ContainerRandomAccessIterator<TValue> Klasa

Definicja

Zawiera iterator, który obsługuje następujące operacje: przechodzenie do przodu o jedną pozycję przez wywoływanie operatora + +, przechodzenie do tyłu o jedną pozycję przez wywołanie operatora--, dostęp do elementu przy użyciu operatora []i uzyskiwanie dostępu do elementu przy użyciu arytmetycznego wskaźnika.Provides an iterator that supports the following operations: moving forward one position by calling operator++, moving backward one position by calling operator--, accessing an element by using operator[], and accessing an element by using pointer arithmetic.

generic <typename TValue>
public ref class ContainerRandomAccessIterator : Microsoft::VisualC::StlClr::Generic::IRandomAccessIterator<TValue>
public class ContainerRandomAccessIterator<TValue> : Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.IRandomAccessIterator<TValue>
type ContainerRandomAccessIterator<'Value> = class
    interface IRandomAccessIterator<'Value>
Public Class ContainerRandomAccessIterator(Of TValue)
Implements IRandomAccessIterator(Of TValue)

Parametry typu

TValue

Typ elementu w kontrolowanej sekwencji.The type of an element in the controlled sequence.

Dziedziczenie
ContainerRandomAccessIterator<TValue>
Implementuje

Uwagi

W przypadku niektórych metod, w szczególności operatorów, należy zadeklarować typ parametru, ale nie należy określać nazwy parametru.Some methods, especially operators, declare a type for a parameter but do not specify a parameter name. Taki parametr nosi nazwę bez nazwy parametru.Such a parameter is known as an unnamed parameter. W dokumentacji dotyczącej tych metod __unnamed0 symbol zastępczy reprezentuje parametr nienazwany.In the documentation for these methods, the __unnamed0 placeholder represents the unnamed parameter.

Konstruktory

ContainerRandomAccessIterator<TValue>()

Przydziela i inicjuje nowy ContainerRandomAccessIterator<TValue> obiekt.Allocates and initializes a new ContainerRandomAccessIterator<TValue> object.

ContainerRandomAccessIterator<TValue>(ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Przydziela i inicjuje nowy ContainerRandomAccessIterator<TValue> obiekt z istniejącego ContainerRandomAccessIterator<TValue> obiektu.Allocates and initializes a new ContainerRandomAccessIterator<TValue> object from an existing ContainerRandomAccessIterator<TValue> object.

ContainerRandomAccessIterator<TValue>(IRandomAccessContainer<TValue>, Int32)

Przydziela i inicjuje nowy ContainerRandomAccessIterator<TValue> obiekt z istniejącego IRandomAccessContainer<TValue> obiektu.Allocates and initializes a new ContainerRandomAccessIterator<TValue> object from an existing IRandomAccessContainer<TValue> object.

Właściwości

Item[Int32]

Uzyskuje dostęp do elementu w danej pozycji w kontenerze.Accesses the element at the given position in the container.

Metody

Clone()

Tworzy kopię bieżącego ContainerRandomAccessIterator<TValue> obiektu.Creates a copy of the current ContainerRandomAccessIterator<TValue> object.

container()

Pobiera kontener, który przechodzi przez iterator.Gets the container that the iterator is traversing.

distance(ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Określa odległość między elementem, który jest wskazywany przez bieżący iterator, i element, do którego wskazuje dany iterator.Determines the distance between the element that the current iterator is pointing to and the element that the given iterator is pointing to.

distance(IRandomAccessIterator<TValue>)

Określa odległość między elementem, który jest wskazywany przez bieżący iterator, i element, do którego wskazuje dany iterator.Determines the distance between the element that the current iterator is pointing to and the element that the given iterator is pointing to.

equal_to(ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy dany ContainerRandomAccessIterator<TValue> obiekt jest taki sam jak bieżący ContainerRandomAccessIterator<TValue> obiekt.Determines whether the given ContainerRandomAccessIterator<TValue> object is the same as the current ContainerRandomAccessIterator<TValue> object.

equal_to(IInputIterator<TValue>)

Określa, czy dany IInputIterator<TValue> obiekt jest taki sam jak bieżący ContainerRandomAccessIterator<TValue> obiekt.Determines whether the given IInputIterator<TValue> object is the same as the current ContainerRandomAccessIterator<TValue> object.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
get_bias()

Pobiera odchylenie iteratora.Gets the bias of the iterator. Różnica polega na przesunięciu iteratora z elementu zero.The bias is the offset of the iterator from element zero.

get_cref()

Zwraca stałe odwołanie do elementu, który jest obecnie wskazywany przez iterator.Returns a constant reference to the element that the iterator is currently pointing to.

get_node()

Pobiera węzeł lub element, który wskazuje iterator.Gets the node, or element, that the iterator is pointing to.

get_ref()

Zwraca odwołanie do elementu, który jest obecnie wskazywany przez iterator.Returns a reference to the element that the iterator is currently pointing to.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
less_than(ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy bieżący iterator wskazuje element w kontenerze, który jest przed elementem, do którego podano punkty iteratora.Determines whether the current iterator is pointing to an element in the container that is before the element that the given iterator points to.

less_than(IRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy bieżący iterator wskazuje element w kontenerze, który jest przed elementem, do którego podano punkty iteratora.Determines whether the current iterator is pointing to an element in the container that is before the element that the given iterator points to.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
move(Int32)

Przenosi iterator o podaną liczbę elementów.Moves the iterator by the given number of elements.

next()

Zwiększa iterator do następnego położenia w źródłowym kontenerze lub do pierwszej pozycji poza końcem kontenera, jeśli kontener został całkowicie przesunięty.Increments the iterator to the next position in the underlying container, or to the first position beyond the end of container if the container has been completely traversed.

prev()

Ustawia iterator do elementu bezpośrednio przed bieżącym elementem.Positions the iterator to the element immediately before the current element.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
valid()

Określa, czy iterator jest prawidłowy i może być bezpiecznie używany do przechodzenia z bazowego kontenera.Determines whether the iterator is valid and can be safely used to traverse the underlying container.

Operatory

Addition(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, Int32)

Zwiększa iterator przez daną liczbę elementów.Increments the iterator by the given number of elements. Parametr Integer jest określony po prawej stronie operatora dodawania.The integer parameter is specified on the right side of the addition operator.

Addition(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, Int32, ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Zwiększa iterator przez daną liczbę elementów.Increments the iterator by the given number of elements. Parametr Integer jest określany po lewej stronie operatora dodawania.The integer parameter is specified on the left side of the addition operator.

Assign(ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Przypisuje dany ContainerRandomAccessIterator<TValue> obiekt do bieżącego obiektu.Assigns the given ContainerRandomAccessIterator<TValue> object to the current object.

Decrement(ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Zmniejsza iterator o jeden element.Decrements the iterator by one element. Jest to prefiksowa wersja operatora zmniejszania.This is the prefix version of the decrement operator.

Decrement(Int32, Int32)

Zmniejsza iterator o jeden element.Decrements the iterator by one element. Jest to przyrostkowa wersja operatora zmniejszania.This is the postfix version of the decrement operator.

Equality(ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy dany ContainerRandomAccessIterator<TValue> obiekt jest taki sam jak bieżący ContainerRandomAccessIterator<TValue> obiekt.Determines whether the given ContainerRandomAccessIterator<TValue> object is the same as the current ContainerRandomAccessIterator<TValue> object.

Equality(IInputIterator<TValue>)

Określa, czy dany IInputIterator<TValue> obiekt jest taki sam jak bieżący ContainerRandomAccessIterator<TValue> obiekt.Determines whether the given IInputIterator<TValue> object is the same as the current ContainerRandomAccessIterator<TValue> object.

GreaterThan(ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy pozycja iteratora po lewej stronie jest większa niż pozycja danego iteratora po prawej stronie.Determines whether the position of the left-side iterator is greater than the position of the given right-side iterator.

GreaterThan(IRandomAccessIterator<TValue>, ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy pozycja danego iteratora po lewej stronie jest większa niż pozycja danego iteratora po prawej stronie.Determines whether the position of the given left-side iterator is greater than the position of the given right-side iterator.

GreaterThanOrEqual(ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy pozycja iteratora po lewej stronie jest większa lub równa pozycji danego iteratora po prawej stronie.Determines whether the position of the left-side iterator is greater than or equal to the position of the given right-side iterator.

GreaterThanOrEqual(IRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy pozycja iteratora po lewej stronie jest większa lub równa pozycji danego iteratora po prawej stronie.Determines whether the position of the left-side iterator is greater than or equal to the position of the given right-side iterator.

Implicit

ContainerRandomAccessIterator<TValue> KonwertujeIRandomAccessIterator<TValue>do.Converts a ContainerRandomAccessIterator<TValue> to an IRandomAccessIterator<TValue>.

Increment(ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Zwiększa iterator o jeden element.Increments the iterator by one element. Jest to prefiksowa wersja operatora przyrostu.This is the prefix version of the increment operator.

Increment(Int32, Int32)

Zwiększa iterator o jeden element.Increments the iterator by one element. Jest to przyrostkowa wersja operatora przyrostu.This is the postfix version of the increment operator.

Inequality(ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy dany ContainerRandomAccessIterator<TValue> obiekt różni się od bieżącego ContainerRandomAccessIterator<TValue> obiektu.Determines whether the given ContainerRandomAccessIterator<TValue> object differs from the current ContainerRandomAccessIterator<TValue> object.

Inequality(IInputIterator<TValue>)

Określa, czy dany IInputIterator<TValue> obiekt różni się od bieżącego ContainerRandomAccessIterator<TValue> obiektu.Determines whether the given IInputIterator<TValue> object differs from the current ContainerRandomAccessIterator<TValue> object.

LessThan(ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy pozycja iteratora po lewej stronie jest mniejsza niż pozycja danego iteratora po prawej stronie.Determines whether the position of the left-side iterator is less than the position of the given right-side iterator.

LessThan(IRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy pozycja iteratora po lewej stronie jest mniejsza niż pozycja danego iteratora po prawej stronie.Determines whether the position of the left-side iterator is less than the position of the given right-side iterator.

LessThanOrEqual(ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy pozycja iteratora po lewej stronie jest mniejsza niż lub równa pozycji danego iteratora po prawej stronie.Determines whether the position of the left-side iterator is less than or equal to the position of the given right-side iterator.

LessThanOrEqual(IRandomAccessIterator<TValue>, ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy pozycja danego iteratora po lewej stronie jest mniejsza niż pozycja danego iteratora po prawej stronie.Determines whether the position of the given left-side iterator is less than the position of the given right-side iterator.

MemberSelection(ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Zwraca element, który jest obecnie wskazywany przez iterator.Returns the element that the iterator is currently pointing to.

PointerDereference(ContainerRandomAccessIterator<TValue>)

Zwraca element, który jest obecnie wskazywany przez iterator.Returns the element that the iterator is currently pointing to.

Subtraction(ContainerRandomAccessIterator<TValue>, Int32)

Zmniejsza iterator przez daną liczbę elementów.Decrements the iterator by the given number of elements. Parametr Integer jest określony po prawej stronie operatora odejmowania.The integer parameter is specified on the right side of the subtraction operator.

Subtraction(IRandomAccessIterator<TValue>)

Określa różnicę między dwoma iteratorami.Determines the difference between two iterators.

Dotyczy