ActionDescriptor Klasa

Definicja

Opisuje akcję MVC.

public ref class ActionDescriptor
public class ActionDescriptor
type ActionDescriptor = class
Public Class ActionDescriptor
Dziedziczenie
ActionDescriptor
Pochodne

Konstruktory

ActionDescriptor()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ActionDescriptor.

Właściwości

ActionConstraints

Zestaw ograniczeń dla tej akcji. Aby wybrać akcję, należy spełnić wszystkie wymagania.

AttributeRouteInfo

Pobiera lub ustawia wartość AttributeRouteInfo.

BoundProperties

Zestaw właściwości, które są powiązane z modelem.

DisplayName

Przyjazna nazwa tej akcji.

EndpointMetadata

Pobiera lub ustawia metadane punktu końcowego dla tej akcji. Ten interfejs API jest przeznaczony dla infrastruktury i nie powinien być używany przez kod aplikacji.

FilterDescriptors

Zestaw filtrów skojarzonych z tą akcją.

Id

Pobiera identyfikator, który jednoznacznie identyfikuje akcję.

Parameters

Zestaw parametrów skojarzonych z tą akcją.

Properties

Przechowuje dowolne właściwości metadanych skojarzone z elementem ActionDescriptor.

RouteValues

Pobiera lub ustawia kolekcję wartości tras, które muszą być podane przez routing dla wybranej akcji.

Metody rozszerzania

GetProperty<T>(ActionDescriptor)

Pobiera wartość właściwości z Properties kolekcji przy użyciu podanej wartości T jako klucza.

SetProperty<T>(ActionDescriptor, T)

Ustawia wartość właściwości w Properties kolekcji przy użyciu podanej wartości T jako klucza.

Dotyczy