OracleString.NotEquals(OracleString, OracleString) Metoda

Definicja

Wykonuje logiczne porównanie dwóch OracleString operandów, aby określić, czy nie są równe.Performs a logical comparison of the two OracleString operands to determine if they are not equal.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean NotEquals(System::Data::OracleClient::OracleString x, System::Data::OracleClient::OracleString y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean NotEquals (System.Data.OracleClient.OracleString x, System.Data.OracleClient.OracleString y);
static member NotEquals : System.Data.OracleClient.OracleString * System.Data.OracleClient.OracleString -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Function NotEquals (x As OracleString, y As OracleString) As OracleBoolean

Parametry

Zwraca

Jest to True Jeśli dwa wystąpienia nie są równe lub False Jeśli dwa wystąpienia są równe. OracleBooleanAn OracleBoolean that is True if the two instances are not equal or False if the two instances are equal. Jeśli jedno z OracleString wystąpień ma wartość null, jest to OracleBoolean Value. NullIf either instance of OracleString is null, the Value of the OracleBoolean will be Null.

Dotyczy