ContainerBidirectionalIterator<TValue> Klasa

Definicja

Definiuje iterator, który może uzyskiwać dostęp do elementów w kontenerze w kierunku do przodu przy użyciu operatora przyrostu i w kierunku do tyłu przy użyciu operatora zmniejszania.Defines an iterator that can access elements in a container in the forward direction by using the increment operator and in the backward direction by using the decrement operator. Element, do którego punkty iteratora mogą być jednocześnie zapisywane i odczytywane z dowolnej liczby razy.The element that the iterator points to can be both written to and read from any number of times. Iteratory dwukierunkowe mogą być używane w dowolnym miejscu, w którym jest wymagany iterator danych wejściowych lub wyjściowych.Bidirectional iterators can be used anywhere that an input or output iterator is required.

generic <typename TValue>
public ref class ContainerBidirectionalIterator : Microsoft::VisualC::StlClr::Generic::IBidirectionalIterator<TValue>
public class ContainerBidirectionalIterator<TValue> : Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.IBidirectionalIterator<TValue>
type ContainerBidirectionalIterator<'Value> = class
    interface IBidirectionalIterator<'Value>
Public Class ContainerBidirectionalIterator(Of TValue)
Implements IBidirectionalIterator(Of TValue)

Parametry typu

TValue

Typ elementu w kontrolowanej sekwencji.The type of an element in the controlled sequence.

Dziedziczenie
ContainerBidirectionalIterator<TValue>
Implementuje

Uwagi

W przypadku niektórych metod, w szczególności operatorów, należy zadeklarować typ parametru, ale nie należy określać nazwy parametru.Some methods, especially operators, declare a type for a parameter but do not specify a parameter name. Taki parametr nosi nazwę bez nazwy parametru.Such a parameter is known as an unnamed parameter. W dokumentacji dotyczącej tych metod __unnamed0 symbol zastępczy reprezentuje parametr nienazwany.In the documentation for these methods, the __unnamed0 placeholder represents the unnamed parameter.

Konstruktory

ContainerBidirectionalIterator<TValue>()

Przydziela i inicjuje nowy ContainerBidirectionalIterator<TValue> obiekt.Allocates and initializes a new ContainerBidirectionalIterator<TValue> object.

ContainerBidirectionalIterator<TValue>(ContainerBidirectionalIterator<TValue>)

Przydziela i inicjuje nowy ContainerBidirectionalIterator<TValue> obiekt z istniejącego ContainerBidirectionalIterator<TValue> obiektu.Allocates and initializes a new ContainerBidirectionalIterator<TValue> object from an existing ContainerBidirectionalIterator<TValue> object.

ContainerBidirectionalIterator<TValue>(INode<TValue>)

Przydziela i inicjuje nowy ContainerBidirectionalIterator<TValue> obiekt, który wskazuje na dany węzeł.Allocates and initializes a new ContainerBidirectionalIterator<TValue> object that points to the given node.

Metody

Clone()

Zwraca kopię bieżącego ContainerBidirectionalIterator<TValue> obiektu.Returns a copy of the current ContainerBidirectionalIterator<TValue> object.

container()

Pobiera kontener, który przechodzi przez iterator.Gets the container that the iterator is traversing.

equal_to(ContainerBidirectionalIterator<TValue>)

Określa, czy dany ContainerBidirectionalIterator<TValue> obiekt jest taki sam jak bieżący ContainerBidirectionalIterator<TValue> obiekt.Determines whether the given ContainerBidirectionalIterator<TValue> object is the same as the current ContainerBidirectionalIterator<TValue> object.

equal_to(IInputIterator<TValue>)

Określa, czy dany IInputIterator<TValue> obiekt jest taki sam jak bieżący ContainerBidirectionalIterator<TValue> obiekt.Determines if the given IInputIterator<TValue> object is the same as the current ContainerBidirectionalIterator<TValue> object.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
get_bias()

Pobiera odchylenie iteratora.Gets the bias of the iterator. Różnica polega na przesunięciu iteratora z elementu zero.The bias is the offset of the iterator from element zero.

get_cref()

Zwraca stałe odwołanie do elementu, który jest obecnie wskazywany przez iterator.Returns a constant reference to the element that the iterator is currently pointing to.

get_node()

Pobiera węzeł lub element, który wskazuje iterator.Gets the node, or element, that the iterator is pointing to.

get_ref()

Zwraca odwołanie do elementu, który jest obecnie wskazywany przez iterator.Returns a reference to the element that the iterator is currently pointing to.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
next()

Zwiększa iterator do następnego położenia w źródłowym kontenerze lub do pierwszej pozycji poza końcem kontenera, jeśli kontener został całkowicie przesunięty.Increments the iterator to the next position in the underlying container, or to the first position beyond the end of container if the container has been completely traversed.

prev()

Ustawia iterator do elementu bezpośrednio przed bieżącym elementem.Positions the iterator to the element immediately before the current element.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
valid()

Określa, czy iterator jest prawidłowy i może być bezpiecznie używany do przechodzenia z bazowego kontenera.Determines whether the iterator is valid and can be safely used to traverse the underlying container.

Operatory

Assign(ContainerBidirectionalIterator<TValue>)

Przypisuje dany ContainerBidirectionalIterator<TValue> obiekt do bieżącego obiektu.Assigns the given ContainerBidirectionalIterator<TValue> object to the current object.

Decrement(ContainerBidirectionalIterator<TValue>)

Zmniejsza iterator o jeden element.Decrements the iterator by one element. Jest to prefiksowa wersja operatora zmniejszania.This is the prefix version of the decrement operator.

Decrement(Int32, Int32)

Zmniejsza iterator o jeden element.Decrements the iterator by one element. Jest to przyrostkowa wersja operatora zmniejszania.This is the postfix version of the decrement operator.

Equality(ContainerBidirectionalIterator<TValue>)

Określa, czy dany ContainerBidirectionalIterator<TValue> obiekt jest taki sam jak bieżący ContainerBidirectionalIterator<TValue> obiekt.Determines whether the given ContainerBidirectionalIterator<TValue> object is the same as the current ContainerBidirectionalIterator<TValue> object.

Equality(IInputIterator<TValue>)

Określa, czy dany IInputIterator<TValue> obiekt jest taki sam jak bieżący ContainerBidirectionalIterator<TValue> obiekt.Determines whether the given IInputIterator<TValue> object is the same as the current ContainerBidirectionalIterator<TValue> object.

Implicit

ContainerBidirectionalIterator<TValue> KonwertujeIBidirectionalIterator<TValue>do.Converts a ContainerBidirectionalIterator<TValue> to an IBidirectionalIterator<TValue>.

Increment(ContainerBidirectionalIterator<TValue>)

Zwiększa iterator o jeden element.Increments the iterator by one element. Jest to prefiksowa wersja operatora przyrostu.This is the prefix version of the increment operator.

Increment(Int32, Int32)

Zwiększa iterator o jeden element.Increments the iterator by one element. Jest to przyrostkowa wersja operatora przyrostu.This is the postfix version of the increment operator.

Inequality(ContainerBidirectionalIterator<TValue>)

Określa, czy dany ContainerBidirectionalIterator<TValue> obiekt różni się od bieżącego ContainerBidirectionalIterator<TValue> obiektu.Determines whether the given ContainerBidirectionalIterator<TValue> object differs from the current ContainerBidirectionalIterator<TValue> object.

Inequality(IInputIterator<TValue>)

Określa, czy dany IInputIterator<TValue> obiekt różni się od bieżącego ContainerBidirectionalIterator<TValue> obiektu.Determines whether the given IInputIterator<TValue> object differs from the current ContainerBidirectionalIterator<TValue> object.

MemberSelection(ContainerBidirectionalIterator<TValue>)

Zwraca element, który jest obecnie wskazywany przez iterator.Returns the element that the iterator is currently pointing to.

PointerDereference(ContainerBidirectionalIterator<TValue>)

Zwraca element, który jest obecnie wskazywany przez iterator.Returns the element that the iterator is currently pointing to.

Dotyczy