuration Manager console can be installed on computers that run a supported operating system version. További információkért lásd: a támogatott operációs rendszerek a System Center Configuration Manager konzol.For more information, see the Supported operating systems for the System Center Configuration Manager console. HibaError Configuration Manager-konzolConfiguration Manager console
Nem támogatott operációs rendszer verzió a helykiszolgálón a telepítőUnsupported site server operating system version for Setup Ellenőrzi, hogy támogatott operációs rendszer fut-e a kiszolgálón.Verifies that a supported operating system is running on the server. További információkért lásd: támogatott operációs rendszerek a System Center Configuration Manager helyrendszer-kiszolgálókhoz.For more information, see Supported operating systems for System Center Configuration Manager site system servers. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site,
A Configuration Manager konzolConfiguration Manager console,
Felügyeleti pontManagement point,
Terjesztési pontDistribution point
Adatbázis-konzisztencia ellenőrzéseVerify database consistency Ez az ellenőrzés ellenőrzi 1602-es verziójától kezdve adatbázis-konzisztencia.Beginning with version 1602, this check verifies database consistency. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site,
Elsődleges helyPrimary site